ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 15Η 

Προς τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας

Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 11-10-2017 και ώρα 18:00 προκειµένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκφραση γνώµης για τη διατήρηση ή την κατάργηση κενωθεισών θέσεων περιπτέρων στα όρια της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (σχετ. το µε Α.Π. 220544/31-07-2017 έγγραφο της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων (από αναβολή).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

2. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», της «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΜΠΟΛΟΒΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», στην οδό ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 37-39 & ΣΦΑΚΤΗΡΙΑΣ 21 (σχετ. η µε Α.Π. 270418/22-09-2017 αίτηση).

3. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», της «ΤΖΑΒΕΛΑ ΑΦΟΙ ΕΕ», στην οδό ΙΟΛΑΟΥ 29 & ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 1 (σχετ. η µε Α.Π. 280619/02-10-2017 αίτηση).

                                                                                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                                                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30