Οικονομική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 201015/24.06.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 25

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 28 του μηνός Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Καθορισμός όρων και έγκριση τευχών δημοπρασίας του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης τιμή προσφοράς, για την προμήθεια “ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 1.200cc – 1.400cc, ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ (5) ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONALLEASING) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ (5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016 – 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”, προϋπολογισμού 17.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης με τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της αρμόδιας Διεύθυνσης, ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 52 σε 40 ημερολογιακές ημέρες, του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια “Τροφίμων” έτους 2016, στο πλαίσιο της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ στον Άξονα Προτεραιότητας «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), του συνολικού προϋπολογισμού 3.847.943,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% & 24%.
 1. Έγκριση νέων τευχών δημοπράτησης με τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της αρμόδιας Διεύθυνσης, ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 52 σε 40 ημερολογιακές ημέρες του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια “Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής” έτους 2016, στο πλαίσιο της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ στον Άξονα Προτεραιότητας «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), του συνολικού προϋπολογισμού 627.382,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ” για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, κατά τα έτη 2016-2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά άρθρο επί του Δελτίου Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου, προϋπολογισμού 1.128.192,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.200626/24.06.2016).
 1. Καθορισμός όρων και έγκριση τεχνικής έκθεσης με τα συνοδευτικά τεύχη (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνικές Προδιαγραφές, Τιμολόγιο Μελέτης και Προϋπολογισμός Μελέτης) της επαναληπτικής δημοπρασίας με τροποποίηση των γενικών όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”,  προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση διενέργειας της κατεπείγουσας προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικά καθαριότητας και λοιπά είδη), συνολικού καθαρού ποσού 59.699,10€, ήτοι 74.026,88€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 1δ του Ν.3852/2010, με συμβατικό χρόνο παράδοσης ειδών το χρονικό διάστημα (10) δέκα ημερών, προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων (έναρξη λειτουργίας παιδικών εξοχών 2016) για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης ή Συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης που τυχόν προκύψει από την ολοκλήρωση των σταδίων (αξιολόγηση οικονομικών προσφορών – προσυμβατικός έλεγχος) του ηλεκτρονικού, επαναληπτικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών προμήθειας διαφόρων ειδών τροφίμων, οπότε στην περίπτωση αυτή η Σύμβαση ή οι Συμβάσεις που θα υπογραφούν στα πλαίσια της εν λόγω κατεπείγουσας προμήθειας θα λύεται αυτοδικαίως, λόγω συνδρομής των άμεσων και επειγόντων λόγων που αναφέρονται στο με Α.Π. 199876/24.06.2016, εγγράφου της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικού, Εποπτείας & Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων και β) την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών (αποτελούμενες από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων της Υπηρεσίας), για την εκτέλεση της προμήθειας λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικά καθαριότητας και λοιπά είδη), προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού για την επανάληψη του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 -2017”, προϋπολογισμού 41.200,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 24%,. (Α.Π.200898/24.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την εκτέλεση της εργασίας “ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”, προϋπολογισμού 56.073,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.(Α.Π. 200972/24.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 2.723.896,46€, με δικαίωμα προαίρεσης 300.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορά στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. (Α.Π. 200974/24.06.2016).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκπΟΙηση γαλβανισμΕνου και μη χαλυβδοελΑσματος, προερχΟμενου απΟ Αχρηστα μεταλλικΑ αντικεΙμενα, Οπως κατεστραμεμμΕνοι μεταλλικοΙ τροχΗλατοι κΑδοι, κατεστραμμΕνα απορριματοκιβΩτια (press-containers) και λοιπΑ”. (Α.Π. 200262/24.06.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Λήψη απόφασης για: α) την ολοκλήρωση ή μη του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1ης και 7ης Δ.Κ.”, κατόπιν της με Α.Π.162236/25.05.2016 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου και β) την πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη, προκειμένου να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. (Α.Π. 187649/13.06.2016) (από αναβολή).
 1. Λήψη απόφασης για: α) την ολοκλήρωση ή μη του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4ης και 5ης Δ.Κ.”, κατόπιν της με Α.Π.162249/25.05.2016 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου και β) την πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη, προκειμένου να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. (Α.Π. 187654/13.06.2016) (από αναβολή).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Έγκριση α) συμπληρωματικής πίστωσης και διάθεση ποσού 15.000,00€ και β) συμπληρωματικής δέσμευσης για το οικονομικό έτος 2017, ποσού 20.000,00€, για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού λόγω της αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.

Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 38.992,25€, που αφορά σε μέρος του εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΓοΥναρη ΜιχαΗλ του ΑναστασΙου κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών και με βαθμό Γ', για την α) θεώρηση αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια 50cc, τελών και εισφορών στις ΔΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση και θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου και έκδοση  υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυμούλκησης κομπρεσέρ, μπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας μηχανημάτων έργου και β) διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άμεση πληρωμή σε μετρητά και όχι με πίστωση. (Α.Π. 170899/31.05.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 195016/17.06.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:24

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 22 του μηνός Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, επαναληπτικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα άρθρων και για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε ομάδας ή για το σύνολο των ομάδων ποσοτήτων όλων των ειδών, προϋπολογισμού 269.651,67€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), που αφορά στο 2ο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 192801/16.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΠΤΑ (7) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έως 6-8m3», με σύστημα συμπίεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 749.931,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο 2ο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 193412/16.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, επαναληπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017», για τις ανάγκες τις Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 41.200,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.194285/17.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εργασία “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 49.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 193888/17.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π.193971/17.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ” για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, κατά τα έτη 2016-2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά άρθρο επί του Δελτίου Τιμών Καυσίμων από το Παρατηρητήριο Τιμών του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου, προϋπολογισμού 1.128.192,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.193930/17.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικά καθαριότητας και λοιπά είδη), προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων (έναρξη λειτουργίας παιδικών εξοχών 2016) και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, συνολικού προϋπολογισμού 57.122,80 €, ήτοι 70.832,27 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.000,00€, σύμφωνα με το με αριθμό 1076/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων κ. ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΟΥΡΔΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για την κατεπείγουσα βιβλιοδέτηση των αρχείων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης. (Α.Π. 187457/13.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς, από την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, ενός μηχανήματος ανάγνωσης μικροφίλμ (reader) της CANNOΝ με δυνατότητα εκτύπωσης, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες του αναγνωστηρίου του Τμήματος Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου, της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης. (Α.Π.188562/14.06.2016).

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.049,76€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην οδηγού κ. ΞΑΓΟΡΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΣΗΦ της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 185550/10.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για έξοδα κίνησης κλητήρων. (Α.Π. 181510/08.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 258.210,41€ και β) ποσού 84.432,58€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για καταβολή επιδικασθέντων ποσών στους δικαιούχους υπαλλήλους Σχολικούς Φύλακες της Δ/νσης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης καθώς και για καταβολή εξόδων δικαστικής δαπάνης. (Α.Π.187030/13.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΛΕΛΟΥΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π. 186813/13.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΚΑΡΟΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. (Α.Π. 186829/13.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΜΠΙΛΑΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. (Α.Π. 186846/13.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ. (Α.Π. 186857/13.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΣΥΨΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Α.Π. 186794/13.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ. (Α.Π. 193385/16.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.236,16€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΔΟΥΠΤΣΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. (Α.Π. 193215/16.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.135,65€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΖΗΣΙΜΟΥ. (Α.Π. 193219/16.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.060,16€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην σχολικής καθαρίστριας της Δ/νσης Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης κ. ΚΟΜΣΕΛΗ ΙΩΑΝΝΑΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ. (Α.Π. 194191/17.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.989,68€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην σχολικής καθαρίστριας της Δ/νσης Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης κ. ΥΦΑΝΤΗ ΑΣΗΜΩΣ του ΗΛΙΑ. (Α.Π.194199/17.06.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της με αριθμό Π00083 (Α.Π.036342/05.02.2016) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 700.000,00€, που αφορά δαπάνη ύδρευσης της Δ/νσης Κοιμητηρίων. (Α.Π.187496/13.06.2016).
 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 20.000,00€ για το έτος 2017 για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2016. (Α.Π. 177011/06.06.2016).
 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 900,00€ και β) έκδοσης ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικών κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΝΑΔΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για τη συντήρηση και αναβάθμιση εννέα (9) μηχανών καταμέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων του ευρώ. (Α.Π. 180171/07.06.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης δύο (2) ακινήτων για τη μεταστέγαση δύο (2) Λεσχών Φιλίας, ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ και ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, της 4ης & 5ης Δημοτικής Κοινότητας. (Α.Π. 177492/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.070,31€ για την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων έτους 2016, που αφορούν λειτουργικές δαπάνες μισθωμένων από τον Δήμο Αθηναίων ακινήτων, ιδιόκτητων ακινήτων και ακινήτων που είχαν μισθωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επί των μισθωτικών υποχρεώσεων της οποίας έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως ο Δήμος Αθηναίων.
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ή μη του εγγυητή, του με αριθμό 72 ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΝΝΕΛΗ με την κ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ και την προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής. (Α.Π. 176486/06.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ή μη του εγγυητή, του με αριθμό 62 πάγκου - ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, κ. ΑΝΔΡΑΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ με την κ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΜΑΡΙΑ και την προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής. (Α.Π. 187712/13.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 800,00€ σε 600,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 176494/06.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου – κυλικείου που βρίσκεται στο Α’ Κοιμητήριο, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 24.900,00€ σε 20.000,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 176492/06.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος (Αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της Β.Γεωργίου στην Πλατεία Συντάγματος, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 39.415,00€ σε 32.000,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.176484/06.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 26 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π. 186782/13.06.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ενός εξεταστικού κρεβατιού – βαλίτσας από την
  Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τη δράση “Νοιάζομαι για την υγεία μου” που θα πραγματοποιηθεί σε Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων και για όλες τις μετέπειτα εξωτερικές δράσεις των Δημοτικών Ιατρείων. (Α.Π. 177763/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για λειτουργικά έξοδα (υγειονομικό υλικό, γραφική ύλη κλπ) του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”. (Α.Π.189179/14.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για έξοδα επισκευής και συντήρησης οχημάτων για τη λειτουργία του προγράμματος “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”. (Α.Π.189177/14.06.2016).
 1. Έγκριση δέσμευσης: α) ποσού 13.500,00€ για το έτος 2017 και β) ποσού 13.500,00€ για το έτος 2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού. (Α.Π. 192701/16.06.2016).
 1. Έγκριση δέσμευσης: α) ποσού 95.000,00€ για το έτος 2017 και β) ποσού 95.000,00€ για το έτος 2018, για την προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. (Α.Π. 192695/16.06.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της με αριθμό 460/22.04.2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά σε παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 11Α/75 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου ως προς το ποσό, από 26.197,82€ στο ορθό 26.167,82€. (Α.Π.176301/03.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 11/379Α οικογενειακού τάφου στο Α΄ Κοιμητήριο στην κ. ΑΝΝΑ ΚΟΤΤΗ, με την καταβολή του ποσού των 25.478,72€. (Α.Π. 188435/14.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο 2ο τμήμα με αριθμό 2240, στο Β΄ Κοιμητήριο Αθηνών, στην κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ του ΣΑΒΒΑ, με την καταβολή του ποσού των 60.458,00€. (Α.Π. 193090/16.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ7-36-324 οικογενειακού τάφου στο Γ΄ Κοιμητήριο στον κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΧΑΛΚΙΔΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 8.150,12€. (Α.Π. 193094/16.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Α1/1/6 οικογενειακού τάφου στο Γ΄ Κοιμητήριο στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ του ΜΑΡΚΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 40.000,00€. (Α.Π. 176307/03.06.2016).

