Οικονομική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                         Α.Π.: 305481/30.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 38

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη  05 του μηνός Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς οχήματος τύπου “VANCITROENJUMPY’’ από την εταιρία “AVIS’’ στο Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αξιοποιηθεί στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και πιο συγκεκριμένα στη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας στο Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 303383/29.09.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της δωρεάς 10.000.000,00€ προς τον Δήμο Αθηναίων, για το πρόγραμμα “Από την Κοινωνική Αλληλεγγύη στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα”. (Α.Π.304007/30.09.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.282752/14.09.2016).           (από αναβολή).

4.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 -2017”, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας -Τμήμα Παιδικών Εξοχών, προϋπολογισμού 41.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 303696/29.09.2016).

5.Λήψη απόφασης για τον ορισμό α) οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με τα αναπληρωματικά μέλη αυτού από υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων και β) τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της ηλεκτρονικής, ανοικτής, δημόσιας προκήρυξης σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %. (Α.Π. 304461/30.09.2016).

6.Λήψη απόφασης για τον ορισμό αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ”, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.576,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π. 304474/30.09.2016).

7.Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια “ΕΝΤΥΠΩΝ & ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017’’ προϋπολογισμού 129.815,35 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

8.Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΟΥ & ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

9.Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ”, προϋπολογισμού 40.870,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

10.Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικούετών 2016 – 2017, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προϋπολογισμού 3.958.121,91€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

11.Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, προϋπολογισμού 337.851,95€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

12.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.140,00€ για την προμήθεια Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος για όλες τις εργασίες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων και των Σχολικών τους Μονάδων και β) των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας.

Δ/νση Οικονομικών

13.Λήψη απόφασης για την ανατροπή α) της με αριθμό Π00627 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  ως προς το ποσό των 34.000,00€ β) της με αριθμό Π00238 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  ως προς το ποσό των 54.000,00€ και γ) της με αριθμό Π00598 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  ως προς το ποσό των 50.000,00€, σχετικά με προμήθεια οικοδομικών υλικών.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

14.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 40 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297986/26.09.2016).

15.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 58Β καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297980/26.09.2016).

16.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 63 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297970/26.09.2016).

17.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 54Α καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297964/26.09.2016).

18.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 56 καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297958/26.09.2016).

19.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 65Β  καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στη Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 740,00€ σε 600,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 290431/20.09.2016).

20.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4  πάγκου-ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στη Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 910,00€ σε 730,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 290434/20.09.2016).

21.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9  πάγκου-ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στη Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 600,00€ σε 500,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 296300/23.09.2016).

22.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 30-31 καταστήματος κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 2.250,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 296270/23.09.2016).

23.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 16 καταστήματος κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 990,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 296290/23.09.2016).

24.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 44 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 296297/23.09.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

25.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς οδοντιατρικής έδρας από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 296699/23.09.2016).

26.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ακτινιδίων της Οργάνωσης Παραγωγών Φρούτων με την επωνυμία “ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε’’ στο Δήμο Αθηναίων.

27.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς πορτοκαλιών της Οργάνωσης Παραγωγών με την επωνυμία Ο.Π. Α.Σ. «ΔΕΛΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ» στο Δήμο Αθηναίων.

28.Λήψη απόφασης για την έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ύψους 3% επί του νέου εγκεκριμένου ποσού 150.383,00€, για την Επέκταση του Προγράμματος “ΣτΕγαση και ΕπανΕνταξη’’.

Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

29.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.680,00 για την  προμήθεια δύο χιλιάδων  ειδικών μπλοκ παραβάσεων με ταχυπληρωμή, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ των Ελληνικών Ταχυδρομείων και του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 301606/28.09.2016).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

30.Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού 2.986,16€ για  την καταβολή στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Σπανολιος & Α.Σπανολιου Ο.Ε. Ναυτικο Πρακτορειο» του οφειλομένου ποσού με το νόμιμο τόκο από την επομένη της έκδοσης κάθε απόδειξης πληρωμής έως την πλήρη εξόφληση καθώς και με τα δικαστικά έξοδα έκδοσης της διαταγής πληρωμής.

31.Λήψη απόφασης για την έγκριση της γενόμενης δαπάνης ποσού 2.700,00 € από το με αριθμό 2794/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου κ.ΕλΕνης ΤσιποΥρα του ΙωΑννη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, βαθμού Γ΄ του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για την διαδρομή Αθήνα – Νέα Υόρκη – Αθήνα (αεροπορικό εισιτήριο), καθώς και των εξόδων διαμονής για τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη στη Νέα Υόρκη από τις 19 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2016  προκειμένου να συμμετάσχει στο Φόρουμ Ιδιωτικού Τομέα για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (Private Sector Forum on Migration and Refugees) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Concordia (Concordia Summit).

Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

32.Λήψη απόφασης για την έγκριση της γενόμενης δαπάνης ποσού 4.682,08€ από το με αριθμό 27764/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΤζωρτζάκοΥ ΣπυρίδωνΑ του Δημητρίου κλάδου ΔΕ2 Εποπτών και με βαθμό Ε’, για προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση των αεριοκίνητων απορριμματοφόρων του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

33.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 312,90€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ. αποστολο σαλταγιαννη, σύμφωνα με τη με αριθμό 609/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 297169/26.09.2016).

34.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 67,87€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΤΣΑΒΟ, σύμφωνα με τη με αριθμό 332/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 297162/26.09.2016).

35.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.345,72€ για αποζημίωση στην εταιρία “Δομική Αθηνών ΑΤΕ’’, μετά τη με αριθμό 1510/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 2ο ΚΑΙ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2010’’. (Α.Π. 290961/20.09.2016).

36.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΚΥΚΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑ ποσού 130,00€ για τη ζημία που προκλήθηκε στις 21.02.2016 λόγω προεξέχοντος κομματιού σιδήρου από φρεάτιο απορροής όμβριων τύπου “Τ”, στο αυτοκίνητό του, επί της οδού Αχαΐας. (Α.Π. 290958/20.09.2016).

37.Έγκριση και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 403,17€ λόγω της αύξησης του προϋπολογισμού του πρόχειρου διαγωνισμού “προμΗθεια ρυθμιστικΩν πινακΙδων και ειδΩν οδικΗς σΗμανσης’’ από 49.589,91€ σε 49.993,08€ που προήλθε από την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% σύμφωνα με τον Ν.4389/2016.                                         (Α.Π. 297860/26.09.2016).

