Οικονομική

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 036533/05.02.16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 05 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, λόγω του κατεπείγοντοςπου συνίσταται στο ότι, όσον αφορά το 1ο και το 2ο θέμα, πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε προμήθεια μικρού μέρους άκρως απαραιτήτων αγαθών για τα οποία έχουν ξεκινήσει διαδικασίες πρόχειρων διαγωνισμών, ήτοι συμπιεσμένου φυσικού αερίου και ανταλλακτικών πλαισίου απορριμματοφόρων, καθότι οι διεθνείς διαγωνισμοί με αντικείμενο την προμήθεια των ιδίων αγαθών βρίσκονται σε εξέλιξη με αβέβαια την ημερομηνία ολοκλήρωσης, ήτοι:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. CNG», προϋπολογισμού 59.664,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του πρόχειρου, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 59.901,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                     Α.Π.: 033568/02.02.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:5

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 03 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, λόγω του κατεπείγοντοςπου συνίσταται στο ότι: α) όσον αφορά το 1ο θέμα, η σχετική σύμβαση του Δήμου Αθηναίων με την ανάδοχο εταιρία έληξε στις 31.12.2015 και οι Υπηρεσίες έχουν άμεση ανάγκη να καλυφθούν οι ζητούμενες εργασίες, β) όσον αφορά το 2ο θέμα, πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα η διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις για είδη πρώτης ανάγκης και γ) όσον αφορά το 3ο θέμα, οι διαγωνιστικές διαδικασίες πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό ώστε να υπάρξει επαρκής κάλυψη σε ανταλλακτικά για τα οχήματα και τα μηχανήματα της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και να εξασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης, προϋπολογισμού 169.976,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση της βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς. (Α.Π. 032489/02.02.2016).

 1. Λήψη απόφασης: α) για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια “ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)” προϋπολογισμού 12.842.778,87€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και β) την επανάληψη του διαγωνισμού για τα άρθρα που δεν υπήρχε συμμετοχή με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. (Α.Π. 020850/22.01.2016).(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη “ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας τριών (3) ετών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, προϋπολογισμού 1.081.083,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.: 022228/22.01.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:4

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 27 του μηνός Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς που αφορά έξοδα μελετών ποσού 7.380,00€ με σκοπό τη δημιουργία εκθεσιακού χώρου ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ στην οδό Μητροπόλεως 44. (Α.Π.15223/18.01.2016).

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 155.811,72€ για το έτος 2016 και δέσμευσης συνολικού ποσού 14.164,68€ για το έτος 2017 για την εκτέλεση της εργασίας “ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ”.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 47.740,00€ για εργασίες βιβλιοδεσίας προς κάλυψη των σχετικών αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00€ για τη δημοσίευση των προκηρύξεων των διαγωνισμών και των δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων στον τοπικό τύπο.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσών 5.000,00€ για δημοσιεύσεις προκηρύξεων και 4.000,00€ για έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσών: 1) 400,00€, 2) 65.000,00€ & 3) 46.000,00€ και β) δέσμευσης ποσών 1) 400,00€, 2) 13.000,00€ & 3) 6.000,00€ για εργασίες καταχώρησης των δημοσιεύσεων του Δήμου Αθηναίων στον ημερήσιο και κυριακάτικο τύπο σύμφωνα με τον εν εξελίξει τακτικό διαγωνισμό.

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη “ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ”, για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας τριών (3) ετών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, προϋπολογισμού 1.108.316,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 011196/14.01.2016). (από αναβολή)

 1. Λήψη απόφασης: α) για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, ενιαίου, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών για την προμήθεια A. ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΙ Β. ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΕΠΤΑ (7) ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, προϋπολογισμού 986.826,25€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%, που αφορά το 1ο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και β) για περαιτέρω ενέργειες επί της διαγωνιστικής διαδικασίας. (Α.Π. 020867/22.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 55.272,88€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 020649/22.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχων για την εκτέλεση της εργασίας “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ” για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 249.997,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π.020278/21.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 145.711,95€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά το 2ο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών. (Α.Π. 020886/22.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 - 2017” για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 199.770,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά το 1ο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 020905/22.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης, προϋπολογισμού 130.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. (Α.Π. 020827/22.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης, προϋπολογισμού 169.976,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. (Α.Π. 020836/22.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης: α) για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια “ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)” προϋπολογισμού 12.842.778,87€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και β) την επανάληψη του διαγωνισμού για τα άρθρα που δεν υπήρχε συμμετοχή με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης. (Α.Π. 020850/22.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια “ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 29.114,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 021565/22.01.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού προκειμένου να προσκυρωθεί δημοτική έκταση που βρίσκεται επί των οδών ΔΙΣΤΟΜΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ στο Ο.Τ. 100, περιοχή 76 του Δήμου Αθηναίων, 4η Δ.Κ., συνολικής επιφάνειας 13,51 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΥΔΗ, σύμφωνα με την 7/2011 Πράξη Προσκύρωσης, στην τιμή των 7.092,75€. (Α.Π. 005309/11.01.2016). (από αναβολή)

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών εξόδων έτους 2016 για τη Δ/νση Οικονομικών, τη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και τη Δ/νση Κοιμητηρίων.

 1. Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2015. (Α.Π. 021240/22.01.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16/77 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΚΕΥΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ με την καταβολή του ποσού των 7.880,74€. (Α.Π. 015124/18.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία τμήμα 11Α/378 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου στον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΚΑΡΟΝΙΔΗ με την καταβολή του ποσού των 25.074,50€. (Α.Π. 013785/18.01.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση της με Α.Π. 001267/04.01.2016 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2015.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 56.611.590,79€ που αφορούν τα προνοιακά επιδόματα έτους 2016.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 8.000,00€ για έξοδα καταβολής, των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500.000,00€ για επιχορήγηση του ιδρύματος αστέγων (ΚΥΑΔΑ).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 20.000,00€ για συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων λόγω αυξημένων αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.800,00€ για οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων ατόμων λόγω έκτακτης ανάγκης.