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 471/22.04.2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής, ως προς την έγκριση των νέων τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας αναλώσιμων υλικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%. (Α.Π. 192960/16.06.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια “ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” συνολικού προϋπολογισμού 69.987,74€ συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.177334/06.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς εργαλείων από τον κ. Δ.ΡΟΥΤΟΥΛΑ στο Τμήμα Πρασίνου 4ης και 5ης Δ.Κ., για τη διευκόλυνση των εργασιών που εκτελεί το συνεργείο στην Πλατεία Εργατών Πολεμιστών (Λαμπρινής). (Α.Π. 188463/14.06.2016).
 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.068,00€ για εργασίες συντήρησης μηχανημάτων (κλαδοθρυμματιστή) της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος και β) έκδοσης ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Προϊσταμένου της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. (Α.Π.193975/17.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 200,00€ του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΗ, για φθορά που υπέστη η μοτοσυκλέτα του, από πτώση δέντρου λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού ΜΠΕΡΟΒΟΥ 15-17. (Α.Π.193981/17.06.2016).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 210.000,00€ για την εκτέλεση των εργασιών του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ”. (Α.Π. 179985/07.06.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.854,00€ και β) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.646,00€, για την αποπληρωμή του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ 7ο Δ/ΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΤΑ 2009”. (Α.Π. 178044/06.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ και β) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.300,00€, για την εκτέλεση του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η και 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2014”. (Α.Π. 178061/06.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.333,44€ και β) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00€, για την αποπληρωμή του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ 1ο Δ/ΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΤΑ 2008”. (Α.Π. 178072/06.06.2016).
 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.518,19€, για την πληρωμή τόκων υπερημερίας του 1ου και 2ου λογαριασμού του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 2008”. (Α.Π. 178068/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 48.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ”. (Α.Π. 178029/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 22.332,38€ για την εκτέλεση του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π. 178087/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΣ 2012”. (Α.Π. 178080/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΣ 2014”. (Α.Π. 178055/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ 6ο Δ/ΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΤΑ 2009”. (Α.Π. 178035/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 52.295,59€ για την εκτέλεση του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η, 2η και 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2014”. (Α.Π. 178084/06.06.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2016” συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της από 01.06.2016 εισηγητικής έκθεσης της Δ/νσης Σχολικών κτιρίων σχετικά με τη με Α.Π.130762/22.04.2016 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία “ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.” αναδόχου του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων  51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων  και 45ου – 73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας και 76ου – 138ου Δημοτικών Σχολείων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων” (ΕΣΠΑ MIS

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.836,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ «ΕΦΗΒΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ» ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ”. (Α.Π. 177257/06.06.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 545,00€ για την αποπληρωμή του έργου “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ”. (Α.Π.176003/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΜΕΩΝΟΣ”. (Α.Π. 175996/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.000,00€ για “ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”. (Α.Π. 175991/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”. (Α.Π. 175986/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2015 – 2016”. (Α.Π. 175964/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.500,00€ για “ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”. (Α.Π.176000/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00€ για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ”. (Α.Π.177586/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 180.000,00€ για την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΨΕΛΗΣ”. (Α.Π. 177603/06.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ και β) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€, για “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”. (Α.Π. 175958/03.06.2016).
 1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 515,00€ για πληρωμή παραβόλου (500,00€) και ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ ΤΕΕ (15,00€) για την εξαίρεση από την κατεδάφιση της επέκτασης του κυλικείου με κεραμοσκεπή του Γ΄Κοιμητηρίου. (Α.Π. 193339/16.06.2016).
 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 38.942,20€ για την προμήθεια “ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΧΟΥ – ΚΟΛΛΑΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΝ ΑΡΜΩΝ” και β) τεχνικών προδιαγραφών. (Α.Π. 193336/16.06.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και επισκευής λοιπού μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 176941/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής κάδων – καλαθιών απορριμμάτων που διαθέτει η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π.193572/17.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της με αριθμό Π00050 (Α.Π. 066687/05.02.2016) ποσού 48.000,00€ που αφορά εργασίες καθαρισμού από graffities των επιφανειών κτιρίων που βρίσκονται σε κεντρικές οδούς της πόλης της Αθήνας. (Α.Π. 193569/17.06.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 49.000,00€ για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 6ο και 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ”. (Α.Π. 177865/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 84.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2013”. (Α.Π. 177883/06.06.2016).
 1. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2015” (Α.Μ. 5/2015), προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 178018/06.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 1.313,80€ και β) ποσού 660,64€ για την καταβολή επιδικασθείσας αποζημίωσης στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ σύμφωνα με τη με αριθμό 466/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.193417/16.06.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και ορισμός Επιτροπής δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 85/2015” (Α.Μ. 4/2015), προϋπολογισμού 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 178094/06.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για: α) την ολοκλήρωση ή μη του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1ης και 7ης Δ.Κ.”, κατόπιν της με Α.Π.162236/25.05.2016 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου και β) την πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη, προκειμένου να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. (Α.Π. 187649/13.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για: α) την ολοκλήρωση ή μη του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4ης και 5ης Δ.Κ.”, κατόπιν της με Α.Π.162249/25.05.2016 απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης περί διάλυσης της σύμβασης του έργου και β) την πρόσκληση του επόμενου κατά σειρά μειοδότη, προκειμένου να αναλάβει την ολοκλήρωση του έργου με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που υπέβαλε στον διαγωνισμό. (Α.Π. 187654/13.06.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης κατάθεσης ή μη αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου κατ’άρθρα 637-640 Κ.Πολ.Δ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. & Δ. Ο.Ε.”, για την απόδοση του μισθίου ακινήτου, ήτοι του με αριθμό 69 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π. 193425/16.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ’αριθμ.πρωτ. 25510/9628/04.05.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. (Α.Π. 193423/16.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη της με αριθμό 68/2012 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε η άσκηση αγωγής από τον Δήμο Αθηναίων κατά του Ελληνικού Δημοσίου με την οποία θα ζητά αποζημίωση για τις φθορές και καταστροφές στην Πλατεία Συντάγματος και στη γύρω περιοχή. (Α.Π. 193427/16.06.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 185942/10.06.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:23

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 14 του μηνός Ιουνίου 2016 και ώρα 09.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 2.723.896,46€, με δικαίωμα προαίρεσης 300.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 179234/07.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης για την επανάληψη του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης - Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο προϋπολογισμού 41.008,20€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%. (Α.Π. 178719/07.06.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.500,00€ για “Εργασίες επισκευής και στεγάνωσης πυροσβεστικής δεξαμενής Υ/Σ αυτοκινήτων Βαρβακείου αγοράς”. (Α.Π.175982/03.06.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ''ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016'' προϋπολογισμού 1.400.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%. (από αναβολή).
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ''ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4Η ΚΑΙ 5Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016'' προϋπολογισμού 1.100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%. (από αναβολή).
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ''ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6Η ΚΑΙ 7Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016'' προϋπολογισμού 1.100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%. (από αναβολή).
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ''ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ'' προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%. (από αναβολή).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 176343/03.06.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 22