38.Λήψη απόφασης για α) τη μερική ανατροπή της με αριθμό Π00280 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του εγκεκριμένου ποσού 50.000,00€ κατά 40.000,00€ με τελικό ποσό διάθεσης πίστωσης 10.000,00€ και β) τη μερική ανάκληση του δεσμευθέντος ποσού 550.000,00€ για το έτος 2017 κατά 485.600,00€ με τελικό ποσό δέσμευσης πίστωσης 64.400,00€.

39.Λήψη απόφασης για α) τη μερική ανατροπή της με αριθμό Π00283 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του εγκεκριμένου ποσού 50.000,00€ κατά 40.000,00€ με τελικό ποσό διάθεσης πίστωσης 10.000,00€ και β) τη μερική ανάκληση του δεσμευθέντος ποσού 250.000,00€ για το έτος 2017 κατά 185.600,00€ με τελικό ποσό δέσμευσης πίστωσης 64.400,00€.

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

40.Λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)”, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 291099/20.09.2016).

Δ/νση Κτιριακών Έργων

41.Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρείας “ΕΡΓΑ ΠΕΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”. (Α.Π.297909/26.09.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτιρίων

42.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού α) 310,00€ για την πληρωμή αμοιβής του ελεγκτή δόμησης για τον έλεγχο του σχολικού κτιρίου του 2ου Λυκείου Αθηνών ‘’ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ’’ στην οδό  Αχαρνών 80-82 & Χέϋδεν και β) ποσού 450,00€ για πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ του ΤΕΕ για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το Ν.4178/13 σε 30 σχολικά κτίρια του Δήμου Αθηναίων.

43.Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων: α) με Α.Π. 225724/14.07.2016 της εταιρείας “ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.”, β) με Α.Π. 222732/12.07.2016 της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ.  – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και γ) με Α.Π. 222513/12.07.2016 της εταιρείας “ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, κατά του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.249942/08.08.2016) (από αναβολή).

44.Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη στην εταιρεία με την επωνυμία “Π.Ι.Μ.ΕΡ ΑΤΕ” ως δεύτερη μειοδότρια του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων  και 45ου – 73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας και 76ου – 138ου Δημοτικών Σχολείων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων” (ΕΣΠΑ MIS 464638), κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με την πρώτη μειοδότρια εταιρεία. (Α.Π.277805/09.09.2016)

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

45.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 62.846,00€ για την πληρωμή στη Δ.Ε.Η. νέας παροχής Υποσταθμού Μ/Τ στο Σεράφειο Κολυμβητήριο-Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο.

Νομική Δ/νση

46.Περί έγκρισης άσκησης η μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 18038/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήματος 2ου Τριμελούς. (Α.Π. 305152/30.09.2016).

47.Περί έγκρισης άσκησης η μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 17696/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήματος 2ου Τριμελούς. (Α.Π. 305163/30.09.2016).

48.Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 507/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Ακυρωτικός Σχηματισμός – Τμήμα Γ’ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Α.Π. 305182/30.09.2016).

49.Περί έγκρισης άσκησης η μη είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 17763/2015 αποφάσεως του 11ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 305203/30.09.2016).

50.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου, για την αναίρεση της με αριθμό 842/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) από τη δικηγόρο του Δήμου κ. ΕυαγγελΙα Γ. ΜανΙκα. (Α.Π. 305174/30.09.2016).

51.Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με αριθμό 5798/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 305356/30.09.2016).

52.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης του ένδικου μέσου της έφεσης ή της αναίρεσης κατά της με αριθμό 19159/2015 απόφασης του 5ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 305460/30.09.2016).

53.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 2050/2016 απόφασης του 2ου Τριμελούς Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 305458/30.09.2016).

54.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 625,00€ για τη συμμετοχή πέντε δικηγόρων του Δήμου Αθηναίων στο σεμινάριο με τίτλο ‘’ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ’’.                          (Α.Π. 305192/30.09.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                         Α.Π.: 287128/16.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 37

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 22 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 39.603,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.269092/02.09.2016) (από αναβολή).
 2. Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικής έκθεσης, καθώς και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή εργασίας από Ανάδοχο για  Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων για τα έτη 2016-2017, προϋπολογισμού 66.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.(Α.Π.269866/02.09.2016)(από αναβολή).
 3. Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης – συντήρησης προϊόντων έτους 2016, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.269865/02.09.2016) (από αναβολή).
 4. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός επιτροπών διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών και αξιολόγησης ενστάσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιώνΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LAN-WAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24ων ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣγια τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, προϋπολογισμού 74.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.269864/02.09.2016) (από αναβολή).
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο της με αριθμό 966/2016 πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014 – 2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 505.953,32€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 627.382,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. (Α.Π.281551/13.09.2016).
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.282752/14.09.2016).
 7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 875/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη νόμων και τη ματαίωση της διαδικασίας του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για την προμήθεια “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ”, για τις ανάγκες των κτιρίων του Δήμου Αθηναίων καθώς και των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 19.964,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, καθώς η προμήθεια των ζητούμενων αγαθών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 8. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 874/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατάρτιση όρων και την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, πρόχειρου, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη κατά άρθρο τιμή, για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων άρθρων του επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προϋπολογισμού 34.990,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων.
 9. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 584/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη νόμων και τη ματαίωση της διαδικασίας του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2016-2017, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας / Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 35.922,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%., καθώς η προμήθεια των ζητούμενων αγαθών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανά οικονομικό έτος, για τα είδη που κρίνονται ομοειδή μεταξύ τους.
 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 503/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος Δ, που αφορά στην επανάληψη του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, ενιαίου, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης, (μετά την 1-1-2016) έως την 31-12-2017 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων, συνολικού προϋπολογισμού 2.417.150,84€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 23% και ματαίωση της επανάληψης του ως άνω διαγωνισμού λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων.
 11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 578/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος Δ, που αφορά στην επανάληψη του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, ενιαίου, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών - προμηθευτών για την προμήθεια “ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31-12-2016. Ειδικά για τον ΟΠΑΝΔΑ το χρονικό διάστημα ορίζεται: από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31-12-2015. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων, Συνολικού Προϋπολογισμού: 315.246,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 6%, 13% και 23% και ματαίωση της επανάληψης του ως άνω διαγωνισμού λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων.
 12. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση της επανάληψης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, επαναληπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων άρθρων του αρχικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 538.476,78€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα της με αριθμό 21/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων.
 13. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της ηλεκτρονικής, ανοικτής, δημόσιας προκήρυξης σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α..
 14. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου (Υλικά καθαριότητας και λοιπά είδη) προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων (έναρξη λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Μαγειρείων και Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 2016), για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, συνολικού προϋπολογισμού 49.594,05€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για την κατεπείγουσα προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικού προϋπολογισμού 74.385,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.(Α.Π.286140/16.09.2016).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