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 6.000,00€ για το έτος 2017 για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας “ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για τις ανάγκες λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών στις Παιδικές Εξοχές του Αγίου Ανδρέα Αττικής.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσών: 1) 380.000,00€ για προμήθεια τροφίμων, 2) 10.000,00€ για προμήθεια ποτών και αναψυκτικών, 3) 37.000,00€ για προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής, 4) 20.600,00€ για συντήρηση και επισκευή λοιπού μηχανικού & μηχανολογικού εξοπλισμού, 5) 448,95€ για μικροβιολογική ανάλυση των κολυμβητικών δεξαμενών & ανάλυση βιολογικού και 6) 738,00€ για παροχή υπηρεσιών μυοκτονίας, οφιοαπώθηση, απολύμανση θαλάμων – κτηρίων κ.α.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.080,00€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετεκπαίδευση του υπαλλήλου ΨΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που ανήκει στο προσωπικό ασφαλείας που έχει προσληφθεί για τις ανάγκες ασφαλείας φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων ΝΠΔΔ, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, στη 2η Εκπαιδευτική Σειρά από 11.01.2016 έως 16.01.2016. (από αναβολή)

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.240,00€ ως επανέγκριση της 1252/2015 πράξης Οικονομικής Επιτροπής μόνο για το σκέλος (α) για τη μετεκπαίδευση των υπαλλήλων που ανήκουν στο προσωπικό ασφαλείας που έχουν προσληφθεί για τις ανάγκες ασφαλείας φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων ΝΠΔΔ, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκε στην 1η Εκπαιδευτική Σειρά από 14.12.2015 έως 19.12.2015.

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της πρόχειρης δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”, προϋπολογισμού 70.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π.014834/18.01.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 387.000,00€ και δέσμευσης ποσού 1.309,70€ για το έτος 2017 για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 450.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). (Α.Π. 021278/22.01.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 200.000,00€ και δέσμευσης ποσού 1.095,07€ για το έτος 2017 για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η και 3η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). (Α.Π. 021260/22.01.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 151.200,00€ και δέσμευσης ποσού 2.763,48€ για το έτος 2017 για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η και 6η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 270.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). (Α.Π. 021270/22.01.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 145.600,00€ και δέσμευσης ποσού 2.769,92€ για το έτος 2017 για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 260.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). (Α.Π. 021265/22.01.2016).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Έγκριση γενόμενης πληρωμής στη ΔΕΗ και απόδοση στο Δήμο Αθηναίων συνολικού ποσού 40.000,00€ για δαπάνες παροχών ΔΕΗ και φωτιστικών σωμάτων 5ου αγωγού σύμφωνα με το 1734/2015 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. (Α.Π. 419549/30.12.2015).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση i) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 80.000,00€ για την αντιμετώπιση πληρωμής α. της θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια 50cc, τελών και εισφορών στις ΔΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση και θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυμούλκησης κομπρεσέρ, μπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας μηχανημάτων έργου, β. για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άμεση πληρωμή σε μετρητά και όχι με πίστωση και ii) έκδοσης αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. Γούναρη Μιχαήλ του Αναστασίου κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών και με βαθμό Γ. (Α.Π. 16947/19.01.2016) (από αναβολή).

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 32.094,21€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για την κάλυψη της ανάγκης εργασίας τοποθετημένων ανταλλακτικών ταχογράφων στα οχήματα που διατίθενται για τις ανάγκες των Δ/νσεων Ηλεκτρολογικού και Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διατήρηση σε ισχύ της με Α.Π. 325010/09.10.2015 σύμβασης με την εταιρεία “ΜΕΤΡΙΚΗ Α.Ε.”.

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 34.066,08€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για την κάλυψη της ανάγκης πλύσης των απορριμματοφόρων οχημάτων που διατίθενται για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διατήρηση σε ισχύ της με Α.Π. 271831/21.08.2015 σύμβασης με την εταιρεία “ΝΤΑΛΑΕΚ Ι.Κ.Ε.”.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και δέσμευσης ποσού 3.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για κάθε έτος από το 2017 έως και το 2020 για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος μέσω leasing για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του Δημάρχου Αθηναίων.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσών 266.336,00€, 114.144,00€, 1.583.010,00€ και 175.890,00€ για την εξασφάλιση του απρόσκοπτου εφοδιασμού του Δήμου Αθηναίων με υγρά καύσιμα.

Νομική Δ/νση

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής ή μη μήνυσης με την κατηγορία της αφαίρεσης μεταλλικού κάδου του Δήμου Αθηναίων από τη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Εμμανουήλ Μπενάκη. (Α.Π. 021903/22.01.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά της με αριθμό 2999/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ειδική διαδικασία αυτοκινητικών διαφορών). (Α.Π. 021873/22.01.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 407/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π. 021833/22.01.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 408/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π. 021857/22.01.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 409/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π. 021895/22.01.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 221/2014 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π. 021886/22.01.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 4425/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Μονομελές). (Α.Π. 021863/22.01.2016).

 1. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη της κας ΓΕΣΘΗΜΑΝΗΣ ΦΑΝΟΥ ενώπιον του Η’ Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 28ης Ιανουαρίου 2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 021884/22.01.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:3

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 22 του μηνός Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13.30 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, λόγω του κατεπείγοντοςπου συνίσταται στο ότι: α) όσον αφορά το 1ο θέμα, προκειμένου οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες καθότι η ορισμένη εναρκτήρια ημερομηνία υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό είναι η 01.02.2016, β) όσον αφορά το 2ο, 3ο και 4ο θέμα, πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε προμήθεια μικρού μέρους άκρως απαραιτήτων αγαθών για τα οποία έχουν ξεκινήσει διαδικασίες πρόχειρων διαγωνισμών, ήτοι συμπιεσμένου φυσικού αερίου, ελαστικών και ανταλλακτικών πλαισιου απορριμματοφόρων, καθότι οι διεθνείς διαγωνισμοί με αντικείμενο την προμήθεια των ιδίων αγαθών βρίσκονται σε εξέλιξη με αβέβαια την ημερομηνία ολοκλήρωσης και γ) όσον αφορά το 5ο θέμα, λόγω της πρόσφατης έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2016, εκκρεμούν πληρωμές  (υπερωριών, αργιών κ.λ.π. του μηνός Δεκεμβρίου 2015) υπαλλήλων των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση του διεθνή, ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 2.723.896,46€ πλέον 300.000,00€ για δαπάνη προαίρεσης, συμπ/νου Φ.Π.Α. και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (Α.Π. 20472/21.01.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 52.800,00€, πλέον Φ.Π.Α. 13% 6.864,00€, ήτοι συνολικής δαπάνης 59.664,00€, καθώς και ορισμός ως Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης την Επιτροπή της Υ.Α. 3373/390/1975. (Α.Π. 16047/19.01.2016).

