Καταστατικό

Καταστατικό

Κανονισμός Λειτουργίας Αυτοδιοικητικής Παράταξης Δήμου Αθηναίων, «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ»

Οι θέσεις μας

Το πρόγραμμα μας

Για αυτά που γίνονται και για αυτά που μπορούν να γίνουν...

Δράσεις - Εκδηλώσεις

Δράσεις - Εκδηλώσεις

Παρακολουθήστε τις δράσεις και τις εκδηλώσεις στο διαδραστικό ημερολόγιο της ιστοσελίδας μας

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για διεξαγωγή επόμενης συνεδρίασης του Σώματος σε χώρο εκτός της αίθουσας συνεδριάσεών του (Γραφείο Δημάρχου) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158288-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2. Έγκριση για την κατάργηση ή διατήρηση τριάντα έξι (36) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων (Σχετική η υπ` αριθμ. 92/18 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 147173-2018) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

3. Έγκριση για την τροποποίηση των άρθρων 5 και 8 την υπ΄ αριθμ. 1776/2017 κανονιστικής απόφασης που αφορά καθορισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστου χώρου (Σχετική η 104/18 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4. Έγκριση των σημείων στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες για την τοποθέτηση κάδων περισυλλογής και ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων ειδών (Σχετική η υπ` αριθμ. 105/18 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης ) (Σχετικό έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Αριστάρχου 24, έμπροσθεν του κτιρίου σχολικού συγκροτήματος με εξαίρεση σχολικά οχήματα τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών από την οδό Στράβωνος έως την οδό Θεαγένους (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 6. Έγκριση για Α) την απόρριψη της ένστασης των κ.κ. Μαρίας - Ελίζας Ζορμπά και Γεωργίου Ζορμπά κατά της 368/2018 Α.Δ.Σ. και Β) την επαναβεβαίωση της υπ΄ αριθμ. 368/2018 που ενέκρινε την πολεοδομική μελέτη (Σχετική είναι η υπ΄ αρ. 103/2018, κατά πλειοψηφία, πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)(Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

7. Έγκριση για την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Αθηναίων (Σχετική η υπ` αριθμ. 690/18 κατά πλειοψηφία πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ 162248-18) (Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

8. Έγκριση ή μη α. Της σύναψης και των όρων της Σύμβασης δωρεάν Παροχής Τεχνικής Βοήθειας (Advisory Agreement) και των Γενικών Όρων Ανάθεσης (Assignment Terms of Reference) μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδότησης ΑΘΗΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ποσού € 55 εκ. και β. Της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων είτε του αναπληρωτή Δημάρχου να υπογράψει τις εν λόγω Συμβάσεις καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο. (Δ/νση Οικονομικών)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161024-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

9. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης-Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2018 του ΚΥΑΔΑ (Σχετική η υπ΄ αρ. 39/2018 κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ) (ΚΥΑΔΑ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156737-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

