Οικονομική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                          Α.Π.:363718/16.11.16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 43

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 16 του μηνός Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θεμάτος:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη Απόφασης για την αποδοχή ή μη της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, α) από Παρασκευή 18-11-2016 και ώρα 15:00 στην Τρίτη 22-11-2016 και ώρα 15:00 καθώς και της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών από Πέμπτη 24-11-2016 στην Δευτέρα 28-11-2016 της ανοιχτής εθνικής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και β) από Παρασκευή 18-11-2016 και ώρα 12:00 στην Τρίτη 22-11-2016 και ώρα 12:00 καθώς και της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών από Πέμπτη 24-11-2016 στην Δευτέρα 28-11-2016 της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ”, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.576,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.363377/16.11.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην ανάγκη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών λόγω σχετικής ανακοίνωσης του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την οποία η πλατφόρμα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών πρόκειται να τεθεί εκτός λειτουργίας την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016 για λόγους συντήρησης και αναβάθμισής του και επειδή στις 18/11/2016 έχει προγραμματισθεί από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών, η διεξαγωγή δύο ηλεκτρονικών διαγωνισμών (τακτικός και διεθνής) οι οποίοι έχουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την ως άνω ημερομηνία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                      Α.Π.: 349564/04.11.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:42

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 09 του μηνός Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς χρήσης για ένα έτος, ενός οχήματος τύπου “VAN CITROEN JUMPY’’ από την εταιρία “AVIS’’ στο Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αξιοποιηθεί στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και πιο συγκεκριμένα στη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 330513/20.10.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 718/2016 πράξης Ο.Ε. που αφορά στον πρόχειρο, μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο προϋπολογισμού 41.008,20€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016. (Α.Π. 338489/26.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Τροφίμων, στο πλαίσιο της με αριθμό 966/2016 πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014 – 2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.847.943,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% & 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π.346479/03.11.2016).

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών της σχετικής διαδικασίας και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 44.640,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των τευχών της δημοπρασίας και ορισμός Επιτροπών Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών και Αξιολόγησης Ενστάσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών για “ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΤΑ (7) ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης, συνολικού προϋπολογισμού 69.440,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τευχών της σχετικής διαδικασίας και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, συνολικού προϋπολογισμού 34.990,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση: α) ανάκλησης της με αριθμό Π000587/180532/18.06.2016 απόφασης δέσμευσης έτους 2017 ποσού 1.653.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 400.000,00€ για το έτος 2017 και ποσού 2.000.000,00€ για το έτος 2018, για τη συμπληρωματική φύλαξη των κτηρίων – εγκαταστάσεων του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 333423/24.10.2016).

 1. Έγκριση: α) μερικής ανατροπής της με αριθμό Π00653/204934/29.06.2016 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 9.400,00€ και β) δέσμευσης ποσού 9.400,00€ για το έτος 2017, για την εξειδικευμένη εργασία συντήρησης και επαναβιβλιοδεσίας τόμων των ιστορικών Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων (19ος αι. – αρχές 20ου). (Α.Π.334003/24.10.2016).

 1. Έγκριση: α) δεσμεύσεων συνολικού ποσού 118.088,10€ για το έτος 2017 και β) δεσμεύσεων συνολικού ποσού 30.540,01€ για το έτος 2018, για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε cd των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και σε όποια άλλη υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η τήρηση πρακτικών.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην τεχνίτη της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού κ. ΚΟΝΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π.335555/25.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.699,76€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην εργάτριας της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, κ. ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ. (Α.Π. 346817/03.11.2016).

 1. Έγκριση: α) της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να ορισθεί νέο μέλος της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης για την προμήθεια “Τροφίμων” έτους 2016, στο πλαίσιο της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ στον Άξονα Προτεραιότητας «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), του συνολικού προϋπολογισμού 3.847.943,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% & 24%, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 και β) της επικύρωσης του πρακτικού κλήρωσης.

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου κ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Ε’, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων: α) ποσού 1.040,00€ από τον Κ.Α. 6421.001 Φ.0 και β) ποσού 1.040,00€ από τον Κ.Α. 6423.001 Φ.0, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα καθώς και των εξόδων διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και ενός (1) ακόμη εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, από τις 13 έως και τις 15 Νοεμβρίου 2016, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διάσκεψη με θέμα την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων στις πόλεις.

 1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΥΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Α’, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων, ποσού 1.000,00€ από τον Κ.Α. 6421.001 Φ.0, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα καθώς και των εξόδων διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη, από τις 28 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2016, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στην 7η Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Καινοτομία (7th Global Innovation Summit).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ενός ηλεκτροκίνητου κρεβατιού νοσοκομειακού τύπου και άλλου εξοπλισμού από το “Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος” προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.332275/21.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.000,00€ στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας, κ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΡΔΑΡΕΛΛΗ, κλάδου ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού, Β’ Βαθμού, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού, γραφικής ύλης κλπ στα πλαίσια του Προγράμματος "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ".

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ακτινίδιων από την Οργάνωση Παραγωγών Φρούτων με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Α.Σ.Ο.Π» στον Δήμο Αθηναίων.

Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.950,00€ λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% για την εκτέλεση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΔΑΕΜ με σκοπό τη δημιουργία ενός πρότυπου και ενιαίου ολοκληρωμένου λειτουργικού, λογισμικού και ψηφιακού συστήματος διαχείρισης των υπηρεσιών της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 342120/01.11.2016).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 20 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 650,00€ σε 550,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 332574/21.10.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 1 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 600,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 332586/21.10.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 2 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 600,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 332597/21.10.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 332581/21.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη για το έτος 2017 του συντελεστή χρέωσης Φόρου των Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στα επίπεδα τιμών του 2016 (μηδενική αύξηση), ήτοι: στεγασμένων χώρων 0,33€/τ.μ. ετησίως και μη στεγασμένων χώρων 0,165€/τ.μ. ετησίως. (Α.Π. 326087/18.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη μείωση ή μη του οικιακού συντελεστή για το 2017 στο 1,55€/τ.μ. ετησίως ήτοι μείωση 2,5% και ως προς τον συντελεστή των λοιπών χώρων (επαγγελματικών) ορισμός δύο νέων συντελεστών: α) για δραστηριότητες λιανικού εμπορίου πλην τροφίμων κλπ με συντελεστή 6,00€/τ.μ. ετησίως ήτοι μείωση 3,8% και β) για χώρους παρεχόμενων υπηρεσιών πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κλπ με συντελεστή 5,80€/τ.μ., ήτοι: μείωση 7%, και διατήρηση ή μη του συντελεστή 6,24€/τ.μ. για τις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες με τον συντελεστή των σταθμών αυτοκινήτων στο 75% του συντελεστή αυτού, και τον προσδιορισμό των κοινωνικών απαλλαγών και μειώσεων στα πλαίσια της παραγράφου 3 του αρ. 202 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.4368/2016. (Α.Π. 326092/18.10.2016).

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.159,00€ για τη συμπλήρωση της με αριθμό Π00620/2016 Α.Α.Υ. που αφορά στην Γ’ και Δ’ δόση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ “Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.”, για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στον Δήμο Αθηναίων λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. κατά 1%. (Α.Π. 338813/27.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.789,00€ για συμπλήρωση της με αριθμό Π00391/2016 Α.Α.Υ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 1% από 01.06.2016 που αφορά τη με Α.Π. 378357/24.11.2015 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΔΑΕΜ Α.Ε. για τη συντήρηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και υποστήριξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών του μηχανογραφικού συστήματος, των σχεσιακών βάσεων, υποδομών Data Center, δικτύων, ΙΡ τηλεφωνίας και μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.338972/27.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.033,00€ για συμπλήρωση της με αριθμό Π00390/2016 Α.Α.Υ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 1% από 01.06.2016 που αφορά τη με Α.Π. 395203/08.12.2015 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΔΑΕΜ Α.Ε. για τον σχεδιασμό, τη στρατηγική εφαρμογή, τη μηχανογραφική υποστήριξη και προσαρμογή σε πλατφόρμα Ευφυούς Πόλης του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.338983/27.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.003,00€ για συμπλήρωση της με αριθμό Π00398/2016 Α.Α.Υ προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση του Φ.Π.Α. κατά 1% από 01.06.2016 που αφορά τη με Α.Π. 328991/13.10.2015 προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΔΑΕΜ Α.Ε. για τη ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και αναβάθμιση εφαρμογών διαχείρισης αδειών της Δ/νσης Εμπορίου και Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.338986/27.10.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση της με Α.Π. 301629/28.09.2016 Απόφασης Δημάρχου που αφορά πληρωμή Χρεολυσίων Δανείων Εξωτερικού, ποσού 2.895.000,00€. (Α.Π. 338873/27.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών που αφορούν ανακλήσεις χρηματοδότησης και επιστροφή χρημάτων λόγω απένταξης έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. (Α.Π.338881/27.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 700.000,00€ για πληρωμή λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος. (Α.Π. 342087/01.11.2016).

