Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 20-06-2018 και ώρα 18:00 προκειµένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Ενηµέρωση από τη Φιλοζωική Εθελοντική Οµάδα Πετραλώνων για την προστασία των αδέσποτων.

2. Συζήτηση και κατάθεση προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2019 (σχετ. το µε Α.Π. 101868/20-04-2018 έγγραφο της ∆/νσης Επιχ. Σχεδιασµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για το σχέδιο κατάρτισης προϋπολογισµού εξόδων του τµήµατος της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας για το οικονοµικό έτος 2019.

4. Κατάθεση προτάσεων – απόψεων για την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, τραπεζοκαθισµάτων, για το έτος 2019 (σχετ. το από 25-05-2018 mail της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων).

5. Συζήτηση και έκφραση γνώµης για έκδοση κανονιστικής για την επέκταση του συστήµατος της ελεγχόµενης στάθµευσης σε περιοχές του ∆ήµου Αθηναίων (Γ’ Φάση) και ορισµός κανόνων λειτουργίας για το σύνολο του συστήµατος (σχετ. το µε Α.Π. 130465/21-05-2018 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος).

6. Συζήτηση και έκφραση γνώµης για παραχώρηση ή µη θέσης στάθµευσης σε όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας ΥΗΒ 9450, ως άτοµο µε αναπηρία, στην οδό Τριών Ιεραρχών 124 (σχετ. το µε Α.Π. 127145/17-05-2018 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος).

7. Συζήτηση και έκφραση γνώµης για παραχώρηση ή µη θέσης στάθµευσης σε όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας ΙΟΜ 4855, ως άτοµο µε αναπηρία, στην οδό Λεωνίδου 81 (σχετ. το µε Α.Π. 127539/18-05-2018 έγγραφο της ∆/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ EN∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

8. Έκφραση γνώµης για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης κατ/τος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΠΑΡ», στο όνοµα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ», στην οδό ∆ΕΚΕΛΕΩΝ 38 & ΟΡΦΕΩΣ (σχετ. η µε Α.Π. 155362/15-06-2018 αίτηση).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

9. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της «ΗΛΙΑΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ» στην οδό ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ 2 (σχετ. η µε Α.Π. 28527/31-01-2018 αίτηση) (από αναβολή).

10. «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» της «ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΡΤΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕ» στην οδό ΑΓΑΘΗΜΕΡΟΥ 3 (σχετ. η µε Α.Π. 50803/26-02-2018 αίτηση) (από αναβολή).

11. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ – ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» της «DELPHI VIEW PRIVATE COMPANY» στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 60 & ∆ΕΚΕΛΕΩΝ 1Β (σχετ. η µε Α.Π. 70876/15-03-2018 αίτηση) (από αναβολή).

12. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΜΠΑΡ», της «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪ∆Η» στην οδό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 34 (σχετ. η µε Α.Π. 78726/23-03-2018 αίτηση) (από αναβολή).

13. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ», της «INTERACTIVE POLLS PROMOTIONS ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στην οδό ∆ΕΚΕΛΕΩΝ 4 (σχετ. η µε Α.Π. 121230/11-05-2018 αίτηση) (από αναβολή).

14. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», του «ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΟΥΓΙΟΥΛΗ», στην οδό ΕΥΜΟΛΠΙ∆ΩΝ 28Β (σχετ. η µε Α.Π. 103264/23-04-2018).

15. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ», της «Ε. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ-Φ. ΣΕΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ», στην οδό ΖΑΓΡΕΩΣ 25 (σχετ. η µε Α.Π. 132667/23-05-2018 αίτηση).

16. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», της «ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΥ», στην οδό ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 109-111 (σχετ. η µε Α.Π. 137356/29-05-2018 αίτηση).

17. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ», της «Ν. ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ-Μ. ΣΜΑΡΑΪ∆ΟΣ Ο.Ε.», στην οδό ∆ΕΚΕΛΕΩΝ 40 (σχετ. η µε Α.Π. 136767/29-05-2018 αίτηση).

18. Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 12586/15-01-2018 αίτησης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ- ΜΠΑΡ», της ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ Ι.Κ.Ε.», στην οδό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 50 (σχετ. η µε Α.Π. 140475/01-06-2018 αίτηση).

19. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», της ΓΚΑΖΑΡΤΕ ΕΣΤΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 34 (σχετ. η µε Α.Π. 141005/01-06-2018 αίτηση).

20. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», της «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ», στην δοό ΠΛΑΤΑΙΩΝ 56 & ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 22(σχετ. η µε Α.Π. 146967/07-06- 2018 αίτηση).

                                                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30