Δημοσιεύονται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) Δήμου Αθηναίων οι Πράξεις υπ' αριθμ. 56/28-08-2018 (με ΑΔΑ) και   150/28-08-2018 (με ΑΔΑ) που αφορούν στην έγκριση από το Δ.Σ. του Κ.Υ.Α.Δ.Α. της Τριμηνιαίας Έκθεσης–Αποτελέσματα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Β’ Τριμήνου 2018 του Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Παρακαλούμε πατήστε για να δείτε αναλυτικά τη σχετική Πράξη (με ΑΔΑ):

1.     Πράξη υπ’ αριθμ.   56/28-08-2018

2.     Πράξη υπ’ αριθμ. 150/28-08-2018