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 08 του μηνός Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

Διαγωνισμοί

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Διεξαγωγή κλήρωσης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Γ’ Κοιμητήριο (Ώρα 10:30)(Α.Π.144535/11.05.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, σχετικά με την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑΣ” για την κάλυψη των αναγκών όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 49.914,14€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στη ματαίωση και επανάληψη της διαδικασίας του εν λόγω διαγωνισμού. (Α.Π. 170521/31.05.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας «ανταλλακτικα οχημάτων και μηχανημάτων», για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων, διάρκειας τριών (3) ετών και με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31.12.2018 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, συνολικής μέγιστης εκτιμώμενης δαπάνης 1.081.083,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην από 27.05.2016 ηλεκτρονικά κατατεθείσα ένσταση-προσφυγή της  εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. κατά της με αριθμό 535/2016 πράξης Ο.Ε. (Α.Π. 174110/02.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την εκτέλεση της εργασίας “ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”, προϋπολογισμού 56.073,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.(Α.Π. 175565/03.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εργασία “ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ” προϋπολογισμού 49.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, που αφορά στην ένσταση της εταιρείας “ΑΛΚΥΩΝ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.” κατά της με αριθμό 579/2016 πράξης Ο.Ε.. (Α.Π.175559/03.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας προϋπολογισμού 46.740,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.175532/03.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των προδικαστικών προσφυγών των α) Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., β) Σ & Β ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. και γ) ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε. κατά των όρων της διακήρυξης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, για το σύνολο των ποσοτήτων των άρθρων έκαστης ομάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των ομάδων, για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για δύο (2) έτη (2016-2017) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 3.999.986,81€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Α.Π.175743/03.06.2016).
 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπράτησης και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, Τμήμα Παιδικών Εξοχών, προϋπολογισμού 39.603,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 45 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π. 159140/23.05.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για τη πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 56 καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.010,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.163019/25.05.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για τη πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66Α καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.070,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.163012/25.05.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για τη πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 55Α καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 590,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.163000/25.05.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για τη πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 910,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.163015/25.05.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 1.565,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΡΡΙΑΝΟΥ 30 για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08023697 στην υπόχρεο εταιρεία ''Δ.Θ. ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.Ε.''. (Α.Π. 162664/25.05.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 18/162 οικογενειακού τάφου στο Α΄ Κοιμητήριο στην κ. ΖΑΡΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 41.008,95€. (Α.Π. 160182/24.05.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ6-17-84 οικογενειακού τάφου στο Γ΄ Κοιμητήριο στην κ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 7.108,81€. (Α.Π. 160183/24.05.2016).
 1. Έγκριση  α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την προμήθεια κεριού (από αγορά και ανάπλαση) και β) των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας. (Α.Π.174337/02.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για α) τη δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο ανακοίνωσης – γνωστοποίησης σχετικά με την όλη διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α’ Κοιμητήριο και β) τον ορισμό ημέρας και ώρας διεξαγωγής κλήρωσης.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων ΚΑΤΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. (Α.Π. 159631/23.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.568,94€ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην σχολικής καθαρίστριας της Δ/νσης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΠΕΡΙΚΛΗ. (Α.Π.161119/24.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.937,18€ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για την αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην σχολικής καθαρίστριας της Δ/νσης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης κ. ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΥ ΧΡΥΣΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ. (Α.Π.161094/24.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 171,00€ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για πληρωμή δικαστικών εξόδων υπέρ της πρώην υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων κ.ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑΣ σε εκτέλεση της με αριθμό 821/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 161159/24.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 4772/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών α) ποσού 209.161,84€ για την καταβολή επιδικασθέντων ποσών στους δικαιούχους (96) μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων (ΑΓΓΕΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ κλπ) για μη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας, γάλακτος καθώς και αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης χρονικού διαστήματος ετών 2002-2006 και β) ποσού 102.764,57€ για τόκους υπερημερίας. (Α.Π.164139/26.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 5076/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών α) ποσού 227.392,22€ για καταβολή των επιδικασθέντων ποσών στους δικαιούχους (96) μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων (ΜΑΚΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ κλπ) για μη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας, χρονικού διαστήματος ετών 2002-2005 και β) ποσού 108.431,46€ για τόκους υπερημερίας. (Α.Π. 164133/26.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, σύμφωνα με τη με αριθμό 7751/2014 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών α) ποσού 17.587,15€ για καταβολή των επιδικασθέντων ποσών στους δικαιούχους (29) μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων (ΚΟΡΡΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟ κλπ) για μη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας, διατροφής και καθαριότητας, χρονικού διαστήματος ετών 2002-2003 και β) ποσού 8.733,27€ για τόκους υπερημερίας. (Α.Π. 164130/26.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  1.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την αμοιβή ειδικής δικαστικής γραφολόγου ώστε να καταστεί δυνατή ένορκη διοικητική εξέταση που αφορά σε αμφισβήτηση υπογραφής σε χρηματικό ένταλμα. (Α.Π. 159006/23.05.2016).

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Λήψη απόφασης για α) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 525.575,00€ βάσει της Π00645/2015 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.834.982,00€, για την πληρωμή των Β’, Γ’ και Δ’ δόσεων της Προγραμματικής Σύμβασης για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στον Δήμο Αθηναίων, του δικαιούχου ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) και γ) έγκριση δέσμευσης ποσού 1.161.243,00€ για το έτος 2017, για την πληρωμή των Ε’ και ΣΤ’ δόσεων της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.

Δ/νση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  400.000,00€ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης των δεκατεσσάρων Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2016.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  40.000,00€ για τη δημοσίευση των προκηρύξεων διαγωνισμών και δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων στον τοπικό τύπο. (Α.Π.158799/23.05.2016).
 1. Έγκριση  α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  10.000,00€ για την εξειδικευμένη δαπάνη εργασίας συντήρησης & επαναβιβλιοδεσίας τόμων των ιστορικών Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (19ος αιώνας - αρχές 20ου) και β) των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω εργασίας. (Α.Π. 158786/23.05.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 463/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής ως προς το (γ) σκέλος της, που αφορά στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  1.976,00€ για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων - εργαστηρίων προς κάλυψη σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 175805/03.06.2016).
 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.826,50€ για την προμήθεια κλειδαριών, ομφαλών, μπρελόκ κλειδιών και αντιγράφων κλειδιών για το δημοτικό κτίριο επί της οδού Λιοσίων 22  και β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ και δέσμευσης ποσού 3.500,00€ έτους 2017, για προμήθεια πινακίδων σήμανσης γραφείων. (Α.Π.175815/03.06.2016).
 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 73.800,00€ έτους 2017 για προμήθεια μελανιών - toner εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής. (Α.Π. 175803/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.000,00€ για την αγορά γραφείων και επίπλων (Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης και δημοτικό ιατρείο οδού Χανίων). (Α.Π.175811/03.06.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  10.000,00€ για την  πραγματοποίηση βοηθητικού έργου α) για την οργάνωση και λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας στον Δήμο Αθηναίων, στο πλαίσιο υλοποίησης κοινωνικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας και β) για την εξειδίκευση του άξονα προτεραιότητας 9 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής, στο πλαίσιο υλοποίησης λοιπών κοινωνικών προγραμμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας. (Α.Π.159085/23.05.2016).

Δ/νση Καθαριότητας

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 12.428,50€, που αφορά στην  έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΜΠΕΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ κλάδου ΥΕ2 Επιστατών και με βαθμό Δ΄, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες άμεσης προμήθειας φυσικού αερίου, για να εξασφαλιστεί η κίνηση των αεριοκίνητων απορριμματοφόρων του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 151386/16.05.2016).
 1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της με αριθμό 421/2016 πράξης Ο.Ε. ως προς το ποσοστό του Φ.Π.Α., από το εσφαλμένο 23% στο ορθό 13%. (Α.Π. 149300/13.05.2016).
 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  100.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 25.000,00€ έτους 2017, για τη διενέργεια διαγωνισμού μίσθωσης χημικών τουαλετών. (Α.Π.176104/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  5.000,00€ για εργασίες “Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης” για την κάλυψη άμεσων υγειονομικών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π.176099/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού α)  85.000,00€ για μίσθωση σαρώθρων & απορριμματοφόρων, β) 75.000,00€ για ασφάλιστρα οχημάτων και γ) 227.670,00€ για διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) 2015 – 2017. (Α.Π.176097/03.06.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού  30.769,74€ για επιχορήγηση  και καταβολή αποζημίωσης σε υπαλλήλους του πρώην ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ι.Β.Σ.Α.). (Α.Π. 158614/23.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  991,22€ για καταβολή τόκων υπερημερίας στην εταιρεία με την επωνυμία ''ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΜΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.'', σύμφωνα με τη με αριθμό 295/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 159145/23.05.2016)
 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού  120.000,00€ έτους 2017, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία αποστολής ειδοποιητηρίων βεβαιωμένων προστίμων από παραβάσεις ελεγχόμενης και παράνομης στάθμευσης της πρώην Δ/νσης Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου και της νυν Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας και παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από την Τροχαία. (Α.Π. 163868/26.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  80.000,00€ για την εκτέλεση κατασχέσεων, προγραμμάτων πλειστηριασμού καθώς και για δαπάνες επίδοσης διαφόρων εγγράφων και αμοιβές εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στους πλειστηριασμούς. (Α.Π. 163884/26.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  200.000,00€ για λοιπές δαπάνες Δημοτικού Χρέους.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00€ (260,00€ x
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την “ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ”.

