6 η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα στην αίθουσα Συνεδριάσεων της 7ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Πανόρµου 59 - 4ος όροφος), την 12 - 07 - 2017 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 σε συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα :

                                                                                     ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης για τη διατύπωση απόψεων επί της τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου, όπως αυτή περιγράφεται στο µε αρ. 8 Πρακτικό, της από 26-05-2016 Συνεδρίασης του Συµβουλίου Πολεοδοµικών Θεµάτων και Αµφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), για άρση της απαλλοτρίωσης στο ακίνητο φερόµενων ιδιοκτητών Θεόδωρου και Παναγιώτη Σπάθη, επί της οδού Άγγελου Γκίνη (περ. 81 της 7ης ∆ηµοτικής Κοινότητας), όπως απεικονίζεται στο διάγραµµα που το συνοδεύει, σε εκτέλεση της µε αρ. 14336/2006 Απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, (σχετ.: το µε Α.Π. 166455/08-06-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος – Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού).

2. Συζήτηση και λήψη ή µη απόφασης για παροχή γνώµης σχετικά µε τη χωροθέτηση περιπτέρου στη συµβολή των οδών Λαρίσης 31 και Ιτέας, (σχετ.: το µε Α.Π. 188212/28-06-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων – Τµήµα Εκδόσεως Λοιπών Αδειών & ∆ικαιωµάτων). ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ Κ.Υ.Ε.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΜΠΑΡ» επί της οδού Σούτσου Ι. 18 – Γκύζη στην επωνυµία ΓΑΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, (σχετ.: η µε Α.Π. 173067/14-06-2017 αίτηση).

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΟΥΖΕΡΙ)» επί της οδού Αγ. ∆ηµητρίου 9 – Αµπελόκηποι στην επωνυµία “Ε. ΓΕΩΓΛΕΡΗ – Κ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.”, (σχετ.: η µε Α.Π. 174939/15-06-2017 αίτηση).                                                

                                                                                                             Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                           ∆ΑΦΝΗ ΓΑΒΡΙΛΗ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31