Οικονομική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                     Α.Π.:269848/02.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:35η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 07 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 866/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επανάληψη του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης τιμή προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια “ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 1.200cc – 1.400cc, ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ (5) ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONAL LEASING) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ (5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016 – 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”, προϋπολογισμού 17.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263130/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 870/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016. (Α.Π. 263134/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 873/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ Κ.ΛΠ.)”, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 149.882,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263138/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 871/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263133/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 844/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του τακτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά με την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ της ΠΟΛΗΣ, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017”, που υλοποιείται από την Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αστικής πανίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των ενδεικτικών τιμών κατά άρθρο της μελέτης, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.12.2017 και με δικαίωμα προαίρεσης από την αρμόδια Διεύθυνση το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης 120.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263132/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 39.603,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.269092/02.09.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της νέας Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού 46.740,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για τη μη κατακυρωθείσα ΟΜΑΔΑ Β “ΣΤΟΛΕΣ”. (Α.Π.269404/02.09.2016).

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικής έκθεσης, καθώς και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή εργασίας από Ανάδοχο για “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων για τα έτη 2016-2017”, προϋπολογισμού 66.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης – συντήρησης προϊόντων” έτους 2016, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός επιτροπών διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών και αξιολόγησης ενστάσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιώνΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LAN-WAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24ων ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣγια τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, προϋπολογισμού 74.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ που αφορά λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ που αφορά προμήθεια ανταλλακτικών ιατρικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ που αφορά προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 17.836,68€ για την πληρωμή επιδικασθέντος ποσού και β) 10.150,75€ για την πληρωμή τόκων υπερημερίας στην εταιρία «Π. Μιχαλίτσης Ανώνυμη – Τεχνική – Οικοδομική – Εργοληπτική - Εμπορική και Ενεργειακή Εταιρία», με διακριτικό τίτλο «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με την 55010/2011 διαταγή πληρωμής. (Α.Π.265360/30.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ανάθεση της κατάρτισης χρηματοοικονομικών αναφορών στον οίκο αξιολόγησης Moodys. (Α.Π. 265365/30.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αριθμό 58/22.01.2016 Πράξης Ο.Ε. που αφορά έξοδα Π.Ο.Ε. έτους 2016. (Α.Π. 265368/30.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€, που αφορά στη συμμετοχή έξι (6) υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών στο σεμινάριο με τίτλο «Προμήθειες φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28.09.2016.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 61 ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.263883/29.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 7 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.263892/29.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.263899/29.08.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΣ, ποσού 348,30€, για κάλυψη εξόδων που αφορούν σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτου σκύλου – ήδη ενταγμένου στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.260032/24.08.2016) (από αναβολή).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 23.420,67€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% στην εταιρία ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. (Α.Π. 262960/26.08.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.917,41€ για την καταβολή τόκων στην εταιρία «Σταύρος Τσιρδήμος & ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με την 5268/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, την 514/2016 Πράξη Ο.Ε. και τις με Α.Π. 121420/15.04.2016 και 221599/12.07.2016 εισηγήσεις τις Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.264104/29.08.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 1826/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 268431/01.09.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                     Α.Π.: 268861/02.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:34η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 02 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11.30 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.700,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και β) έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.700,00€ στον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. Τζωρτζάκο Σπυρίδωνα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ2 Εποπτών με βαθμό Ε, για την άμεση προμήθεια φυσικού αερίου.

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ταυτόχρονα υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης προμήθειας φυσικού αερίου για την εξασφάλιση της κίνησης των αεριοκίνητων απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για α) τη ματαίωση του επαναληπτικού διαγωνισμού για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΝΙΩΝ 4Β”, προϋπολογισμού 54.994,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, όπως αποφασίστηκε με τη με αριθμό 942/2016 Πράξη Ο.Ε. και β) τη διενέργεια διαγωνισμού για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, λόγω τροποποίησης του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών από την αρμόδια Διεύθυνση και αφού πλέον η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού είναι κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.. (Α.Π. 268378/01.09.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι λόγω αλλαγής του ενδεικτικού προϋπολογισμού ύστερα από την αποδοχή της χορηγίας την οποία παρέλαβε η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και αποδέχθηκε ο Δήμος Αθηναίων, υφίσταται επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού προκειμένου να  λειτουργήσει άμεσα το Δημοτικό Ιατρείο στην οδό Χανίων 4β.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                         Α.Π.: 263111/26.08.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:33η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 31 του μηνός Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Δίκτυο ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Δίκτυο πολιτισμου αθηνασ”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ της ΑΘΗΝΑΣ”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟς στο Σεράφειο”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Ενίσχυση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη χορηγίας ποσού 100.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. από την “EΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.” για την αναβάθμιση της σχολικής μονάδας του ειδικού νηπιαγωγείου του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Νικοπόλεως 33. (Α.Π.263090/26.08.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μέσω της απευθείας ανάθεσης για την κατεπείγουσα προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 74.385,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 1δ του Ν.3852/2010, με συμβατικό χρόνο παράδοσης τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή Συμβάσεων και β) την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την εκτέλεση της εργασίας “ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”, προϋπολογισμού 56.073,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 257571/22.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 866/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επανάληψη του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης τιμή προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια “ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 1.200cc – 1.400cc, ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ (5) ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONAL LEASING) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ (5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016 – 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”, προϋπολογισμού 17.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 870/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 873/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ Κ.ΛΠ.)”, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 149.882,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 871/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια “Απορρυπαντικού (Απολυμαντικού) και Χημικού Υλικού”, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 844/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του τακτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά με την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ της ΠΟΛΗΣ, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017”, που υλοποιείται από την Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αστικής πανίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των ενδεικτικών τιμών κατά άρθρο της μελέτης, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.12.2017 και με δικαίωμα προαίρεσης από την αρμόδια Διεύθυνση το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης 120.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πράξεων των συμβουλίων των επτά Δημοτικών Κοινοτήτων που αφορούν Σχέδια Κατάρτισης Προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων τους για το οικονομικό έτος 2017.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 22.045,77€ για τις ανάγκες πληρωμής τόκων υπερημερίας χρήσης στην εταιρεία “PARKMOBILE HELLAS Α.Ε.”, βάσει της με αριθμό 915/2016 απόφασης του 13ου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της με αριθμό 701/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 260327/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 34 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 800,00€ σε 700,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 259569/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 40 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 960,00€ σε 770,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 259568/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 35 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 450,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259563/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 43 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259567/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 47 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259562/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 63 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259561/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 54Α καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 820,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259566/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 καταστήματος - κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.280,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259565/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 43 καταστήματος - κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.010,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259564/24.08.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του με στοιχεία Γ5-16-169 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 7.617,90€. (Α.Π. 259059/23.08.2016).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.000,00€ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Νέα Υόρκη – Αθήνα (ήτοι τα έξοδα του αεροπορικού εισιτηρίου και τα έξοδα των εισιτηρίων των Μ.Μ.Μ. για τη μετάβαση και επιστροφή από τους αερολιμένες), καθώς και των εξόδων διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη για τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2016, προκειμένου να συμμετάσχει στο Φόρουμ Ιδιωτικού Τομέα για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (Private Sector Forum on Migration and Refugees) που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Συνόδου Concordia (Concordia Summit).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση ως προς το λεκτικό της με αριθμό 930/20.07.2016 πράξης Ο.Ε. από “α) την αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου από 01.08.2016 έως την 31.01.2017 μίας αποθήκης επιφάνειας 630,45τ.μ …. σε “α) την αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου από 01.08.2016 έως την 31.01.2017 από αποθήκη συνολικής επιφάνειας 630,45τ.μ. τμήματος 90,24τ.μ.….. (Α.Π. 259873/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ενός αναπηρικού αμαξιδίου από την κ. ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 262627/26.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς εξοπλισμού οδοντιατρικού ιατρείου από την οδοντίατρο κ. ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα προς το υπό ανακατασκευή 6ο Δημοτικό Ιατρείο – Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στην Κυψέλη επί της οδού Χανίων 4β. (Α.Π. 262652/26.08.2016).