 1. Έγκριση: α) για τη μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και β) την ακύρωση της μερικής ανατροπής που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 894/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π.349035/04.11.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς διαμερίσματος επί της οδού Δεληγιώργη 51-53 στην Αθήνα για να χρησιμοποιηθεί για άσυλο πτωχών πολιτών, από το Σωματείο με την επωνυμία «ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ “Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ” Κοζάνης» προς τον Δήμο Αθηναίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας.

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016.

Δ/νση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 891.490,00€ για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των Δημοσίων Σχολείων περιοχής Δήμου Αθηναίων και για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων, έτους 2016.

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση ή μη των τελών και δικαιωμάτων της Δ/νσης Κοιμητηρίων έτους 2017, στα ίδια επίπεδα τιμών με αυτά του οικονομικού έτους 2016. (Α.Π.345845/02.11.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ και β) δέσμευσης ποσού 15.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΑΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ”. (Α.Π.342941/01.11.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων: α) με Α.Π. 225724/14.07.2016 της εταιρείας “ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.”, β) με Α.Π. 222732/12.07.2016 της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και γ) με Α.Π. 222513/12.07.2016 της εταιρείας “ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, κατά του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.249942/08.08.2016). (από αναβολή).

 1. Έγκριση: α) ανάκλησης των με αριθμό Π00334, Π00597, Π00596, Π00595, Π00594, Π00641 & Π00811 αποφάσεων δέσμευσης έτους 2017 και β) δέσμευσης για το έτος 2017: i) ποσού 6.000,00€ από τον Κ.Α. 7331.260, ii) ποσού 120.000,00€ από τον Κ.Α. 7331.263, iii) ποσού 330.000,00€ από τον Κ.Α. 7331.319, iv) ποσού 250.000,00€ από τον Κ.Α. 7331.320, v) ποσού 250.000,00€ από τον Κ.Α. 7331.321, vi) ποσού 300.000,00€ από τον Κ.Α. 7331.322, vii) ποσού 200.000,00€ από τον Κ.Α. 7331.323, για επτά (7) έργα της Δ/νσης Σχολικών Κτηρίων. (Α.Π.334053/24.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ για αποπληρωμή του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 2008”. (Α.Π. 332356/21.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, έτος 2014”. (Α.Π. 332370/21.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η και 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, έτους 2014”. (Α.Π. 332376/21.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ 4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, 2009”. (Α.Π. 341130/31.10.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4ης & 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ” Α.Μ. 10/2013, προϋπολογισμού 2.342.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) στην “Κ/ΞΙΑ ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ” ως δεύτερη μειοδότρια, κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με την πρώτη μειοδότρια εταιρεία.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑΝΟΥ 59” προϋπολογισμού 15.000,00€ με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 εδάφιο γ του Ν.4412/2016.

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 731,43€ και β) ποσού 160,91€ (τόκοι), στον κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ σύμφωνα με τη με αριθμό 18222/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και τη με αριθμό 1039/2016 πράξη Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.333603/24.10.2016).

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00€ και β) δέσμευσης για το 2017 ποσού 3.835,12€, για την προμήθεια υδρομετρητών. (Α.Π. 333595/24.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.728,00€ για “ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π. 339057/27.10.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ για εργασίες επισκευής των press containers που διαθέτει η Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 339083/27.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την πληρωμή κοινοχρήστων των μισθωμένων ακινήτων που χρησιμοποιούνται σαν βάσεις – αποδυτήρια των εργαζομένων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π.342414/01.11.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη ισχύος του με αριθμό 3128/2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής κατά ένα μήνα (ήτοι 30 ημέρες) από τη λήξη του (30η Νοεμβρίου 2016) και ορισμός ως νέας ημερομηνίας απόδοσης η 30η Δεκεμβρίου 2016. (Α.Π. 348329/04.11.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.156,00€ για τη με αριθμό 2014-EL01-ΚΑ202-001557 σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία) και Δήμου Αθηναίων, για την κατάρτιση στελεχών του Δήμου Αθηναίων σε Εφαρμογές Πρόληψης Αποβλήτων μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+. (Α.Π. 348321/04.11.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της ΕΑΔ 861/2016 (Π00671) για ποσό 400,00€ που αφορά στην προμήθεια αυτόματου πλυστικού συστήματος εξαρτημάτων με χρονομίσθωση για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων και Διαχείρισης υλικού.

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 5086/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π.347913/04.11.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 6112/2016 απόφασης του 18ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 347950/04.11.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 7392/2016 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 347872/04.11.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 9004/2016 Διαταγής Πληρωμής της Ειρηνοδίκη Αθηνών που εκδόθηκε έπειτα από αίτηση της «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 347927/04.11.2016).

 1. Λήψη απόφασης για αποζημίωση ή μη με εξωδικαστικό συμβιβασμό, του κ. ΜΕΡΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για ζημία που ισχυρίζεται ότι υπέστη το αυτοκίνητό του από φωτιά σε κάδο απορριμμάτων που έχει τοποθετηθεί κοντά στην αναπηρική θέση στάθμευσης που του έχει παραχωρήσει ο Δήμος Αθηναίων. (Α.Π. 347938/04.11.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό A9316/2016 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 349240/04.11.2016).

 1. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη της υπαλλήλου της Δ/νσης Εμπορίου και Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων κ. ΒΟΥΛΑΣ ΜΠΟΥΡΝΑ από δικηγόρο ή δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 25.11.2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο κατόπιν του με αριθμό Δ13/2561 κλητήριου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. (Α.Π. 349463/04.11.2016).

 1. Έγκριση: α) δέσμευσης ποσού 5.000,00€ για το έτος 2017 και ποσού 5.000,00€ για το έτος 2018 και β) Τεχνικών Προδιαγραφών, για δαπάνες τις Νομικής Δ/νσης που αφορούν «Συνδρομή σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                       Α.Π.: 338369/26.10.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:41

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 27 του μηνός Οκτωβρίου 2016 και ώρα 09.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διαγωνισμού, μέσω της απευθείας ανάθεσης, για την κατεπείγουσα προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 74.385,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.333529/24.10.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην ανάγκη αντικατάστασης των φθαρμένων λαμπτήρων.

Δ/νση Οικονομικών

 1. Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου 2016. (Α.Π. 334936/25.10.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η Οικονομική Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει την έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                          Α.Π.:331309/20.10.16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:40

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 24 του μηνός Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία ΒΑΤ Hellas για τη δημιουργία πρότυπης δομής υποστήριξης, με σκοπό την προσφορά βοήθειας στους πολίτες που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες και βρίσκονται στα όρια του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.320487/13.10.2016)

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 872/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, τακτικό, δημόσιο, μειοδοτικό διαγωνισμό στα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, προϋπολογισμού 114.334,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο της με αριθμό 966/2016 πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014 – 2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 505.953,32€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 627.382,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς. (Α.Π.330598/20.10.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και φαρμάκων αξίας περίπου 500,00€ από τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αττικής Συν.Π.Ε. (ΠΡΟ.ΣΥ.ΦΑ.ΠΕ.) προς τα δημοτικά ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.314652/10.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των συμβάσεων δύο χρησιδανείων, οι οποίες αποτελούν παραχωρήσεις άνευ ανταλλάγματος και επομένως έχουν το χαρακτήρα δωρεάς μεταξύ των: Κλεάνθη Νικολαΐδη του ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» και Δήμου Αθηναίων καθώς και μεταξύ των: ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ» και ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και αφορούν σε δύο νέα διαμερισμάτα στα οποία πρόκειται να φιλοξενηθούν δικαιούχοι του «Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας».

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς κουπονιών από την εταιρία Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς ΕΠΕ που θα προκύψει από τις πωλήσεις των προϊόντων της, σε συνεργασία με τα S/M Γαλαξίας, με σκοπό την κάλυψη καθημερινών αναγκών των δικαιούχων του «Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης», εκτιμώμενης αξίας κατά προσέγγιση το ποσό των 10.000,00€.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς 20 πλυντηρίων πιάτων μάρκας Whirpool από την εταιρία Πρόκτερ & Γκαμπλ Ελλάς ΕΠΕ για το «Δίκτυο Κοινωνικής κατοικίας».

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση α) δέσμευσης ποσών 4.500,00€ για το έτος 2017 και 5.200,00€ για το έτος 2018 για την εγγραφή σε ηλεκτρονικές τράπεζες πληροφοριών για την άμεση συνεχή και εξειδικευμένη ενημέρωση απεριόριστου αριθμού χρηστών σε νόμους αποφάσεις εγκυκλίους κ.τ.λ. που αφορούν τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. και β) έγκριση της τεχνικής περιγραφής.