16.Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.200,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μαρίας Τσαγρή του Διονυσίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Ε΄ του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Βρυξέλλες – Αθήνα (αεροπορικό εισιτήριο & εισιτήρια Μ.Μ.Μ. για τη μετακίνηση από και προς τους αερολιμένες), καθώς και των εξόδων διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη για τη μετάβασή του στις Βρυξέλλες από τις 17 έως και τις 19 Οκτωβρίου 2016,  προκειμένου να συμμετάσχει στην παρουσίαση της επικείμενης Έκθεσης “Documenta 14”.

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.049,50€ από το με αριθμό 2332/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μαρίας – Σπυριδούλας Βόρδου του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Ε΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για την διαδρομή Αθήνα – Χάγη – Αθήνα (αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Άμστερνταμ – Αθήνα, του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και του Αντιδημάρχου κ. Ελευθέριου Παπαγιανννάκη & εισιτήρια του κ. Ε. Παπαγιαννάκη για μετακίνηση με Μ.Μ.Μ. μεταξύ Χάγης και Άμστερνταμ και από και προς τους αερολιμένες), καθώς και των εξόδων διαμονής τους στη Χάγη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εναρκτήρια Σύνοδο του Παγκόσμιου Κοινοβουλίου Δημάρχου (Global Parliament of Mayors).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

18.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς εξοπλισμού οδοντιατρικού ιατρείου από τον οδοντίατρο κ. ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 278117/09.09.2016).

Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού

19.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.838,01€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην εργάτριας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. (Α.Π.274768/08.09.2016).

20.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην οδηγού της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (Α.Π.275127/08.09.2016).

21.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.350,47€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην οδηγού της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. (Α.Π.274780/08.09.2016).

22.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.155,24€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75 λόγω συνταξιοδότησης στον πρώην υπάλληλο του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Επιτροπή Δημόσιων Κήπων και Δεντροστοιχιών» κ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΡΟΚΟΥ ΙΩΣΗΦ του ΠΕΤΡΟΥ. (Α.Π.274363/07.09.2016).

23.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.018,05€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για επιδικασθέντα ποσά σε εκτέλεση της με αριθμό 1108/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (3ο Τμήμα) υπέρ της υπάλληλου του Δήμου Αθηναίων κ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π.270425/05.09.2016).

24.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.781,40€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για τόκους υπερημερίας σε εκτέλεση της με αριθμό 1108/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (3ο Τμήμα) υπέρ της υπάλληλου του Δήμου Αθηναίων κ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π.270409/05.09.2016).

25.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.093,40€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. (Α.Π.285519/16.09.2016).

Δ/νση Οικονομικών

26.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κοινωνικής Τραπεζαρίας”.

27.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη: α) του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα αποτελέσει για τον Δήμο Αθηναίων Τράπεζα Οργανισμού, για την υλοποίηση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών και β) της εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Αθηναίων για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

28.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 καταστήματος-οπωροπωλείου που βρίσκεται στη Βαρβάκειο Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 350,00€ σε 300,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 275508/08.09.2016).

29.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή ή μη του ποσού των 1.452,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΡΡΙΑΝΟΥ 30 για τα έτη 2015 & 2016, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08023697 στην υπόχρεο εταιρεία «Δ.Θ. ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.Ε.». (Α.Π.279790/12.09.2016).

30.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή ή μη του ποσού των 15.651,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 για τα έτη 2013, 2014, 2015 & 2016, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 00787582 στην υπόχρεο εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΛΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». (Α.Π.279147/12.09.2016).

31.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 140.000,00€ για την υλοποίηση της «Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Α. ΚΑΙ Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. για την αναβάθμιση, ψηφιακή σύγκλιση και συντήρηση του ολοκληρωμένου λειτουργικού και διαχειριστικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Δ.Α. και παραχώρηση των υπηρεσιών διαχείρισης της εκμετάλλευσης της λειτουργίας του», διάρκειας 36 μηνών (17.06.2013 – 17.06.2016) βάσει της με Α.Π. 136372/17.06.2013 σύμβασης καθώς και της με αριθμό 899/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εξάμηνη παράταση της ως άνω σύμβασης ήτοι: από τις 17.06.2016 έως 17.12.2016. (Α.Π.276797/09.09.2016).

32.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81 που αφορά στην ένσταση του κ. Μαργώνη Αγαθοκλή κατά της δημοπρασίας που διεξήχθη την 29.08.2016 για την εκμίσθωση του με αριθμό 8 Παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.284553/15.09.2016).

33.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη: α) της παραχώρησης της Πλατείας Ομονοίας στον Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αχαρνών, για την πραγματοποίηση της Ανθοκομικής Έκθεσης για το διάστημα από 07-10-2016 έως και 23-10-2016 με τρείς (3) ημέρες από 04-10-2016 έως και 06-10-2016 για την εγκατάσταση της έκθεσης και δύο (2) ημέρες από 24-10-2016 έως και 25-10-2016 για την απεγκατάσταση της έκθεσης και β) της αποδοχής της προταθείσας χορηγίας στον Δήμο Αθηναίων, φυτών αξίας 3.800,00 €.