10. Έγκριση για α. Τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στην με Α.Π. 2014/ΕΦΔ 97/4-6-18 πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με κωδικό ΕΑΤΑ4, Α/Α ΟΠΣ 2797, έκδοση 1/0 και την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, β. Την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Πιλοτική παρέμβαση σε επιλεγμένη περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου” και την υποβολή της σχετικής πρότασης προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης σε ποσοστό 100%, γ. Το συνημμένο σχέδιο τεχνικού δελτίου πράξης (1.0, αρχική πρόταση), δ. Τον ορισμό της προϊσταμένης της Δ/νσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων, ως υπεύθυνης στης συγκεκριμένης πράξης και ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που απαιτείται, προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση. (Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής) (Σχετικό έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. Έγκριση για α. Τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στην με Α.Π. 2014/ΕΦΔ 97/4-6-18 πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με κωδικό ΕΑΤΑ4, Α/Α ΟΠΣ 2797, έκδοση 1/0 και την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, β. Την υλοποίηση της πράξης με τίτλο “Ανάπλαση περιοχής πλατείας Αγίου Παντελεήμονος” και την υποβολή της σχετικής πρότασης προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη χρηματοδότηση της εν λόγω πράξης σε ποσοστό 100%, γ. Το συνημμένο σχέδιο τεχνικού δελτίου πράξης (1.0, αρχική πρόταση), δ. Τον ορισμό της προϊσταμένης της Δ/νσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων, ως υπεύθυνης στης συγκεκριμένης πράξης και ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που απαιτείται, προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση. (Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161015- 18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 12. Έγκριση για τη διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 866/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Δ.Α.Ε.Μ., ως προς τον Κ.Α.Α του προϋπολογισμού και ως προς το λεκτικό της δαπάνης. (Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής) (Σχετικό έγγραφο 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. Έγκριση για την αποδοχή παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος του ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ευαλκίδου αρ. 55 στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της άρσης παραχώρησης χρήσης του ακινήτου επί της οδού Θεσπιέων 6 στο Μεταξουργείο από το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148948-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. Έγκριση για την τροποποίηση συμφωνητικού μίσθωσης και παραχώρηση χρήσης του εστιατορίου στο Πάρκο Ελευθερίας από τον κ. Μανωλιά Γεώργιο στην PARKO ATH Επιχείρηση εστιατορίων και συναφών καταστημάτων ΕΠΕ (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετικό έγγραφο 7) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των με Α.Π. 341263/20-11-17, 341264/20-11-17, 341264/20- 11-17,342752/21-11-17, 342753/21-11-17, 342754/21-11-18, 370684/14-12-17, 358487/4- 12-17, 360314/5-12-17, 361741/6-12-17, 363215/7-12-17, 364640/8-12-17, 366547/11-12- 17, 368095/12-12-17, 369739/13-12-17 υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης, δικαιούχων αποζημίωσης για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης επί των οδών Πασσώβ, Γρανίτσα και Μυστριώτου (ΟΤ 97/97) στην περιοχή Γκράβα σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 6/1996 πράξη αναλογισμού, βάσει της διάταξης του άρθρου 32Α του Ν. 4067/2012(Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17. Έγκριση για την αποδοχή ή μη υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης δικαιούχων αποζημίωσης, για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης επί της οδού Επικλέους (από Επινίκου έως Μεγακλέους) στα ΟΤ 135 και 135α περ. 95 στην περιοχή Προμπονά σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 1/2003 πράξη αναλογισμού, βάσει της διάταξης του άρθρου 32Α του Ν. 4067/2012 (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. Έγκριση για την αποδοχή ή μη υπεύθυνων δηλώσεων διατήρησης δικαιούχων αποζημίωσης, για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης επί της οδού Βλαστού μεταξύ Κωνσταντά και Νεϊγύ ( ΟΤ 100 και 106 περ. 95) στην περιοχή “Άγιος Ελευθέριος” σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 2/2007 πράξη αναλογισμού, βάσει της διάταξης του άρθρου 32Α του Ν. 4067/2012 (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων ο οποίος θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου 2018 και με βάση τις ψήφους που αντιστοιχούν στις μετοχές του Δήμου Αθηναίων θα ψηφίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (Εταιρεία Ανάτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 162081-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων ο οποίος θα συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας “ΔΑΕΜ Α.Ε.”, και με βάση τις ψήφους που αντιστοιχούν στις μετοχές του Δήμου Αθηναίων θα ψηφίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (Εταιρεία Ανάτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

21. Έγκριση για Α) τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση Δημοτικών καταστημάτων στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών, το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και Β) τη δημοσίευση στον τύπο των σχετικών περιληπτικών διακηρύξεων (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158381-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 22. Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη της διάρκειας μείωσης των μηνιαίων καταβαλλόμενων μισθωμάτων καταστημάτων στον Οικισμό Δουργουτίου, κατά 20% για ένα ακόμα έτος ήτοι από 01-07-2018 έως 30-06-2019 (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156821-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