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 681,60€ του κ. ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό του από πτώση δέντρου, λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού ΜΠΕΡΟΒΟΥ 15-17. (Α.Π. 162589/25.05.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ  ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)'', προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 152014/17.05.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  49.589,91€ για την ολοκλήρωση του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ρυθμιστικών πινακίδων και ειδών οδικής σήμανσης. (Α.Π.161833/24.05.2016).
 1. Επανέγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 145.711,95€ για την ολοκλήρωση του επαναληπτικού τακτικού διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών. (Α.Π. 161835/24.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  15.000,00€ για την εργασία “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΝ 26”.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  α) 5.268,72€ για καταβολή επιδικασθείσας αποζημίωσης και β) 3.072,73€ για καταβολή τόκων υπερημερίας στην κ. ΖΩΗ ΜΗΛΙΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμό 565/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 176216/03.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  α) 7.000,00€ για καταβολή επιδικασθείσας αποζημίωσης και β) 3.311,67€ για καταβολή τόκων υπερημερίας στην κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΟΚΑΝΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό 1684/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π.176211/03.06.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  5.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 600.000,00€ έτους 2017 και ποσού 195.000,00€ έτους 2018, για την εκτέλεση του έργου ''ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ , ΕΤΟΥΣ 2016''.
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ''ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016'' προϋπολογισμού 1.400.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ''ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4Η ΚΑΙ 5Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016'' προϋπολογισμού 1.100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ''ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6Η ΚΑΙ 7Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016'' προϋπολογισμού 1.100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση Επιτροπής της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ''ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ'' προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 24%.

Δ/νση Κτιριακών Έργων

 1. Λήψη απόφασης α) για την αποδοχή ή μη της Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τη με Α.Π. 134401/26.04.2016 ένσταση της εταιρείας “Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” κατά του από 21.04.2016 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”, προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και β) για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου του ανωτέρω έργου. (Α.Π. 154488/18.05.2016).(από αναβολή).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την προμήθεια ''ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ''. (Α.Π. 159807/23.05.2016).
 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 25.000,00€ έτους 2017 για την προμήθεια ''ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ''. (Α.Π. 159817/23.05.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για ''ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ''. (Α.Π.159811/23.05.2016)

Νομική Δ/νση

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34.071,00€ για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, της ΜΑΡΙΝΕΤΤΑΣ Ν. ΓΟΥΝΑΡΗ. (Α.Π.159461/23.05.2016). (από αναβολή).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 34.578,99€ για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων και β) ποσού 1.946,75€ για τόκους υπερημερίας χρήσης, του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ. (Α.Π.159467/23.05.2016). (από αναβολή).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 693/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία μισθωτικών διαφορών). (Α.Π.162949/25.05.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναιρέσεως κατά της με αριθμό 4531/2011 απόφασης του Πολυμελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 174069/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη των ενδίκων μέσων της έφεσης και της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 13678/2015 απόφασης του Διοικητικού  Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήμα 26ο Μονομελές. (Α.Π. 174074/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 145/2015 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 5ο Μονομελές) επί υποθέσεως Αντωνίου Αναστασόπουλου κλπ (σύνολο 22) κατά του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 173907/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 11013/2015 απόφασης του 13ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 173746/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 5225/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 173752/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 777/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π. 173930/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 1030/2014 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 173772/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 1597/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 173793/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου για την αναίρεση της με αριθμό 5159/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων). (Α.Π.173806/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης ή μη της με αριθμ. πρωτ. 38620/25.05.2016 ήδη ασκηθείσας αίτησης ανάκλησης κατά της με αριθμό 81/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Α.Π. 173891/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 1108/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Τμήματος 3ου ) ενώπιον του Αρείου Πάγου. (Α.Π. 173942/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 1349/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 173712/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 1350/2013 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 173680/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης ή της αναίρεσης κατά της με αριθμό 2713/2015 απόφασης του 1ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 173722/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 777/2016 απόφασης του 1ου Τριμελούς (Δημόσιο) Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 173729/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε εφέσεων, είτε αναιρέσεων κατά των με αριθμό 4629/2016 & 4630/2016 αποφάσεων του 14ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.173740/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του ΠΕΤΡΟΥ ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 23.06.2016 καθώς και για κάθε  μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 173557/02.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 915/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές). (Α.Π. 175741/03.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 648/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήματος 20ο Τριμελές).
 1. Περί έγκρισης ή μη κατάθεσης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου κατ’ άρθρα 662Α επόμενα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά του Ανέστη Σαρασλανίδη, από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου, ήτοι του περιπτέρου επί του πεζοδρομίου στην οδό Πατησίων αριθμός 259. (Α.Π.175768/03.06.2016).
 1. Περί έγκρισης ή μη κατάθεσης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου κατ’ άρθρα 662Α επόμενα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά των Κωνσταντίνο Μαργέτη και Αναστασίου Μαργέτη, από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου, ήτοι του περιπτέρου επί της οδού Πειραιώς αριθμός 44. (Α.Π.175752/03.06.2016).
 1. Περί έγκρισης ή μη κατάθεσης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου κατ’ άρθρα 662Α επόμενα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά του MD ASKIR MIAH, από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου, ήτοι του περιπτέρου στην οδό Πατησίων αρ. 5 - 7. (Α.Π. 175729/03.06.2016).
 1. Περί έγκρισης ή μη κατάθεσης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου κατ’ άρθρα 662Α επόμενα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΗΤΣΟΥ, από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, για την απόδοση του μίσθιου ακινήτου, ήτοι του με αριθμό 13 καταστήματος – οπωροπωλείου στην οδό ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ στη Βαρβάκειο Αγορά. (Α.Π. 175714/03.06.2016).
 1. Περί έγκρισης ή μη κατάθεσης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου κατ’ άρθρα 662Α επόμενα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ, από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, για την απόδοση των μισθίων ακινήτων, ήτοι του με αριθμό 71 & 74 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π. 175655/03.06.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.: 170812/31.05.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:21

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 02 του μηνός Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, ενιαίου διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων κατά τα έτη 2015 – 2016 – 2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατ΄είδος υγρού καυσίμου για τις συνολικές ποσότητες εκάστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων και την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο όσον αφορά στο Φυσικό Αέριο και τα Ελαιολιπαντικά συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.328.506,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη και το με Α.Π. 165928/27.05.2016 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών σχετικά με την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΕΚΟ ΑΒΕΕ για το άρθρο 2 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ. (Α.Π. 156889/20.05.2016) (από αναβολή).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι: α) είναι επείγουσα ανάγκη η προμήθεια του πετρελαίου κίνησης, δεδομένου ότι η ισχύουσα σύμβαση με τις παρατάσεις της λήγει στις 31/07/2016, β) ο εν λόγω διαγωνισμός μετά την κατακύρωση  του αποτελέσματος θα χρειαστεί την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που θέλει 20 ημέρες για να εκδώσει πράξη από την κοινοποίησή της σε αυτή της κατακυρωτικής Πράξης και έπεται η διαδικασία του Προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο όπου το αποτέλεσμα κοινοποιείται μετά από έναν μήνα από την αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού και γ) μετά την επιτυχή έκβαση του ανωτέρου σταδίου θα γίνουν οι προσκλήσεις προς τις εταιρείες όπου έχουν προθεσμία 10 ημερών (μετά την προσκόμιση δικαιολογητικών) να υπογράψουν σύμβαση με τον Δήμο.

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 40.000,00€ στο όνομα του μονίμου υπαλλήλου της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού κ. ΜΩΡΑΪΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, με βαθμό Β’, κλάδου ΤΕ4 Μηχανικών, με ημερομηνία απόδοσης εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του, προκειμένου να γίνει άμεση αντιμετώπιση των απαιτούμενων πληρωμών που αφορούν παροχές της ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και το κόστος εγκατάστασης, αλλαγής, μετακίνησης κ.τ.λ. μεμονωμένων φωτιστικών σωμάτων σε ιστούς της ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ. (Α.Π.162994/25.05.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η έγκριση του εντάλματος προπληρωμής είναι επείγουσα λόγω των απαραίτητων πληρωμών προς ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ για παροχές ρεύματος (μετρητές) Δημοτικού Φωτισμού & Κτιρίων.