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

34.Έγκριση δέσμευσης για το έτος 2017: i) ποσού 240.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)”, ii) ποσού 30.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, iii) ποσού 50.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η και 6η Δ.Κ., ΕΤΟΥΣ 2015”, iv) ποσού 120.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Δ.Κ., ΕΤΟΥΣ 2015”, v) ποσού 65.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η και 3η Δ.Κ., ΕΤΟΥΣ 2015” και vi) 50.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ., ΕΤΟΥΣ 2015”. (Α.Π.260090/24.08.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

35.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του υπό στοιχεία πολυτελούς τμήματος 14 αριθμού 77 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, με την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 60.828,53€. (Α.Π.282956/14.09.2016).

Δ/νση Νομικής Υπηρεσίας

36.Περί έγκρισης άσκησης ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 3106/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Αθηναίων να καταβάλει στην εταιρία “Α.Σπανολιός & Α.Σπανολιού Ο.Ε.” το ποσό των 2.447,00€ έως την πλήρη εξόφληση. (Α.Π.286112/16.09.2016).

37.Περί έγκρισης ή μη παροχής νομικής υποστήριξης στην κ. Χριστίνα Μελά, Πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, αναφορικά με την από 12.07.2016 πειθαρχική αναφορά εις βάρος της.(Α.Π. 285797/16.09.2016).

38.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της με αριθμό 213/2016 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι το με αριθμό 527/2016 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στον Δήμο Αθηναίων ποσού 10.541,17€ δεν πρέπει να θεωρηθεί. (Α.Π.285784/16.09.2016).

39.Περί έγκρισης ή μη υπεράσπισης του Αλέξανδρου Αθανασίου του Γεωργίου, δημοτικού αστυνομικού, από δικηγόρο επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 08.11.2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατόπιν του με αριθμού Β. Κλ. ΙΔ13/5477/2016 κλητήριου θεσπίσματος του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών. (Α.Π. 285752/16.09.2016).

40.Περί έγκριση άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 3387/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) και της με αριθμό 1322/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για ζημίες επί πρώην μισθίου επί της οδού Χαλκοκονδύλη. (Α.Π.285840/16.09.2016).

41.Περί έγκρισης ή μη υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Εμπορίου και Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων Γεώργιου Αναγνωστόπουλου από δικηγόρο ή δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 25.11.2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο κατόπιν του με αριθμό Δ13/2561 κλητήριου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ’ ν. 3852/2010. (Α.Π. 285851/16.09.2016).

42.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 283/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) επί υποθέσεως Ελένης Αθανασάκη κ.λπ. (σύνολο 33) κατά του Δήμου Αθηναίων, για το σύνολο των εναγόντων, η οποία επιδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων την 30.08.2016. (Α.Π. 285732/16.09.2016).

43.Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 56531/21680/04.08.2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006. (Α.Π. 285780/16.09.2016).

44.Περί έγκρισης ή μη υπεράσπισης του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 07.10.2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π.285765/16.09.2016).

45.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 4441/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 285860/16.09.2016).

46.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 17529/2015 απόφασης του 1ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.(Α.Π. 285814/16.09.2016).

Λοιπά Θέματα

47.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς προς τον Δήμο Αθηναίων έξι (6) δέντρων τα οποία θα φυτευτούν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βουλής από την εταιρία «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Αγία Δύναμις Α.Ε.». (Α.Π. 281388/13.09.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                           Α.Π.: 286874/16.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 36

Προς Τα τακτικά μέλη κ.κ. Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία, Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 16 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 16.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 346/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην “έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος της αντίστοιχης στον προϋπολογισμό του έτους 2016 και με Κ.Α. 7135.004 Φ20 για τη διενέργεια διεθνούς κλειστού διαγωνισμού, για την προμήθεια μεταλλικών τετράτροχων απορριμματοφόρων κάδων με πλαστικό σκέπαστρο και ποδομοχλό, για τη συλλογή απορριμμάτων από τη Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, ως προς α) το ποσοστό του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και β) το λεκτικό της πράξης από κλειστού σε ανοικτού. Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών έχει προγραμματίσει στις 22.09.2016 να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                               Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                                                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                     Α.Π.:269848/02.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:35η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 07 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 866/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επανάληψη του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης τιμή προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια “ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 1.200cc – 1.400cc, ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ (5) ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONAL LEASING) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ (5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016 – 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”, προϋπολογισμού 17.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263130/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 870/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016. (Α.Π. 263134/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 873/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ Κ.ΛΠ.)”, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 149.882,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263138/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 871/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263133/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 844/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του τακτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά με την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ της ΠΟΛΗΣ, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017”, που υλοποιείται από την Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αστικής πανίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των ενδεικτικών τιμών κατά άρθρο της μελέτης, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.12.2017 και με δικαίωμα προαίρεσης από την αρμόδια Διεύθυνση το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης 120.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263132/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 39.603,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.269092/02.09.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της νέας Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού 46.740,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για τη μη κατακυρωθείσα ΟΜΑΔΑ Β “ΣΤΟΛΕΣ”. (Α.Π.269404/02.09.2016).

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικής έκθεσης, καθώς και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή εργασίας από Ανάδοχο για “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων για τα έτη 2016-2017”, προϋπολογισμού 66.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης – συντήρησης προϊόντων” έτους 2016, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός επιτροπών διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών και αξιολόγησης ενστάσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιώνΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LAN-WAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24ων ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣγια τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, προϋπολογισμού 74.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ που αφορά λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ που αφορά προμήθεια ανταλλακτικών ιατρικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ που αφορά προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 17.836,68€ για την πληρωμή επιδικασθέντος ποσού και β) 10.150,75€ για την πληρωμή τόκων υπερημερίας στην εταιρία «Π. Μιχαλίτσης Ανώνυμη – Τεχνική – Οικοδομική – Εργοληπτική - Εμπορική και Ενεργειακή Εταιρία», με διακριτικό τίτλο «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με την 55010/2011 διαταγή πληρωμής. (Α.Π.265360/30.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ανάθεση της κατάρτισης χρηματοοικονομικών αναφορών στον οίκο αξιολόγησης Moodys. (Α.Π. 265365/30.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αριθμό 58/22.01.2016 Πράξης Ο.Ε. που αφορά έξοδα Π.Ο.Ε. έτους 2016. (Α.Π. 265368/30.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€, που αφορά στη συμμετοχή έξι (6) υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών στο σεμινάριο με τίτλο «Προμήθειες φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28.09.2016.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 61 ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.263883/29.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 7 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.263892/29.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.263899/29.08.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΣ, ποσού 348,30€, για κάλυψη εξόδων που αφορούν σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτου σκύλου – ήδη ενταγμένου στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.260032/24.08.2016) (από αναβολή).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 23.420,67€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% στην εταιρία ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. (Α.Π. 262960/26.08.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.917,41€ για την καταβολή τόκων στην εταιρία «Σταύρος Τσιρδήμος & ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με την 5268/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, την 514/2016 Πράξη Ο.Ε. και τις με Α.Π. 121420/15.04.2016 και 221599/12.07.2016 εισηγήσεις τις Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.264104/29.08.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 1826/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 268431/01.09.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                     Α.Π.: 268861/02.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:34η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 02 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11.30 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.700,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και β) έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.700,00€ στον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. Τζωρτζάκο Σπυρίδωνα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ2 Εποπτών με βαθμό Ε, για την άμεση προμήθεια φυσικού αερίου.