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή της με αριθμό Π00743 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 73.532,00€ που αφορά στην αναβάθμιση λογισμικού για τη δαπάνη εκπόνησης μελέτης ώστε να αναλυθεί, καταγραφεί & τεκμηριωθεί η υφιστάμενη κατάσταση λογισμικού. (Α.Π.259363/23.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34,00€, συμπληρωματικά της με αριθμό Π00380/91632/21.03.2016 Α.Α.Υ., για την εκτέλεση από την εταιρεία “AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS ΑΤΕΠΕ (ACEHELLAS Α.Ε.)” εργασιών για τη Συντήρηση Τεχνικών Προγραμμάτων για Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τη με Α.Π. 403032/14.12.2015 σύμβαση της Δ/νσης Ε.Σ.Ο.Π., λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. κατά 1% (από 23% σε 24%). (Α.Π. 260078/24.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31,00€, συμπληρωματικά της με αριθμό Π00482/128899/21.04.2016 Α.Α.Υ., για την εκτέλεση από την εταιρεία “ΕΙΔΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. – EXPERT IT CONSULTING S.A.” εργασίας συντήρησης Λογισμικού Διαγωνισμών και Παρακολούθησης Εκτέλεσης Συμβάσεων για τις ανάγκες της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τη με Α.Π. 181688/08.06.2016 σύμβαση της Δ/νσης Ε.Σ.Ο.Π., λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. κατά 1% (από 23% σε 24%). (Α.Π.260082/24.08.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 243,00€ για αμοιβή του Διεθνούς Οίκου Αξιολόγησης “Moodys Investor Services LTD” για την αξιολόγηση του Δήμου Αθηναίων για την περίοδο από 01.09.2016 έως 31.08.2017 (συμπληρωματικό ποσό Φ.Π.Α. αμοιβής, κατόπιν της αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%). (Α.Π. 259389/23.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00€ για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας ακινήτου στην περιοχή του Γκύζη που περικλείεται από τις οδούς Καστριώτου – Βαφειοχωρίου και Καρολίδου, για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 1983 έως και τον Απρίλιο 2002. (Α.Π. 262135/26.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2017.

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση νέας Λέσχης Φιλίας στη Ριζούπολη στη 5η Δημοτική Κοινότητα. (Α.Π. 260555/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των τομέων 303, 603 & 705 της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 261941/25.08.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΣ, ποσού 348,30€, για κάλυψη εξόδων που αφορούν σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτου σκύλου – ήδη ενταγμένου στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.260032/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς υλικών για τους χώρους υγιεινής του Εθνικού Κήπου από τον κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ, εκτιμώμενου κόστους 300,00€. (Α.Π.259881/24.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 500,00€ και β) ποσού 196,73€ (τόκοι), για πληρωμή αποζημίωσης σύμφωνα με τη με αριθμό 617/2016 πράξη Οικονομικής Επιτροπής και την 6052/2015 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π.262382/26.08.2016).