 1. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) έκδοση ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Α’ Βαθμού ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την εκτύπωση ψηφοδελτίων και την προμήθεια φακέλων που θα χρησιμοποιηθούν για τις εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.076,16€ για την καταβολή αποζημίωσης σύμφωνα με την 5790/2015 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στην εταιρεία «ISS Facility Services – Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών εμπορίας και αντιπροσωπειών». (Α.Π. 328416/19.10.2016).

 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.037,14€ για την καταβολή τόκων στην εταιρεία «ISS Facility Services – Ανώνυμη εταιρεία παροχής υπηρεσιών εμπορίας και αντιπροσωπειών». (Α.Π. 328425/19.10.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 56,66€ για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη επέκτασης και τροποποίησης του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων» λόγω αλλαγής του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%». (Α.Π. 325838/17.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 89.619,00€ για την αποπληρωμή εργασιών του έργου: «Συντήρηση και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στο 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα». (Α.Π. 325838/17.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την α) μερική ανατροπή της με Α.Π. 117027/12.04.2016 (Π00466) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κατά 195.000,00€ και β) δέσμευση ποσού 195.000,00€ για το έτος 2018 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 5ης, 6ης ΚΑΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

 1. Λήψη απόφασης για την α) μερική ανατροπή της με Α.Π. 128803/21.04.2016 (Π00492) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κατά 202.000,00€ και β) δέσμευση ποσού 202.000,00€ για το έτος 2018 για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1ης, 2ης 3ης ΚΑΙ 4ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ».

 1. Λήψη απόφασης για την α) μερική ανατροπή της με Α.Π. 106574/04.04.2016 (Π00402) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κατά 99.000,00€ και β) δέσμευση ποσού 99.000,00€ για το έτος 2018 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 4ης, 5ης,6ης ΚΑΙ 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2015».

 1. Λήψη απόφασης για την α) μερική ανατροπή της με Α.Π. 106575/04.04.2016 (Π00403) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κατά 99.000,00€ και β) δέσμευση ποσού 99.000,00€ για το έτος 2018 για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 1ης, 2ης ΚΑΙ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2015».

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού α) 460,00€ και β) 460,00€ για την καταβολή επιδικασθείσας δαπάνης στους δικαιούχους ΝΙΚΗ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΕΡΜΑΤΩΝ και ΔΙΕΤΕΡ Α.Τ.Ε. αντίστοιχα. (Α.Π. 316483/11.10.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 650,00€ και β) έκδοσης ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου της Δ/νσης Οικονομικών ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΣΑΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, που αφορά σε αγορά πακέτου αναζητήσεων για την εγγραφή του Δήμου Αθηναίων στις υπηρεσίες της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε.. (Α.Π. 316568/11.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ για εκτέλεση κατασχέσεων, προγραμμάτων πλειστηριασμού καθώς και για δαπάνες επίδοσης διαφόρων εγγράφων και αμοιβές εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στους πλειστηριασμούς. (Α.Π. 325716/17.10.2016).

 1. Συμπλήρωση της με αριθμό 58/22.01.2016 Πράξης Ο.Ε. που αφορά στη διάθεση πίστωσης σε βάρος κωδικών εξόδων Π.Ο.Ε. έτους 2016. (Α.Π. 326479/18.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 144.743,76€ για την καταβολή του φόρου εισοδήματος του Δήμου Αθηναίων φορολογικού έτους 2015.

 1. Λήψη απόφασης για την α) ανάκληση της με Α.Π. 188218/02.06.2015 Απόφασης Δέσμευσης ποσού 30.000,00€ για το έτος 2017 και β) δέσμευση ποσού 24.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για το έτος 2017, για την αμοιβή της εταιρείας που θα αναλάβει την εργασία διεκπεραίωσης των καθημερινών χρηματαποστολών του Δήμου Αθηναίων.

 2. Μερική ανατροπή απόφασης έτους 2016.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 7 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315334/10.10.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 62 κατ/τος – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.030,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315347/10.10.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 19 κατ/τος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στη Βαρβάκειο Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 390,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 317651/11.10.2016).

 1. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 20 κατ/τος – οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στη Βαρβάκειο Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 390,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 317652/11.10.2016).

 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 5 πάγκου-ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στη Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 700,00€ σε 550,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315333/10.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66Α ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στη Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 850,00€ σε 700,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315335/10.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 18 κατ/στος οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στη Βαρβάκειο Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 740,00€ σε 590,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315337/10.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) που βρίσκεται επί της Β. Γεωργίου στην Πλατεία Συντάγματος, ως προς το ποσό εκκίνησης από 26.000,00€ σε 20.800,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315341/10.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 7 κατ/στος οπωροπωλείου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτονος στη Βαρβάκειο Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 620,00€ σε 500,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315343/10.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Α΄ Νεκροταφείο, ως προς το ποσό εκκίνησης από 16.000,00€ σε 12.800,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315345/10.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση στεγασμένου χώρου – εστιατορίου που βρίσκεται στο πάρκο Ελευθερίας, ως προς το ποσό εκκίνησης από 4.500,00€ σε 3.600,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315346/10.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη α) παραχώρησης της Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως (Πλ. Κοτζιά) για την πραγματοποίηση του 21ου Παζαριού Βιβλίου για το διάστημα από 13 Ιανουαρίου 2017 έως και 5 Φεβρουαρίου 2017 με έξι (6) ημέρες από Παρασκευή 06/01/2017 έως και Πέμπτη 12/01/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΝΤΑΣ – ΒΙΒΛΙΩΝ, και τρείς (3) ημέρες από Δευτέρα 06/02/2017 έως και Τετάρτη 08/02/2017 για ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΕΝΤΑΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ στους συλλόγους Σ.ΕΚ.Β και Π.Ο.Ε.Β και β) αποδοχής του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου ποσού 8.000,00 € - 4.000,00 € ανά σύλλογο.

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης επί των με Α.Π. 236705/25.07.2016, 236912/25.07.2016 και 236730/25.07.16 ενστάσεων που αφορούν το διαγωνισμό «ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ». (Α.Π.322365/14.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81 που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση χρησιμοποιημένων συσσωρευτών μολύβδου – οξέος και νικελίου – καδμίου, τα οποία προκύπτουν μετά από αντικατάσταση σε οχήματα του Δήμου Αθηναίων, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ανώτερο κατά ένα (1) ευρώ επί της τιμής εκκίνησης, που ορίζεται στο ποσό των 320,00€/τόνο. (Α.Π.318561/12.10.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της γενόμενης δαπάνης ποσού 6.659,80€ από το με αριθμό 2455/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ.ΚΑΛΚΕΤΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ κλάδου ΔΕ30 Τεχνιτών και με βαθμό Β’, για τους τεχνικούς ελέγχους (Κ.Τ.Ε.Ο.), τις υπέυθυνες δηλώσεις για ταχογράφους, τις ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια του Δήμου Αθηναίων, την έκδοση ψηφιακών καρτών ταχογράφων και την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας . (Α.Π.326373/18.10.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την προμήθεια μικροανταλλακτικών και β) έκδοση αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΨΥΛΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ κλάδου ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων και με βαθμό Α΄.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων, που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για την παροχή υπηρεσιών απορρύπανσης (αποξήλωση στέγης αμιάντου και αντικατάσταση αυτής) και έκδοση πιστοποιητικού καθαρότητας του χώρου του συνεργείου οχημάτων, του κτιρίου επί της Ιεράς Οδού 151.

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 10.283,32€ για την προμήθεια υλικών για λήψη μέτρων άμεσης άρσης επικινδυνότητας χρήσης κοινοχρήστων χώρων, έτους 2016. (Α.Π.316694/11.10.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 9.052,00€ για την προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων. (Α.Π.316702/11.10.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για α) τη δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο ανακοίνωσης – γνωστοποίησης σχετικά με την όλη διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Γ’ Κοιμητήριο και β) τον ορισμό ημέρας και ώρας διεξαγωγής κλήρωσης. (Α.Π.325940/17.10.2016).

 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 9/133 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου στην κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΜΕΝ με την καταβολή του ποσού των 33.772,98€. (Α.Π.325939/17.10.2016).

 3. Λήψη απόφασης για την μείωση κατά 1.000,00€ του υπολειπόμενου ποσού για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία Γ5/16/114 οικογενειακού τάφου στην κ. Πιερρουτσάκου Κυριακή που ανέρχεται στο ποσό των 5.713,41€. (Α.Π.325937/17.10.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την α) μερική ανατροπή της με Α.Π. 56467/22.02.2016 (Π00158) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 47.600,00€ και β) ανάκληση της με Α.Π. 408163/18.12.2015 Απόφαση Δέσμευσης έτους 2017 ποσού 60.000,00€, που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών για το «Πρόγραμμα για τη διαχείριση αδέσποτων γατών». (Α.Π.329493/19.10.2016).

 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.981,36€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% για την προμήθεια υλικών για οργάνωση του φυτωρίου στο Γουδή.