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ταυτόχρονα υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης προμήθειας φυσικού αερίου για την εξασφάλιση της κίνησης των αεριοκίνητων απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για α) τη ματαίωση του επαναληπτικού διαγωνισμού για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΝΙΩΝ 4Β”, προϋπολογισμού 54.994,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, όπως αποφασίστηκε με τη με αριθμό 942/2016 Πράξη Ο.Ε. και β) τη διενέργεια διαγωνισμού για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, λόγω τροποποίησης του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών από την αρμόδια Διεύθυνση και αφού πλέον η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού είναι κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.. (Α.Π. 268378/01.09.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι λόγω αλλαγής του ενδεικτικού προϋπολογισμού ύστερα από την αποδοχή της χορηγίας την οποία παρέλαβε η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και αποδέχθηκε ο Δήμος Αθηναίων, υφίσταται επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού προκειμένου να  λειτουργήσει άμεσα το Δημοτικό Ιατρείο στην οδό Χανίων 4β.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                         Α.Π.: 263111/26.08.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:33η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 31 του μηνός Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Δίκτυο ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Δίκτυο πολιτισμου αθηνασ”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ της ΑΘΗΝΑΣ”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟς στο Σεράφειο”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Ενίσχυση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού”.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη χορηγίας ποσού 100.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. από την “EΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.” για την αναβάθμιση της σχολικής μονάδας του ειδικού νηπιαγωγείου του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Νικοπόλεως 33. (Α.Π.263090/26.08.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μέσω της απευθείας ανάθεσης για την κατεπείγουσα προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 74.385,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 1δ του Ν.3852/2010, με συμβατικό χρόνο παράδοσης τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή Συμβάσεων και β) την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την εκτέλεση της εργασίας “ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΑΝΑΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ”, προϋπολογισμού 56.073,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 257571/22.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 866/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επανάληψη του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης τιμή προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια “ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 1.200cc – 1.400cc, ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ (5) ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONAL LEASING) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ (5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016 – 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”, προϋπολογισμού 17.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 870/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 873/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ Κ.ΛΠ.)”, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 149.882,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 871/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια “Απορρυπαντικού (Απολυμαντικού) και Χημικού Υλικού”, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 844/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του τακτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά με την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ της ΠΟΛΗΣ, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017”, που υλοποιείται από την Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αστικής πανίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των ενδεικτικών τιμών κατά άρθρο της μελέτης, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.12.2017 και με δικαίωμα προαίρεσης από την αρμόδια Διεύθυνση το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης 120.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πράξεων των συμβουλίων των επτά Δημοτικών Κοινοτήτων που αφορούν Σχέδια Κατάρτισης Προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων τους για το οικονομικό έτος 2017.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 22.045,77€ για τις ανάγκες πληρωμής τόκων υπερημερίας χρήσης στην εταιρεία “PARKMOBILE HELLAS Α.Ε.”, βάσει της με αριθμό 915/2016 απόφασης του 13ου Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και της με αριθμό 701/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 260327/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 34 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 800,00€ σε 700,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 259569/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 40 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 960,00€ σε 770,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 259568/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 35 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 450,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259563/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 43 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259567/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 47 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259562/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 63 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259561/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 54Α καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 820,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259566/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 καταστήματος - κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.280,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259565/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 43 καταστήματος - κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.010,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση 2 ετών. (Α.Π. 259564/24.08.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του με στοιχεία Γ5-16-169 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κ. ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 7.617,90€. (Α.Π. 259059/23.08.2016).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.000,00€ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Νέα Υόρκη – Αθήνα (ήτοι τα έξοδα του αεροπορικού εισιτηρίου και τα έξοδα των εισιτηρίων των Μ.Μ.Μ. για τη μετάβαση και επιστροφή από τους αερολιμένες), καθώς και των εξόδων διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη για τη μετάβασή του στη Νέα Υόρκη από τις 18 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2016, προκειμένου να συμμετάσχει στο Φόρουμ Ιδιωτικού Τομέα για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (Private Sector Forum on Migration and Refugees) που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Συνόδου Concordia (Concordia Summit).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση ως προς το λεκτικό της με αριθμό 930/20.07.2016 πράξης Ο.Ε. από “α) την αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου από 01.08.2016 έως την 31.01.2017 μίας αποθήκης επιφάνειας 630,45τ.μ …. σε “α) την αποδοχή της παραχώρησης της χρήσης χωρίς αντάλλαγμα λόγω χρησιδανείου από 01.08.2016 έως την 31.01.2017 από αποθήκη συνολικής επιφάνειας 630,45τ.μ. τμήματος 90,24τ.μ.….. (Α.Π. 259873/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ενός αναπηρικού αμαξιδίου από την κ. ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 262627/26.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς εξοπλισμού οδοντιατρικού ιατρείου από την οδοντίατρο κ. ΧΑΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα προς το υπό ανακατασκευή 6ο Δημοτικό Ιατρείο – Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου στην Κυψέλη επί της οδού Χανίων 4β. (Α.Π. 262652/26.08.2016).