23. Έγκριση για Α)την τροποποίηση εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 248/2018 χρονικής διάρκειας από 1-1-2018 έως 31-12-2018 συνολικού ποσού 4.200,00€ με μηνιαίο μίσθωμα 350,00€ στο ορθό ως εξής: ΑΧΚ 248/2018 χρονικής διάρκειας από 1-1-2018 έως 30-5-2018 με μηνιαίο μίσθωμα 350,00€, συνολικού ποσού 1.750,00€ και Β) τη διαγραφή των μισθωμάτων ως εξής: ΑΧΚ 248/2018 χρονικής διάρκειας από 1-6-2018 έως 31-12-2018 συνολικού ποσού 2.450,00€ με μηνιαίο μίσθωμα 350,00€ που βεβαιώθηκαν σε βάρος του μισθωτή κ. XHAFKA VOLTER από μισθώματα που δεν οφείλονταν για το περίπτερο επί της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου 158 (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156824-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

24. Έγκριση για Α)την τροποποίηση εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 525/2018 χρονικής διάρκειας από 1-4-2018 έως 31-12-2018 συνολικού ποσού 4.002,30€ με μηνιαίο μίσθωμα 444,70€ στο ορθό ως εξής: ΑΧΚ 525/2018 χρονικής διάρκειας από 1-4-2018 έως 5-6-2018 με μηνιαίο μίσθωμα 444,70€, συνολικού ποσού 963,51€ και Β) τη διαγραφή των μισθωμάτων ως εξής: ΑΧΚ 525/2018 χρονικής διάρκειας από 6-6-2018 έως 31-12-2018 συνολικού ποσού 3.038,78€ με μηνιαίο μίσθωμα 444,70€ που βεβαιώθηκαν σε βάρος του μισθωτή κ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ από μισθώματα που δεν οφείλονταν για το περίπτερο επί της Λ. Συγγρού 81 (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156836-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25. Έγκριση για την τροποποίηση των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ 163/2009/2012, 164/2009/2012, 165/2010/2012, 166/2011/2012, 167/2012, 479/2012, 558/2012, 649/2012, 343/2012/2013 και 346/2013 συνολικού ποσού 120.596,66€ στο ορθό συνολικού ποσού 37.920,00€ και τελικό καταβληθέν ποσό 24.756,13 πλέον χαρτοσήμου 3,6% και τυχόν προσαυξήσεων που αφορούν την ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. μισθώτριας του κυλικείου που βρίσκεται στο Λόφο Λαμπράκη (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161027-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26. Έγκριση για την ανάκληση ή μη της υπ΄ αριθμ. 1899/2016 απόφασης που αφορά έγκριση διάθεσης ποσού ύψους 38.481,16€ προερχόμενου από την κληρονομιά Λυσίμαχου Καυτατζόγλου για την αξιοποίηση ακινήτου επί των οδών Κυρρήστου και Λυσίου 6 στην περιοχή της Πλάκας (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158388-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27. Έγκριση για Α. τη μετάβαση της κας Μαρίας Ηλιοπούλου, Αντιδημάρχου Για το Παιδί, στη Μόσχα από τις 29 Αυγούστου έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 για τη συμμετοχή της στο Forum “City of Education 2018” και Β. Τη διάθεση της σχετικής δαπάνης(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων)(Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28. Έγκριση για Α. τη μετάβαση της κας Παπάζογλου Γραμματικής, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, στο Πεκίνο, από τις 14 έως και τις 29 Ιουλίου 2018, προκειμένου να συμμετέχει στο 2018 Beijing Chinese-Language Learning Workshop for Sister Cities, με κάλυψη μέρους των εξόδων από τους διοργανωτές. και Β. Τη διάθεση της σχετικής δαπάνης(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων)(Σχετικό έγγραφο 12 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