Δ/νση Σχολικών Κτιρίων

 1. Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων: α) με Α.Π. 225724/14.07.2016 της εταιρείας “ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.”, β) με Α.Π. 222732/12.07.2016 της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ. – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και γ) με Α.Π. 222513/12.07.2016 της εταιρείας “ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, κατά του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.249942/08.08.2016) (από αναβολή).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της από 10.10.2016 επιταγής, κάτω από τα αντίγραφο του α΄ απογράφου εκτελεστού της αποφάσεως με αριθ. 1072/2010 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.(Α.Π.331067/20.10.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη παρέμβασης υπέρ του κύρους :

α) της υπ’ αριθμ. Οικ. 129894/2010 ΚΥΑ: “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική), β) της υπ’ αρ. πρωτ. 21168/1723/16/01.04.2016 απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία τροποποιήθηκε – παρατάθηκε η υπ’ αριθμ. οικ. 129894/2010 ΚΥΑ : “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και όμορων Δήμων στον Ελαιώνα (Δ. Αττική)”,γ) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης και για την απόρριψη της, της με αρ. κατ. 2766/2016 αίτησης της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΙΚΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.”, που έχει προσδιοριστεί για συζήτηση την 01.02.2017 ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.(Α.Π.331052/20.10.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη πρόσθετης παρεμβάσεως ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών υπέρ του Παναγιώτη Τσάκωνα και των λοιπών εναγόντων (σύνολο 6) και κατά του Σωματείου με την επωνυμία «Τεκτονική Αδελφότητα.(Α.Π.331027/20.10.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη πολιτικής αγωγής εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Ε΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και κατά της Μαργαρίτας Κατσαρού του Δημητρίου για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για ποσό 44 ευρώ με επιφύλαξη άλλως για την υποστήριξη της κατηγορίας κατά τη δικάσιμο της 21.11.2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή τοιαύτη για το αδίκημα της απάτης στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση. (Α.Π.331035/20.10.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της υπ’αριθμ. 178/2016 Πράξης του ΣΤ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά το μέρος που κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή των δύο υποβληθέντων σχεδίων σύμβασης προμήθειας γάλακτος εβαπορέ για τους δικαιούχους εργαζόμενους μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του ΟΠΑΝΔΑ και της εταιρείας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΕ αναφορικά με ποσότητα γάλακτος εβαπορέ που προορίζεται να χορηγηθεί σε μη δικαιούμενους εργαζόμενους στο Δήμο Αθηναίων (115) και του ΟΠΑΝΔΑ (47). (Α.Π.331049/20.10.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της υπ’αριθμ. 10/2016 Πράξης της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Α.Π.331059/20.10.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αιτήσεως αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της 515/2016 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα Γ’). (Α.Π.331043/20.10.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                          Α.Π.: 313361/07.10.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 39

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 12 του μηνός Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της δωρεάς 10.000.000,00€ προς τον Δήμο Αθηναίων, για το πρόγραμμα “Κοινωνική ένταξη: Υποστηρίζοντας τους Αθηναίους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη”.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της δωρεάς 10.000.000,00€ προς τον Δήμο Αθηναίων, για το πρόγραμμα “Αναζωογόνηση του Εμπορικού Τριγώνου του Δήμου Αθηναίων”.
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της δωρεάς 10.000.000,00€ προς τον Δήμο Αθηναίων, για το πρόγραμμα “Δίκτυο Πολιτισμού της Αθήνας”.

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

4.Λήψη απόφασης για τον ορισμό α) οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με τα αναπληρωματικά μέλη αυτού από υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων και β) τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της ηλεκτρονικής, ανοικτής, δημόσιας προκήρυξης σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %. (Α.Π.304461/30.09.2016). (από αναβολή).

5.Λήψη απόφασης για τον ορισμό αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ”, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.576,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.304474/30.09.2016). (από αναβολή).

6.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διαγωνισμού, μέσω της απευθείας ανάθεσης, για την κατεπείγουσα προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 74.385,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π.313060/07.10.2016).

7.Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της ανοικτής, εθνικής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την υλοποίηση της εργασίας “ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ Δ/ΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.” για το έτος 2017, προϋπολογισμού 120.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α..

8.Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης από 35 ημέρες σε 30 ημέρες και ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου της προκήρυξης διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, συνολικού προϋπολογισμού 529.156,00€.

9.Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός γνωμοδοτικού οργάνου της προκήρυξης ανοικτής, εθνικής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 103.093,35€ συμπ/νου ΦΠΑ 6%, 13% και 24%.

10.Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης σε 30 ημέρες και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης της προκήρυξης διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά η συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια “ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ (25) ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10m3 ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 3.799.980,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

11.Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης σε 30 ημέρες και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης για το σύνολο των άρθρων της μελέτης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής, ήτοι α) τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης και της έκδοσης πιστοποιητικών καταλληλότητας και β) υπό τη μορφή του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό για την προμήθεια των ανταλλακτικών, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 302.752,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

12.Έγκριση: α) της απαλλαγής της κ. ΞΥΝΟΓΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης, που ορίσθηκε με τη με αριθμό 808/2016 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής, για την προμήθεια “Τροφίμων” έτους 2016, στο πλαίσιο της πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ στον Άξονα Προτεραιότητας «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), του Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), του συνολικού προϋπολογισμού 3.847.943,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% & 24%, β) της αντικατάστασής της, γ) της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να ορισθεί νέο μέλος της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και δ) της επικύρωσης του πρακτικού κλήρωσης, από το οποίο προκύπτει ως νέο μέλος η κ. ΜΠΟΤΣΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ.

Δ/νση Οικονομικών

13.Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της με αριθμό Π00076 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ως προς το ποσό των 124.252,15€, σχετικά με απόδοση φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, ΦΑΠ κλπ) (Α.Π.308747/05.10.2016).

14.Λήψη απόφασης για την πληρωμή ή μη του ποσού των 3.611,10€ στην εταιρεία με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, που αφορά χρέωση κατανάλωσης ύδατος από την παροχή με αριθμό Γ08Σ01310 ιδιοκτησίας της, λόγω χρησιμοποίησής της από τη Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος την περίοδο από 14.05.2015 έως 18.09.2015 για την ύδρευση του πάρκου που περικλείεται από τις οδούς Πειραιώς – Ιερά Οδός & Βουτάδων. (Α.Π.308754/05.10.2016).

15.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.680,00€ για την κατάρτιση Αναλογιστικής Μελέτης παροχών στο Προσωπικό. (Α.Π.308760/05.10.2016).

16.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.845.454,54€ για την καταβολή της 7ης δόσης προς αποπληρωμή μέρους του τιμήματος αγοραπωλησίας στην "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", περιόδου 26.10.2016 έως και 25.04.2017, που αφορά σε αγορά οικοπεδικών εκτάσεων επί της οδού Αγ. Πολύκαρπου 95-97, κείμενων στην περιοχή “Ελαιώνας” του Δήμου Αθηναίων.

17.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.293,07€ για την καταβολή των αναλογούντων τόκων εξαμήνου στην "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", περιόδου 26.10.2016 έως και 25.04.2017, που απορρέουν από τη μη ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος αγοράς οικοπεδικών εκτάσεων επί της οδού Αγ. Πολύκαρπου 95-97, κείμενων στην περιοχή “Ελαιώνας” του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

18.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ και β) έκδοσης ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΟΥ του Τμήματος Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου (μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ1, Γ΄ Βαθμού), για την καταβολή των ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ. (Α.Π.310722/06.10.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

19.Λήψη απόφασης για α) τη δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο ανακοίνωσης – γνωστοποίησης σχετικά με την όλη διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Β’ Κοιμητήριο και β) τον ορισμό ημέρας και ώρας διεξαγωγής κλήρωσης. (Α.Π.309810/05.10.2016).

20.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία Γ2/14/28Β οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κ. ΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ με την καταβολή του ποσού των 6.630,00€. (Α.Π.309809/05.10.2016).

21.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία Γ3/13/356 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κ. ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΕΙΡΑΚΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με την καταβολή του ποσού των 12.137,93€. (Α.Π.309813/05.10.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

22.Λήψη απόφασης για την ανατροπή της με αριθμό Π00585/2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 5.000,00€ που αφορά στην προμήθεια των αναγκαίων υλικών για την υλοποίηση του παιδαγωγικού προγράμματος στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, κατά την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2016. (Α.Π.309042/05.10.2016).

23.Λήψη απόφασης για α) την έγκριση της γενόμενης δαπάνης ποσού 652,09€ από το με αριθμό 2054/05.07.2016 ένταλμα προπληρωμής, β) την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού και είσπραξης του επιστρεφόμενου ποσού 347,91€ που δεν δαπανήθηκε και γ) την απαλλαγή του ΣΑΒΒΑ ΚΥΤΙΔΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για φαρμακευτικό υλικό, σύμφωνα με το γραμμάτιο είσπραξης χρημάτων που δεν δαπανήθηκαν No ΩΩΒ7070). (Α.Π.309050/05.10.2016).

