Εισαγωγή

Μέσα από την καθημερινή επαφή της Παράταξης με τα μέλη, την πολιτική και υπηρεσιακή διοίκηση του Δήμου και τους Δημότες, έχει δημιουργηθεί  μια πρώτη αίσθηση προτεραιοτήτων, ιεράρχησης και ομαδοποίησης προβλημάτων και στόχων για την επόμενη διετία.

Τα κύρια σημεία από την εμπειρία της παράταξης, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Το πρώτο σημείο είναι η συνέργεια των προβλημάτων, η οριζόντια σχέση τους και η αλληλεξάρτησή τους. Υπάρχουν αντιδημαρχίες, διευθύνσεις, οργανισμοί, όμως τα προβλήματα δεν μπαίνουν σε κουτιά. Πολλές φορές η διοικητική, οργανωτική  κατάτμηση ενός προβλήματος δυσκολεύει τη λύση του.

Το δεύτερο σημείο είναι η προτεραιοποίηση και εστίαση των στόχων. Με δεδομένους τους περιορισμούς των πόρων και του χρόνου είναι φανερό πως πρέπει να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένους στόχους.

Το τρίτο σημείο είναι η ανάγκη για επιτάχυνση και αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων προτεραιότητας που έχουν τεθεί, με βάση τόσο τις καλές πρακτικές όσο και τις αστοχίες του παρελθόντος.

Το τέταρτο σημείο είναι η διαφαινόμενη σε πολλές περιπτώσεις, έλλειψη  ισχυρής, ξεκάθαρης και εννιαίας 'γραμμής' ανά τομέα, που σε συνδυασμό με την έλλειψη αμφίδρομης ενημέρωσης μεταξύ βάσης και διοίκησης, δημιουργεί σύγχυση και αποπροσανατολισμό, κυρίως στους απομακρυσμένους από τα κέντρα αποφάσεων.

Το πέμπτο σημείο είναι η ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου της παράταξης και της πόλης, η δημιουργία ισχυρού δικτύου ανθρώπων σε όλες τις γειτονιές της πόλης, σε συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία με την ηγεσία του δήμου.

Με βάση τα παραπάνω σημεία, επιλέξαμε 3 θεματικές ενότητες για συζήτηση και προτάσεις για το μέλλον.

Η πρώτη ενότητα αφορά στις νέες προκλήσεις στην Αυτοδιοίκηση και τις προτάσεις για ένα θεσμικό πλαίσιο σύγχρονο και αποτελεσματικό. Θέματα όπως η μητροπολιτική διοίκηση, η οικονομική αυτοτέλεια, η αποκλειστική διαχείριση χώρων και λειτουργιών σε τοπικό επίπεδο, η ενίσχυση του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης, είναι μερικές από τις νέες προκλήσεις. Οι παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο για την στήριξη των παραπάνω αλλά και για απλοποίηση διαδικασιών, μείωση γραφειοκρατίας και επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων είναι ώριμες να προταθούν, να προετοιμαστούν και να διεκδικηθούν.

Η δεύτερη ενότητα αφορά στην καθημερινότητα του δημότη όπως εκφράζεται συνήθως  στο κλασσικό τρίπτυχο καθαριότητα, πράσινο, τραπεζοκαθίσματα-δημόσιος χώρος.  Μια πιό λεπτομερής προσέγγιση προσθέτει και τα θέματα της ασφάλειας και της ευταξίας της πόλης, της ελεγχόμενης στάθμευσης, των κοινόχρηστων χώρων,  των αναπλάσεων, του φωτισμού, του οδικού δικτύου.

Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που παρέχει ο δήμος στους δημότες και προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Είναι μια προσπάθεια για μια άλλη προσέγγιση στον τρόπο που σαν διοίκηση και σαν υπηρεσίες βλέπουμε το Δήμο. Συνήθως τον βλέπουμε και τον διαχειριζόμαστε σαν ένα μηχανισμό με σταθερή εσωτερική δομή και διαδικασίες, στις οποίες οι δημότες οφείλουν να προσαρμοστούν. Η άλλη προσέγγιση είναι ότι ο Δήμος υπάρχει χάριν των δημοτών και οι δημότες δεν βλέπουν την εσωτερική δομή, τις ελλείψεις οικονομικών πόρων, προσωπικού, τις επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, τη γραφειοκρατία. Βλέπουν και κρίνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η στοχοθεσία και οι παρεμβάσεις μας πρέπει να επικεντρώνονται στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πώς αυτές θα βελτιώνονται συνεχώς. Χαρακτηριστικές ομάδες παρεχόμενων υπηρεσιών, πέρα από την ομάδα των υπηρεσιών καθημερινότητας που εξετάζονται χωριστά, είναι οι υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, εκπαίδευσης, πολιτισμού, αθλητισμού, ανάπτυξης.

Στις 3 παραπάνω θεματικές ενότητες και στις υποενότητες που τις συγκροτούν, που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων του Δήμου, παρουσιάστηκαν, αναλυτικά, από τον Δήμαρχο, αυτά που έχουν γίνει, αυτά που γίνονται και κάποια από αυτά που προγραμματίζονται να γίνουν.

Στις 3 αντίστοιχες εισηγήσεις που θα ακολουθήσουν, παρουσιάζεται συνοπτικά ο προγραμματισμός και προτείνονται ενδεικτικά κάποιες από τις προτάσεις που φτάνουν στην Παράταξη και στις ομάδες εργασίας. Ο κύριος χρόνος και ο λόγος δίνεται στις προτάσεις των μελών και στη συζήτηση. Η συζήτηση είναι προσανατολισμένη στις προτάσεις για το μέλλον, χωρίς όμως να αποκλείεται η κριτική ανάλυση της μέχρι τώρα πορείας, ο εντοπισμός αδυναμιών και δυσλειτουργιών.