ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 7Η                                                  ΑΡ.ΠΡΩΤ : 115645/24-4-2017

Προς τους κ.κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας

Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 26-4-2017 και ώρα 19:30 προκειµένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

                                                                                          ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκφραση γνώµης για κοπή ή µη δένδρου στην οδό Αλκµήνης 28 στα Κάτω Πετράλωνα (σχετ: το µε Α.Π. 097324/3-4-2017 έγγραφο του Τµήµατος Πρασίνου 2ης , 3 ης ∆ηµ. Κοινότητας της ∆ιεύθυνσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ:

2. Επανεξέταση της µε Α.Π. 083403/20-3-2017 αίτησης για χορήγηση ή µη προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», στην επωνυµία «Β Ι. ΣΧΕ∆ΙΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 42 (σχετ. η µε Α.Π. 090077/27-3-2017 αίτηση επανεξέτασης).

3. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» , στο όνοµα «∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ», στην οδό ΠΛΑΤΑΙΩΝ 44 (σχετ. η µε Α.Π.105599/10-4-2017 αίτηση).

4. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ)», στο όνοµα «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ», στην οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 113 (σχετ. η µε Α.Π. 108837/12-4-2017 αίτηση).

5. «ΛΙΑΝΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ - ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)», στην επωνυµία «ΦΑΣΟΥΛΗΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», στην οδό ΦΑΛΑΙΣΙΑΣ 1 (σχετ. η µε Α.Π. 113236/20-04-2017).

6. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», στο όνοµα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΓΙΑΛΗΣ», στην οδό ΑΧΙΛΛΕΩΣ 38 (σχετ. η µε Α.Π. 109834/13-04-2017).

7. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)- ΛΙΑΝΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ)», στο όνοµα «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ», στην οδό ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 140 & ΙΕΡΑΣ Ο∆ΟΥ (σχετ. η µε Α.Π.113403/20-04-2017).

8. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)- ΛΙΑΝΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙ∆ΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ)», στο όνοµα «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ», στην οδό ΗΡΑΚΛΕΙ∆ΩΝ 46 (σχετ. η µε Α.Π.115705/24-4- 2017).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

9. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στο όνοµα «ΝΑΤΣΙΟΥΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ», στην οδό ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ 88 (σχετ. η µε Α.Π. 082432/20-3-2017 αίτηση).

10. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)» , στην επωνυµία «KAHUNA BROS E.E.», στην οδό ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 42 (σχετ. η µε Α.Π. 091452/28-3-2017 αίτηση).

11. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ)» , στην επωνυµία «INTERACTIVE POLLS & PROMOTIONS ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε», στην οδό ∆ΕΚΕΛΕΩΝ 4 (σχετ. η µε Α.Π.092371/29-3-2017 αίτηση).

12. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ)», στο όνοµα «ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ», στην οδό ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ 12 (σχετ. η µε Α.Π. 092200/28-3-2017 αίτηση).

13. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ), στο όνοµα «ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ», στην οδό ΠΥΛΛΑ∆ΟΥ 29 (σχετ. η µε Α.Π. 113800/21-4-2017 αίτηση).

 

                                                                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31