 1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 7.068,00€ για εργασίες συντήρησης και επισκευής κλαδοθρυμματιστή μάρκας PEZOLATO της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος. (Α.Π.262492/26.08.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της δημόσιας, ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2016” προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), γιατί δεν εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4412/2016. (Α.Π. 262315/26.08.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Έγκριση: α) για την ανάκληση δέσμευσης ποσού 76.368,00€ για το έτος 2017 και β) δέσμευσης ποσού 406.368,68€ για το έτος 2017 για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π. 260253/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 800.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 261741/25.08.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία “A.KAOYΣΗΣ Α.Ε.” για την κατασκευή από σκυρόδεμα, της έδρασης των μεταφορικών ταινιών και του χώρου φόρτωσης των ημιρυμουλκούμενων, σε πλήρη συναρμογή με αυτές, στον χώρο όπου θα τοποθετηθεί και θα λειτουργήσει ο κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. (Α.Π. 259543/23.08.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 1226/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π.259144/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 18881/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήματος 26ου Μονομελούς. (Α.Π. 259164/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 5043/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήματος 10ου Μονομελούς. (Α.Π. 259159/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 18222/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήματος 2ου Μονομελούς. (Α.Π. 259138/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 18816/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήματος 26ου Τριμελούς. (Α.Π.259120/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη της με Α.Π. 250896/09.08.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Δημάρχου Αθηναίων και της δυνάμει αυτής ασκηθείσας αίτησης ανάκλησης κατά της με αριθμό 195/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Α.Π. 259135/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Αθηναίων για το ποσό των 44,00€ με επιφύλαξη, λόγω ηθικής βλάβης, και για την υποστήριξη της κατηγορίας υπαλλήλου κλάδου ΔΕ του Δήμου Αθηναίων, ενώπιον του Β’ Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 06.09.2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 258932/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη της ασκηθείσας προσφυγής με αρ.πρωτ. 247/29.07.2016 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’αριθμ. 42415/15943/21.06.2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ακυρώνει την υπ’αριθμ. 113/20.04.2016 πράξη του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. (Α.Π. 261119/25.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την ακύρωση της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 που διατυπώνεται στο πρακτικό 20/06.10.2015. (Α.Π. 261108/25.08.2016).

 1. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη των κ.κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑΣ ενώπιον του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 03.11.2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 261129/25.08.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.: 257172/19.08.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:32η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 24 του μηνός Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για: α) την ανάκληση της με αριθμό 876/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LANWAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24ΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, προϋπολογισμού 74.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και β) τη ματαίωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης νόμων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για: α) την ανάκληση της με αριθμό 811/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του πρόχειρου, μειοδοτικού για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και β) τη ματαίωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης νόμων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μέσω της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 74.381,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 1δ του Ν.3852/2010, με συμβατικό χρόνο παράδοσης τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή Συμβάσεων, β) την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και γ) τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2016 – 2017. (Α.Π. 238436/26.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, σχετικά με την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑΣ” για την κάλυψη των αναγκών όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 49.914,14€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στη αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς. (Α.Π. 238327/26.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 41.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 254813/16.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια “ΕΠΤΑ (7) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έως 6-8m3, με σύστημα συμπίεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 749.931,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο 3ο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.250175/08.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΝΙΩΝ 4Β”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 54.994,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.254811/16.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.256621/19.08.2016).

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 15.000,00€ από τον Κ.Α. 6274.001 Φ.10 για το έτος 2017, για «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης. (Α.Π. 234904/22.07.2016).

 1. Έγκριση: α) δέσμευσης ποσών i) 65.000,00€ για το έτος 2017 και 13.000,00€ για το έτος 2018 για «Δημοσίευση προκηρύξεων», ii) 500,00€ για το έτος 2017 και 500,00€ για το έτος 2018 για «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», iii) 50.000,00€ για το έτος 2017 και 6.000,00€ για το έτος 2018 για «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» και β) τεχνικής μελέτης. (Α.Π. 250068/08.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της με Α.Π. 180532/08.06.2016 (Π00587-ΕΑΔ 765) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 399.000,00€, λόγω μη υλοποίησης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας κατά το τρέχον έτος.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.006,20€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος κ. ΜΑΡΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ. (Α.Π.241527/29.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.519,92€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΜΑΡΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π. 243043/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.044,27€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. (Α.Π. 243046/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.875,33€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π. 243056/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 υπέρ του αποβιώσαντος πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΙΟΓΕΝΗ. (Α.Π.243064/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΡΙΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. (Α.Π. 249202/08.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΓΑΛΑΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. (Α.Π. 249214/08.08.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.644,06€ για την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων έτους 2016, που αφορούν λειτουργικές δαπάνες μισθωμένων από τον Δήμο Αθηναίων ακινήτων, ιδιόκτητων ακινήτων και ακινήτων που είχαν μισθωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επί των μισθωτικών υποχρεώσεων της οποίας έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως ο Δήμος Αθηναίων. (Α.Π. 228940/18.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 7.927,50€ και β) ποσού 3.774,82€ για την πληρωμή των επιδικασθέντων ποσών σύμφωνα με τη με αριθμό 5573/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και με τη με αριθμό 2236/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 235800/25.07.2016).

 2. Έγκριση της με Α.Π. 192798/16.06.2016 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά αποδέσμευση κωδικού εξόδου της Δ/νσης Οικονομικών, ποσού 5.000,00€, για Αμοιβές Τρίτων με την ιδιότητα Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Π.235281/22.07.2016).

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 16 οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά. (Α.Π. 236386/25.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 5 οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά. (Α.Π. 236395/25.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά. (Α.Π. 236418/25.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 5 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 800,00€ σε 700,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.226761/15.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 910,00€ σε 750,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 228475/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66Α ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 1.070,00€ σε 850,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 228478/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 11 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 1.280,00€ σε 1.000,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 228481/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος (αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της οδού Β.Γεωργίου στην Πλατεία Συντάγματος, ως προς το ποσό εκκίνησης από 32.000,00€ σε 26.000,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 247073/04.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Α’ Νεκροταφείο, ως προς το ποσό εκκίνησης από 20.000,00€ σε 16.000,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 247069/04.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ή μη του εγγυητή, των με αριθμό 8 και 9 οπωροπωλείων στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά, κ. ΜΠΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με τον κ. ΠΟΥΛΟ – ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ και την προσκόμιση νέων εγγυητικών επιστολών ίσης αξίας. (Α.Π. 243879/01.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων του με αριθμό 46 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, από τον κ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στον κ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, με τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης από τον μισθωτή και τον εγγυητή του και την προσκόμιση των αναλογούντων εγγυητικών επιστολών. (Α.Π. 228488/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 3.301,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 12 για τα έτη 2013, 2014 & 2015, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01132062 στον υπόχρεο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. (Α.Π.245503/03.08.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.420,26€, για την απόδοση οφειλόμενων εισφορών ποσοστού 6% επί των εισπραττομένων δικαιωμάτων τελετών για τη χρονική περίοδο από 01.06.2015 έως 31.05.2016 στο Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. των τριών Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 230966/20.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του υπό στοιχεία τμήμα 11ο αριθμός 119 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου στην κ. ΟΛΓΑ ΒΛΑΧΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 27.324,06€. (Α.Π. 230933/20.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του με στοιχεία Α1-5-1Α οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. ΝΤΑΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 15.279,60€. (Α.Π. 230924/20.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του με στοιχεία Γ6-17-116 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. SHAHINI ALDO του NDRICIM, με την καταβολή του ποσού των 6.856,11€. (Α.Π. 230928/20.07.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ για καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με τη με αριθμό 763/2016 πράξη Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 248963/05.08.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.930,96€ για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2009”. (Α.Π. 236443/25.07.2016).