 1. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ», προϋπολογισμού 59.163,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, καθώς και ορισμός ως Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης την Επιτροπή της Υ.Α. 3373/390/1975. (Α.Π. 16045/19.01.2016).

 1. Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 59.901,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, καθώς και ορισμός ως Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης την Επιτροπή της Υ.Α. 3373/390/1975. (Α.Π. 16068/19.01.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών εξόδων Π.Ο.Ε. έτους 2016, γενικού συνόλου 8.490.000,00€. (Α.Π. 20809/22.01.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.: 013336/15.01.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:2

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 20 του μηνός Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Οικονομική Επιτροπή

 1. Λήψη απόφασης για τον συμβιβασμό ή μη μεταξύ της κ. Μ.ΓΟΥΝΑΡΗ και του Δήμου Αθηναίων, κατόπιν της με αριθμό 1870/2015 πράξης Οικονομικής Επιτροπής και της με Α.Π. 005019/08.01.2016 Αίτησης της ανωτέρω.

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ”, προϋπολογισμού 169.976,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, που αφορά τα στάδια αξιολόγησης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών.(Α.Π. 414299/23.12.2015)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 184.225,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά το 3ο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.(Α.Π. 011399/14.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, κατά τα έτη 2016-2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά άρθρο επί του Δελτίου Τιμών Καυσίμου από το Παρατηρητήριο Τιμών του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου, προϋπολογισμού 1.128.192,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%.(Α.Π. 008120/12.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή των σφραγισμένων προσφορών ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό επί του τιμολογίου καταχωρήσεως των δημοσιεύσεων του Δημοσίου, για την εκτέλεση εργασίας “Καταχώρηση των δημοσιεύσεων του Δήμου στον ημερήσιο και κυριακάτικο τύπο” για το έτος 2016, προϋπολογισμού 130.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.23%.(Α.Π. 010955/14.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της ορθής επανάληψης της από 23.12.2015 Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών διότι εκ παραδρομής δεν αναγράφεται στη Τεχνική Αξιολόγηση η εταιρεία GRANT THORNTON Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.(Α.Π. 011185/14.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, επαναληπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 538.476,78€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.(Α.Π. 011191/14.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη “ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ”, για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας τριών (3) ετών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, προϋπολογισμού 1.108.316,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής.(Α.Π. 011196/14.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της ορθής επανάληψης της από 18.12.2015 Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού, επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προϋπολογισμού 185.345,28€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά κατακύρωση σε μειοδότη, διότι στην αρχική Γνωμοδότηση – Εισήγηση υπήρχε ασάφεια ως προς τη σύγκριση των τιμών μονάδας των προσφερόντων, σε σχέση με την τιμή μονάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς επίσης και παράλειψη του αναλυτικού πίνακα των μη κατακυρωθέντων άρθρων, με τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό ήτοι 113.412,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.(Α.Π. 011645/14.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού, διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ” για τα έτη 2016 & 2017, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 012862/15.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της ένστασης του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤ. ΜΟΥΛΑ κατά της διακήρυξης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, για τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 166.081,24€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Α.Π. 013154/15.01.2016).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 21 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 470,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 005128/11.01.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 23Α καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 820,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 005121/11.01.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 22 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών.(Α.Π. 005131/11.01.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 61 καταστήματος – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.050,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 005124/11.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 41 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 700,00€ σε 550,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών.(Α.Π. 005118/11.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 24 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 700,00€ σε 550,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών.(Α.Π. 007739/12.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 25 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 900,00€ σε 700,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών.(Α.Π. 005120/11.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 3.942,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 26 και για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01214204 στον υπόχρεο ΘΕΟΔΩΡΕΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.(Α.Π. 001268/04.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 2.614,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΝΑΦΗΣ 24 και για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01153882 στον υπόχρεο ΘΕΟΔΩΡΕΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.(Α.Π. 007501/12.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 2.672,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 41 και για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 00413269 στην υπόχρεο “ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι.ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ – Δ.ΜΑΝΘΟΣ Ο.Ε. (ΚΕΝΤΡΙΚΟ)”.(Α.Π. 011336/14.01.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 2.164,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ 48 και για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01153952 στην υπόχρεο “ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ι.ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΣ – Δ.ΜΑΝΘΟΣ Ο.Ε.”.(Α.Π. 011348/14.01.2016).

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.080,00€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετεκπαίδευση του υπαλλήλου ΨΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που ανήκει στο προσωπικό ασφαλείας που έχει προσληφθεί για τις ανάγκες ασφαλείας φρούρησης οποιασδήποτε εγκατάστασης ή χώρων ΝΠΔΔ, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Επιχειρήσεων, στη 2η Εκπαιδευτική Σειρά από 11.01.2016 έως 16.01.2016.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης α) ποσού 165.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 6063.001 Φ.10 και β) ποσού 270.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 6063.001 Φ.20, για τη διενέργεια προληπτικών ιατρικών εξετάσεων στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων βάσει της υποχρεωτικής από το Νόμο Κ.Υ.Α. 53361/2006 Φ.Ε.Κ. 1503/τ.Β’.2006 δαπάνης.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 54.000,00€ για την αντιμετώπιση της αμοιβής δεκαπέντε (15) ασκούμενων δικηγόρων, ύψους 600,00€ το μήνα, για πρακτική άσκηση χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών, κατ’ άρθρο 13 του Ν.4194/2013.

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 14.963,50€ προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύναψης των αναγκαίων Συμβάσεων για την προμήθεια χυμών, αναψυκτικών και μικροκερασμάτων για το οικονομικό έτος 2016.

Δ/νση Οικονομικών

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού προκειμένου να προσκυρωθεί δημοτική έκταση που βρίσκεται επί των οδών ΔΙΣΤΟΜΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ στο Ο.Τ. 100, περιοχή 76 του Δήμου Αθηναίων, 4η Δ.Κ., συνολικής επιφάνειας 13,51 τ.μ. στην ιδιοκτησία των κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΥΔΗ, σύμφωνα με την 7/2011 Πράξη Προσκύρωσης, στην τιμή των 7.092,75€.(Α.Π. 005309/11.01.2016).

Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 737,96€ του κ. ΚΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό του, από πτώση δέντρου, λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 2.(Α.Π. 419588/31.12.2015)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 390,00€ του κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό του, από πτώση κλάδου δέντρου, λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 153.(Α.Π. 419582/31.12.2015) (από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 984,00€ του κ. ΠΛΑΒΟΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό του, από πτώση κλάδου δέντρου, επί των οδών Ρούσου & Δασείου.(Α.Π. 419578/31.12.2015) (από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 1.467,35€ της κ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό της, από πτώση δέντρου, λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού Βρυζάκη 5-7.(Α.Π. 419581/31.12.2015) (από αναβολή).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων σύμφωνα με την κατάσταση δεσμεύσεων ως αναφέρονται στο με Αριθμό Αναφοράς 9002975319 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πιστώσεων σύμφωνα με την κατάσταση δεσμεύσεων ως αναφέρονται στο με Αριθμό Αναφοράς 9002975267 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 200.000,00€ για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 150.000,00€ για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων όλων των Δ/νσεων πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού.

 1. Έγκριση i) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 80.000,00€ για την αντιμετώπιση πληρωμής α. της θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια 50cc, τελών και εισφορών στις ΔΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση και θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυμούλκησης κομπρεσέρ, μπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας μηχανημάτων έργου, β. για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), λόγω της μη λειτουργίας των δημοσίων ΚΤΕΟ όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άμεση πληρωμή σε μετρητά και όχι με πίστωση και ii) έκδοσης αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. Γούναρη Μιχαήλ του Αναστασίου κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών και με βαθμό Γ.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300.000,00€ για την αντιμετώπιση της έκτακτης προμήθειας ανταλλακτικών, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων, που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 80.000,00€ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών προμήθειας ανταλλακτικών, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων, όλων των Δ/νσεων πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 136.899,33€ σχετικά με πληρωμές του Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο), των υπεύθυνων δηλώσεων για Ταχογράφους, των ανανεώσεων αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια και των Τελών Κυκλοφορίας των Οχημάτων του Δήμου.

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου κ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 260.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).(Α.Π. 419486/30.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από το “Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής”, της κατασκευής η οποία κέρδισε το 1ο βραβείο στον Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό Κατασκευής από Ξύλο, με τίτλο “Αστικό Σήμα”, ο οποίος διεξήχθη υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, για την τοποθέτησή της στο κάτω μέρος της Πλατείας Κοτζιά, έναντι του Δημαρχιακού Μεγάρου. (Α.Π. 005841/11.01.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας Τεχνικής Εταιρείας “Κ. ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.” για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ”, προϋπολογισμού 100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).(Α.Π. 010882/14.01.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης ή μη της από 11.01.2016 εξουσιοδότησης του κ. Δημάρχου και της δυνάμει αυτής υποβληθείσας από 11.01.2016 δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Αθηναίων.(Α.Π. 008206/12.01.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για το 1ο εξάμηνο του 2016, θα είναι οι εξής:

 • ·10 και 24 Φεβρουαρίου
 • ·9 και 23 Μαρτίου
 • ·6 και 20 Απριλίου
 • ·9 και 25 Μαΐου
 • ·8 και 22 Ιουνίου

Εκ της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.:002449/05.01.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 1

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στο γεγονός ότι με την έναρξη του οικονομικού έτους 2016, καθίσταται αναγκαία η κάλυψη άμεσων αναγκών διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου και δεδομένου των αργιών που προηγήθηκαν αλλά και της αργίας των Φώτων που έπεται της επίδοσης της ημερήσιας διάταξης, η ακόλουθη ημερομηνία κρίνεται ως η προσφορότερη), η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 07 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 10.00 , στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων Επιτροπών, όπου και πρόκειται να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα ανά υπηρεσία, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του Πρόχειρου Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τηνΑνάθεση σε Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2015, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Λογιστηρίου με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς,προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%. (Α.Π. 1643/05.01.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς της Οργάνωσης Παραγωγών ¨ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΓΗ¨ Α.Ε.Σ. Α.Ε. αποσυρόμενων προϊόντων (εσπεριδοειδή) στο Δήμο Αθηναίων και την παραχώρησή τους στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.). (Α.Π. 416238/28.12.2015).

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της απαλλαγής του υπαλλήλου κ. ΔΕΣΥΠΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ από την Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 1574/2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, β) της αντικατάστασής του, γ) της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να ορισθεί νέο μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και δ) της επικύρωσης του πρακτικού κλήρωσης, από το οποίο προκύπτει ως νέο μέλος ο κ. ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ στην Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 1574/2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 419707/31.12.2015)

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου κ. ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 450.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). (Α.Π. 416263/28.12.2015).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθ. 18 καταστήματος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στη Βαρβάκειο Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 740,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 419747/31.12.2015).

Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 492,00€ της κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό της, από πτώση δέντρου, λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού Χατζηδάκη 9. (Α.Π. 413588/23.12.2015).
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 737,96€ του κ. ΚΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό του, από πτώση δέντρου, λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού Χατζηγιάννη Μέξη 2. (Α.Π. 419588/31.12.2015).
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 390,00€ του κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό του, από πτώση κλάδου δέντρου, λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου 153. (Α.Π.  419582/31.12.2015).
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 984,00€ του κ. ΠΛΑΒΟΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό του, από πτώση κλάδου δέντρου, επί των οδών Ρούσου & Δασείου. (Α.Π. 419578/31.12.2015).
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 1.467,35€ της κ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό της, από πτώση δέντρου, λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού Βρυζάκη 5-7. (Α.Π. 419581/31.12.2015).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς της εταιρείας PETCITYΑ.Ε.Β.Ε. ποσότητας τροφών για σκύλους και γάτες που συγκεντρώθηκε στα καταστήματα της στην περιοχή της Αθήνας. (Α.Π. 419580/31.12.2015).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού προκειμένου να προσκυρωθεί δημοτική έκταση συνολικής επιφάνειας 6,27 τ.μ. στο Ο.Τ. 91/60 επί της οδού Σχολείου 10, στην περιοχή της Πλάκας στην ιδιοκτησία της κ. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, σύμφωνα με τη 1/2014 Πράξη Προσκύρωσης, στην τιμή των 13.900,60€. (Α.Π. 416954/29.12.2015).
 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της απαλλαγής από τέλη καθαριότητας και φωτισμού (με  χρέωση μόνο 10 τ.μ. κάθε παροχής) των παροχών α) 00096410 και β) 00461272 που ηλεκτροδοτούν τους κινηματογράφους Απόλλων και Αττικόν επί της οδού Σταδίου αρ. 19, μέχρι 31.12.2016, εφόσον το εν λόγω κτήριο δεν έχει αποκατασταθεί και οι κινηματογράφοι δεν έχουν λειτουργήσει νωρίτερα, στα πλαίσια της 166/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί απαλλαγής των κατεστραμμένων καταστημάτων από τα επεισόδια του Φεβρουαρίου του 2012. (Α.Π. 416411/28.12.2015).
 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 1.294,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΖΑΪΜΗ 39 και για τους 11 μήνες του έτους 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 11505982 στην υπόχρεο εταιρεία “ΑΚΡΟΚΕΡΑΜΟΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”. (Α.Π. 416408/28.12.2015).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη παρεμπίπτουσας αγωγής του Δήμου Αθηναίων κατά του κ. Ν.Χατζηλία. (Α.Π. 001861/05.01.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναιρέσεως κατά της με αριθμ. 3081/2015 αποφάσεως του 17ου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 001833/05.01.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναιρέσεως κατά της  με αριθ. 5692/2013 αποφάσεως του 2ου Μονομελούς Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 001811/05.01.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της προσφυγής κατά της υπ’αριθ.πρωτ. 87278/47015/14-12-2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που ακύρωσε την 1500/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006. (Α.Π. 002358/05.01.2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για 04.01.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί στις 07.01.2016.

Η Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής θα δέχεται τα εισηγητικά των υπηρεσιών μέχρι την Τρίτη 05.01.2016 και ώρα 12.00, προκειμένου να εισαχθούν στην Ημερήσια Διάταξη.

Επισημαίνουμε ότι καθώς η εν λόγω συνεδρίαση θα είναι έκτακτη, οι υπηρεσίες πρέπει να αιτιολογήσουν το κατεπείγον του κάθε θέματος.

Καλή χρονιά!!

Εκ της Γραμματείας της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.: 414252/23.12.2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:49

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 30 του μηνός Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 π.μ. σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Διαγωνισμοί

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Διεξαγωγή πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο (και για το σύνολο των σιντριβανιών που περιλαμβάνονται σε κάθε άρθρο), προϋπολογισμού 39.939,02€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Ώρα 10:00-10:15 π.μ.). (Α.Π. 411894/22.12.2015).

 1. Διεξαγωγή πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”, για τα έτη 2016 & 2017, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Ώρα 10:00-10:15 π.μ.). (Α.Π. 411901/22.12.2015).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ''ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ'', για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 39.360,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% που αφορά στην επανάληψη του διαγωνισμού. (Α.Π. 412302/22.12.2015).

 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας “ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ”, προϋπολογισμού 169.976,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αριθμό 1778/27.11.2015 πράξης Ο.Ε. με την έγκριση δέσμευσης συμπληρωματικού ποσού 2.000,00€ για το οικονομικός έτος 2016, προκειμένου να καλυφθεί ο Φ.Π.Α. της προμήθειας κλιματιστικών μηχανημάτων για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους. (Α.Π. 410289/21.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη: α) δωρεάς από την οδοντίατρο κα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ μιας πλήρους οδοντιατρικής έδρας με όλο το σύνοδο εξοπλισμό της και β) δωρεάς από το ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ ενός υπερηχοτομογράφου Vivid 3 Pro στο 5ο Δημοτικό Ιατρείο (Σαρανταπόρου 4). (Α.Π.413401/23.12.2015).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ6/17/79 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κα ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ με την καταβολή του ποσού των 6.856,11€. (Α.Π. 407241/17.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ6/17/173 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. ΒΑΤΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ με την καταβολή του ποσού των 7.513,73€. (Α.Π. 407171/17.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16/226 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κα ΠΑΚΤΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ με την καταβολή του ποσού των 7.960,03€. (Α.Π. 407180/17.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία τμήμα 11Α/414 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου στον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟ με την καταβολή του ποσού των 30.412,96€. (Α.Π. 409539/21.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 1521/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών και δικαιωμάτων της Δ/νσης Κοιμητηρίων έτους 2016, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (Α.Π. 414242/23.12.2015).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – διόρθωση της με αριθμό 1520/23.11.2015 απόφασης Δ.Σ. ως προς την κατάργηση της κατηγορίας Ε’. (Α.Π. 410426/21.12.2015). από αναβολή

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου αγοράς χαρτιού ανακύκλωσης. (Α.Π. 393395/07.12.2015).

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της απαλλαγής των υπαλλήλων κ.κ. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ ΘΕΑΝΩΣ από την Επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 1743/2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ από την Επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 1574/2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, β) της αντικατάστασής τους, γ) της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να ορισθούν νέα μέλη των Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και δ) της επικύρωσης του πρακτικού κλήρωσης, από το οποίο προκύπτουν ως νέα μέλη οι κ.κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ στην Επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 1743/2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ στην Επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμό 1574/2015 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 410005/21.12.2015).

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 1.080,00€ για το έτος 2016 για “Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων” για την αντιμετώπιση της υποχρεωτικής εκ του Νόμου δαπάνης.

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 461.495,47€ για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΠΡΩΗΝ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΧΑΡΝΩΝ 80-82 & ΧΕΥΔΕΝ 35)”. (Α.Π.401041/11.12.2015).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου κ. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η και 3η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). (Α.Π. 414087/23.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου κ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κατασκευή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η και 6η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”, προϋπολογισμού 270.000,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). (Α.Π. 412162/22.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση: α) της ανατροπής της με Α.Π. 176897/25.05.2015 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό των 380.000,00€ για το έτος 2015 & της δέσμευσης του ποσού των 70.000,00€ για το έτος 2016 και β) της δέσμευσης ποσού 387.000,00€ για το οικονομικό έτος 2016 & ποσού 1.309,70€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση: α) της ανατροπής της με Α.Π. 176908/25.05.2015 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό των 200.000,00€ για το έτος 2015 & της δέσμευσης του ποσού των 50.000,00€ για το έτος 2016 και β) της δέσμευσης ποσού 200.000,00€ για το οικονομικό έτος 2016 & ποσού 1.095,07€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η & 3η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση: α) της ανατροπής της με Α.Π. 176915/25.05.2015 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό των 220.000,00€ για το έτος 2015 & της δέσμευσης του ποσού των 50.000,00€ για το έτος 2016 και β) της δέσμευσης ποσού 151.200,00€ για το οικονομικό έτος 2016 & ποσού 2.763,48€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η & 6η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”.