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της με αριθμό 796/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών). (Α.Π.155241/19.05.2016) (από αναβολή).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι λήγει η προθεσμία άσκησης έφεσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 158088/20.05.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:19

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 25 του μηνός Μαΐου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Διαγωνισμοί

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Διεξαγωγή πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την εκτέλεση της εργασίας ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ της ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, προϋπολογισμού 56.073,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Ώρα 10:00–10:15). (Α.Π. 143914/11.05.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης για την επανάληψη του διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα 5 & 11 για την προμήθεια “ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 5.289,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Α.Π. 156178/19.05.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, ενιαίου, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια “ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, του Δημοτικού Βρεφοκομείου και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31.12.2016, ειδικά για τον ΟΠΑΝΔΑ το χρονικό διάστημα ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31.12.2015, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων, συνολικού προϋπολογισμού 315.246,09€, συμπ/νου Φ.Π.Α.: 6%, 13% και 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 154207/18.05.2016).
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την “ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ” προϋπολογισμού 49.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 156198/19.05.2016).
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησηςτου ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, ενιαίου διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων κατά τα έτη 2015 – 2016 – 2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατ΄είδος υγρού καυσίμου για τις συνολικές ποσότητες εκάστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων και την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο όσον αφορά στο Φυσικό Αέριο και τα Ελαιολιπαντικά συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.328.506,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 156889/20.05.2016).
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησηςτου πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας προϋπολογισμού 46.740,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.157069/20.05.2016).
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη Εισήγησης της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών σχετικά με το με Α.Π. 157924/20.05.2016 έγγραφο της εταιρείας “INTERLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ” που αφορά τον διεθνή, δημόσιο, ανοικτό, μειοδοτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 2.723.896,46€, με δικαίωμα προαίρεσης 300.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (Α.Π. 157924/20.05.2016).
 7. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 52 σε 40 ημέρες του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια “Τροφίμων” έτους 2016, στο πλαίσιο της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 – 2020, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 3.846.735,93€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13 & 23%.
 8. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 52 σε 40 ημέρες του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια “Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής” έτους 2016, στο πλαίσιο της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014 – 2020, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 626.947,14€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.
 9. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 – 2017” προϋπολογισμού 35.922,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ισχύος του με αριθμό 1076/2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.000,00€, κατά ένα μήνα ήτοι λήξη προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού από 01.06.2016 την 01.07.2016. (Α.Π. 148709/13.05.2016).
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 360,00€ (30€ μηνιαία κάρτα x 12 μήνες) για τα έξοδα κίνησης υπαλλήλου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας για το έτος 2016. (Α.Π. 148252/13.05.2016).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 22 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 490€ σε 390€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 142254/09.05.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 26 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 490€ σε 390€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 142255/09.05.2016).
 3. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 1.623.404,06€ που καταβλήθηκε μέσω λογαριασμού ρεύματος από τους υπόχρεους των ακινήτων που υπάγονται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, και την επιστροφή αυτού μέσω λογαριασμών ρεύματος, σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο του Τμήματος Εφαρμογών της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Πληροφορικής που δημιουργήθηκε για τον λόγο αυτό και αφορά 493.261 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος που χρεώνονται με Τ.Α.Π.. (Α.Π. 147339/12.05.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς εξοπλισμού γυναικολογικού ιατρείου από τον κ. ΣΤΑΥΡΟ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ του ΙΩΑΝΝΗ προς το υπό καταασκευή 6ο Δημοτικό Ιατρείο του Δήμου Αθηναίων που βρίσκεται στην οδό Χανίων 4α στην Κυψέλη. (Α.Π. 146916/12.05.2016).
 2. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της με αριθμό Π00093 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 433.000,00€ για την ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας, λόγω μη ανάγκης ολικής εκτέλεσής της.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 54.000,00€ για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ.ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ” για την παροχή από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων υπηρεσιών σίτισης, στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης σε κατοίκους της Αθήνας που στερούνται των απαραίτητων πόρων ή μέσων για την ικανοποίηση των ανωτέρω αναγκών για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2014 έως Μάρτιο 2015.
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.960,00€ (12 άτομα x 30€ x 11 μήνες) για την αποζημίωση (έκδοση μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών) υπαλλήλων με ειδικότητα Κοινωνικού Λειτουργού που μετακινούνται για υπηρεσιακούς λόγους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς για το οικονομικό έτος 2016.

Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 608.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ με σκοπό τη δημιουργία ενός πρότυπου και ενιαίου ολοκληρωμένου λειτουργικού, λογισμικού και ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των υπηρεσιών της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Οικονομικών

 1. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αριθμό 58/22.01.2016 πράξης Ο.Ε. που αφορά στην καταβολή βοηθήματος ένδειας έτους 2015, σε δύο επιπλέον δικαιούχους. (Α.Π. 147342/12.05.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας “ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ” συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00€ με Φ.Π.Α. (Α.Π. 141725/09.05.2016).
 2. Λήψη απόφασης: α) για την αποδοχή ή μη της Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τη με Α.Π. 134401/26.04.2016 ένσταση της εταιρείας “Β.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” κατά του από 21.04.2016 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”, προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και β) για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου του ανωτέρω έργου. (Α.Π. 154488/18.05.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 199.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Δ.Κ., ΈΤΟΥΣ 2016”. (Α.Π.141291/09.05.2016).
 2. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 149.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η και 3η Δ.Κ., ΈΤΟΥΣ 2016”. (Α.Π.141304/09.05.2016).
 3. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 149.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η και 6η Δ.Κ., ΈΤΟΥΣ 2016”. (Α.Π.141294/09.05.2016).
 4. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 149.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ., ΈΤΟΥΣ 2016”. (Α.Π.141299/09.05.2016).
 5. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 241,38€ για πληρωμή που έγινε στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προκειμένου να χορηγήσει ηλεκτρονικό αρχείο με τις ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των παροχών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.241,97€ για την εκτέλεση του συνόλου της εργασίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΓΑ, ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΛΩΝ κτλ”.
 7. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 180.000.00€ και β) δέσμευσης ποσού 70.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2016”.

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000.00€ και β) δέσμευσης ποσού 350.000,00€ για το έτος 2017 και ποσού 120.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
 2. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000.00€ και β) δέσμευσης ποσού 1.000.000,00€ για το έτος 2017 και ποσού 390.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η, 2η και 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”.
 3. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000.00€ και β) δέσμευσης ποσού 700.000,00€ για το έτος 2017 και ποσού 395.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η και 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”.
 4. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000.00€ και β) δέσμευσης ποσού 700.000,00€ για το έτος 2017 και ποσού 395.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”.

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού ποσού 312,90€ με τον κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ για υλικές ζημίες που υπέστη το με αριθμό ΙΜΜ-1029 αυτοκίνητό του, λόγω κατεστραμμένου πεζοδρομίου και προεξέχουσας σιδηρόβεργας, στην οδό Κοδριγκτώνος 4. (Α.Π. 141997/09.05.2016).
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 139.770,45€ για την ολοκλήρωση του τακτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οικοδομικών υλικών, προϋπολογισμού 199.770,45€.

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης ποσού 1.600.000,00€ για το έτος 2017 για τη συνέχιση του διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 10m3, για την κάλυψη της ανάγκης αντικατάστασης και ενίσχυσης του υπάρχοντος στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π.146215/12.05.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης και αίτησης αναστολής κατά της με αριθμό 796/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών). (Α.Π.155241/19.05.2016).
 2. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής κατά της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, που διατυπώνεται στο πρακτικό 2/08.02.2016, η οποία απόφαση απέρριψε τη με αριθμό κατάθεσης 384/16.12.2015 προσφυγή του Δήμου Αθηναίων για την ακύρωση της με αριθμό 76632/41866/11.11.2015 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία ακυρώθηκαν η με αριθμό 244/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σε εκτέλεση αυτής, η με Α.Π. 274668/26.08.2015 πράξη προσωρινής αφαίρεσης και σφράγισης καταστήματος του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 155210/19.05.2016).
 3. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής κατά της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, που διατυπώνεται στο πρακτικό 2/08.02.2016, η οποία απόφαση απέρριψε τη με αριθμό κατάθεσης 385/16.12.2015 προσφυγή του Δήμου Αθηναίων για την ακύρωση της με αριθμό 78371/42652/17.11.2015 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία ακυρώθηκαν η με αριθμό 266/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σε εκτέλεση αυτής, η με Α.Π. 302685/22.09.2015 πράξη προσωρινής αφαίρεσης και σφράγισης καταστήματος του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 155308/19.05.2016).
 4. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών για τον προσδιορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων (συνολικά 161,60τ.μ.) επί των οδών Μεγαλουπόλεως και Βαρβάκη, που περιγράφονται στη με αριθμό 9/1990 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας του Β’ Τμήματος της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών. (Α.Π. 155251/19.05.2016).
 5. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της με αριθμό 16513/6302/31.03.2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ακυρώνει τη με αριθμό 7/13.01.2016 απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. (Α.Π. 155314/19.05.2016).
 6. Περί έγκρισης ανάθεσης ή μη της παροχής γνωμοδότησης, στον Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΦΙΛΙΠΠΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ λόγω της εξειδικευμένης γνώσης και εμπειρίας που απαιτείται, σχετικά με το αν δύναται ο Δήμος Αθηναίων να κηρύξει με διοικητική πράξη έκπτωτο το Διοικητικό Συμβούλιο του φιλανθρωπικού σωματείου «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ» και να διορίσει προσωρινό διοικητικό συμβούλιο. (Α.Π.155298/19.05.2016).
 7. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με αριθμό 6052/2015 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο). (Α.Π. 155225/19.05.2016).
 8. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 1054/2012 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 157598/20.05.2016).
 9. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 421/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π. 157904/20.05.2016).
 10. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 778/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π. 157910/20.05.2016).
 11. Περί έγκρισης άσκησης ή μη των ενδίκων μέσων της έφεσης και της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 17643/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές). (Α.Π. 158034/20.05.2016).
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34.071,00€ για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, της ΜΑΡΙΝΕΤΤΑΣ Ν. ΓΟΥΝΑΡΗ.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 34.578,99€ για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων και β) ποσού 1.946,75€ για τόκους υπερημερίας χρήσης, του ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΛΟΥΚΑ.
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για πληρωμή συνδρομής σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών και πιθανολογούμενης πρόσθετης χρήσης πέραν του παγίου, κατά το τρέχον έτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                   Α.Π.: 134404/26.04.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:17