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 500.000,00€ για το έτος 2017 και ποσού 95.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2016”. (Α.Π.236468/25.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 239762/28.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η, 2η και 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 1.400.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π.250653/09.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η και 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π.241478/29.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π.256008/18.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων: α) με Α.Π. 225724/14.07.2016 της εταιρείας “ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.”, β) με Α.Π. 222732/12.07.2016 της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” – “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και γ) με Α.Π. 222513/12.07.2016 της εταιρείας “ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, κατά του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.249942/08.08.2016).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Έγκριση: α) προσφυγής στην απευθείας ανάθεση για την επισκευή των γεωτρήσεων στην Πλατεία Χαλκίδος και στην Πλατεία Λαμπρινής, β) των τεχνικών προδιαγραφών, γ) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.280,00€ για την επισκευή των γεωτρήσεων (ανταλλακτικά) και δ) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00€ για την επισκευή των γεωτρήσεων (εργασία). (Α.Π. 228495/18.07.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.000,00€ για “ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 20 ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ”. (Α.Π. 228611/18.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π.228603/18.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.763,03€ για την ολοκλήρωση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 34 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”. (Α.Π. 250948/09.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 250943/09.08.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ για την κατασκευή και επανατοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας στη μνήμη του ΘΑΝΟΥ ΑΞΑΡΛΙΑΝ, επί τοίχου κτηρίου στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας & Βουλής. (Α.Π. 249716/08.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΣΑΚΗ, για την ανακατασκευή του πεζόδρομου Πολυκλέους και συγκεκριμένα του τμήματος επί της οδού Πολυκλέους 3 στο Παγκράτι. (Α.Π. 228418/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ, για τη συντήρηση της προτομής του ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΜΠΑΝΗ στο 74ο Δημοτικό Σχολείο (Αδριανού 106 – 108), σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην από 25.07.2016 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων. (Α.Π. 249715/08.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 249782/08.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η και 3η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 249770/08.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η και 6η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 249777/08.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 249723/08.08.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 1.799,14€ και β) ποσού 1.105,94€, για καταβολή αποζημίωσης στην κ. ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΕΝ σύμφωνα με τη με αριθμό 1488/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και με τη με αριθμό 1678/2015 πράξη Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 243843/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την εργασία “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου επί της οδού Μπαρμπάνου 59”. (Α.Π. 229925/19.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.000,00€ για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013Β”. (Α.Π. 229141/19.07.2016).

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 241.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 139.275,20€ για το έτος 2017, για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2ης ΚΑΙ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”. (Α.Π. 229919/19.07.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 1ης, 2ης, 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2015” προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 229110/19.07.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2015” προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 229117/19.07.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1ης, 2ης, 3ης ΚΑΙ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ” προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 229123/19.07.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5ης, 6ης ΚΑΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ” προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 229129/19.07.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για τη σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) και Δήμου Αθηναίων, για την κατάρτιση στελεχών του Δήμου Αθηναίων σε εφαρμογές πρόληψης αποβλήτων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών, λόγω ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων με συμφωνία πλαίσιο και της έναρξης διαδικασίας για την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων που αποτελούν συνέχεια του αρχικού διαγωνισμού, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού.

 1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 42.217,64€ για πληρωμή τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.), υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

 1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 4.488,53€ για πληρωμή των Δελτίων Αποστολής – Τιμολογίων της εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. ΚΑΪΣΕΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” και των λογαριασμών φυσικού αερίου της εταιρείας “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.” για την προμήθεια φυσικού αερίου.

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 212.000,00€ για την αντιμετώπιση πληρωμής i) της θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια 50cc, θεώρηση και έκδοση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυμούλκησης κομπρεσέρ, μπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας μηχανημάτων έργου, ii) της διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άμεση πληρωμή σε μετρητά και όχι με πίστωση και β) έκδοσης αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΓΚΙΩΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κλάδου ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών και με βαθμό Β.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α για τη σύμβαση συνεργασίας ΕΔΣΝΑ και Δήμου Αθηναίων, για την παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού, για την εξυπηρέτηση μέρους των δρομολογίων, των κλειστού τύπου απορριμματοφόρων, του Δήμου Αθηναίων και τη μεταφόρτωση μέρους των οικιακού τύπου απορριμμάτων που παράγονται στα διοικητικά του όρια και συλλέγονται από το πρόγραμμα αποκομιδής του καθώς και τη μεταφορά αυτών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής.

 1. Έγκριση αυτόματης ανανέωσης με διάρκεια 4 μηνών των ασφαλιστικών συμβολαίων που η λήξη τους είναι εντός του 4μηνου: 9ου – 10ου – 11ου και 12ου/2016 (ήτοι έως 31.12.2016), για την υποχρεωτική εκ του Νόμου ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Αθηναίων και σε συνεργασία με την ΕΑΣΥ (Εταιρεία Ασφαλιστικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.), καθώς είναι σε εξέλιξη ο ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός.

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 1488/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π.241017/28.07.2016).