29. Έγκριση για Α. τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και ενός ακόμη εκπροσώπου, στις Βρυξέλλες, από τις 3 έως και τις 5 Ιουλίου 2018, προκειμένου να συμμετέχουν στην 130ή Σύνοδο της Ολομέλειας της Επιτροπής των περιφερειών Β. τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και δύο ακόμη εκπροσώπων, στις Βρυξέλλες προκειμένου να συναντήσουν αντιπροσωπεία της Ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Γ. Τη διάθεση της σχετικής δαπάνης 4 (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 13 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30. Έγκριση για Α. τη μετάβαση της κας Θεοδώρας Παπαδημητρίου, Ειδικής Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων για θέματα Κοινωνικής Πολιτικής, στο Bellagio, από τις 6 έως και τις 10 Αυγούστου 2018, προκειμένου να συμμετέχει συνέδριο με τίτλο “Solving the Crisis of Street Homelessness :How Cities Can Understand the challenge and Take Action” .και Β. Τη διάθεση της σχετικής δαπάνης(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων)(Σχετικό έγγραφο 14) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

31. Έγκριση για τη μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για λόγους λογιστικής τακτοποίησης (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161013-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

32. Έγκριση για την επικύρωση της υπ` αριθμ. 625/18 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, της Διευθύντριας του γραφείου του κ. Μαρίας Λογοθέτη και του Συμβούλου Οικονομικών Θεμάτων κ. Ηλία Λυμπερόπουλου στο Λουξεμβούργο από τις 19 έως και τις 20 Ιουνίου 2018 για την υπογραφή δανειακής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΕΤΕπ καθώς και της διάθεσης της σχετικής δαπάνης(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161043-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

33. Έγκριση για την επικύρωση της υπ` αριθμ. 626/18 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων και του ειδικού συνεργάτη κ. Παναγιώτη Έξαρχου και ενός ακόμη εκπροσώπου του Δήμου στα Σκόπια από τις 21 έως και 23 Ιουνίου 2018 προκειμένου να παραστούν στις επετειακές εκδηλώσεις για τον καταστροφικό σεισμό του 1963, καθώς και της διάθεσης της σχετικής δαπάνης. (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161037-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

34. Έγκριση για την αποστολή αιτήματος για κάλυψη κενών θέσεων (συνολικώς 21) από προσωπικό που υπάγεται στο άρθρο 82 του Ν. 4483/17 στο Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Προσωπικού) (Σχετικό έγγραφο 11)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

35. Έγκριση Α. για τη συγκρότηση Επιτροπών για την παραλαβή προμηθειών και την παραλαβή / παρακολούθηση των υπηρεσιών / εργασιών των Παιδικών , έτους 2018 Β. Της διεξαχθείσας δημόσιας κλήρωσης και Γ. της επικύρωσης του πρακτικού κλήρωσης (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161046-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

36. Έγκριση αποδοχής της φοιτήτριας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου για την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης δύο (2) μηνών στο Γραφείο Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας κατά το εαρινό εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 χωρίς οικονομική και ασφαλιστική υποχρέωση του Δήμου (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 149932-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

37. Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων στα σχολεία της Αθήνας με τίτλο “Το παιδί η πόλη και τα μνημεία” (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ

38. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Η/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 154152-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

39. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Δ/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155380-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

40. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Η/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορά τέλη κοινοχρήστων χώρων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156829-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

41. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Η/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορά ανταποδοτικά τέλη & Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156827-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

42. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Η/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156473-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

43. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Γ/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156481-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

44. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ι/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155467-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

45. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Η/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν τέλη διαφήμισεων, Λ.Τ. επιτηδευματιών και Φορ. Διαφ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155457- 18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

46. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Η/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν χρεώσεις αποχέτευσης και οδοποιίας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155458-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

47. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της ΣΤ/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν ανταποδοτικά τέλη και Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155463-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

48. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Γ/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155526-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

49. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ι/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν τέλη κοινόχρηστων χώρων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155528-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

50. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ι/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155529-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

51. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Δ/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155531-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

52. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Δ/2018 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που αφορούν τέλη κοινόχρηστων χώρων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155533-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

53. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 397/2016/2016, συνολικού ποσού 4.680,00€, σε βάρος της επιχείρησης “ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ε.Π.Ε” από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου διότι πρόκειται για ιδιωτικό και όχι για κοινόχρηστο χώρο (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156839-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

54. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 117/2017/2018, συνολικού ποσού 400,00€, σε βάρος του κ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΜΟΥΣΤΌΠΟΥΛΟΥ από παράβαση Κ.Ο.Κ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155347-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