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή της με αριθμό Π00743 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 73.532,00€ που αφορά στην αναβάθμιση λογισμικού για τη δαπάνη εκπόνησης μελέτης ώστε να αναλυθεί, καταγραφεί & τεκμηριωθεί η υφιστάμενη κατάσταση λογισμικού. (Α.Π.259363/23.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34,00€, συμπληρωματικά της με αριθμό Π00380/91632/21.03.2016 Α.Α.Υ., για την εκτέλεση από την εταιρεία “AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS ΑΤΕΠΕ (ACEHELLAS Α.Ε.)” εργασιών για τη Συντήρηση Τεχνικών Προγραμμάτων για Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τη με Α.Π. 403032/14.12.2015 σύμβαση της Δ/νσης Ε.Σ.Ο.Π., λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. κατά 1% (από 23% σε 24%). (Α.Π. 260078/24.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31,00€, συμπληρωματικά της με αριθμό Π00482/128899/21.04.2016 Α.Α.Υ., για την εκτέλεση από την εταιρεία “ΕΙΔΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. – EXPERT IT CONSULTING S.A.” εργασίας συντήρησης Λογισμικού Διαγωνισμών και Παρακολούθησης Εκτέλεσης Συμβάσεων για τις ανάγκες της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με τη με Α.Π. 181688/08.06.2016 σύμβαση της Δ/νσης Ε.Σ.Ο.Π., λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. κατά 1% (από 23% σε 24%). (Α.Π.260082/24.08.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 243,00€ για αμοιβή του Διεθνούς Οίκου Αξιολόγησης “Moodys Investor Services LTD” για την αξιολόγηση του Δήμου Αθηναίων για την περίοδο από 01.09.2016 έως 31.08.2017 (συμπληρωματικό ποσό Φ.Π.Α. αμοιβής, κατόπιν της αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%). (Α.Π. 259389/23.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00€ για την εκτίμηση της μισθωτικής αξίας ακινήτου στην περιοχή του Γκύζη που περικλείεται από τις οδούς Καστριώτου – Βαφειοχωρίου και Καρολίδου, για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο 1983 έως και τον Απρίλιο 2002. (Α.Π. 262135/26.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατάρτιση και έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2017.

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση νέας Λέσχης Φιλίας στη Ριζούπολη στη 5η Δημοτική Κοινότητα. (Α.Π. 260555/24.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των τομέων 303, 603 & 705 της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 261941/25.08.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΣ, ποσού 348,30€, για κάλυψη εξόδων που αφορούν σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτου σκύλου – ήδη ενταγμένου στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.260032/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς υλικών για τους χώρους υγιεινής του Εθνικού Κήπου από τον κ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗ, εκτιμώμενου κόστους 300,00€. (Α.Π.259881/24.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 500,00€ και β) ποσού 196,73€ (τόκοι), για πληρωμή αποζημίωσης σύμφωνα με τη με αριθμό 617/2016 πράξη Οικονομικής Επιτροπής και την 6052/2015 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π.262382/26.08.2016).

 1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 7.068,00€ για εργασίες συντήρησης και επισκευής κλαδοθρυμματιστή μάρκας PEZOLATO της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος. (Α.Π.262492/26.08.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της δημόσιας, ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2016” προϋπολογισμού 250.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), γιατί δεν εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4412/2016. (Α.Π. 262315/26.08.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Έγκριση: α) για την ανάκληση δέσμευσης ποσού 76.368,00€ για το έτος 2017 και β) δέσμευσης ποσού 406.368,68€ για το έτος 2017 για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π. 260253/24.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 800.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 261741/25.08.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία “A.KAOYΣΗΣ Α.Ε.” για την κατασκευή από σκυρόδεμα, της έδρασης των μεταφορικών ταινιών και του χώρου φόρτωσης των ημιρυμουλκούμενων, σε πλήρη συναρμογή με αυτές, στον χώρο όπου θα τοποθετηθεί και θα λειτουργήσει ο κινητός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. (Α.Π. 259543/23.08.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 1226/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π.259144/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 18881/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήματος 26ου Μονομελούς. (Α.Π. 259164/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 5043/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήματος 10ου Μονομελούς. (Α.Π. 259159/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 18222/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήματος 2ου Μονομελούς. (Α.Π. 259138/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 18816/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, Τμήματος 26ου Τριμελούς. (Α.Π.259120/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη της με Α.Π. 250896/09.08.2016 απόφασης του Αναπληρωτή Δημάρχου Αθηναίων και της δυνάμει αυτής ασκηθείσας αίτησης ανάκλησης κατά της με αριθμό 195/2016 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Α.Π. 259135/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη της δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Αθηναίων για το ποσό των 44,00€ με επιφύλαξη, λόγω ηθικής βλάβης, και για την υποστήριξη της κατηγορίας υπαλλήλου κλάδου ΔΕ του Δήμου Αθηναίων, ενώπιον του Β’ Αυτόφωρου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 06.09.2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 258932/23.08.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη της ασκηθείσας προσφυγής με αρ.πρωτ. 247/29.07.2016 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 κατά της υπ’αριθμ. 42415/15943/21.06.2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που ακυρώνει την υπ’αριθμ. 113/20.04.2016 πράξη του Συμβουλίου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. (Α.Π. 261119/25.08.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την ακύρωση της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 που διατυπώνεται στο πρακτικό 20/06.10.2015. (Α.Π. 261108/25.08.2016).

 1. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη των κ.κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΚΡΗ ΑΝΝΑΣ ενώπιον του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 03.11.2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 261129/25.08.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Π.: 257172/19.08.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:32η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 24 του μηνός Αυγούστου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για: α) την ανάκληση της με αριθμό 876/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LANWAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24ΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, προϋπολογισμού 74.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και β) τη ματαίωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης νόμων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για: α) την ανάκληση της με αριθμό 811/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του πρόχειρου, μειοδοτικού για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και β) τη ματαίωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης νόμων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού μέσω της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 74.381,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 72, παρ. 1δ του Ν.3852/2010, με συμβατικό χρόνο παράδοσης τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης ή Συμβάσεων, β) την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και γ) τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τα έτη 2016 – 2017. (Α.Π. 238436/26.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, σχετικά με την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑΣ” για την κάλυψη των αναγκών όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 49.914,14€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στη αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς. (Α.Π. 238327/26.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 41.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 254813/16.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια “ΕΠΤΑ (7) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έως 6-8m3, με σύστημα συμπίεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 749.931,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο 3ο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.250175/08.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΝΙΩΝ 4Β”, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 54.994,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.254811/16.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.256621/19.08.2016).

