Οικονομική

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 04 του μηνός Μαΐου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 25 του µηνός Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 11 του µηνός Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: 12

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 04 του µηνός Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 19 του μηνός Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

 

Δ/νση Οικονομικών

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 229.186,00€ από τον Κ.Α. 8116.002 Φ.20 για “Έξοδα Π.Ο.Ε. για προμήθειες υλικών ανταποδοτικών υπηρεσιών αναλωσίμων κλπ”.

 

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην ανάγκη άμεσης αποδέσμευσης των σχετικών πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων από την “ΕΚΟ”, που θα χρησιμοποιηθούν για την κίνηση των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και να αποφευχθεί πιθανή παύση της προμήθειας από μέρους της “ΕΚΟ”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 11 του μηνός Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”, προϋπολογισμού 33.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο αποτέλεσμα ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφέρουσας εταιρείας “ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” και στην κατακύρωση της σύμβασης. (Α.Π. 002772/04.01.2017).

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της ανοικτής εθνικής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 003353/05.01.2017).

 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των άρθρων έκαστης ομάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των ομάδων, για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για δύο (2) έτη (2016 – 2017), για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 3.958.121,91€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην από 30.12.2016 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας “ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.” κατά της με αριθμό 1444/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 003361/05.01.2017).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

4. Έγκριση δέσμευσης ποσού 10.000,00€ για το έτος 2018 από τον Κ.Α. 6142.012 Φ.0 “Διαχείριση μολυσματικού υλικού” για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας. (Α.Π. 407150/28.12.2016).

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς εσπεριδοειδών από την Οργάνωση Παραγωγών “ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ” Α.Ε.Σ. Α.Ε. στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 407123/28.12.2016).

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς νωπών οπωροκηπευτικών από την Οργάνωση Παραγωγών “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ” με το διακριτικό τίτλο “Esperia-Ο.Π.” στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 001962/03.01.2017).

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς πορτοκαλιών από την Οργάνωση Παραγωγών “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΟΠ ΚΑΜΠΟΥ” στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 001959/03.01.2017).

8. Λήψη απόφασης για την: (α) αποδοχή ή μη δωρεάς φαρμάκων από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “GIVMED – Share Medicine Share Life” στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων και (β) έγκριση των όρων του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας. (Α.Π.001953/03.01.2017).

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς δέκα (10) επιταγών δώρου αξίας 100,00€ έκαστης από την επιχείρηση “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ” στον Δήμο Αθηναίων, οι οποίες θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ”.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

10. Έγκριση: (α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και δέσμευσης ποσού 5.000,00€ για το έτος 2018 και 5.000,00€ για το έτος 2019 για την προμήθεια Λοιπών Προμηθειών Ειδών Γραφείου (σφραγίδων), (β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 41.000,00€ και δέσμευσης ποσού 45.000,00€ για το έτος 2018 και 45.000,00€ για το έτος 2019 για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, (γ) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00€ και δέσμευσης ποσού 100.000,00€ για το έτος 2018 και 100.000,00€ για το έτος 2019 για προμήθεια μελανιών – toner κλπ εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και (δ) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ και δέσμευσης ποσού 95.000,00€ για το έτος 2018 και 95.000,00€ για το έτος 2019 για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού. 

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

11. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.445,64€ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα (αεροπορικό εισιτήριο & εισιτήρια Μ.Μ.Μ. για τη μετακίνηση από και προς τους αερολιμένες) και των εξόδων διαμονής, των κ.κ. ΤΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, για τη μετάβασή τους στο Λονδίνο προκειμένου να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση “UK Security EXPO 2016” από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 02 Δεκεμβρίου 2016. (Α.Π. 404694/27.12.2016).