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση: α) της ανατροπής της με Α.Π. 176886/25.05.2015 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για το ποσό των 210.000,00€ για το έτος 2015 & της δέσμευσης του ποσού των 50.000,00€ για το έτος 2016 και β) της δέσμευσης ποσού 145.600,00€ για το οικονομικό έτος 2016 & ποσού 2.769,92€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”.

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 170,00€ για την πληρωμή αποζημίωσης στην κα ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΟΥΡΑ, κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τη με αριθμό 1804/27.11.2015 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 409533/21.12.2015).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 59.040,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2016 για τη συνέχιση του πρόχειρου διαγωνισμού για την περισυλλογή των οχημάτων που ακινητοποιούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας, της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 410174/21.12.2015).

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 750.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2016 για τη συνέχιση του διαγωνισμού προμήθειας επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 6-8m3, για την κάλυψη της ανάγκης αντικατάστασης και ενίσχυσης του υπάρχοντος στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων, της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 410119/21.12.2015).

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2016 για τη συνέχιση του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρικών συσσωρευτών, για τα οχήματα της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού και της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 410184/21.12.2015).

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2016 για τη συνέχιση του διαγωνισμού μίσθωσης σαρώθρων & απορριμματοφόρων, για την κάλυψη της ανάγκης αντικατάστασης οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, που ακινητοποιούνται λόγω βλαβών. (Α.Π. 410188/21.12.2015).

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσών 24.289,87€ και 5.046,91€ για το έτος 2016 συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για τη συνέχιση του πρόχειρου διαγωνισμού για την αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας ελαιολιπαντικών για τα οχήματα όλως των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.410160/21.12.2015).

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 50.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευσης ποσού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2016, για τη διενέργεια διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών. (Α.Π. 410129/21.12.2015).

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 43.499,57€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2016 για τη συνέχιση του διαγωνισμού για την προμήθεια χορτάρινων σαρώθρων μετά κοντού των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων.

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσών 79.993,54€ και 86.087,70€ για το έτος 2016 συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για τη συνέχιση του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας απολυμαντικού υλικού και χημικού υλικού των Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 3.800,00€ για το έτος 2016, για την απόκτηση και τοποθέτηση δύο (2) μηχανημάτων καταμέτρησης χαρτονομισμάτων και μίας (1) μηχανής καταμέτρησης κερμάτων, προς χρήση από τους δύο (2) νέους ταμίες. (Α.Π. 411051/21.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με Α.Π. 403388/15.12.2015 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων για αποδέσμευση κωδικών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών.

 1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 390,00€ για την πληρωμή παγίων τελών κτηματογράφησης ώστε να ολοκληρωθεί η υποβολή στο Εθνικό Κτηματολόγιο των δηλώσεων ιδιοκτησίας 12 ακινήτων κληρονομιάς ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΥ.

 1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή των μη εκτελεσθέντων, εντός του 2015, Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης. (Α.Π. 413284/23.12.2015).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης από τον Δήμο Αθηναίων κατά των με αριθμό 1763/2015 και 1770/2015 αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία). (Α.Π. 413058/23.12.2015).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’αριθμ.πρωτ. 81591/44230/02.12.2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (Α.Π. 413069/23.12.2015).

 1. Περί έγκρισης ή μη της υπεράσπισης του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 15ης Ιανουαρίου 2016 καθώς και για κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 413097/23.12.2015).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της με αριθμό 19/2015 πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Δήμο Αθηναίων με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αθηναίων και της Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. για την “υποστήριξη της λειτουργικής, μηχανογραφικής & ψηφιακής ανασυγκρότησης της επανασυσταθείσας Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων & Διαχείρισης των υλικοτεχνικών λειτουργικών υποδομών της” συνολικού ποσού 608.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Α.Π. 413047/23.12.2015).

 1. Περί έγκρισης ή μη της ήδη ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Αθηναίων, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, κατά της με αριθμό 1328/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών). (Α.Π. 414038/23.12.2015).

 1. Περί έγκρισης ή μη της ήδη ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Αθηναίων, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά της με αριθμό 1858/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών). (Α.Π. 414181/23.12.2015).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.: 408017/17.12.2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:48

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.:

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.:

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 21 του μηνός Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια ''ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ'', για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 55.272,88€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 398202/10.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ”, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 29.406,84€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά το άνοιγμα οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 400571/11.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Τακτικού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”,για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 184.225,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά το 2ο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών.(Α.Π. 402300/14.12.15).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου, Διεθνούς Ενιαίου Διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων κατά τα έτη 2015-2016-2017, προϋπολογισμού 15.328.506,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά το 2ο στάδιο αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και μόνο κατά το μέρος που αφορά τα άρθρα που δεν επηρεάζονται από την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η εταιρεία ’’ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε- ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ’’ ( Α.Μ 561/30.11.2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) στο στάδιο αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Συμμετοχής. (Α.Π. 402793/14.12.15).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια σιδηρουργικών ειδών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού προϋπολογισμού 49.981,05€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1683/2015 Πράξη της Ο.Ε ως προς το λεκτικό των συνολικών ποσών κατακύρωσης των δύο εταιρειών.(Α.Π. 407199/17.12.2015)

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους των ετών 2016 και 2017, για το Δήμο Αθηναίων και τους εποπτευόμενους φορείς, προϋπολογισμού 12.842.778,87€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% - 23% , που αφορά την Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας «ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ», κατά της υπ’ αριθμ. 1746/20.11.2015 Πράξη της Ο.Ε. (Α.Π. 407231/17.12.2015)

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Διεθνούς Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών για την προμήθεια διαφόρων ειδών τροφίμων και γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζομένους των ετών 2016 και 2017, για το Δήμο Αθηναίων και τους εποπτευόμενους φορείς, προϋπολογισμού 12.842.778,87€ συμπ/νου Φ.Π.Α 13% - 23%, που αφορά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών. (Α.Π. 407273/17.12.2015)

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την εργασία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΥΝ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ» για τα έτη 2015 και 2016, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 240.000,00€ με Φ.Π.Α 23%, που αφορά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π 407256/17.12.2015)

 1. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση ή μη του Επαναληπτικού Διαγωνισμού στα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού Ηλεκτρονικού Τακτικού Διαγωνισμού του υποέργου 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 4 ΣΤΟ 5Ο ΔΗΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (MIS-427379-ΕΣΠΑ)».