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 28 του μηνός Απριλίου 2016 και ώρα 10.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, λόγω του κατεπείγοντος που συνίσταται στο ότι: α) όσον αφορά το 1ο θέμα, i) για τον εν εξελίξει επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών προμήθειας συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου CNG, ποσού: 1.128.192,00€ με Φ.Π.Α. 13%, θα υπάρξουν τα πρώτα αποτελέσματα επί της διαγωνιστικής διαδικασίας στις 19.05.2016 που είναι και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ii) είναι κατεπείγουσα η ανάγκη προμήθειας συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου CNG για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ακινητοποίησης των απορριμματοφόρων αερίου λόγω της έλλειψης του καυσίμου και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του έργου της αποκομιδής των σκουπιδιών στην πόλη των Αθηνών, β)όσον αφορά το 2ο θέμα, είναι εν εξελίξει η διαγωνιστική διαδικασία με τις απαραίτητες διαδικασίες δημοσίευσης, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση διενέργειας της κατεπείγουσας προμήθειας συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου CNG, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 72.003,60€ οικονομικού έτους 2016, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 1δ του Ν.3852/2010, με συμβατικό χρόνο παράδοσης και μέχρι εξαντλήσεως ποσού από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση μέχρι την υπογραφή Σύμβασης που τυχόν προκύψει από τον εν εξελίξει επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο, διεθνή διαγωνισμό ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών προμήθειας συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου CNG, οπότε στην περίπτωση αυτή η σύμβαση που θα υπογραφεί στα πλαίσια της εν λόγω κατεπείγουσας προμήθειας θα λύεται αυτοδικαίως, λόγω συνδρομής των άμεσων και επειγόντων λόγων που αναλυτικά αναφέρονται και τεκμηριώνονται στο σκεπτικό του με Α.Π. 129232/21.04.2016, εγγράφου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, β) την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών (αποτελούμενες από την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό προσφοράς της Υπηρεσίας), για την εκτέλεση της προμήθειας συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου CNG, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 και γ) τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την παραπάνω διαδικασία. (Α.Π.134404/26.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για: α) την ακύρωση της με αριθμό 428/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας “Αποχλόαση λόφων στα πλαίσια δράσεων πυροπροστασίας των ετών 2016-2017”, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 23% και β) τη ματαίωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω μη καταχώρησης των αντίστοιχων αιτημάτων των ετών 2016 και 2017 από την αρμόδια Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, που αποτελεί στοιχείο Κανονικότητας της Δαπάνης, κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.2362/1995 και του άρθρου 11 παρ.6 του Ν. 4013/2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                         Α.Π.:140418/06.05.16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:18

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 11 του μηνός Μαΐου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Διαγωνισμοί

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Διεξαγωγή πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού, διαγωνισμού για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, Τμήμα Αστικής Πανίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των άρθρων της εργασίας, προϋπολογισμού 49.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Ώρα 10:00-10:15 π.μ.) (Α.Π. 130522/22.04.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ως προς το χρόνο ισχύος της υπ΄αριθμ. 707/03.01.2012 τροποποιημένης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων, με την προμηθεύτρια εταιρεία «ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.», για ένα δίμηνο, ήτοι μέχρι 31.07.2016, με τους ίδιους ακριβώς όρους και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρωθήκαν στην προμηθεύτρια εταιρεία ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., ούτε θα ξεπεραστεί ο προϋπολογισμός της σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός του Δήμου με υγρά καύσιμα και να προχωρήσει η διαδικασία του εν εξελίξει διαγωνισμού για την σύναψη νέας Σύμβασης. Εφόσον προκύψει αποτέλεσμα κατακύρωσης μειοδότη στον εν εξελίξει διαγωνισμό, κρίνεται αυτονόητο ότι η ισχύς της λύεται αυτομάτως.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας «ανταλλακτικα οχημάτων και μηχανημάτων», για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων, διάρκειας τριών (3) ετών και με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31.12.2018 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, συνολικής μέγιστης εκτιμώμενης δαπάνης 1.081.083,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην από 23.04.2016 ηλεκτρονικά κατατεθείσα ένσταση-προσφυγή της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε κατά της με αριθμό 423/2016 πράξη της Ο.Ε. (Α.Π. 133049/26.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΠΤΑ (7) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έως 6-8m3», με σύστημα συμπίεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 749.931,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, όπου σύμφωνα με την με αριθμό 504/2016 Πράξη της Ο.Ε. δόθηκε στην ανωτέρω Επιτροπή διορία, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της από 09.04.2016 ηλεκτρονικά κατατεθείσας προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας με δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.», κατά της με αριθμό 378/2016 πράξη της Ο.Ε. (Α.Π. 139434/05.05.2016).

 1. Καθορισμός όρων και έγκριση τευχών δημοπρασίας του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 41.008,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.

(Α.Π. 135855/27.04.2016).

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς του Διεθνούς Οργανισμού Βιβλιοθήκης χωρίς Σύνορα, σύμφωνα με το με Α.Π. 134363/26.04.2016 έγγραφο του εν λόγω Οργανισμού που αφορά πρόταση συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 137376/04.05.2016).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 2.291,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΠΑΡΑΣΧΟΥ Α. 46 για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 00797658 στην υπόχρεο εταιρεία «Θ. ΧΕΙΜΩΝΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.». (Α.Π. 122882/18.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 2.305,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 46 για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08029797 στην υπόχρεο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΧΕΙΜΩΝΑ Ο.Ε.». (Α.Π. 125684/19.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 2.364,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΘΗΡΑΣ 20 για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01153906 στην υπόχρεο εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». (Α.Π. 125695/19.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 5 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 1.030,00€ σε 800,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 122939/18.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 60 Πάγκου - Ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π. 131657/25.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ή μη του εγγυητή, του με αριθμό 67Β Ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΙΚΟΥΝΗ με την κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΙΚΟΥΝΗ και την προσκόμιση νέας εγγυητικής επιστολής. (Α.Π. 137971/05.05.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 11Α/603 οικογενειακού τάφου του Α΄ Κοιμητηρίου στον κ. ΜΥΑΡΗ ΟΝΟΥΦΡΙΟ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 27.122,88€. (Α.Π. 128462/21.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΟ 1Ο ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». (Α.Π. 127029/20.04.2016).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης α) ποσού 1.274,00€ που αφορά στην κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου Αθήνα-Άμστερνταμ-Αθήνα και της διαμονής στο Άμστερνταμ του Δημάρχου Αθηναίων κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ και β) ποσού 1.264,00€ που αφορά στην κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου Αθήνα-Άμστερνταμ-Αθήνα και της διαμονής στο Άμστερνταμ του κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ, Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων σε

θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αθηναίων, για τη μετάβασή τους

στο Άμστερνταμ από τις 20 έως και τις 22 Απριλίου 2016, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Συνάντηση Ανοιχτού Διαλόγου των Δημάρχων των Πρωτευουσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στη Συνάντηση Δημοσίου Διαλόγου με τους Πολίτες της Ευρώπης που διοργάνωσε η πλατφόρμα Pakhuis de Zwijger.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.990,00€ για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σε Ειδικό Ιατρό Εργασίας σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή της με Α.Π. 91435/21.03.2016 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 12.550,00€ που αφορά σε διενέργεια διαγωνισμού εργασιών βιβλιοδεσίας που δεν θα υλοποιηθεί. (Α.Π. 127992/21.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 30.000,00€ που αφορά σε καταβολή ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ. (Α.Π. 139435/05.05.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την α) ανατροπή της με αριθμό Π00373 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, με ΕΑΔ 504/16, ποσού 996,30€ και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την προμήθεια 36 σημαιών 2Χ3 (Ελληνικές και Δήμου Αθηναίων) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης. (Α.Π. 140163/06.05.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 1.000,00€ στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας Κυτίδη Σάββα του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Γ’, για να εξασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός του ιατρείου των Παιδικών Εξοχών με φάρμακα κτλ.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών για την υλοποίηση του παιδαγωγικού προγράμματος στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2016.