55. Έγκριση για τη διαγραφή εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ από 1/2016/2017 έως 406/2016/2017 ποσού 42.300,00€ (+ προσαυξήσεις) που βεβαιώθηκαν σε βάρος της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για δυνητικά τέλη αδειών τομής έτους 2016 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155151-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

56. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 51657/2001/2001, συνολικού ποσού 88,04€, σε βάρος του κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ για παράβαση Κ.Ο.Κ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158394-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

57. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 14507/2002/2002, συνολικού ποσού 469,52€, που βεβαιώθηκε σε βάρος της κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗ από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158392-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

58. Έγκριση για την ακύρωση των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ 1414/2011/2012 και 1242/2011/2012, συνολικού ποσού 1.000,00€ και των προσαυξήσεων που προέρχονται από αυτές και βεβαιώθηκαν σε βάρος της κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ για παράβαση κανονισμού καθαριότητας, λόγω μη τήρησης της ορθής διαδικασίας βεβαίωσης παραβάσεων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158391-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

59. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 200/2005/2007, συνολικού ποσού 624,50€ και των προσαυξήσεων που προέρχονται από αυτή και βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. TOPJANA NDREC από παράβαση Κ.Ο.Κ., λόγω οίκοθεν εξόφλησης (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158379-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

60. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1232/2002/2007 ποσού 533,72€ (+ προσαυξήσεις) που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΙΟΛΙΟΥ από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161067-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

61. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 2/548/2002/2006 ποσού 682,00 € (+ προσαυξήσεις) που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155535-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

62. Έγκριση για εποχιακή χρέωση με τέλη καθαριότητας και φωτισμού της υπόχρεου VIDEORAMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. για τον κινηματογράφο που στεγάζεται στο ακίνητο επί της οδού Σταδίου 28 για δέκα μήνες, ήτοι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου και από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158377-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

63. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 229,94€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ από Τ.Κ.Φ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 154812-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

64. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 75,06€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΡΟΒΕΣΗ από ΤΑΠ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161060- 18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

65. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 123,50€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΜΑΡΘΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ από Τ.Κ.Φ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155542-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

66. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 1.667,18€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αντί του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΓΩΝΗ από Τ.Κ.Φ. και ΤΑΠ/ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156847-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

67. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 195,22€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ του Χρυσοστόμου από Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155540-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

68. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 153,64€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΤΕΡΖΑΚΗ του Αθανασίου από Τ.Κ.Φ. και Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155538-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

69. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 1.036,80€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ από κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεσης) ακινήτου με αποχετευτικό αγωγό (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155537-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

70. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 233,07€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΜΑΡΙΑ ΜΙΝΟΓΛΟΥ του Νικολάου από Τ.Κ.Φ – Φ.Η.Χ. & Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155523-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

71. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 93,39€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΣΙΚΑΤΟ του Παναγιώτη από Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156844-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

72. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 90,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ από άδεια τομής για τοποθέτηση υδρομετρητή (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156842-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

73. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 13.746,04€ στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΟΤΤΙΚΙΑ του Νικολάου ως δαπάνη εκτέλεσης της υπ΄ αρ. 1275/2017 αμετάκλητης απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (κεφάλαιο, νόμιμοι τόκοι, δικαστικά έξοδα) σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/2006 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 155543-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

74. Έγκριση για την τροποποίηση εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 378/2012/2013 από ανείσπρακτα τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε βάρος της κ. Αφροδίτης Περδικίδη και την επαναβεβαίωση σε βάρος των λοιπών ιδιοκτητών (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 158319-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

75. Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΥΖΝ 5902 όχημα του κ. ΖΩΗ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Δημοφώντος 128-130, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ. 609/26-3-2014 ΑΔΣ, λόγω θανάτου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148344-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

76. Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΥΚΧ 1046 όχημα του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΟΥΓΙΟΥ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Τιμοθέου έναντι του αρ. 37- 39, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ. 23/15-1-2015 ΑΔΣ, λόγω μετακόμισης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148367-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

77. Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΒΙΚ 7191 όχημα του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΤΑΛΑΚΟΥΡΑ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Ρόδου 35, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ. 86/12-2-2007 ΑΔΣ λόγω μη ανεύρεσης του δικαιούχου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148382-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

78. Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης για το υπ΄αριθμ. κυκλ. ΥΒΡ 4034 όχημα 8 της κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥΡΗ, ατόμου με αναπηρία στην οδό Ροστοβίου 3-5-7, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ΄αριθμ. 1824/10-6-2004 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148405-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

79. Έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης για το υπ΄ αριθμ. κυκλ. ΥΥ 8495 όχημα της κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΑΡΝΑΚΗ, ατόμου με αναπηρία, στην οδό Αγ. Δημητρίου Όπλων 76 έως 30-12-2030, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης της κ. Μαρίνας Δαρνάκη, η οποία είχε παραχωρηθεί με την 809/9-3- 2005 ΑΔΣ (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148345-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

80. Έγκριση για την παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης του με αριθμ κυκλ. ΚΖΒ 3199 όχημα της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ ατόμου με αναπηρία, στην οδό Επιδαύρου 33 έως 5-2-2021, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης του κ. Μανώλη Τσακίρη, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 1437/7-7-2016 ΑΔΣ (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148356-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

81. Έγκριση για την παράταση ισχύος θέσης στάθμευσης του με αριθμ κυκλ. ΙΕΡ 1361όχημα του κ. ΣΤΑΜΑΤΗ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑ ατόμου με αναπηρία, στην οδό Τζουμαγιάς 37 έως 27- 11-2020, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης για ΑΜΕΑ και του διπλώματος οδήγησης, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 1674/4-12-2014 ΑΔΣ (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148401-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

82. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΙΕΑ 5247 όχημα της κας SICHINAVA MARIM ατόμου με αναπηρία στην οδό Ιακωβάτων 4-6 έως 06-02- 2033, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης και του διπλώματος οδήγησης του κ. Sichinava Shakhi (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148396-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

83. Έγκριση για την παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης σε όχημα της Πρεσβείας Αντίγκουα & Μπαρμπούντα στην οδό Τζιραίων 8-10, (οδό παράπλευρη της Λ. Συγγρού επί της οποίας βρίσκεται η Πρεσβεία) στην αριστερή πλευρά κατά τη φορά της κίνησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148375-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

84. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΙΤΧ 5986 όχημα της κ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΒΛΑΚΟΥ ατόμου με αναπηρία στην οδό Παυσανίου 17, έως 01-08- 2048, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης και του διπλώματος οδήγησης της κ. Σοφίας Βλάκου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148351-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

85. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΖΗΑ 2438 όχημα της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΛΗ ατόμου με αναπηρία στην οδό Γεννηματά Νικ. 2, έως 30-10-2019, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης και του διπλώματος οδήγησης (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148350-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

86. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας επιβατικών οχημάτων μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης (Operational Leasing). (Δ/νση Μηχανολογικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161003-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

87. Έγκριση Α. του τρόπου εκτέλεσης του ενταγμένου έργου στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” με τίτλο “Συντήρηση και Αναμόρφωση αύλειων χώρων και όψεων σχολικών 9 συγκροτημάτων του Δήμου Αθηναίων” της Δ/νσης Κτηριακής Υποδομής και Β. Της διενέργειας του διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Κτηριακής Υποδομής) (Σχετικό έγγραφο 15) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

88. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΩΝ 2014-2015” (Δ/νση Κτηριακής Υποδομής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161012-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

89. Έγκριση α. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) και β. της παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου “Οικοδομικές ανακαινίσεις και επισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων στην 1η , 2η, και 3η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014” κατά 2 μήνες ήτοι από 09-07-18 μέχρι 09-09-18 (Δ/νση Κτηριακής Υποδομής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161057-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

90. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) με την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου “Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων της 2ης και 3ης Δημοτικής Κοινότητας (Α.Μ.11/2013)” (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148379-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

91. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: “Συντήρηση – επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην 1η Δ.Κ. έτους 2015” (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161017-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

92. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 132/9-2-2017 Α.Δ.Σ. που αφορά “έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων Σειρά ΕΑ 157/2015» ως προς τη συγκρότηση της επιτροπής (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153854-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

93. Έγκριση για την μετατροπή υπάρχοντος κτηρίου μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε συγκρότημα W.C και αναψυκτηρίου στα πλαίσια εργασιών συντήρησης , επισκευών και αποκατάστασης στοιχείων της πλατείας Ομονοίας για λόγους υγιεινής και ασφάλειας (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161056-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

94. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων που αφορά στην οικονομική διαχείριση για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-12-2017 (Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 149941-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

95. Έγκριση ή μη του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών που αφορά “Κατάρτιση προγράμματος Αναλογιστικών Παροχών στο προσωπικό σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ Νο 19) για το έτος 2017” (Διεύθυνση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148359-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

96. Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου ισχύος της υπ` αριθμ. 050135/23-02-2018 Σύμβασης του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΦΑΓΗΤΩΝ με δ.τ. KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. που αφορά στην εκτέλεση της “Προμήθειας έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας, για το σχολικό έτος 2017-2018” κατά τριάντα (30) σχολικές ημέρες ήτοι από την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2018-2019 αρχής γενομένης από 13- 09-18. (Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161047-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

 97. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τις εργασίες των δημοσιεύσεων στην ΕΛΜΑ (Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161050-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

98. Έγκριση για τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου μετά ενός (1) αναπληρωματικού για κάθε αναφερόμενη ΤοΠΦΥ (Τομέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας) (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161071-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

99. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα σχεδιασμού Προγραμμάτων στο πλαίσιο των Κοινωνικών Έργων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Δήμου Αθηναίων σε επίπεδο Πράξης και Υποέργων αυτής καθώς και αναλυτική αποτύπωση των επιμέρους δράσεων για τα σχέδια αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 154173-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

100.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ίσων ευκαιριών στα Προγράμματα του Κοινωνικού Προγράμματος ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων σε επίπεδο Πράξης και Υποέργων αυτής καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη της οπτικής ίσων ευκαιριών στα σχετικά σχέδια αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 154769-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

101. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών Σχεδιασμού και αναλυτικής κατάρτισης του προϋπολογισμού προγραμμάτων στο πλαίσιο των Κοινωνικών Έργων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Δήμου Αθηναίων σε επίπεδο Πράξης και Υποέργων αυτής καθώς και αναλυτικής αποτύπωσης των οικονομικών μεγεθών στα σχέδια αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 154768-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

102.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης στα Προγράμματα του Κοινωνικού Προγράμματος ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων σε επίπεδο Πράξης και Υποέργων αυτής καθώς και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης στα σχετικά σχέδια αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 154724-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

103.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων σε σημεία διανομής που όρισε ο Δήμος Αθηναίων για την απρόσκοπτη υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161021-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

104.Έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Η. Βλαχάκη, Χ. Βασιλείου, Γ. Π. Αποστολόπουλου, Π. Γκούμα, Η. Κασιδιάρη, Ν. Κακλαμάνη, Β. Καπερνάρου, Ν. Αβραμίδη, Α. Πλεύρη και Δ. Κωνσταντάρα από τη 14η συνεδρίαση στις 14-6-2018 και της κ. Ε. Μυριβήλη από τη 15η έκτακτη συνεδρίαση στις 21-6-2018 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                               ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης και πάλι κυψέλη ζωντάνιας για τη Φωκίωνος Νέγρη

Επιστροφή στην Αθήνα | Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2015-2020

Επιστροφή στην Αθήνα | Επιχειρησιακός Σχεδιασμός 2015-2020

Απολογισμός 2011-2013

ΣυνΑθηνά

This is Athens

Αθήνα - Αποκριά 2017

GR80S - Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΟΓΔΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

ΕΡΓΟ ΑΘΗΝΑ