5η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Σας προσκαλώ στα γραφεία της 3ης ∆ηµοτικής Κοινότητας (Τριών Ιεραρχών 74) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου ηµέρα Τετάρτη 22-3-2017 και ώρα 18.00 προκειµένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Έκφραση γνώµης για µετατόπιση ή µη περιπτέρου της κας. Σπυρίδωνος Όλγας από τη Λεωφ. Συγγρού όπου βρίσκεται, σε νέα θέση επί της συµβολής των οδών Πειραιώς & Περσεφόνης (σχετ. το µε Α.Π. 053632/22-2-2017 έγγραφο του Τµήµατος Εκδόσεως Λοιπών Αδειών και ∆ικαιωµάτων της ∆/νσης ∆ηµοτικών Προσόδων)

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ:

2. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ)»,στην επωνυµία «GAZI RESTAURANT I.K.E.», στην οδό ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ 29 & ΙΑΚΧΟΥ (σχετ. η µε Α.Π. 065132/6-3-2017 αίτηση).

3. «ΛΙΑΝΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΕΙ∆Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΖΑΧΑΡΩ∆Η ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)», στο όνοµα «IFTIKHAR AHMED», στην οδό ΑΘΗΝΟ∆ΩΡΟΥ 20 (σχετ. η µε Α.Π. 069495/8-3-2017 αίτηση).

4. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ) χωρίς ζωντανή µουσική», στην επωνυµία «ΦΡΑΚΑΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», στην οδό ΒΟΥΤΑ∆ΩΝ 54Β (σχετ. η µε Α.Π. 071937/10-3-2017 αίτηση).

5. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)», στο όνοµα «ΣΤΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», στην οδό ΚΥ∆ΑΝΤΙ∆ΩΝ 16 (σχετ. η µε Α.Π.074412/13-3-2017 αίτηση)

6. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στο όνοµα «ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ», στην οδό ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 2 (σχετ. η µε Α.Π. 074365/13-3- 2017αίτηση)

7. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», στο όνοµα «ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ», στην οδό ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 121- 123 (σχετ. η µε Α.Π. 075830/14-3-2017 αίτηση).

8. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΜΠΑΡ)», στο όνοµα «ΠΟΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ», στην οδό ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ 37 (σχετ. η µε Α.Π. 077774/15-3-2017αίτηση).

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

9. Επανεξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 009861/12-1-20-17 αίτησης για χορήγηση ή µη παράτασης ωραρίου λειτουργίας µουσικής στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)» στην επωνυµία «ΣΤΟ ΡΑΦΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» στην οδό ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ 46 & ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΟΥ (σχετ. η µε Α.Π. 066930/7-3-2017 /12-1-2017 αίτηση επανεξέτασης).

10. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ), στο όνοµα «ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ», στην οδό ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 117 (σχετ. η µε Α.Π.068174/8-3-2017 αίτηση).

11. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», στο όνοµα «ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ- ΜΑΡΙΑ», στην οδό ΙΠΠΟΘΟΝΤΙ∆ΩΝ 10 (σχετ. η µε Α.Π. 069994/9-3-2017).

12. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)», στην επωνυµία «ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 500 ΜΙΛΙΑ ΜΑΚΡΙΑ», στην οδό ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 43-45 (σχετ. η µε Α.Π. 074601/13-3-2017).

13. «ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ», στο όνοµα «ΠΑΤΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ», στην οδό ΝΗΛΕΩΣ 1 (σχετ. η µε Α.Π. 075496/14-3-2017).

14. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) & ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)», στην επωνυµία «ΖΗΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», στην οδό ΛΕΩΝΙ∆ΟΥ 35 (σχετ. η µε Α.Π. 076474/14-3-2017).

                                                                                                                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