Δνση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για α) τη διόρθωση της με αριθμό 1780/27.11.2015 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό της οικονομικής αποζημίωσης των μελών της κριτικής επιτροπής για την διενέργεια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών για τον σχεδιασμό πρότυπου περιπτέρου Δήμου Αθηναίων, από το λανθασμένο 442,80€ στο ορθό 553,50€ και β) έγκριση ισόποσης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.(Α.Π 400334/11.12.2015)

 1. Λήψη απόφασης για α) την ανατροπή της με Α.Π. 293835/14.09.2015 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ως προ το ποσό των 20.000,00€ και β) δέσμευση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για το οικονομικό έτος 2016 για την εκτέλεσης του έργου: «Εγκατάσταση αγάλματος Μεγάλου Αλεξάνδρου».(Α.Π. 400329/11.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ ΕΦΗΒΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού 9.836,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α 23%. (Α.Π. 395333/08.12.2015)

 1. Λήψη απόφασης για α) την ανατροπή της με Α.Π. 130360/15.04.2015 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ως προς το ποσό των 9.836,00€ και β) δέσμευση πίστωσης ποσού 9.836,00€ για το οικονομικό έτος 2016 για την εκτέλεσης του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ ΕΦΗΒΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»

 1. Λήψη απόφασης για α) την ανατροπή της με Α.Π. 117870/01.04.2015 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ως προς το ποσό των 16.241,97€ και β) δέσμευση πίστωσης ποσού 16.241,97€ για το οικονομικό έτος 2016 για την εκτέλεση της εργασίας: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΒΑΣΕΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΠΤΑ ΕΡΓΑ, ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΤΛ»

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην ηλεκτρολόγου της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, κ. ΚΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. (Α.Π. 389512/02.12.2015).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 12.000,90€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ.ΞΥΔΕΑ- ΓΙΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Α.Π. 389513/02.12.2015).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην οδηγού της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (Α.Π. 390495/03.12.2015).

 1. Έγκριση για: α) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 165.000,00€ για το έτος 2016 και ποσού 165.000,00€ για το έτος 2017 για και β) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 270.000,00€ για το οικονομικό έτος 2016 και ποσού 270.000,00€ για το έτος 2017, για τη διενέργεια προληπτικών εξετάσεων στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΛΕΛΟΥΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.(Α.Π. 403330/15.12.2015).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσών για δικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων και για τόκους υπερημερίας χρήσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5076/2013 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση: α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600,00€ και β) της απευθείας ανάθεσης με θέμα “Ανάθεση υπηρεσιών εξειδικευμένης υποστήριξης του Δήμου Αθηναίων από εξωτερικό σύμβουλο για τεχνική υποστήριξη στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου 2014-2019 στο πεδίο της βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου Αθηναίων”.(Α.Π. 382152/26.11.2015)(από αναβολή)

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την εισήγηση της τροποποίησης-διόρθωσης ή μη της υπ’ αριθμ.1520/23.11.2015 Απόφασης Δ.Σ ως προς την κατάργηση της κατηγορίας Ε.

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 1392,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΚΥΠΡΟΥ 30 και για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01230911 στην υπόχρεο εταιρεία “ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗ &ΣΙΑ ΕΕ”. (Α.Π 405850/16.12.2015)

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 9.840,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23% για το οικονομικό έτος 2016 για την ανάθεση της Εργασίας Ειδικού Ελέγχου Συμφωνίας Λογαριασμού Επιχορηγήσεων.(Α.Π 407617/17.12.2015)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των με Α.Π 401533/14.12.2015, 401526/14.12.2015 και 401519/14.12.2015 αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν αντίστοιχα:

α) έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 363.714,84€ για την καταβολή Ε.Ν.Φ.Ι.Α έτους 2015.

β) έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 600.000,00€ για την αντιμετώπιση της παρακράτησης του 2% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού της ΔΕΗ και των λοιπών Πάροχων Ηλεκτρισμού.

γ) έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 300.000,00€ για την αντιμετώπιση της παρακράτησης του 15% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που αποδίδουν στο Υπουργείο Εσωτερικών η ΔΕΗ και οι υπόλοιποι Πάροχοι Ηλεκτρισμού.(Α.Π. 407624/17.12.2015)

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΚΡΕΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΚΜΕΩΝΟΣ».

 1. Σύνταξη Διακήρυξης κατάρτιση όρων και ορισμός επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: ¨ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ¨, προϋπολογισμού 150.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (Α.Π. 407700/17.12.2015)

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρείας “ΠΕΤΡΟΣ Ν. ΣΤΑΘΑΣ’’ για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2015-2016», προυπολογισμού 70.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 407729/17.12.2015)

Δ/νση Σχολικών κτιρίων

 1. Σύνταξη Προκήρυξης, κατάρτιση όρων και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ της Δ/νσης Σχολικών Κτηρίων,, προϋπολογισμού 426.368,68€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23%.

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 15.000,00€ από το οικονομικό έτος 2016, για την προμήθεια συστημάτων άντλησης.

 1. Έγκριση για:

1. i) Τη δέσμευση πίστωσης ποσού 48.773,44€ για το οικονομικό έτος 2016 για την προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών κ.λ.π εγκαταστάσεων (προμήθεια ανταλλακτικών ηλεκτρομηχανολογικών μερών γεωτρήσεων), ii) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 16.851,00€ για το οικονομικό έτος 2016 για την εργασία επισκευής και συντήρησης αντλιτικών συγκροτημάτων (εργασία επισκευής ηλεκτρομηχανολογικών μερών γεωτρήσεων).