24.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ειδών διατροφής, με αποδέκτες τους ωφελούμενους του “Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας” του Δήμου Αθηναίων.

25.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 94.500,00€ για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης με το Ν.Π.Ι.Δ. –με την επωνυμία “ΙΔΡΥΜΑ Γ. & ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΕΩΝ” για την παροχή από τις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων υπηρεσιών σίτισης, στέγασης και κοινωνικής υποστήριξης σε κατοίκους της Αθήνας που στερούνται των απαραίτητων πόρων ή μέσων για την ικανοποίηση των ανωτέρω αναγκών για το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο 2015 έως Δεκέμβριο 2016.

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

26.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, ποσού 305,04€ του κ. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, για φθορά που υπέστη το επιβατικό αυτοκίνητό του από πτώση δέντρου, λόγω καιρικών συνθηκών, επί της οδού ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1. (Α.Π.310370/06.10.2016).

Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

27.Λήψη απόφασης για την έγκριση της γενόμενης δαπάνης ποσού 4.498,36€ από το με αριθμό 2594/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΝΔΡΕΑ κλάδου ΥΕ16 Εργατών και με βαθμό Ε’, για προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση των αεριοκίνητων απορριμματοφόρων του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.308225/05.10.2016).

28.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 36.000,00€ για την προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΕΜΠ, με αντικείμενο την έρευνα διαχείρισης βιοαποβλήτων με σκοπό την αξιοποίησή τους. (Α.Π.310652/06.10.2016).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

29.Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της λήξης ισχύος του με αριθμό 1810/2016 εντάλματος προπληρωμής κατά 3,5 μήνες, δηλαδή από τις 17.09.2016 έως 30.12.2016, λόγω των υποχρεώσεων κάλυψης δαπανών προς την ΔΕΗ (νέες παροχές, τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων σε κολώνες της ΔΕΗ κλπ). (Α.Π.310504/06.10.2016).

30.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 62.846,00€ για την πληρωμή στη ΔΕΗ της νέας παροχής Υποσταθμού Μ/Τ στο Σεράφειο Κολυμβητήριο – Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο. (Α.Π.310608/06.10.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

31.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ και β) έκδοσης ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηριακών Έργων κ. ΜΠΟΖΕ ΧΡΗΣΤΟΥ κλάδου ΤΕ15, για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών ηλεκτρολογικών εργασιών. (Α.Π.309485/05.10.2016).

32.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ και β) έκδοσης ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηριακών Έργων κ. ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ κλάδου ΔΕ30, για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών υδραυλικών και οικοδομικών εργασιών. (Α.Π.309493/05.10.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

33.Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη στην εταιρεία με την επωνυμία “IRKAT ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ” ως τρίτη μειοδότρια του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1ης και 7ης Δ.Κ.” Α.Μ. 12/2013, προϋπολογισμού 1.731.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με την πρώτη μειοδότρια εταιρεία και απόρριψης της πρότασης αποδοχής ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου από τη δεύτερη μειοδότρια.

34.Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης της Π00793 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017 ποσού 56.335,90€ για την ολοκλήρωση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1ης και 7ης Δ.Κ.” (ΠΕΠ-ΕΣΠΑ MIS 456756 Ι.Π.). (Α.Π.309744/05.10.2016).

35.Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης της Π00790 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2017 ποσού 7.943,29€ για την ολοκλήρωση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4ης και 5ης Δ.Κ.” (ΠΕΠ-ΕΣΠΑ MIS 456783 Ι.Π.). (Α.Π.309747/05.10.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτιρίων

36.Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων: α) με Α.Π. 225724/14.07.2016 της εταιρείας “ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.”, β) με Α.Π. 222732/12.07.2016 της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ.  – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και γ) με Α.Π. 222513/12.07.2016 της εταιρείας “ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, κατά του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.249942/08.08.2016) (από αναβολή).

Νομική Δ/νση

37.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 2050/2016 απόφασης του 2ου Τριμελούς Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 305458/30.09.2016). (από αναβολή).

38.Περί έγκρισης άσκησης ή μη των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18039/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές). (Α.Π.312068/07.10.2016).

39.Περί έγκρισης άσκησης ή μη των ενδίκων μέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 18042/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές). (Α.Π.312071/07.10.2016).

40.Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 893/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) επί υποθέσεως ΜΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ κλπ (σύνολο 584) κατά του Δήμου Αθηναίων για το σύνολο των εναγόντων. (Α.Π.312080/07.10.2016).

41.Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4968/2016 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.312120/07.10.2016).

42.Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4969/2016 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.312095/07.10.2016).

43.Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 4974/2016 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.312102/07.10.2016).

44.Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων α) κατά του πρακτικού 8/10.05.2016, Θέμα 1ο της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 και β) κατά του πρακτικού 6/21.03.2016, Θέμα 4ο της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006. (Α.Π.312113/07.10.2016).

                                                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                                               Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                                                                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                         Α.Π.: 305481/30.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 38

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη  05 του μηνός Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Γραφείο Δημάρχου

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς οχήματος τύπου “VANCITROENJUMPY’’ από την εταιρία “AVIS’’ στο Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αξιοποιηθεί στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και πιο συγκεκριμένα στη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες που φιλοξενούνται σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας στο Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 303383/29.09.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο πλαίσιο της δωρεάς 10.000.000,00€ προς τον Δήμο Αθηναίων, για το πρόγραμμα “Από την Κοινωνική Αλληλεγγύη στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα”. (Α.Π.304007/30.09.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.282752/14.09.2016).           (από αναβολή).

4.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 -2017”, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας -Τμήμα Παιδικών Εξοχών, προϋπολογισμού 41.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 303696/29.09.2016).

5.Λήψη απόφασης για τον ορισμό α) οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων με τα αναπληρωματικά μέλη αυτού από υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων και β) τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της ηλεκτρονικής, ανοικτής, δημόσιας προκήρυξης σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24 %. (Α.Π. 304461/30.09.2016).

6.Λήψη απόφασης για τον ορισμό αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, τα μέλη της οποίας πρέπει να είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ”, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.576,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π. 304474/30.09.2016).

7.Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια “ΕΝΤΥΠΩΝ & ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017’’ προϋπολογισμού 129.815,35 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

8.Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ) ΥΛΙΚΟΥ & ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

9.Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια “ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ”, προϋπολογισμού 40.870,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

10.Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού και ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών και της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικούετών 2016 – 2017, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προϋπολογισμού 3.958.121,91€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

11.Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών και σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαγωνισμού για την προμήθεια “ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, προϋπολογισμού 337.851,95€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

12.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.140,00€ για την προμήθεια Λογιστικού Πληροφοριακού Συστήματος για όλες τις εργασίες των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αθηναίων και των Σχολικών τους Μονάδων και β) των τεχνικών προδιαγραφών της ανωτέρω προμήθειας.

Δ/νση Οικονομικών

13.Λήψη απόφασης για την ανατροπή α) της με αριθμό Π00627 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  ως προς το ποσό των 34.000,00€ β) της με αριθμό Π00238 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  ως προς το ποσό των 54.000,00€ και γ) της με αριθμό Π00598 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης  ως προς το ποσό των 50.000,00€, σχετικά με προμήθεια οικοδομικών υλικών.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

14.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 40 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297986/26.09.2016).

15.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 58Β καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297980/26.09.2016).

16.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 63 πάγκου - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297970/26.09.2016).

17.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 54Α καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297964/26.09.2016).

18.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ.270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 56 καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.297958/26.09.2016).

19.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 65Β  καταστήματος - ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στη Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 740,00€ σε 600,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 290431/20.09.2016).

20.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4  πάγκου-ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στη Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 910,00€ σε 730,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 290434/20.09.2016).

21.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9  πάγκου-ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στη Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 600,00€ σε 500,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 296300/23.09.2016).

22.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 30-31 καταστήματος κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 2.250,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 296270/23.09.2016).

23.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 16 καταστήματος κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 990,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 296290/23.09.2016).

24.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 44 πάγκου ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 296297/23.09.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

25.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς οδοντιατρικής έδρας από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος, προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 296699/23.09.2016).

26.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ακτινιδίων της Οργάνωσης Παραγωγών Φρούτων με την επωνυμία “ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ Α.Ε’’ στο Δήμο Αθηναίων.

27.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς πορτοκαλιών της Οργάνωσης Παραγωγών με την επωνυμία Ο.Π. Α.Σ. «ΔΕΛΤΑ ΟΙΝΙΑΔΩΝ» στο Δήμο Αθηναίων.

28.Λήψη απόφασης για την έκδοση νέας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, ύψους 3% επί του νέου εγκεκριμένου ποσού 150.383,00€, για την Επέκταση του Προγράμματος “ΣτΕγαση και ΕπανΕνταξη’’.

Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

29.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.680,00 για την  προμήθεια δύο χιλιάδων  ειδικών μπλοκ παραβάσεων με ταχυπληρωμή, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας βάσει της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ των Ελληνικών Ταχυδρομείων και του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 301606/28.09.2016).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

30.Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης ποσού 2.986,16€ για  την καταβολή στην ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Α.Σπανολιος & Α.Σπανολιου Ο.Ε. Ναυτικο Πρακτορειο» του οφειλομένου ποσού με το νόμιμο τόκο από την επομένη της έκδοσης κάθε απόδειξης πληρωμής έως την πλήρη εξόφληση καθώς και με τα δικαστικά έξοδα έκδοσης της διαταγής πληρωμής.

31.Λήψη απόφασης για την έγκριση της γενόμενης δαπάνης ποσού 2.700,00 € από το με αριθμό 2794/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου κ.ΕλΕνης ΤσιποΥρα του ΙωΑννη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, βαθμού Γ΄ του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για την διαδρομή Αθήνα – Νέα Υόρκη – Αθήνα (αεροπορικό εισιτήριο), καθώς και των εξόδων διαμονής για τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη στη Νέα Υόρκη από τις 19 έως και τις 22 Σεπτεμβρίου 2016  προκειμένου να συμμετάσχει στο Φόρουμ Ιδιωτικού Τομέα για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (Private Sector Forum on Migration and Refugees) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Συνόδου Concordia (Concordia Summit).

Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

32.Λήψη απόφασης για την έγκριση της γενόμενης δαπάνης ποσού 4.682,08€ από το με αριθμό 27764/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΤζωρτζάκοΥ ΣπυρίδωνΑ του Δημητρίου κλάδου ΔΕ2 Εποπτών και με βαθμό Ε’, για προμήθεια φυσικού αερίου για την κίνηση των αεριοκίνητων απορριμματοφόρων του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

33.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 312,90€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ. αποστολο σαλταγιαννη, σύμφωνα με τη με αριθμό 609/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 297169/26.09.2016).

34.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 67,87€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΚΑΤΣΑΒΟ, σύμφωνα με τη με αριθμό 332/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 297162/26.09.2016).

35.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.345,72€ για αποζημίωση στην εταιρία “Δομική Αθηνών ΑΤΕ’’, μετά τη με αριθμό 1510/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 2ο ΚΑΙ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2010’’. (Α.Π. 290961/20.09.2016).

36.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΚΥΚΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑ ποσού 130,00€ για τη ζημία που προκλήθηκε στις 21.02.2016 λόγω προεξέχοντος κομματιού σιδήρου από φρεάτιο απορροής όμβριων τύπου “Τ”, στο αυτοκίνητό του, επί της οδού Αχαΐας. (Α.Π. 290958/20.09.2016).

37.Έγκριση και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 403,17€ λόγω της αύξησης του προϋπολογισμού του πρόχειρου διαγωνισμού “προμΗθεια ρυθμιστικΩν πινακΙδων και ειδΩν οδικΗς σΗμανσης’’ από 49.589,91€ σε 49.993,08€ που προήλθε από την αύξηση του συντελεστή Φ.Π.Α. από 23% σε 24% σύμφωνα με τον Ν.4389/2016.                                         (Α.Π. 297860/26.09.2016).

38.Λήψη απόφασης για α) τη μερική ανατροπή της με αριθμό Π00280 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του εγκεκριμένου ποσού 50.000,00€ κατά 40.000,00€ με τελικό ποσό διάθεσης πίστωσης 10.000,00€ και β) τη μερική ανάκληση του δεσμευθέντος ποσού 550.000,00€ για το έτος 2017 κατά 485.600,00€ με τελικό ποσό δέσμευσης πίστωσης 64.400,00€.

39.Λήψη απόφασης για α) τη μερική ανατροπή της με αριθμό Π00283 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του εγκεκριμένου ποσού 50.000,00€ κατά 40.000,00€ με τελικό ποσό διάθεσης πίστωσης 10.000,00€ και β) τη μερική ανάκληση του δεσμευθέντος ποσού 250.000,00€ για το έτος 2017 κατά 185.600,00€ με τελικό ποσό δέσμευσης πίστωσης 64.400,00€.

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

40.Λήψη απόφασης για την κατακύρωση της ανοικτής δημοπρασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)”, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 291099/20.09.2016).

Δ/νση Κτιριακών Έργων

41.Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρείας “ΕΡΓΑ ΠΕΣΣΟΣ Α.Τ.Ε.” για την εκτέλεση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ”. (Α.Π.297909/26.09.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτιρίων

42.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού α) 310,00€ για την πληρωμή αμοιβής του ελεγκτή δόμησης για τον έλεγχο του σχολικού κτιρίου του 2ου Λυκείου Αθηνών ‘’ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ’’ στην οδό  Αχαρνών 80-82 & Χέϋδεν και β) ποσού 450,00€ για πληρωμή του ποσοστού ανταπόδοσης υπέρ του ΤΕΕ για τακτοποιήσεις αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με το Ν.4178/13 σε 30 σχολικά κτίρια του Δήμου Αθηναίων.

43.Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων: α) με Α.Π. 225724/14.07.2016 της εταιρείας “ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.”, β) με Α.Π. 222732/12.07.2016 της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ.  – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και γ) με Α.Π. 222513/12.07.2016 της εταιρείας “ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, κατά του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.249942/08.08.2016) (από αναβολή).

44.Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη στην εταιρεία με την επωνυμία “Π.Ι.Μ.ΕΡ ΑΤΕ” ως δεύτερη μειοδότρια του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων  και 45ου – 73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας και 76ου – 138ου Δημοτικών Σχολείων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων” (ΕΣΠΑ MIS 464638), κατόπιν διάλυσης της σύμβασης με την πρώτη μειοδότρια εταιρεία. (Α.Π.277805/09.09.2016)

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

45.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 62.846,00€ για την πληρωμή στη Δ.Ε.Η. νέας παροχής Υποσταθμού Μ/Τ στο Σεράφειο Κολυμβητήριο-Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο.

Νομική Δ/νση

46.Περί έγκρισης άσκησης η μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 18038/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήματος 2ου Τριμελούς. (Α.Π. 305152/30.09.2016).

47.Περί έγκρισης άσκησης η μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 17696/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήματος 2ου Τριμελούς. (Α.Π. 305163/30.09.2016).

48.Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 507/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Ακυρωτικός Σχηματισμός – Τμήμα Γ’ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. (Α.Π. 305182/30.09.2016).

49.Περί έγκρισης άσκησης η μη είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 17763/2015 αποφάσεως του 11ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 305203/30.09.2016).

50.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου, για την αναίρεση της με αριθμό 842/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) από τη δικηγόρο του Δήμου κ. ΕυαγγελΙα Γ. ΜανΙκα. (Α.Π. 305174/30.09.2016).

51.Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της με αριθμό 5798/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 305356/30.09.2016).

52.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης του ένδικου μέσου της έφεσης ή της αναίρεσης κατά της με αριθμό 19159/2015 απόφασης του 5ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 305460/30.09.2016).

53.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 2050/2016 απόφασης του 2ου Τριμελούς Πολιτικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 305458/30.09.2016).

54.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 625,00€ για τη συμμετοχή πέντε δικηγόρων του Δήμου Αθηναίων στο σεμινάριο με τίτλο ‘’ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ – ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ’’.                          (Α.Π. 305192/30.09.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                         Α.Π.: 287128/16.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 37