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση δέσμευσης ποσού 15.000,00€ από τον Κ.Α. 6274.001 Φ.10 για το έτος 2017, για «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων» για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης. (Α.Π. 234904/22.07.2016).

 1. Έγκριση: α) δέσμευσης ποσών i) 65.000,00€ για το έτος 2017 και 13.000,00€ για το έτος 2018 για «Δημοσίευση προκηρύξεων», ii) 500,00€ για το έτος 2017 και 500,00€ για το έτος 2018 για «Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων», iii) 50.000,00€ για το έτος 2017 και 6.000,00€ για το έτος 2018 για «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» και β) τεχνικής μελέτης. (Α.Π. 250068/08.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της με Α.Π. 180532/08.06.2016 (Π00587-ΕΑΔ 765) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ποσού 399.000,00€, λόγω μη υλοποίησης της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας κατά το τρέχον έτος.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.006,20€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος κ. ΜΑΡΤΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ. (Α.Π.241527/29.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.519,92€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΜΑΡΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π. 243043/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.044,27€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΣΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. (Α.Π. 243046/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.875,33€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΤΣΑΤΣΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π. 243056/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 204 του Ν.3584/2007 υπέρ του αποβιώσαντος πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΔΙΟΓΕΝΗ. (Α.Π.243064/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΡΙΖΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ. (Α.Π. 249202/08.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΓΑΛΑΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ. (Α.Π. 249214/08.08.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.644,06€ για την πληρωμή κοινοχρήστων εξόδων έτους 2016, που αφορούν λειτουργικές δαπάνες μισθωμένων από τον Δήμο Αθηναίων ακινήτων, ιδιόκτητων ακινήτων και ακινήτων που είχαν μισθωθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση επί των μισθωτικών υποχρεώσεων της οποίας έχει υπεισέλθει αυτοδικαίως ο Δήμος Αθηναίων. (Α.Π. 228940/18.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 7.927,50€ και β) ποσού 3.774,82€ για την πληρωμή των επιδικασθέντων ποσών σύμφωνα με τη με αριθμό 5573/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και με τη με αριθμό 2236/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 235800/25.07.2016).

 2. Έγκριση της με Α.Π. 192798/16.06.2016 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά αποδέσμευση κωδικού εξόδου της Δ/νσης Οικονομικών, ποσού 5.000,00€, για Αμοιβές Τρίτων με την ιδιότητα Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Α.Π.235281/22.07.2016).

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 16 οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά. (Α.Π. 236386/25.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 5 οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά. (Α.Π. 236395/25.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αρμοδίου στην Βαρβάκειο Αγορά. (Α.Π. 236418/25.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 5 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 800,00€ σε 700,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.226761/15.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 910,00€ σε 750,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 228475/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66Α ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 1.070,00€ σε 850,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 228478/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 11 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 1.280,00€ σε 1.000,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 228481/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος (αναψυκτήριο) που βρίσκεται επί της οδού Β.Γεωργίου στην Πλατεία Συντάγματος, ως προς το ποσό εκκίνησης από 32.000,00€ σε 26.000,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 247073/04.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Α’ Νεκροταφείο, ως προς το ποσό εκκίνησης από 20.000,00€ σε 16.000,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 247069/04.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση ή μη του εγγυητή, των με αριθμό 8 και 9 οπωροπωλείων στην οδό Αριστογείτονος στην Βαρβάκειο Αγορά, κ. ΜΠΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με τον κ. ΠΟΥΛΟ – ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ και την προσκόμιση νέων εγγυητικών επιστολών ίσης αξίας. (Α.Π. 243879/01.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων του με αριθμό 46 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, από τον κ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ στον κ. ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ, με τη σύνταξη και υπογραφή συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης από τον μισθωτή και τον εγγυητή του και την προσκόμιση των αναλογούντων εγγυητικών επιστολών. (Α.Π. 228488/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 3.301,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 12 για τα έτη 2013, 2014 & 2015, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01132062 στον υπόχρεο κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. (Α.Π.245503/03.08.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 31.420,26€, για την απόδοση οφειλόμενων εισφορών ποσοστού 6% επί των εισπραττομένων δικαιωμάτων τελετών για τη χρονική περίοδο από 01.06.2015 έως 31.05.2016 στο Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. των τριών Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 230966/20.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του υπό στοιχεία τμήμα 11ο αριθμός 119 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου στην κ. ΟΛΓΑ ΒΛΑΧΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 27.324,06€. (Α.Π. 230933/20.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του με στοιχεία Α1-5-1Α οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. ΝΤΑΝΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 15.279,60€. (Α.Π. 230924/20.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του με στοιχεία Γ6-17-116 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. SHAHINI ALDO του NDRICIM, με την καταβολή του ποσού των 6.856,11€. (Α.Π. 230928/20.07.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ για καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με τη με αριθμό 763/2016 πράξη Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 248963/05.08.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.930,96€ για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2009”. (Α.Π. 236443/25.07.2016).

