Προσκαλείσθε να προσέλθετε στην 11η Συνεδρίαση του Συµβουλίου της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας, στην αίθουσα Συνεδριάσεων στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα επί της οδού Πατησίων 237, την Τετάρτη 12-07-2017 και ώρα 18:00 σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέµατα :

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση – ενηµέρωση από τον Αντιδήµαρχο Κέντρου Πόλης και ∆ηµοτικής Αστυνοµίας κ. Ανδρέα Βαρελά.

ΘΕΜΑ 2ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης ή µη, που αφορά στην έγκριση καθορισµού ανώτατου ύψους προϋπολογισµού λειτουργικών εξόδων έτους 2018 της 5ης ∆ηµοτικής Κοινότητας σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 881/22-06-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

ΘΕΜΑ 3ο : Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων που αφορά σε πολιτιστικές εκδηλώσεις ώστε να ενταχθούν στον ετήσιο προγραµµατισµό του ΟΠΑΝ∆Α (σχετ. η µε Α.Π. 192684/03-07-2017 έγγραφη επιστολή του Προέδρου ∆.Σ. του ΟΠΑΝ∆Α κ. Κων/νου Μπιτζάνη).

ΘΕΜΑ 4ο : Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων που αφορά σε χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Άνω Πατήσια της Ε’ Αθηνών.(σχετ. το µε Α.Π. 198025/07-07-2017 έγγραφο της ∆/νσης Λαϊκών Αγορών, Τµήµα Οργάνωσης & Λειτουργίας).

ΘΕΜΑ 5ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή ή µη, ενός (1) δένδρου στην οδό Αλιάρτου 19 (σχετ. το µε Α.Π. 193468/04-07-2017 έγγραφο της ∆/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας – Τµήµα 4ης, 5ης ∆ηµ.Κοινότητας).

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                                 ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάρτιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31