Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 15η Συνεδρίαση του Συµβουλίου της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 08-11-2017 και ώρα 18:00 σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο : Εκδίκαση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της µε αριθ. 54/26.01.2017 Α.∆.Σ. Αθηναίων, η οποία ενέκρινε: «σύµφωνα µε την υπ` αριθµ. 18/17 πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την Πολεοδοµική Μελέτη στην περιοχή του ΒΙΟ.ΠΑ. Προµπονά προς εξυγίανση και τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου στα όρια αυτού, στην 5η ∆.Κ. του ∆ήµου Αθηναίων» (σχετ. το µε Α.Π. 205365/14-07-2017 έγγραφο της ∆/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος Τµήµα Πολεοδοµικού Σχεδιασµού) - (από αναβολή).

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την χορήγηση ή µη, παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικών οργάνων στην επιχείρηση υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της «∆.ΡΟΥΤΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στην οδό ΤΡΑΛΛΕΩΝ 69 (σχετ. η µε Α.Π. 316239/31-10-2017 αίτηση).

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή µη θέσης στάθµευσης αναπηρικού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΙΜΕ 7109 του κου Αθανασίου Μισαηλίδη στην Λ.Ιωνίας 244 ( σχετ. το µε Α.Π. 314117/30-10-2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας).

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή µη θέσης στάθµευσης αναπηρικού οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΙΗΥ 7219 του κου Αθανασίου Βενετόπουλου στην οδό Αµυκλών 77 ( σχετ. το µε Α.Π.311161/26-10- 2017 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος Τµήµα Βιώσιµης Κινητικότητας).

ΘΕΜΑ 5ο : Συζήτηση και έκφραση γνώµης για τη διατήρηση ή την κατάργηση δύο (2) κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 5ης Κοινότητας (σχετ. το µε Α.Π. 302297/19-10-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων Τµήµα Εκδόσεων Λοιπών Αδειών και ∆ικαιωµάτων).

                                                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                                                                             ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάρτιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31