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 500.000,00€ για το έτος 2017 και ποσού 95.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2016”. (Α.Π.236468/25.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 239762/28.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η, 2η και 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 1.400.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π.250653/09.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η και 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π.241478/29.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 1.100.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π.256008/18.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων: α) με Α.Π. 225724/14.07.2016 της εταιρείας “ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.”, β) με Α.Π. 222732/12.07.2016 της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” – “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και γ) με Α.Π. 222513/12.07.2016 της εταιρείας “ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, κατά του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.249942/08.08.2016).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Έγκριση: α) προσφυγής στην απευθείας ανάθεση για την επισκευή των γεωτρήσεων στην Πλατεία Χαλκίδος και στην Πλατεία Λαμπρινής, β) των τεχνικών προδιαγραφών, γ) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.280,00€ για την επισκευή των γεωτρήσεων (ανταλλακτικά) και δ) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.720,00€ για την επισκευή των γεωτρήσεων (εργασία). (Α.Π. 228495/18.07.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.000,00€ για “ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ 20 ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ”. (Α.Π. 228611/18.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π.228603/18.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.763,03€ για την ολοκλήρωση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 34 ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”. (Α.Π. 250948/09.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ” προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 250943/09.08.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ για την κατασκευή και επανατοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας στη μνήμη του ΘΑΝΟΥ ΑΞΑΡΛΙΑΝ, επί τοίχου κτηρίου στη συμβολή των οδών Καραγιώργη Σερβίας & Βουλής. (Α.Π. 249716/08.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΡΣΑΚΗ, για την ανακατασκευή του πεζόδρομου Πολυκλέους και συγκεκριμένα του τμήματος επί της οδού Πολυκλέους 3 στο Παγκράτι. (Α.Π. 228418/18.07.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΥΛΩΝΑ, για τη συντήρηση της προτομής του ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΜΠΑΝΗ στο 74ο Δημοτικό Σχολείο (Αδριανού 106 – 108), σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην από 25.07.2016 Εισηγητική Έκθεση της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων. (Α.Π. 249715/08.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 249782/08.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η και 3η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 249770/08.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η και 6η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 249777/08.08.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ. ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 249723/08.08.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 1.799,14€ και β) ποσού 1.105,94€, για καταβολή αποζημίωσης στην κ. ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΟΕΝ σύμφωνα με τη με αριθμό 1488/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και με τη με αριθμό 1678/2015 πράξη Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 243843/01.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την εργασία “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπου κτηρίου επί της οδού Μπαρμπάνου 59”. (Α.Π. 229925/19.07.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.000,00€ για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013Β”. (Α.Π. 229141/19.07.2016).

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 241.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 139.275,20€ για το έτος 2017, για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2ης ΚΑΙ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ”. (Α.Π. 229919/19.07.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 1ης, 2ης, 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2015” προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 229110/19.07.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2015” προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 229117/19.07.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1ης, 2ης, 3ης ΚΑΙ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ” προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 229123/19.07.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για τη διενέργεια δημόσιας, ανοιχτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5ης, 6ης ΚΑΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ” προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 229129/19.07.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για τη σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) και Δήμου Αθηναίων, για την κατάρτιση στελεχών του Δήμου Αθηναίων σε εφαρμογές πρόληψης αποβλήτων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών, λόγω ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων με συμφωνία πλαίσιο και της έναρξης διαδικασίας για την υπογραφή εκτελεστικών συμβάσεων που αποτελούν συνέχεια του αρχικού διαγωνισμού, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού.

 1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 42.217,64€ για πληρωμή τεχνικού ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.), υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους, έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

 1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 4.488,53€ για πληρωμή των Δελτίων Αποστολής – Τιμολογίων της εταιρείας “ΚΥΡΙΑΚΟΣ Ν. ΚΑΪΣΕΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” και των λογαριασμών φυσικού αερίου της εταιρείας “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.” για την προμήθεια φυσικού αερίου.

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 212.000,00€ για την αντιμετώπιση πληρωμής i) της θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια 50cc, θεώρηση και έκδοση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυμούλκησης κομπρεσέρ, μπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας μηχανημάτων έργου, ii) της διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άμεση πληρωμή σε μετρητά και όχι με πίστωση και β) έκδοσης αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΓΚΙΩΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ κλάδου ΔΕ27 Ηλεκτροτεχνιτών και με βαθμό Β.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α για τη σύμβαση συνεργασίας ΕΔΣΝΑ και Δήμου Αθηναίων, για την παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού, για την εξυπηρέτηση μέρους των δρομολογίων, των κλειστού τύπου απορριμματοφόρων, του Δήμου Αθηναίων και τη μεταφόρτωση μέρους των οικιακού τύπου απορριμμάτων που παράγονται στα διοικητικά του όρια και συλλέγονται από το πρόγραμμα αποκομιδής του καθώς και τη μεταφορά αυτών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής.

 1. Έγκριση αυτόματης ανανέωσης με διάρκεια 4 μηνών των ασφαλιστικών συμβολαίων που η λήξη τους είναι εντός του 4μηνου: 9ου – 10ου – 11ου και 12ου/2016 (ήτοι έως 31.12.2016), για την υποχρεωτική εκ του Νόμου ασφάλιση των οχημάτων του Δήμου Αθηναίων και σε συνεργασία με την ΕΑΣΥ (Εταιρεία Ασφαλιστικών – Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.), καθώς είναι σε εξέλιξη ο ανοικτός, διεθνής διαγωνισμός.

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 1488/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π.241017/28.07.2016).

Λοιπά θέματα

 1. Λήψη απόφασης για την εξαίρεση μέλους από την Επιτροπή Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχων για την προμήθεια Τροφίμων έτους 2016 (ΤΕΒΑ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                      Α.Π.:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:31η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 19 του μηνός Αυγούστου 2016 και ώρα 12.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την άμεση προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου και β) έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.500,00€ στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ, κλάδου ΥΕ16 Εργατών με βαθμό Ε. (Α.Π. 256427/18.08.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ταυτόχρονα υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου για την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των αεριοκίνητων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                       Α.Π.: 239572/27.07.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:30

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 27 του μηνός Ιουλίου 2016 και ώρα 15.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για α) τη μερική ανατροπή της με Α.Π. 233977/22.07.2016 (Π00757, ΕΑΔ1080/2016) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού 12.700,00€, ως προς ποσό 8.200,00€, που αφορά στην αντιμετώπιση της δαπάνης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου και β) την τροποποίηση της με αριθμό 902/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το ποσό του εντάλματος προπληρωμής, από 12.700,00€ σε 4.500,00€, στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΧΑΣΙΩΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ κλάδου ΔΕ29 Οδηγών. (Α.Π. 239094/27.07.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ταυτόχρονα υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης προμήθειας συμπιεσμένου φυσικού αερίου για την συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία των αεριοκίνητων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                  Α.Π.: 236944/25.07.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 29

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 29 του μηνός Ιουλίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων :

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Κέντρο συντονισμού και παρατηρητήριο για θέματα μεταναστών και προσφύγων.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Δίκτυο ολοκληρωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών”.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Κατασκευή παιχνιδότοπου στο Σεράφειο Κολυμβητικό Κέντρο”.
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή πρότασης δωρεάς για το πρόγραμμα “Ενίσχυση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Αύγουστος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31