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 22 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 39.603,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.269092/02.09.2016) (από αναβολή).
 2. Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικής έκθεσης, καθώς και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή εργασίας από Ανάδοχο για  Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων για τα έτη 2016-2017, προϋπολογισμού 66.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.(Α.Π.269866/02.09.2016)(από αναβολή).
 3. Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης – συντήρησης προϊόντων έτους 2016, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.269865/02.09.2016) (από αναβολή).
 4. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός επιτροπών διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών και αξιολόγησης ενστάσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιώνΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LAN-WAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24ων ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣγια τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, προϋπολογισμού 74.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.269864/02.09.2016) (από αναβολή).
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής, στο πλαίσιο της με αριθμό 966/2016 πράξης “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016” Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014 – 2020, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 505.953,32€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 627.382,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς. (Α.Π.281551/13.09.2016).
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση εργασίας “ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 – 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού, προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.282752/14.09.2016).
 7. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 875/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη νόμων και τη ματαίωση της διαδικασίας του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για το σύνολο των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για την προμήθεια “ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ”, για τις ανάγκες των κτιρίων του Δήμου Αθηναίων καθώς και των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 19.964,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, καθώς η προμήθεια των ζητούμενων αγαθών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 8. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 874/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην κατάρτιση όρων και την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού του επαναληπτικού, ηλεκτρονικού, πρόχειρου, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη κατά άρθρο τιμή, για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων άρθρων του επαναληπτικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προϋπολογισμού 34.990,32€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων.
 9. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 584/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής,  λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη νόμων και τη ματαίωση της διαδικασίας του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” για τις ανάγκες των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2016-2017, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας / Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 35.922,15€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%., καθώς η προμήθεια των ζητούμενων αγαθών θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ανά οικονομικό έτος, για τα είδη που κρίνονται ομοειδή μεταξύ τους.
 10. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 503/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος Δ, που αφορά στην επανάληψη του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, ενιαίου, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια Λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικά καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης, (μετά την 1-1-2016) έως την 31-12-2017 και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων, συνολικού προϋπολογισμού 2.417.150,84€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 23% και ματαίωση της επανάληψης του ως άνω διαγωνισμού λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων.
 11. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 578/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς το σκέλος Δ, που αφορά στην επανάληψη του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, ενιαίου, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών - προμηθευτών για την προμήθεια “ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31-12-2016. Ειδικά για τον ΟΠΑΝΔΑ το χρονικό διάστημα ορίζεται: από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31-12-2015. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων, Συνολικού Προϋπολογισμού: 315.246,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.: 6%, 13% και 23% και ματαίωση της επανάληψης του ως άνω διαγωνισμού λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων.
 12. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση της επανάληψης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, επαναληπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των μη κατακυρωθέντων άρθρων του αρχικού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 538.476,78€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα της με αριθμό 21/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων.
 13. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού της ηλεκτρονικής, ανοικτής, δημόσιας προκήρυξης σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α..
 14. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης για την ανάδειξη χορηγητών προμηθευτών λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου (Υλικά καθαριότητας και λοιπά είδη) προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων (έναρξη λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Μαγειρείων και Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 2016), για το χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, συνολικού προϋπολογισμού 49.594,05€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
 15. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση α) Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης και β) Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, για την κατεπείγουσα προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού, συνολικού προϋπολογισμού 74.385,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.(Α.Π.286140/16.09.2016).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

16.Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.200,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μαρίας Τσαγρή του Διονυσίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Ε΄ του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Βρυξέλλες – Αθήνα (αεροπορικό εισιτήριο & εισιτήρια Μ.Μ.Μ. για τη μετακίνηση από και προς τους αερολιμένες), καθώς και των εξόδων διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη για τη μετάβασή του στις Βρυξέλλες από τις 17 έως και τις 19 Οκτωβρίου 2016,  προκειμένου να συμμετάσχει στην παρουσίαση της επικείμενης Έκθεσης “Documenta 14”.

17.Λήψη απόφασης για την έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.049,50€ από το με αριθμό 2332/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Μαρίας – Σπυριδούλας Βόρδου του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Ε΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για την διαδρομή Αθήνα – Χάγη – Αθήνα (αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Άμστερνταμ – Αθήνα, του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και του Αντιδημάρχου κ. Ελευθέριου Παπαγιανννάκη & εισιτήρια του κ. Ε. Παπαγιαννάκη για μετακίνηση με Μ.Μ.Μ. μεταξύ Χάγης και Άμστερνταμ και από και προς τους αερολιμένες), καθώς και των εξόδων διαμονής τους στη Χάγη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εναρκτήρια Σύνοδο του Παγκόσμιου Κοινοβουλίου Δημάρχου (Global Parliament of Mayors).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

18.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς εξοπλισμού οδοντιατρικού ιατρείου από τον οδοντίατρο κ. ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 278117/09.09.2016).

Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού

19.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.838,01€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην εργάτριας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. (Α.Π.274768/08.09.2016).

20.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην οδηγού της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (Α.Π.275127/08.09.2016).

21.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.350,47€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην οδηγού της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. (Α.Π.274780/08.09.2016).

22.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.155,24€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για εφάπαξ βοήθημα Ν.103/75 λόγω συνταξιοδότησης στον πρώην υπάλληλο του πρώην Ν.Π.Δ.Δ. «Επιτροπή Δημόσιων Κήπων και Δεντροστοιχιών» κ. ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΡΟΚΟΥ ΙΩΣΗΦ του ΠΕΤΡΟΥ. (Α.Π.274363/07.09.2016).

23.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.018,05€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για επιδικασθέντα ποσά σε εκτέλεση της με αριθμό 1108/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (3ο Τμήμα) υπέρ της υπάλληλου του Δήμου Αθηναίων κ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π.270425/05.09.2016).

24.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.781,40€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για τόκους υπερημερίας σε εκτέλεση της με αριθμό 1108/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (3ο Τμήμα) υπέρ της υπάλληλου του Δήμου Αθηναίων κ. ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π.270409/05.09.2016).

25.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.093,40€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. (Α.Π.285519/16.09.2016).

Δ/νση Οικονομικών

26.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Κοινωνικής Τραπεζαρίας”.

27.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη: α) του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για την επιλογή του Τραπεζικού Ιδρύματος, το οποίο θα αποτελέσει για τον Δήμο Αθηναίων Τράπεζα Οργανισμού, για την υλοποίηση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών και β) της εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Αθηναίων για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

28.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 καταστήματος-οπωροπωλείου που βρίσκεται στη Βαρβάκειο Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης από 350,00€ σε 300,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 275508/08.09.2016).

29.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή ή μη του ποσού των 1.452,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΡΡΙΑΝΟΥ 30 για τα έτη 2015 & 2016, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08023697 στην υπόχρεο εταιρεία «Δ.Θ. ΦΙΛΔΙΣΑΚΟΣ Α.Ε.Ε.». (Α.Π.279790/12.09.2016).

30.Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιστροφή ή μη του ποσού των 15.651,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 4 για τα έτη 2013, 2014, 2015 & 2016, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 00787582 στην υπόχρεο εταιρεία «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΛΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». (Α.Π.279147/12.09.2016).

31.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 140.000,00€ για την υλοποίηση της «Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Α. ΚΑΙ Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. για την αναβάθμιση, ψηφιακή σύγκλιση και συντήρηση του ολοκληρωμένου λειτουργικού και διαχειριστικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Δ.Α. και παραχώρηση των υπηρεσιών διαχείρισης της εκμετάλλευσης της λειτουργίας του», διάρκειας 36 μηνών (17.06.2013 – 17.06.2016) βάσει της με Α.Π. 136372/17.06.2013 σύμβασης καθώς και της με αριθμό 899/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την εξάμηνη παράταση της ως άνω σύμβασης ήτοι: από τις 17.06.2016 έως 17.12.2016. (Α.Π.276797/09.09.2016).

32.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81 που αφορά στην ένσταση του κ. Μαργώνη Αγαθοκλή κατά της δημοπρασίας που διεξήχθη την 29.08.2016 για την εκμίσθωση του με αριθμό 8 Παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.284553/15.09.2016).

33.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη: α) της παραχώρησης της Πλατείας Ομονοίας στον Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αχαρνών, για την πραγματοποίηση της Ανθοκομικής Έκθεσης για το διάστημα από 07-10-2016 έως και 23-10-2016 με τρείς (3) ημέρες από 04-10-2016 έως και 06-10-2016 για την εγκατάσταση της έκθεσης και δύο (2) ημέρες από 24-10-2016 έως και 25-10-2016 για την απεγκατάσταση της έκθεσης και β) της αποδοχής της προταθείσας χορηγίας στον Δήμο Αθηναίων, φυτών αξίας 3.800,00 €.

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

34.Έγκριση δέσμευσης για το έτος 2017: i) ποσού 240.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ.)”, ii) ποσού 30.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, iii) ποσού 50.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η και 6η Δ.Κ., ΕΤΟΥΣ 2015”, iv) ποσού 120.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η Δ.Κ., ΕΤΟΥΣ 2015”, v) ποσού 65.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 2η και 3η Δ.Κ., ΕΤΟΥΣ 2015” και vi) 50.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 7η Δ.Κ., ΕΤΟΥΣ 2015”. (Α.Π.260090/24.08.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

35.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσεως του υπό στοιχεία πολυτελούς τμήματος 14 αριθμού 77 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ, με την εφάπαξ καταβολή του ποσού των 60.828,53€. (Α.Π.282956/14.09.2016).

Δ/νση Νομικής Υπηρεσίας

36.Περί έγκρισης άσκησης ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 3106/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την οποία διατάσσεται ο Δήμος Αθηναίων να καταβάλει στην εταιρία “Α.Σπανολιός & Α.Σπανολιού Ο.Ε.” το ποσό των 2.447,00€ έως την πλήρη εξόφληση. (Α.Π.286112/16.09.2016).

37.Περί έγκρισης ή μη παροχής νομικής υποστήριξης στην κ. Χριστίνα Μελά, Πρόεδρο της 2ης Δημοτικής Κοινότητας, αναφορικά με την από 12.07.2016 πειθαρχική αναφορά εις βάρος της.(Α.Π. 285797/16.09.2016).

38.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της με αριθμό 213/2016 Πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι το με αριθμό 527/2016 χρηματικό ένταλμα πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στον Δήμο Αθηναίων ποσού 10.541,17€ δεν πρέπει να θεωρηθεί. (Α.Π.285784/16.09.2016).