Λοιπά θέματα

 1. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση μέλους από την Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχων για την προμήθεια Τροφίμων έτους 2016 (ΤΕΒΑ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                      Α.Π.:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:31η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 19 του μηνός Αυγούστου 2016 και ώρα 12.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την άμεση προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου και β) έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.500,00€ στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών με βαθμό Ε. (Α.Π. 256427/18.08.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ταυτόχρονα υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου για την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των αεριοκίνητων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                       Α.Π.: 239572/27.07.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:30

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 27 του μηνός Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για α) τη μερική ανατροπή της με Α.Π. 233977/22.07.2016 (Π00757, ΕΑΔ1080/2016) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού 12.700,00€, ως προς ποσό 8.200,00€, που αφορά στην αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου και β) την τροποποίηση της με αριθμό 902/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό του εντάλματος προπληρωμής, από 12.700,00€ σε 4.500,00€, στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ κλάδου ΔΕ29 Οδηγών. (Α.Π. 239094/27.07.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ταυτόχρονα υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου για την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των αεριοκίνητων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                  Α.Π.: 236944/25.07.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 29

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 29 του μηνός Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Κέντρο συντονισμού και παρατηρητήριο για θέματα μεταναστών και προσφύγων.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Δίκτυο ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών”.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Κατασκευή παιχνιδότοπου στο Σεράφειο Κολυμβητικό Κέντρο”.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Ενίσχυση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 28                                                      Α.Π.:227534/15.07.2016

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 20 του μηνός Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου,μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, Τμήμα Παιδικών Εξοχών, μεκριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 39.603,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 217866/07.07.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην ένσταση της εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ κατά της 803/2016 Πράξης Ο.Ε. (Α.Π. 224518/13.07.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης τιμή προσφοράς, για την προμήθεια “ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 1.200cc – 1.400cc, ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ (5) ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONALLEASING) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ (5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016 – 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”, προϋπολογισμού 17.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π. 225277/14.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου (Υλικά καθαριότητας και λοιπά είδη), προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων (έναρξη λειτουργίας Παιδικών Εξοχών 2016) για το χρονικό διάστημα έως τέλη του έτους 2016, συνολικού προϋπολογισμού 74.026,88€, συμπ/νου ΦΠΑ 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των προσφορών των συμμετεχόντων και στην κατακύρωση του αποτελέσματος με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (Α.Π. 227374/15.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, επαναληπτικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα άρθρων και για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε ομάδας ή για το σύνολο των ομάδων ποσοτήτων όλων των ειδών, προϋπολογισμού 269.651,67€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 226725/15.07.2016)
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Β.Α. ΚΑΙ ΤΟΥΣΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, Δ.Β.Α., ΚΑΙ Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31-12-2017”,συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 2.328.818,10€, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 226409/15.07.2016)
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικής μελέτης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου  για την προμήθεια “Απορρυπαντικού (Απολυμαντικού) και Χημικού Υλικού”, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικής μελέτης του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού στα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, προϋπολογισμού 114.334,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, τακτικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη κατά άρθρο τιμή, για την προμήθεια «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ κλπ), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 149.882,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α..
 2. Λήψη απόφασης για α) την τροποποίηση της αρχικής διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, επαναληπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων άρθρων του αρχικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού € συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού του επαναληπτικού, πρόχειρου διαγωνισμού, προϋπολογισμού 34.990,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.222474/12.07.2016)
 3. Καθορισμών όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών δημοπρασίας του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό(%) για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για τις ανάγκες των κτιρίων του Δήμου καθώς και των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 19.964,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και ορισμός επιτροπής διενέργειας – αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LANWAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24ΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, προϋπολογισμού 74.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 3.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μαρίας – Σπυριδούλας Βόρδου του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Ε΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Χάγη – Αθήνα και των εξόδων διαμονής στη Χάγη του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γ. Καμίνη και του Αντιδημάρχου κ. Ε. Παπαγιαννάκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εναρκτήρια  Σύνοδο του Παγκοσμίου Κοινοβουλίου Δημάρχων, από τις 09 έως 13/09/16.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Λήψη απόφασης για α) την αποδοχή της δωρεάς επίπλωσης της εταιρίας ΟΠΑΠ Α.Ε., β) την ανατροπή των με Α.Π. 204918/29.06.2016 (Π00649, ΕΑΔ 885/2016) ποσού 13.000,00€ και Α.Π. 91617/21.01.2016 (Π00375, ΕΑΔ 507/2016) ποσού 16.482,00€ Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και γ) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.440,00€ για την μετακόμιση γραφείων, εξοπλισμού γραφείων και επίπλωσης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. προς τις αποθήκες και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 25 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.218197/08.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 41 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.218204/08.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.218194/08.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 24 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.218182/08.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 55Α Ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π. 218192/08.07.2016)
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 13 καταστήματος - οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 580,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 222299/12.07.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 58Β καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 310,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 222311/12.07.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 3 καταστήματος - οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 980,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 222318/12.07.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την συγκατάθεση του Δήμου Αθηναίων στη μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων του κ. Σπυρίδωνα Πικούνη  στην κ. Αναστασία – Αλεξάνδρα Πικούνη με την σύνταξη και υπογραφή τροποποιητικού συμφωνητικού μίσθωσης από την ανωτέρω και τον εγγυητή της και με την προσκόμιση αναλογούντων εγγυητικών επιστολών. (Α.Π.212952/05.07.2016).

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 1.200,00€ και β) 620,00€ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή επιδικασθέντων ποσών και τόκων στους δικαιούχους υπαλλήλους Δημοτικής Αστυνομίας. (Α.Π. 222461/12.07.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 104,60€ και β) 17,43€ για την έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή επιδικασθέντων ποσών και τόκων σε δικαιούχο υπάλληλο Δημοτικής Αστυνομίας. (Α.Π. 222465/12.07.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 115.000,00€ και β) 155.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», για την κάλυψη της υποχρέωσης προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 223988/13.072016). 

