1η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)                                                                       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα στην αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Πανόρµου 59 - 4ος όροφος), την 02 - 02 - 2017 ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 σε µετ ́αναβολή συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων για τα θέµατα της 1ης Ηµερήσιας ∆ιάταξης του Κοινοτικού Συµβουλίου, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω.

                                                                                   ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ                                                                                                          1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παραχώρηση ή µη θέσης στάθµευσης αναπηρικού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΙΚΧ 1041 της κ. Αγραπίδου Χριστίνας στην οδό ∆ραγώνα 6 – Πολύγωνο, (σχετ.: το µε Α.Π. 404045/23-12-2016 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος - Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά της αιτούσας).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε παραχώρηση ή µη θέσης στάθµευσης αναπηρικού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΥΖΟ 6880 του κ. Πλακιά Παναγιώτη στην οδό Ροστοβίου 13-15 Ελληνορώσων – Ερυθρός, (σχετ.: το µε Α.Π. 5439/09-01-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος - Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας µε συνηµµένα τα δικαιολογητικά του αιτούντος).

3. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης για υποβολή απόψεων επί της πρότασης σχεδίου ενιαίας τοπικής κανονιστικής απόφασης περί καθορισµού όρων και προϋποθέσεων χρήσεως κοινοχρήστου χώρου, (σχετ.: το µε Α.Π. 7653/11-01-2017 έγγραφο της ∆/νσης Εσωτερικού Ελέγχου & Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων – Τµήµα Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

4. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης για αλλαγή χαρακτηρισµού της εγκεκριµένης δηµοτικής οδού Μαιανδρουπόλεως µεταξύ των οδών Λαρίσης και Καρύστου, από οδό ήπιας κυκλοφορίας σε θεσµοθετηµένο πεζόδροµο, ώστε να αποτραπεί η διαµπερής κίνηση οχηµάτων από αυτήν, για την προστασία των κατοίκων και των µαθητών του 104ου ∆ηµοτικό Σχολείου.

5. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης σχετικά µε την άµεση λήψη µέτρων προστασίας του κτηριακού συγκροτήµατος της πρώην «Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής», µέχρις ότου ολοκληρωθούν οι σχετικές διαδικασίες, προκειµένου να µη βρεθούµε προ τετελεσµένης κατάστασης που θα επιβάλει την κατεδάφισή του.

6. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης σχετικά µε την αναβάθµιση του πάρκου, που βρίσκεται στην Πλατεία Βέµπο της 7ης ∆ηµοτικής κοινότητας.

7. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης για τη διαµόρφωση ειδικού περιφραγµένου χώρου για περίπατο των δεσποζόµενων σκύλων, µέσα στο χώρο του πάρκου ΚΑΠΑΨ.

8. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης για παραχώρηση χώρου στέγασης στο Σύλλογο Σχολικών φυλάκων του ∆ήµου Αθηναίων, (σχετ.: το µε Α.Π. 18136/20-01-2017 αίτηµα του Συλλόγου Σχολικών φυλάκων ∆ήµου Αθηναίων).

                                     ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ                          9. Προέγκριση ή µη ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού Πανόρµου 26 – Αµπελόκηποι στην επωνυµία “ΡΙΖΚ ΝΑΜΠΙΛ – GERGIS IBRAHIM GEHAN Ι.Κ.Ε.” και δ.τ. “ΘΑΛΑΣΣΟΓΕΥΣΗ” (σχετ.: η µε Α.Π. 15083/18-01-2017 αίτηση).

                                              ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.                                              10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ)» επί της οδού ∆. Σούτσου 3 – Κουντουριώτικα στην επωνυµία ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ (σχετ.: η µε Α.Π. 399174/19-12-2016 αίτηση).

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού ∆ορυλαίου 4 – Κουντουριώτικα στην επωνυµία “ ∆. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (σχετ.: η µε Α.Π. 406626/28-12-2016 αίτηση).

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) – ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ)» επί της οδού Πανόρµου 16– Αµπελόκηποι στην επωνυµία “ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ – ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΗΛΙΟΣ Ο.Ε.” (σχετ.: η µε Α.Π. 408261/29-12-2016 αίτηση).

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΜΠΑΡ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΜΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Αχ. Παράσχου 40 – Γκύζη στην επωνυµία ΧΑΣΑΠΗ ΒΑΓΙΑ (σχετ.: η µε Α.Π. 408509/29-12-2016 αίτηση).

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ» επί της οδού Σεβαστουπόλεως 152 Ελληνορώσων – Ερυθρός στην επωνυµία ΝΤΑΙΗΣ ΤΖΕΣΣΤΙΝΑ - ΜΑΡΟΥΣΑ (σχετ.: η µε Α.Π. 408740/30-12-2016 αίτηση).

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Ν. Γεννηµατά 17 – Γηροκοµείο στην επωνυµία “ Κ. ΣΑΡΡΗΣ – Χ. ΡΑΠΤΟΤΑΣΙΟΣ – ∆. ΠΑΝΤΑΖΙ∆ΗΣ Ο.Ε.” (σχετ.: η µε Α.Π. 409099/30-12-2016 αίτηση).

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» επί της οδού ∆. Σούτσου 7 – Κουντουριώτικα στην επωνυµία “ΑΦΟΙ ΛΩΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (σχετ.: η µε Α.Π. 409364/30-12-2016 αίτηση).

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)» επί της Πλ. Αργεντινής ∆ηµοκρατίας 16 – Γκύζη στην επωνυµία “∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΩΤΗ Ο.Ε.” µε δ.τ. “LOCA CAFE BAR” (σχετ.: η µε Α.Π. 48/02-01-2017 αίτηση).

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΜΠΑΡ» επί της οδού ∆ουκίσσης Πλακεντίας 77Γ΄- Γηροκοµείο στην επωνυµία “ΓΡ. ΜΠΑΛΗΣ – ΚΩΝ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.” (σχετ.: η µε Α.Π. 2960/04-01-2017 αίτηση).

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 217- Γκύζη στην επωνυµία “ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ Α.Ε.” (σχετ.: η µε Α.Π. 5511/09-01-2017 αίτηση).

20. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού Λαρίσης 33 – Γηροκοµείο στην επωνυµία “ΠΙΑΤΣΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” (σχετ.: η µε Α.Π. 9301/12-01-2017 αίτηση).

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παράταση ή µη ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της Λεωφ. Κηφισίας 1-3 Ελληνορώσων – Ερυθρός στην επωνυµία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ FRIDAY΄S ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Α.Ε.” (σχετ.: η µε Α.Π. 10834/13-01-2017 αίτηση).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                                                                                                  ∆ΑΦΝΗ ΓΑΒΡΙΛΗ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31