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, β) δέσμευσης ποσού 37.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2017, γ) δέσμευσης ποσού 25.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2018 και δ) τεχνικών προδιαγραφών, για τη συντήρηση του ενεργού εξοπλισμού του δικτύου φωνής και δεδομένων (LANWAN) του Δήμου Αθηναίων διετούς διάρκειας (24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης). (Α.Π. 125141/19.04.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€ και β) των τεχνικών προδιαγραφών της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (H/Y, ΟΘΟΝΩΝ ΚΛΠ)». (Α.Π. 125137/19.04.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 312,91€ για καταβολή δικαστικών εξόδων και β) ποσού 4.743,90€ για καταβολή τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με το από 29.05.2014 κατασχετήριο του κ. ΜΟΥΡΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμό 4462/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 125532/19.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 1.006,51€ για καταβολή δικαστικών εξόδων και β) ποσού 19.503,80€ για καταβολή τόκων υπερημερίας, σύμφωνα με το από 29.05.2014 κατασχετήριο της εταιρίας «Χ. ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ – Β. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» που εκδόθηκε κατόπιν της με αριθμό 4463/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 125524/19.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 234,00€ για καταβολή δικαστικών εξόδων στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9944/2014 απόφασης του 19ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 134132/26.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 548,10€ και β) ποσού 576,00€, για την καταβολή επιδικασθεισών δικαστικών δαπανών στους κ.κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΥ και ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΜΠΟΣΚΟ αντίστοιχα. (Α.Π. 140190/06.05.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή των με Α.Π. 61296/25.02.2016 και 61299/25.02.2016 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 1.901.794,91€ και 3.803.589,83€ αντίστοιχα.

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 655,21€ για καταβολή επιδικασθείσας αποζημίωσης και β) ποσού 123,72€, για καταβολή τόκων υπερημερίας στον κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΟΜΜΑΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σύμφωνα με την με αριθμό 2316/2014 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 140375/06.05.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.894,20€ που αφορά στην παροχή Υπηρεσιών εξονυχισμού των δύο (2) αλόγων που φιλοξενούνται στο πάρκο του Άλσους της πρώην Σχολής Χωροφυλακής.

Δ/νση Κτιριακών Έργων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την εργασία «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». (Α.Π. 125747/19.04.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€, β) δέσμευσης ποσού 400.000,00€ για το έτος 2017 και γ) δέσμευσης ποσού 500.000,00€ για το έτος 2018, για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ». (Α.Π. 125742/19.04.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. α) Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.254,79€ και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.745,21€, για την αποπληρωμή του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 3ο Δ/ΣΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΤΑ, 2010». (Α.Π.125324/19.04.2016).

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 2009». (Α.Π.125381/19.04.2016).

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 3ο Δ/ΣΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΤΑ, 2009». (Α.Π.125328/19.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.420,41€ για καταβολή τόκων υπερημερίας στον κ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ προς εκτέλεση της με αριθμό 3081/2015 απόφασης του 17ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορά σε καθυστέρηση εξοφλήσεως των 1ου, 2ου και 3ου λογαριασμών του έργου «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 2009». (Α.Π.125418/19.04.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 549/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.139590/06.05.2016).

 1. Περί έγκρισης παραίτησης ή μη από τα δικόγραφα της από 27-4-2016 και με αριθμό κατάθεσης 249/2016 Ανακοπής καθώς και της από 27-4-2016 και με αριθμό κατάθεσης 2846/2016 Αίτησης Αναστολής του Δήμου Αθηναίων κατά της υπ’ αριθμ. 44085/2013 Διαταγής Πληρωμής. (Α.Π.139572/06.05.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’αριθμ. 16596/2015 απόφασης του 3ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.139579/06.05.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                Α.Π.: 122235/15.04.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:16

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 22 του μηνός Απριλίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 145.711,95€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 112630/08.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” 2016-2017, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 199.770,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 120995/15.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, ενιαίου διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων κατά τα έτη 2015 – 2016 – 2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατ΄είδος υγρού καυσίμου για τις συνολικές ποσότητες εκάστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων και την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο όσον αφορά στο Φυσικό Αέριο και τα Ελαιολιπαντικά συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.328.506,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.120970/15.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, ενιαίου, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια “Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικά καθαριότητας)” για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης, (μετά την 1-1-2016) έως την 31-12-2017 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων, συνολικού προϋπολογισμού 2.417.150,84€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 23%, που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. (Α.Π. 121209/15.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού, διαγωνισμού επιλογής αναδόχων για την εκτέλεση της εργασίας “Διαχείριση Δένδρων” για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές όλων των άρθρων, προϋπολογισμού 249.997,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 114962/11.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια ΕΠΤΑ (7) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έως 6-8m3, με σύστημα συμπίεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 749.931,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην από 09.04.2016 ηλεκτρονικά κατατεθείσα Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με δ.τ. “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε.”, κατά της με αριθμό 378/2016 πράξης Ο.Ε.. (Α.Π. 121646/15.04.2016).

 1. Καθορισμός όρων και έγκριση τευχών του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, σχετικά με την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑΣ” για την κάλυψη των αναγκών όλων τω Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, έτους 2016, προϋπολογισμού 49.914,14€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.(Α.Π. 121677/15.04.2016).

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία “ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, κατ' άρθρο προϋπολογισμού 56.073,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.

 1. Τροποποίηση αρχικής διακήρυξης, κατάρτιση όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 52 ημέρες σε 40 ημέρες του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών - προμηθευτών για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για τους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. και για τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων φορέων (Τμήμα Εκπαίδευσης, Στατιστικής, Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωπικού, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, κατ' άρθρο, από την υπογραφή της σύμβασης και έως τις 31-12-2017, προϋπολογισμού 2.328.818,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α..

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 45 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 540,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 106600/04.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, της φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 40 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π. 105804/04.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, της φανερής, πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 39 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π. 105788/04.04.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για α) τη δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο ανακοίνωσης – γνωστοποίησης σχετικά με την όλη διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Γ’ Κοιμητήριο και β) τον ορισμό ημέρας και ώρας διεξαγωγής κλήρωσης. (Α.Π. 106756/05.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16/123 οικογενειακού τάφου του Γ΄ Κοιμητηρίου στην κα ΣΤΡΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με την καταβολή του ποσού των 8.631,78€. (Α.Π. 106740/05.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16/88 οικογενειακού τάφου του Γ΄ Κοιμητηρίου στην κα ΑΛΑΜΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με την καταβολή του ποσού των 7.895,78€. (Α.Π. 106753/05.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16/259 οικογενειακού τάφου του Γ΄ Κοιμητηρίου στον κ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 7.781,30€. (Α.Π. 106748/05.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία 11Α/75 οικογενειακού τάφου του Α΄ Κοιμητηρίου στην κ. ΚΛΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, με την καταβολή του ποσού των 26.197,82€. (Α.Π. 106743/05.04.2016).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής α) 602/2016 ποσού 1.021,00€ και β) 599/2016 ποσού 967,00€, που εκδόθηκαν στο όνομα της υπαλλήλου ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, βαθμού Γ’ του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων για το ταξίδι στις Βρυξέλλες από τις 4 έως και τις 5 Απριλίου 2016, του Δημάρχου Αθηναίων κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΜΙΝΗ και της Διευθύντριας του γραφείου Δημάρχου κας ΜΑΡΙΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗ αντίστοιχα.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.121,70€ για τον καθαρισμό υαλοπινάκων των Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Αθηναίων, β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.797,00€ για τον καθαρισμό και τη φύλαξη χαλιών και μοκετών του Δήμου Αθηναίων και γ) ανάκλησης των πολυετών αποφάσεων δέσμευσης ποσού 47.000,00€ για το έτος 2016 και ποσού 50.000,00€ για το έτος 2017 που αποφασίστηκε με τη με Α.Π. 408181/18.12.2015 απόφαση δέσμευσης. (Α.Π. 109956/06.04.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€, β) δέσμευσης πίστωσης ποσού 41.000,00€ για το έτος 2017, γ) τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων και δ) τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φωτοτυπικού ξηρογραφικού χαρτιού. (Α.Π. 108374/05.04.2016).

 1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εντύπων & βιβλίων προς κάλυψη σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 117107/12.04.2016).

 1. Έγκριση α) ανάκλησης i) της με Α.Π. 167762/18.05.2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 800,00€ κατ’ έτος για τα έτη 2016, 2017, 2018 που αφορά «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», ii) της με Α.Π. 167754/18.05.2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 65.000,00€ κατ’ έτος για τα έτη 2016, 2017, 2018 και της με Α.Π. 251810/28.07.2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 13.000,00€ κατ’ έτος για τα έτη 2016, 2017, 2018 που αφορά «Δημοσίευση προκηρύξεων» και iii) της με Α.Π. 167749/18.05.2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 45.000,00€ κατ’ έτος για τα έτη 2016, 2017, 2018 και της με Α.Π. 251808/28.07.2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 7.000,00€ κατ’ έτος για τα έτη 2016, 2017, 2018 που αφορά «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» και β) μερικής ανάκλησης i) της με Α.Π. 286781/08.09.2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 10.000,00€ και ii) της με Α.Π. 286793/08.09.2015 απόφασης δέσμευσης ποσού 2.800,00€. (A.Π. 108377/05.04.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς γευμάτων σε πενθήμερη βάση από τον κ. ΖΑΝΝΙΑ, ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ZanZaninfo, με αποδέκτες τα ανήλικα τέκνα που φιλοξενούνται σε διαμερίσματα του “Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας” του Δήμου Αθηναίων. (A.Π. 118882/13.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς πακέτου στήριξης για τους δικαιούχους του “Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας”, το οποίο θα προκύψει από τις πωλήσεις των προϊόντων της "P & G" σε συνεργασία με τα "S/M ΓΑΛΑΞΙΑΣ" (σε Αθήνα και Περιφέρεια) από 5 έως 21 Μαΐου και υπολογίζεται κατά προσέγγιση στο ποσό των 10.000,00€. (Α.Π. 121623/15.04.2016).