Δ/νση Οικονομικών

 1. Προέλεγχος Απολογισμού, Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως, οικονομικού έτους 2015. (Α.Π. 162064/25.05.2016)
 1. Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2016. (Α.Π. 224760/14.07.2016)
 1. Μερική ανατροπή αποφάσεων Ανάληψης υποχρέωσης. (Α.Π. 220854/11.07.2016)
 1.  Ανατροπή αποφάσεων Ανάληψης υποχρέωσης.
 1. Λήψη απόφασης για α) την έγκριση αποστολής «Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» και υποβολής προσφορών από πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την εφαρμογή της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών στο Δήμο Αθηναίων και β) τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών που θα υποβληθούν.
 1. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2016.

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς αποκατάστασης βλάβης της γεώτρησης Πλατείας Λαμπρινής  από τον κ. Δημ. Ρουτούλα. (Α.Π. 221974/12.07.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την ανάδειξη αναδόχου για τις εργασίες ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ.), με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ανώτερο κατά ένα (1) ευρώ επί της τιμής εκκίνησης, που ορίζεται στο ποσό των 120,00€ ανά όχημα χωρίς Φ.Π.Α. (Α.Π.218378/08.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “Α. ΚΑΙ Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε.” για το διαγωνισμό που αφορούσε στην ανάδειξη πλειοδότη γιαεκπΟΙηση γαλβανισμΕνου και μη χαλυβδοελΑσματος, προερχΟμενου απΟ Αχρηστα μεταλλικΑ αντικεΙμενα, Οπως κατεστραμεμμΕνοι μεταλλικοΙ τροχΗλατοι κΑδοι, κατεστραμμΕνα απορριματοκιβΩτια (press-containers) και λοιπΑ”. (Α.Π. 221435/12.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή ή μη ερωτήματος στους συμμετέχοντες για παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών έως 31.12.2016 καθώς και των εγγυητικών συμμετοχής αυτών έως 31.01.2017 για το έργο Ίδρυση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική)”. (Α.Π.210724/04.07.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της προφορικής, πλειοδοτικής, δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου των προς εκποίηση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και νικελίου – καδμίου.
 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.700,00€ και β) έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 12.700,00€ στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. Χασιώτη Αντώνιο του Ιωάννη κλάδου ΔΕ29 Οδηγών με βαθμό Γ’ για την άμεση προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου για την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των αεριοκίνητων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.226636/15.07.2016)

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  10.000,00€ για την αποπληρωμή των εργασιών του έργου “Συντήρηση και Ανακατασκευή Ασφαλτοτάπητα στο 2ο  και 7ο Δημοτικά Διαμερίσματα - 2010”. (Α.Π. 221087/11.07.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  61.000,00€ για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στις 7 Δημοτικές Κοινότητες 2013”. (Α.Π. 221095/11.07.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  29.000,00€ για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα”. (Α.Π. 221099/11.07.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  67.960,53€ για την συνέχιση των εργασιών του έργου “Συντήρηση πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και οδικού δικτύου στην περιοχή της Πλάκας”. (Α.Π. 221108/11.07.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  63.000,00€ για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση  και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 4ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα”. (Α.Π. 221105/11.07.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  81.000,00€ για την κατασκευή του έργου “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στην 1η Δημοτική Κοινότητα”. (Α.Π.221113/11.07.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  162.167,24€ για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση  και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 6ο και 7ο Δημοτικά Διαμερίσματα”. (Α.Π. 221092/11.07.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  90.000,00€ για την κατασκευή του έργου “Συντήρηση  και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα”. (Α.Π. 221082/11.07.2016)
 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  61.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 150.847,50€ για το έτος 2017, για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας”. (Α.Π.221116/11.07.2016)
 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  61.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 166.036,05€ για το έτος 2017, για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 6ης Δημοτικής Κοινότητας”. (Α.Π.221102/11.07.2016)
 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού  111.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 190.003,87€ για το έτος 2017, για την κατασκευή του έργου “Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης Δημοτικής Κοινότητας”. (Α.Π.222109/12.07.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.150,00€ για την ανάθεση της μελέτης «Μελέτη Σημειακών Παρεμβάσεων για την Βελτίωση της Αντιπλημμυρικής Προστασίας Τριών Περιοχών του Δήμου Αθηναίων». (Α.Π. 221687/12.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την α) ανάκληση της με αριθμό 795/22.07.2016 Πράξης Ο.Ε. ως προς τα (α) και (δ) σκέλη, λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και β) σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και ορισμός Επιτροπής δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 85/2015” (Α.Μ. 6/2016), προϋπολογισμού 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.)
 1. Λήψη απόφασης για την α) ανάκληση της με αριθμό 494/22.04.2016 Πράξης Ο.Ε. ως προς τα (α), (β) και (δ) σκέλη, λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και β) σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων, για τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2015» (Α.Μ. 5/2016) προϋπολογισμού 600.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ Κ’ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ Κ’ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)», προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). (Α.Π. 221959/12.07.2016)

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την προμήθεια στολών και υποδημάτων ιατρών και λοιπού προσωπικού» για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την υλοποίηση του προγράμματος «Προφίλ της Πόλης»
 1. Λήψη απόφασης για την α) αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου από 01.08.2016 έως την 31.01.2017 μίας αποθήκης επιφάνειας 630,45 τ.μ. στο Κρυονέρι Αττικής (Λεωφ. Κρυονερίου 124), σύμφωνα με τους όρους της από 15.04.2016 πρότασης του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την καταπολέμηση της Πείνας», που εδρεύει στην παραπάνω διεύθυνση και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο αυτού κ. Παναγή Βουρλούμη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως χώρος συσκευασίας ειδών διατροφής που θα διατίθενται σε άπορες οικογένειες στα πλαίσια του προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους και β) έγκριση εξουσιοδότησης της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κ. Μαρίας Στρατηγάκη, για την υπογραφή του σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού χρησιδανείου.
 1.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς στον Δήμο Αθηναίων οπωροκηπευτικών από την οργάνωση παραγωγών με την επωνυμία «Οργάνωση Παραγωγών Φρούτων Ε.Α.Σ. Αργολίδος – ΡΕΑ». (Α.Π. 227385/15.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς στον Δήμο Αθηναίων μήλων από την οργάνωση παραγωγών με την επωνυμία «Γ.Ε.Ο.Κ. Α.Ε. ΟΠ ΕΓΑ».
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών: α) 200.000,00€ για επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς – τετραπληγικούς – ακρωτηριασμένους, β) 100.000,00€ για επίδομα ανασφάλιστων παραπληγικών- τετραπληγικών, γ) 120.000,00€ για επίδομα απροστάτευτών παιδιών και δ) 13.000,00€ για επίδομα ομογενών – προσφύγων.