2. Τη δέσμευση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για το οικονομικό έτος 2016, για την επισκευή και συντήρηση λεκανών σιντριβανιών Δήμου Αθηναίων.

3. i) Την ανατροπή της Π00221 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ως προς το ποσό των 249.035,00€, ii) Την ανάκληση δέσμευσης ποσού 150.000,00€ για το έτος 2016 και ποσού 150.000,00€ για το έτος 2017, οι οποίες περιέχονται στη με Α.Π. 310847/01.08.2014 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, iii) Τη δέσμευση πίστωσης ποσού 250.000,00€ για το έτος 2016 για την εκτέλεση εργασιών του έργου “Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης ετών 2011-2012” iv) Τη δέσμευση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για το έτος 2017 για το έργο “Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης ετών 2011-2012”.

4. Τη δέσμευση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για το έτος 2016 για την προμήθεια σιδηρουργικών ειδών.

5. Τη δέσμευση πίστωσης ποσού 538.476,78€ για το οικονομικό έτος 2016 για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

6.Τη δέσμευση πίστωσης ποσού 185.345,28€ για το οικονομικό έτος 2016 προμήθεια ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. (Α.Π. 392081/04.12.2015).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση για:

1. i) Tην ανατροπή της Π00460 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ” ως προς το ποσό των 22.957,45€, ii) την ανατροπή της Π00459 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ” ως προς το ποσό των 50.000,00€, iii) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 46.991,49€ για το οικονομικό έτος 2016 για την προμήθεια “Υλικών συντήρησης δικτύων αυτόματου ποτίσματος”.

2. i) Την ανατροπή της Π00465 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” ως προς το ποσό των 6.357,70€, ii) την ανατροπή της Π00464 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, iii) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 23.357,70€ για το οικονομικό έτος 2016 για την προμήθεια “Γεωργικών και κηποτεχνικών μηχανημάτων”.

3. i) Την ανατροπή της Π00463 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” ως προς το ποσό των 3.367,70€, ii) την ανατροπή της Π00462 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” ως προς το ποσό των 4.000,00€, iii) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 7.367,70€ για το οικονομικό έτος 2016 για την προμήθεια “Γεωργικών και κηποτεχνικών μηχανημάτων”.

4. i) Την ανατροπή της Π00469 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” ως προς το ποσό των 6.150,00€, ii) την ανατροπή της Π00468 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ” ως προς το ποσό των 33.210,00€, iii) τη δέσμευση ποσού 39.360,00€ για το οικονομικό έτος 2016 για την προμήθεια “Ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων”.

5. i) Την ανατροπή της Π00452 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ” ως προς το ποσό των 3.997,50€, ii) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 3.997,50€ για το οικονομικό έτος 2016 για την προμήθεια “ΜΕΣΗΝΕΖΑΣ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ”.

6. i) Tη μερική ανατροπή της Π00230 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά δαπάνη για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” ως προς το ποσό των 5.904,00€, ii) τη δέσμευση πίστωσης ποσού 5.904,00€ για το οικονομικό έτος 2016 για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π.400270/11.12.2015).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, για το οικονομικό έτος 2016, για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ανταλλακτικών πλαισίων απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχαν. Εξοπλισμού . (Α.Π. 405728/16.12.2015).

 1. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, για το οικονομικό έτος 2016, για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών για τα φορτηγά οχήματα των Δ/νσεων Ηλεκτρολογικού και Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχαν. Εξοπλισμού. (Α.Π. 405713/16.12.2015).

 1. Έγκριση δέσμευσης πίστωσης ποσού 30.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, για το οικονομικό έτος 2016, για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαιολιπαντικών για τα οχήματα των Δ/νσεων Ηλεκτρολογικού και Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχαν. Εξοπλισμού.(Α.Π. 405709/16.12.2015).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23% και β) δέσμευσης πίστωσης ποσού 3.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23% για κάθε έτος για τα οικονομικά έτη 2016, 2017, 2018 ,2019 και 2020 για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικού οχήματος μέσω leasing για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης του Δημάρχου Αθηναίων. (Α.Π 405720/16.12.2015)

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 23%, για την μίσθωση σαρώθρων & απορριμματοφόρων για την κάλυψη της ανάγκης αντικατάστασης οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχαν. Εξοπλισμού , που ακινητοποιούνται λόγω βλαβών.(Α.Π 407483/17.12.2015)

 1. Λήψη απόφασης  για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης-Εισήγησης,  της κατακύρωσης του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Ελαιολιπαντικών προϋπολογισμού 29.336,78€ συμπ/νου Φ.Π.Α.

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Λήψη απόφασης για την ακύρωση του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου: ’’Αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδικού δικτύου 5ης, 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας’’ προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α.Π 387851/01.12.2015).

 1. Λήψη απόφασης για την ακύρωση του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου: ’’Αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδικού δικτύου 1ης, 2ης ,3ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας’’ προϋπολογισμού 600.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α.Π. 387850/01.12.2015).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ.16916/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 4Ο Μονομελές) . (Α.Π. 405274/16.12.2015).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμ. 2116/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία μισθωτικών διαφορών). (Α.Π. 4005165/16.12.2015).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ. 5387/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο Μονομελές). (Α.Π. 405174/16.12.2015).

 1. Περί εγκρίσεως ασκήσεως ή μη εφέσεως ή αναιρέσεως κατά της με αριθμ. 6255/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 9ο Μονομελές). (Α.Π. 405213/16.12/2015).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ. 4349/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές). (Α.Π. 405238/16.12.2015).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμ. 1824/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 14ο Τριμελές) (Α.Π. 405269/16.12.2015).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 2.12.2015 επιταγής προς πληρωμή κάτω από το αντίγραφο του ά απογράφου εκτελεστού της με αριθ.3323/2013 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Γ΄ Τμήματος Ακυρωτικού Σχηματισμού). (Α.Π 405257/16.12.2015).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμ. 13672/2015 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο Μονομελές).(Α.Π. 405187/16.12.2015)

 1. Περί έγκρισης ή μη της ήδη ασκηθείσας από 08.12.2015 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων νομής για το άλσος Προμπόνα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία ασκήθηκε δυνάμει της με Α.Π. 402610/14.12.2015 Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων. (Α.Π. 407727/17.12.2015)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28