39.Περί έγκρισης ή μη υπεράσπισης του Αλέξανδρου Αθανασίου του Γεωργίου, δημοτικού αστυνομικού, από δικηγόρο επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 08.11.2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατόπιν του με αριθμού Β. Κλ. ΙΔ13/5477/2016 κλητήριου θεσπίσματος του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών. (Α.Π. 285752/16.09.2016).

40.Περί έγκριση άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 3387/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) και της με αριθμό 1322/2012 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών για ζημίες επί πρώην μισθίου επί της οδού Χαλκοκονδύλη. (Α.Π.285840/16.09.2016).

41.Περί έγκρισης ή μη υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Εμπορίου και Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων Γεώργιου Αναγνωστόπουλου από δικηγόρο ή δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 25.11.2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο κατόπιν του με αριθμό Δ13/2561 κλητήριου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 5 περ. στ’ ν. 3852/2010. (Α.Π. 285851/16.09.2016).

42.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 283/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) επί υποθέσεως Ελένης Αθανασάκη κ.λπ. (σύνολο 33) κατά του Δήμου Αθηναίων, για το σύνολο των εναγόντων, η οποία επιδόθηκε στον Δήμο Αθηναίων την 30.08.2016. (Α.Π. 285732/16.09.2016).

43.Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής κατά της με αριθμό 56531/21680/04.08.2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006. (Α.Π. 285780/16.09.2016).

44.Περί έγκρισης ή μη υπεράσπισης του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ του ΠΕΤΡΟΥ ενώπιον του Γ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 07.10.2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π.285765/16.09.2016).

45.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 4441/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 285860/16.09.2016).

46.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 17529/2015 απόφασης του 1ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.(Α.Π. 285814/16.09.2016).

Λοιπά Θέματα

47.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς προς τον Δήμο Αθηναίων έξι (6) δέντρων τα οποία θα φυτευτούν στο πεζοδρόμιο επί της οδού Βουλής από την εταιρία «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Αγία Δύναμις Α.Ε.». (Α.Π. 281388/13.09.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                           Α.Π.: 286874/16.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 36

Προς Τα τακτικά μέλη κ.κ. Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ. Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία, Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 16 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 16.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 346/2016 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην “έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος της αντίστοιχης στον προϋπολογισμό του έτους 2016 και με Κ.Α. 7135.004 Φ20 για τη διενέργεια διεθνούς κλειστού διαγωνισμού, για την προμήθεια μεταλλικών τετράτροχων απορριμματοφόρων κάδων με πλαστικό σκέπαστρο και ποδομοχλό, για τη συλλογή απορριμμάτων από τη Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού”, ως προς α) το ποσοστό του Φ.Π.Α. από 23% σε 24% και β) το λεκτικό της πράξης από κλειστού σε ανοικτού. Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών έχει προγραμματίσει στις 22.09.2016 να εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού.

 

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                               Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                                                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                     Α.Π.:269848/02.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:35η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 07 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 866/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην επανάληψη του πρόχειρου, δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομικής άποψης τιμή προσφοράς, σχετικά με την προμήθεια “ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 1.200cc – 1.400cc, ΜΕΣΩ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ (5) ΧΡΟΝΟΜΙΣΘΩΣΗΣ (OPERATIONAL LEASING) ΚΑΙ ΜΕ ΠΕΝΤΑΕΤΗ (5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 2016 – 2020, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”, προϋπολογισμού 17.712,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263130/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 870/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016. (Α.Π. 263134/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 873/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ Κ.ΛΠ.)”, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, προϋπολογισμού 149.882,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263138/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 871/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ) ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο, προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263133/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 844/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση των όρων του τακτικού δημόσιου ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από ανάδοχο σχετικά με την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ της ΠΟΛΗΣ, ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017”, που υλοποιείται από την Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος, Τμήμα Αστικής πανίδας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί του συνόλου των ενδεικτικών τιμών κατά άρθρο της μελέτης, από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31.12.2017 και με δικαίωμα προαίρεσης από την αρμόδια Διεύθυνση το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00€ συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης 120.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, λόγω παύσης ισχύος των αναφερόμενων στα τεύχη δημοπράτησης διατάξεων και προς συμμόρφωση και εφαρμογή των νέων διατάξεων του Ν.4412/2016.(Α.Π. 263132/26.08.2016)(από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017” για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, Τμήμα Παιδικών Εξοχών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 39.603,12€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.269092/02.09.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της νέας Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΝΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, προϋπολογισμού 46.740,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην επανάληψη του εν λόγω διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για τη μη κατακυρωθείσα ΟΜΑΔΑ Β “ΣΤΟΛΕΣ”. (Α.Π.269404/02.09.2016).

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικής έκθεσης, καθώς και ορισμός επιτροπής διεξαγωγής και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού, ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή εργασίας από Ανάδοχο για “Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων για τα έτη 2016-2017”, προϋπολογισμού 66.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών δημοπράτησης, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός επιτροπής διενέργειας - αξιολόγησης και επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων του συνοπτικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην “Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης – συντήρησης προϊόντων” έτους 2016, στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, με κωδικό ΟΠΣ 5000219 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός επιτροπών διενέργειας-αξιολόγησης προσφορών και αξιολόγησης ενστάσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιώνΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LAN-WAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24ων ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣγια τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, προϋπολογισμού 74.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ που αφορά λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως για τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ που αφορά προμήθεια ανταλλακτικών ιατρικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00€ που αφορά προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας.

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 17.836,68€ για την πληρωμή επιδικασθέντος ποσού και β) 10.150,75€ για την πληρωμή τόκων υπερημερίας στην εταιρία «Π. Μιχαλίτσης Ανώνυμη – Τεχνική – Οικοδομική – Εργοληπτική - Εμπορική και Ενεργειακή Εταιρία», με διακριτικό τίτλο «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με την 55010/2011 διαταγή πληρωμής. (Α.Π.265360/30.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για την ανάθεση της κατάρτισης χρηματοοικονομικών αναφορών στον οίκο αξιολόγησης Moodys. (Α.Π. 265365/30.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αριθμό 58/22.01.2016 Πράξης Ο.Ε. που αφορά έξοδα Π.Ο.Ε. έτους 2016. (Α.Π. 265368/30.08.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€, που αφορά στη συμμετοχή έξι (6) υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών στο σεμινάριο με τίτλο «Προμήθειες φορέων γενικής κυβέρνησης σύμφωνα με το Ν. 4412/2016», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28.09.2016.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 61 ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.263883/29.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 7 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.263892/29.08.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής του Π.Δ. 270/81, που αφορά στην φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία, για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά. (Α.Π.263899/29.08.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑΣ, ποσού 348,30€, για κάλυψη εξόδων που αφορούν σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αδέσποτου σκύλου – ήδη ενταγμένου στο πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.260032/24.08.2016) (από αναβολή).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 23.420,67€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% στην εταιρία ΛΙΟΝΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ. (Α.Π. 262960/26.08.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.917,41€ για την καταβολή τόκων στην εταιρία «Σταύρος Τσιρδήμος & ΣΙΑ ΕΕ» σύμφωνα με την 5268/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, την 514/2016 Πράξη Ο.Ε. και τις με Α.Π. 121420/15.04.2016 και 221599/12.07.2016 εισηγήσεις τις Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.264104/29.08.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αρ. 1826/2016 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 268431/01.09.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                     Α.Π.: 268861/02.09.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:34η

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 02 του μηνός Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 11.30 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.700,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και β) έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.700,00€ στον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. Τζωρτζάκο Σπυρίδωνα του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ2 Εποπτών με βαθμό Ε, για την άμεση προμήθεια φυσικού αερίου.

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη και ταυτόχρονα υφίσταται επιτακτική ανάγκη άμεσης προμήθειας φυσικού αερίου για την εξασφάλιση της κίνησης των αεριοκίνητων απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για α) τη ματαίωση του επαναληπτικού διαγωνισμού για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΑΝΙΩΝ 4Β”, προϋπολογισμού 54.994,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, όπως αποφασίστηκε με τη με αριθμό 942/2016 Πράξη Ο.Ε. και β) τη διενέργεια διαγωνισμού για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού, μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, λόγω τροποποίησης του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού και των Τεχνικών Προδιαγραφών από την αρμόδια Διεύθυνση και αφού πλέον η εκτιμώμενη αξία του διαγωνισμού είναι κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α.. (Α.Π. 268378/01.09.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι λόγω αλλαγής του ενδεικτικού προϋπολογισμού ύστερα από την αποδοχή της χορηγίας την οποία παρέλαβε η Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και αποδέχθηκε ο Δήμος Αθηναίων, υφίσταται επείγουσα ανάγκη ολοκλήρωσης της συγκεκριμένης προμήθειας και εγκατάστασης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού προκειμένου να  λειτουργήσει άμεσα το Δημοτικό Ιατρείο στην οδό Χανίων 4β.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31