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5-16Β-84 οικογενειακού τάφου του Γ΄ Κοιμητηρίου στην κ. ΧΟΝΔΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΗΣΑΪΑ, με την καταβολή του ποσού των 7.855,95€. (Α.Π. 221236/11.07.2016)

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπεράσπισης του κ. Άγγελου Αντωνόπουλου του Νικολάου ενώπιον του Γ΄ Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 27-10-2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π.219001/08.07.2016)
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη της αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 34Α π.δ.18/1989 προς συζήτηση στο ακροατήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας της από 14-4-2011 και υπ’ αριθμ. κατάθεσης 3470/2011 έφεσης του Δήμου Αθηναίων κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΦΕΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ Α.Ε.» και κατά της υπ’ αριθμ. 2226/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός – Τμήμα Β΄), η οποία έφεση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη με το υπ’ αριθμ. 1294/2016 πρακτικό του άρθρου 34Α του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει, του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (σε Συμβούλιο), όπως ισχύει, και το οποίο επιδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων την 20-5-2016. (Α.Π.225919/14.07.2016)
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη της αίτησης της παρ. 2 του άρθρου 34Α π.δ.18/1989 προς συζήτηση στο ακροατήριο του Συμβουλίου της Επικρατείας της από 14-4-2011 και υπ’ αριθμ. κατάθεσης 3462/2011 έφεσης του Δήμου Αθηναίων κατά της Στεργίου Διονυσίας και κατά της υπ’ αριθμ. 2227/2010 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου  Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός – Τμήμα Β΄), η οποία έφεση απορρίφθηκε ως απαράδεκτη με το υπ’ αριθμ. 1292/2016 πρακτικό του άρθρου 34Α του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει, του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας (σε Συμβούλιο), όπως ισχύει, και το οποίο επιδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων την 20-5-2016. (Α.Π. 225916/14.07.2016)
 1. Περί έγκρισης ή μη της υπεράσπισης του τέως Αντιδημάρχου Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων Άγγελου Αντωνόπουλου από δικηγόρο ή δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 21-10-2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο κατόπιν του υπ’ αριθμ.Β. Κλ. ΙΔ12/16330/1-6-2016 κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ’ ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων (ΦΕΚ Β’ 58/25-1-2012). (Α.Π. 225287/14.07.2016)
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της συνημμένης υπ’ αριθμ. 3313/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα ΙΑ’ Ακυρωτικό) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Α.Π. 225272/14.07.2016)
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 1488/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα και με το άρθρο 72 παρ.2 ν. 3852/2010, δεδομένου ότι στην εν λόγω αγωγή περιλαμβάνονται μισθολογικές απαιτήσεις της ενάγουσας, οι οποίες αναγνωρίστηκαν με την ως άνω απόφαση (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π. 225275/14.07.2016)
 1. Περί έγκρισης ή μη της ήδη ασκηθείσας από 14.07.2016 προσφυγής που έλαβε Αρ. Πρωτ. 222/14.07.2016 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/2006 κατά της υπ. αριθμ. 34661/13066/07.06.2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (Α.Π. 226403/15.07.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την α) έγκριση ή μη της ανάθεσης, στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία ”ΚΙΤΣΑΡΑΣ – ΣΦΗΚΑΣ – ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”, του δικαστικού χειρισμού της αγωγής ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του Σωματείου με την επωνυμία “Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων” κατά του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με την Α.Η.Π. 224403/13.07.2016 επιστολή της ως άνω δικηγορικής εταιρείας και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για τον ως άνω δικαστικό χειρισμό.
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ανακοπής κατά της με αριθμ. πρωτ. 17855/31-5-2016 Πρόσκλησης δανειστών του συμβολαιογράφου Στέφανου Κων/νου Βασιλάκη και του πίνακα κατάταξης δανειστών. (Α.Π. 227508/15.07.2016)
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ανακοπής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 26265/13-4-2016 Βεβαίωσης Οφειλών σε βάρος του Δήμου Αθηναίων, βάσει της διατάξεως του άρθρου 13 ν. 915/79, χρέους προς το Ε.Τ.Α.Α. – Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ποσού 89.618,51 ευρώ, που προέρχεται από εκχώρηση απαίτησης (με την υπ’ αριθμ. 79352/2012 Σύμβαση Προεξόφλησης και Εκχώρησης Απαίτησης) λόγω προεξόφλησης των 3ου και 4ου λογαριασμών για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ» του πιστούχου Αγγελάκη Αγγέλου του Αντωνίου, νομιμοτόκως από την ημέρα βεβαίωσης χρέους μέχρι την οριστική εξόφληση. (Α.Π. 227526/15.07.2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.:218614/08.07.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 27                                                     

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 08 του μηνός Ιουλίου 2016 και ώρα 14.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την μερική ανατροπή της με Α.Π. 106856/05.04.2016 (Π00454, ΕΑΔ 646/2016) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,  ποσού 20.000,00€ που αφορά στην αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου. (Α.Π. 206608/29.06.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ταυτόχρονα υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου για την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των αεριοκίνητων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 26                                                      Α.Π.: 210586/01.07.2016

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 06 του μηνός Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