 1. Έγκριση της με Α.Π.  122004/15.04.2016  Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων περί αποδοχής και σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου με το κοινωφελές ίδρυμα "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ" που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής.

Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.465,60€ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΚΑΦΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΜΗΝΑ. (Α.Π. 110162/06.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (Α.Π. 117603/13.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.750,00€ για τη συμμετοχή των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων στο σεμινάριο με τίτλο "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ".

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00€ για την διεξαγωγή διαγωνισμού "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΜΕΛΑΝΙΑ - ΤΟΝΕΡ Κ.Λ.Π.) ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΑΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" και β) τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας. (Α.Π. 107428/05.04.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.117,89€ για καταβολή τόκων υπερημερίας στη μειοδότρια εταιρεία "ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε" της με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, σύμφωνα με τη με αριθμό 1824/2015 Απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 107576/05.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για καταβολή τόκων υπερημερίας στην εταιρεία "ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε." η οποία είναι η προμηθεύτρια εταιρεία Φυσικού Αερίου Κίνησης για 32 απορριμματοφόρα. (Α.Π. 107569/05.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.845.454,55€ για την καταβολή της 6ης δόσης προς αποπληρωμή μέρους του τιμήματος αγοραπωλησίας στην "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", περιόδου 26.10.2015 έως και 25.04.2016, που αφορά σε αγορά οικοπεδικών εκτάσεων επί της οδού Αγ. Πολύκαρπου 95-97, κείμενων στην περιοχή “Ελαιώνας” του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 110188/06.04.2016).

 1. Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2016. (Α.Π. 121481/15.04.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.806,49€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στην κ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ για επισκευή του αυτοκινήτου της, σύμφωνα με την 361/2016 πράξη Ο.Ε. (Α.Π. 118235/13.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 774,90€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ για επισκευή του αυτοκινήτου του, σύμφωνα με την 360/2016 πράξη Ο.Ε. (Α.Π. 118241/13.04.2016).

Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή αυτόματης ανανέωσης ασφαλιστικών συμβάσεων 4μήνου 5ου - 6ου - 7ου - 8ου/2016 (ήτοι έως 31.08.2016), για την υποχρεωτική εκ του Νόμου ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Αθηναίων και σε συνεργασία με την ΕΑΣΥ (Εταιρεία Ασφαλιστικών- Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.), καθώς είναι σε εξέλιξη Ανοιχτός Διεθνής Διαγωνισμός. (Α.Π. 107355/05.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 532.672,00€ (Φ.20) για το διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων (βενζίνη) β) ποσού 228.280,00€ (Φ.30) για το διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων (βενζίνη) γ) ποσού 3.166.020,00€ (Φ.20) για το διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) και δ) ποσού 124.110,00€ (Φ.30) για το διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης). (Α.Π. 105700/04.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 72.104,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% για προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου , ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής και αδιάλειπτη κίνηση των αεριοκίνητων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 13.100,00€ προς την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε. για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης φυσικού αερίου προς το "ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ". (Α.Π. 108115/05.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.500,00€ για την κατασκευή του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ". (Α.Π.108119/05.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της με αριθμό 329/09.03.2016 Πράξης Ο.Ε. που αφορά την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού για την αποπληρωμή του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4Β ΣΤΟ 6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ" ως προς το ποσό της δαπάνης, από το εσφαλμένο 80.000,00€ στο ορθό 54.000,00€. (Α.Π.118489/13.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 563,50€ για την "ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ Ο.Κ.Ω.". (Α.Π. 118478/13.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.450,00€ για την εκτέλεση της εργασίας κατεδάφισης κτίσματος, που ευρίσκεται σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, επί των οδών Πειραιώς & Επταλόφου στη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου. (Α.Π. 118485/13.04.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ για την αποπληρωμή του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ". (Α.Π.107741/05.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό Π00906/04.12.2015 ως προς το ποσό των 130.500,00€ για το έτος 2017 που αφορά στην αντιμετώπιση της δαπάνης εκτέλεσης του έργου "ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η ,2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ" για λόγους λογιστικής τακτοποίησης. (Α.Π.107749/05.04.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 18.775,00€ και β) δέσμευσης πίστωσης ποσού 18.775,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση της εργασίας "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΓΑ, ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΛΩΝ Κ.Τ.Λ., 2016". (Α.Π. 107492/05.04.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή παραβόλου ποσού 250,00€ στην εταιρεία “MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, μετά την αποδοχή της με Α.Π. 231641/18.10.2013 ένστασής της κατά του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) – ΣΕΙΡΑ 1”. (Α.Π. 117842/13.04.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 55". (Α.Π. 117847/13.04.2016).

Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 666,00€ για την πληρωμή δικαστικής δαπάνης στη δικηγόρο κ. ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΡΔΟΥΤΣΟΥ ως αντίκλητο και δεκτικό καταβολής, κατόπιν της με αριθμό 3323/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 108109/05.04.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2015" προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π.108758/06.04.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 3211/2015 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και κατά των αντιδίκων Χρήστου Καλαμπόκη του Κωνσταντίνου και Alma Calling Savilla. (Α.Π. 121229/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 1047/16 οριστικής απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 121486/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 1037/16 οριστικής απόφασης του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 121494/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη της νομικής υποστήριξης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλονος κ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ενώπιον του 2ου Πταισματοδίκη Αθηνών ή οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο προανακριτικό υπάλληλο κλπ εισαγγελική Αρχή ή Δικαστήριο σε σχέση με τα διαλαμβανόμενα στη σχηματισθείσα δικογραφία από δικηγόρο που υπηρετεί στη Νομική Διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 121294/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 5790/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήμα 13ο Τριμελές. (Α.Π. 121259/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 5577/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές). (Α.Π. 121344/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 5578/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές). (Α.Π. 121615/05.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 5568/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές). (Α.Π. 121420/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με αριθμό 2576/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Θ’ Ακυρωτικό). (Α.Π.121189/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 152 του ΚΔ & Κ (ν.3463/2006) κατά της με Α.Π. 21538/8028/21.03.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (Α.Π. 121629/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με αριθμό 565/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο Μονομελές). (Α.Π.121589/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 466/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 24ο Μονομελές). (Α.Π. 121578/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη της ήδη ασκηθείσας με α.κ. 922/2016 έφεσης του Δήμου Αθηναίων κατά της με αριθμό 1419/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά των κ.κ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΜΠΙΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΙΚΑ και κατά της με αριθμό 1419/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 121641/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπεράσπισης των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΡΟΠΑΝΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από δικηγόρο επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 20-5-2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 121657/15.04.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του κύρους : 1) Της υπ’ αριθμ. 3/5023/10.9.2015 (ΦΕΚ Β΄1990/15.9.2015) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού – Οικονομικών για τη «Σύσταση Ανοιχτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιοχή Αττικού Άλσους του Δήμου Αθηναίων Αττικής», 2) Της υπ’ αριθμ. οικ. 55174/4.10.2013 (ΦΕΚ Β΄2605/15.10.2013) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά για εργασίες για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας», 3) Της υπ’ αριθμ. 11.1/6343/25.11.2014 (ΦΕΚ Β΄3295/9.12.2014) απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας υπηκόων τρίτων χωρών» που λειτουργούν με μέριμνα της «Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής», 4) Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης και για την απόρριψη της με αρ. κατ. Ε 771/2016 αίτησης των κ.κ. Αθανασίας Κωνσταντοπούλου κ.λ.π. (συν. αιτ. 47), που έχει προσδιοριστεί για συζήτηση την 5-10-2016 ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και με την οποία ζητείται η ακύρωση των ως άνω πράξεων. (Α.Π. 121363/15.04.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                           Α.Π.: 113307/08.04.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:15

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία, Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 13 του μηνός Απριλίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος, ήτοι:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου Ιδρυση Σταθμού Μεταφόρτωσης ΑπορριμMάτων (Σ.Μ.Α.) Αθήνας και όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (δ.αττικη)”, προϋπολογισμού 13.845.302,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),  που αφορά στις με Α.Π. 057013/22.2.2016 & 060888/24.2.2016 προδικαστικές προσφυγές των Κ/Ξ ΕΛΕΡΓΟ Α.Ε. – ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. και Κ/Ξ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – Μ.Τ. Α.Τ.Ε. αντίστοιχα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30