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.920,00€ για γραφιστικές υπηρεσίες προς τον Δήμο Αθηναίων για την ενιαία αλλαγή του λογοτύπου του με τους φορείς του.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: (α) συνολικού ποσού 39.223,36€ ήτοι 38.647,36€ για καταβολή οφειλόμενου ποσού στη δικαιούχο κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και 576,00€ για τη δικαστική της δαπάνη, σύμφωνα με τη με αριθμό 2041/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και (β) ποσού 27.838,81€ για τόκους υπερημερίας από 26.02.2005 έως και 25.02.2017.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση στεγασμένου χώρου – εστιατορίου που βρίσκεται στο πάρκο Ελευθερίας, ως προς το ποσό εκκίνησης από 4.500,00€ σε 3.600,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315346/10.10.2016). (από αναβολή)

15. Λήψη απόφασης για επιστροφή του ποσού των 9.153,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7 και για τα έτη 2013, 2014, 2015 & 2016, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08020304 στην υπόχρεο εταιρεία “ΦΙΛΙΩ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”. (Α.Π. 404208/23.12.2016).

Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας

16. Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση ή μη των συμμισθωτικών δικαιωμάτων του με αριθμό 68Α καταστήματος ιχθυοπωλείου, που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, από τον κ. ΚΟΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στην κ. ΚΟΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ με τη σύνταξη και υπογραφή τροποποιητικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης από την ανωτέρω συμμισθώτρια, με την προσκόμιση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. (Α.Π. 000585/02.01.2017).

17. Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση ή μη των συμμισθωτικών δικαιωμάτων του με αριθμό 68Β καταστήματος ιχθυοπωλείου, που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, από τον κ. ΚΟΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στον κ. ΚΟΡΑΚΗ ΦΑΝΟΥΡΗ με τη σύνταξη και υπογραφή τροποποιητικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης από τον ανωτέρω μισθωτή, με την προσκόμιση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. (Α.Π. 000591/02.01.2017).

Δ/νση Οικονομικών

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.

 Δ/νση Μηχανολογικού

19. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.989,88€ για την προμήθεια μικροανταλλακτικών των οποίων η έλλειψη θα δημιουργούσε σοβαρότατο πρόβλημα στη λειτουργία του στόλου των απορριμματοφόρων του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.001445/03.01.2017).

Δ/νση Κτιριακής Υποδομής

20. Έγκριση: (α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ και (β) δέσμευσης ποσού 700.000,00€ για το έτος 2018 και 110.000,00€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00€ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ”.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 33.000,00€ για τη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”.

23. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 3.000,00€ για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών ηλεκτρολογικών εργασιών.

Νομική Δ/νση

24. Λήψη απόφασης για την εκ νέου έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στις δαπάνες της Νομικής Δ/νσης για συνδρομή σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών για τα έτη 2017 – 2018. (Α.Π. 002033/03.01.2017).

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων κατά το έτος 2017.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ για έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών κατά το έτος 2017.

27. Λήψη απόφασης για: (α) την ανάθεση ή μη στη δικηγορική εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, δικαστικού χειρισμού πρόσθετων λόγων επί αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου για την υπόθεση “Κουντουριώτικων”, (β) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00€ για τον ανωτέρω δικαστικό χειρισμό και (γ) τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητάς του, προκειμένου να οριστεί το ύψος της αμοιβής της ως άνω εταιρείας δικηγόρων, ποσού 6.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

28. Λήψη απόφασης για: (α) την ανάθεση ή μη στον Δικηγόρο – Ειδικό Νομικό Σύμβουλο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ, δικαστικού χειρισμού για την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ υπέρ του κύρους: (1) της υπ’ αριθμ. Οικ. 129894/2010 ΚΥΑ: “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ.Αττική)”, (2) της υπ’αριθμ. πρωτ. 21168/1723/16/01.04.2016 απόφασης της Γενικής Δ/ντριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία τροποποιήθηκε – παρατάθηκε η υπ’ αριθμ. Οικ. 129894/2010 ΚΥΑ, (3) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης και για την απόρριψη της με αρ.κατ. 2766/2016 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “IKE AKINHTA A.E.”, που έχει προσδιοριστεί για συζήτηση την 01.02.2017 ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας και με την οποία ζητείται η ακύρωση των ως άνω πράξεων, (β) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.580,00€ για τον ανωτέρω δικαστικό χειρισμό και (γ) τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητάς του, προκειμένου να οριστεί το ύψος της αμοιβής του ως άνω Δικηγόρου – Ειδικού Νομικού Συμβούλου, ποσού 5.580,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

29. Περί έγκρισης ή μη της ήδη ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Αθηναίων κατά της με αριθμό 309/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά της μισθώτριας κ.ΦΩΤΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΟΥ - ΜΟΥΣΤΑΚΗ. (Α.Π. 003386/05.01.2017).

30. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΡΕΛΑ υπό την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου για το διάστημα από 12.12.2013 έως 28.04.2014 από δικηγόρο ή δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 18.01.2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 003372/05.01.2017).

31. Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό Α2926Β/2016 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 003375/05.01.2017).

                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                                   Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: 50

Προς Τα τακτικά µέλη κ.κ. Γεννηµατά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, ∆ασκαλάκη Μελποµένη, Αξελό Ρήγα, Λάµπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραµίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ. Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία, Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση κ. Γ.Καµίνη ∆ήµαρχο Αθηναίων κ. E.Λαµπρακάκη Πρόεδρο ∆.Σ. Αντιδηµάρχους ∆ήµου Αθηναίων κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραµµατέα ∆.Α. Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆.Α. ∆ηµοτικές Παρατάξεις

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 27 του µηνός ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 11:30 σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

∆/νση Κτιριακής Υποδοµής 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 505.929,71€ για την ολοκλήρωση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8 (1η ∆.Κ.)”. (Α.Π.402168/21.12.2016). Το κατεπείγον του θέµατος συνίσταται στην υποχρέωση υπογραφής βεβαίωσης ολοκλήρωσης του έργου (περιλαµβανοµένης της συµπληρωµατικής σύµβασης) στις 31.12.2016.

 

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                    Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                                 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 49

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 29 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ & ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 395327/15.12.2016) (από αναβολή).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 48

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. E.Λαμπρακάκη Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 21 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης επί των με Α.Π. 236705/25.07.2016, 236912/25.07.2016 και 236730/25.07.16 ενστάσεων που αφορούν το διαγωνισμό «ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ». (Α.Π. 322365/14.10.2016) (από αναβολή).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                         Α.Π.: 397720/16.12.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 47

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων,κ. E.Λαμπρακάκη Πρόεδρο Δ.Σ.,Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.,Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.,Δημοτικές Παρατάξεις

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 16 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της με Α.Π. 373713/24.11.2016 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής του ανωτέρω ποσού στην “EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” λόγω διαχείρισης του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων της Βαρβακείου Πλατείας και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διαχείρισής του. (Α.Π.393794/14.12.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι έχει λήξει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της διαχειρίστριας εταιρείας του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων της Βαρβακείου Πλατείας, ο οποίος λόγω εορταστικής περιόδου όπου είναι αυξημένη η κίνηση της αγοράς, πρέπει να παραμείνει ανοιχτός μέχρι την επαναδημοπράτησή του για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. 

  1. Έγκριση α) της μερικής ανατροπής της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Π01003 και με Α.Π.379903/30.11.2016, Ε.Α.Δ.1375 και Α.Δ.Α.Ψ07ΩΩ6Μ-063 ως προς το ποσό των 14.880,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 6142.002 Φ.0 και β) της δέσμευσης στον ίδιο κωδικό του ποσού των 14.880,00€ για το οικονομικό έτος 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής του ανωτέρω ποσού στην “EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” λόγω διαχείρισης του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων της Βαρβακείου Πλατείας και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διαχείρισής του.

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι έχει λήξει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της διαχειρίστριας εταιρείας του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων της Βαρβακείου Πλατείας, ο οποίος λόγω εορταστικής περιόδου όπου είναι αυξημένη η κίνηση της αγοράς, πρέπει να παραμείνει ανοιχτός μέχρι την επαναδημοπράτησή του για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30