Διαγωνισμοί

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Διεξαγωγή κλήρωσης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α’ Κοιμητήριο (Ώρα 10:30). (Α.Π.187219/13.06.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού, του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΝΙΩΝ 4Β”, προϋπολογισμού 54.994,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” του Δήμου Αθηναίων, διάρκειας τριών (3) ετών και με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31.12.2018 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, συνολικής μέγιστης εκτιμώμενης δαπάνης 1.081.083,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.207077/30.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “γάλακτος για τους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. και τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων φορέων (Τμήμα Εκπαίδευσης, Στατιστικής, Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωπικού, Δ.Β.Α., και Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ' άρθρο από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31-12-2017”, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 2.328.818,10€, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π.208337/30.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “γάλακτος για τους παιδικούς σταθμούς του Δ.Β.Α. και τους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων φορέων (Τμήμα Εκπαίδευσης, Στατιστικής, Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωπικού, Δ.Β.Α., και Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατ' άρθρο από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31-12-2017”, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης με Φ.Π.Α. 2.328.818,10€, που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών. (Α.Π.208342/30.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 2.723.896,46€, με δικαίωμα προαίρεσης 300.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. (Α.Π. 208754/01.07.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων, έγκριση της μελέτης (Τεχνική Έκθεση – Περιγραφή Υπηρεσιών Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) και ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του τακτικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά στην παροχή υπηρεσιών σχετικά με την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, το οποίο υλοποιείται από την Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των ενδεικτικών τιμών κατά άρθρο της μελέτης , από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.12.2017, με δικαίωμα προαίρεσης από την αρμόδια διεύθυνση, προυπολογισμού 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του Φ.Π.Α. 24%.
 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης της επαναληπτικής δημοπρασίας με τροποποίηση των γενικών όρων και τεχνικών προδιαγραφών για την “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.210072/01.07.2016).

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ. (Α.Π. 202037/27.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΣΑΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. (Α.Π. 201482/27.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΠΟΛΥΚΡΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. (Α.Π. 201475/27.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  του ΙΩΑΝΝΗ. (Α.Π. 201491/27.06.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού α) 372.366,00€ για την παρακατάθεση του επιδικασθέντος κεφαλαίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Αθηνών υπέρ του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου, για καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτριωτέας ιδιοκτησίας του επιφάνειας 620,21 τμ., στη θέση “ΠΟΔΟΝΥΦΤΗΣ” του Δήμου Αθηναίων, β) 53.173,33€ για την παρακατάθεση των νόμιμων τόκων του κεφαλαίου μέχρι σήμερα, υπολογιζόμενων με ποσοστό 6% ετησίως επί του επιδικασθέντος κεφαλαίου (372.366,00€), στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Αθηνών υπέρ του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και γ) 650,00€ για την παρακατάθεση δικαστικών εξόδων, στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων Αθηνών υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για λογαριασμό του πληρεξούσιου Δικηγόρου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. (Α.Π. 205984/29.06.2016).
 1. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αριθμό 58/22.01.2016 πράξης  της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη διάθεση πίστωσης σε βάρος κωδικών εξόδων Π.Ο.Ε. έτους 2016, σχετικά με βοήθημα ένδειας έτους 2015, το οποίο δεν είχε εισπράξει η δικαιούχος μέχρι 31/12/2015. (Α.Π. 205526/29.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.500,00€ που αφορά συνολικό κόστος για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας των πέντε ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών, ενδιαφέροντος του Δήμου Αθηναίων (Λιοσιων & ΜΑγερ, ΗπεΙρου 70, ΣωκρΑτους 57, ΑγΙου ΚωνσταντΙνου 14  και ΛυκοΥργου 18 & ΣωκρΑτους).

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.532,00€ για την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την “ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ” και β) των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω μελέτης. (Α.Π. 210486/01.07.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών προμήθειας ανταλλακτικών, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων όλων των Δ/νσεων πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 205695/29.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 350.000,00€ για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων, που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 205738/29.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών προμήθειας ανταλλακτικών μηχανημάτων - εργαλείων, των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π.205705/29.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, για την εκπόνηση μελέτης που αφορά τη χωροθέτηση και μετεγκατάσταση των υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 205714/29.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση μελέτης και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για τη δημιουργία μονάδας παραγωγής βιοαερίου. (Α.Π. 205724/29.06.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ για “Εργασίες καθαρισμού & απολύμανσης των πεζοδρομίων του κέντρου της Αθήνας”, για λόγους επείγουσας υγειονομικής παρέμβασης σε χώρους αρμοδιότητας της  Δ/νσης  Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 205733/29.06.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 137/10.02.2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το ποσό αποζημίωσης στον κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ το οποίο θα ανέρχεται σε 8.693,64€ σύμφωνα με τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής που προσκόμισε. (Α.Π. 204056/28.06.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.586,74€ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION”.

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ157/2015”, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 206302/29.06.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για  την αποδοχή ή μη της δωρεάς ακριβούς αντιγράφου ορειχάλκινης προτομής του ΑντΩνη ΤρΙτση, από τον γλύπτη του έργου κ. ΑΡΓΥΡΗ ΚΩΣΤΑ, σε αντικατάσταση της προϋπάρχουσας η οποία βρισκόταν στον περιβάλλοντα χώρο του Πνευματικού Κέντρου, Ακαδημίας 50 (1η Δημοτική Κοινότητα) και εκλάπη το έτος 2012. (Α.Π. 199160/23.06.2016).
 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2016”, προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων κ. Δημητριου ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ του ΠΕΤΡΟΥ , ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 29.06.2016 καθώς και για κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 204906/29.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 648/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο). (Α.Π. 204911/29.06.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 594/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο). (Α.Π. 204948/29.06.2016).
 1. Περί έγκρισης ή μη κατάθεσης αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης μισθίου ακινήτου κατ΄ άρθρα 637-640 του Κ.Πολ.Δ. ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά του ΜΑΡΙΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ, από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, για την απόδοση μισθίου ακινήτου, ήτοι του περιπτέρου επί της οδού ΚΟΡΑΗ αρ. 1-3. (Α.Π. 204966/29.06.2016).
 1. Περί έγκρισης ή μη της με Α.Π. 201039/24.06.2016 Απόφασης του Δημάρχου Αθηναίων για την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακύρωση του Κανονισμού 2016/646 (ΕΕ) της Επιτροπής της 20ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 692/2008 που αφορά τις εκπομπές ρύπων από ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα (Euro

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30