Οικονομική

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: 12

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 04 του µηνός Απριλίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 19 του μηνός Ιανουαρίου 2017 και ώρα 13.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

 

Δ/νση Οικονομικών

 

  1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 229.186,00€ από τον Κ.Α. 8116.002 Φ.20 για “Έξοδα Π.Ο.Ε. για προμήθειες υλικών ανταποδοτικών υπηρεσιών αναλωσίμων κλπ”.

 

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην ανάγκη άμεσης αποδέσμευσης των σχετικών πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων από την “ΕΚΟ”, που θα χρησιμοποιηθούν για την κίνηση των απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και να αποφευχθεί πιθανή παύση της προμήθειας από μέρους της “ΕΚΟ”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 11 του μηνός Ιανουαρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”, προϋπολογισμού 33.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο αποτέλεσμα ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσφέρουσας εταιρείας “ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” και στην κατακύρωση της σύμβασης. (Α.Π. 002772/04.01.2017).

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της ανοικτής εθνικής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 003353/05.01.2017).

 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των άρθρων έκαστης ομάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των ομάδων, για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για δύο (2) έτη (2016 – 2017), για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 3.958.121,91€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην από 30.12.2016 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας “ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε.” κατά της με αριθμό 1444/2016 πράξης Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 003361/05.01.2017).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

4. Έγκριση δέσμευσης ποσού 10.000,00€ για το έτος 2018 από τον Κ.Α. 6142.012 Φ.0 “Διαχείριση μολυσματικού υλικού” για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας. (Α.Π. 407150/28.12.2016).

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς εσπεριδοειδών από την Οργάνωση Παραγωγών “ΚΑΣΟΑ ΔΑΝΑΟΣ” Α.Ε.Σ. Α.Ε. στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 407123/28.12.2016).

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς νωπών οπωροκηπευτικών από την Οργάνωση Παραγωγών “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ” με το διακριτικό τίτλο “Esperia-Ο.Π.” στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 001962/03.01.2017).

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς πορτοκαλιών από την Οργάνωση Παραγωγών “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΣΟΠ ΚΑΜΠΟΥ” στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 001959/03.01.2017).

8. Λήψη απόφασης για την: (α) αποδοχή ή μη δωρεάς φαρμάκων από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία “GIVMED – Share Medicine Share Life” στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων και (β) έγκριση των όρων του σχετικού συμφωνητικού συνεργασίας. (Α.Π.001953/03.01.2017).

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς δέκα (10) επιταγών δώρου αξίας 100,00€ έκαστης από την επιχείρηση “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ” στον Δήμο Αθηναίων, οι οποίες θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΡΟΩΝ”.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

10. Έγκριση: (α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και δέσμευσης ποσού 5.000,00€ για το έτος 2018 και 5.000,00€ για το έτος 2019 για την προμήθεια Λοιπών Προμηθειών Ειδών Γραφείου (σφραγίδων), (β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 41.000,00€ και δέσμευσης ποσού 45.000,00€ για το έτος 2018 και 45.000,00€ για το έτος 2019 για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου, (γ) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00€ και δέσμευσης ποσού 100.000,00€ για το έτος 2018 και 100.000,00€ για το έτος 2019 για προμήθεια μελανιών – toner κλπ εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και (δ) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ και δέσμευσης ποσού 95.000,00€ για το έτος 2018 και 95.000,00€ για το έτος 2019 για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού. 

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

11. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.445,64€ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα (αεροπορικό εισιτήριο & εισιτήρια Μ.Μ.Μ. για τη μετακίνηση από και προς τους αερολιμένες) και των εξόδων διαμονής, των κ.κ. ΤΑΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΑΒΑΛΛΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, για τη μετάβασή τους στο Λονδίνο προκειμένου να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση “UK Security EXPO 2016” από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 02 Δεκεμβρίου 2016. (Α.Π. 404694/27.12.2016).

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.920,00€ για γραφιστικές υπηρεσίες προς τον Δήμο Αθηναίων για την ενιαία αλλαγή του λογοτύπου του με τους φορείς του.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: (α) συνολικού ποσού 39.223,36€ ήτοι 38.647,36€ για καταβολή οφειλόμενου ποσού στη δικαιούχο κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ που αφορά στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και 576,00€ για τη δικαστική της δαπάνη, σύμφωνα με τη με αριθμό 2041/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και (β) ποσού 27.838,81€ για τόκους υπερημερίας από 26.02.2005 έως και 25.02.2017.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

14. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση στεγασμένου χώρου – εστιατορίου που βρίσκεται στο πάρκο Ελευθερίας, ως προς το ποσό εκκίνησης από 4.500,00€ σε 3.600,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 315346/10.10.2016). (από αναβολή)

15. Λήψη απόφασης για επιστροφή του ποσού των 9.153,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ 7 και για τα έτη 2013, 2014, 2015 & 2016, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08020304 στην υπόχρεο εταιρεία “ΦΙΛΙΩ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ”. (Α.Π. 404208/23.12.2016).

Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας

16. Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση ή μη των συμμισθωτικών δικαιωμάτων του με αριθμό 68Α καταστήματος ιχθυοπωλείου, που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, από τον κ. ΚΟΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στην κ. ΚΟΡΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ με τη σύνταξη και υπογραφή τροποποιητικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης από την ανωτέρω συμμισθώτρια, με την προσκόμιση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. (Α.Π. 000585/02.01.2017).

17. Λήψη απόφασης για την μεταβίβαση ή μη των συμμισθωτικών δικαιωμάτων του με αριθμό 68Β καταστήματος ιχθυοπωλείου, που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, από τον κ. ΚΟΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στον κ. ΚΟΡΑΚΗ ΦΑΝΟΥΡΗ με τη σύνταξη και υπογραφή τροποποιητικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης από τον ανωτέρω μισθωτή, με την προσκόμιση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. (Α.Π. 000591/02.01.2017).

Δ/νση Οικονομικών

18. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.

 Δ/νση Μηχανολογικού

19. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.989,88€ για την προμήθεια μικροανταλλακτικών των οποίων η έλλειψη θα δημιουργούσε σοβαρότατο πρόβλημα στη λειτουργία του στόλου των απορριμματοφόρων του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.001445/03.01.2017).

Δ/νση Κτιριακής Υποδομής

20. Έγκριση: (α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ και (β) δέσμευσης ποσού 700.000,00€ για το έτος 2018 και 110.000,00€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00€ για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ”.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 33.000,00€ για τη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”.

23. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 3.000,00€ για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών ηλεκτρολογικών εργασιών.

Νομική Δ/νση

24. Λήψη απόφασης για την εκ νέου έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών που αφορούν στις δαπάνες της Νομικής Δ/νσης για συνδρομή σε Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών για τα έτη 2017 – 2018. (Α.Π. 002033/03.01.2017).

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων κατά το έτος 2017.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ για έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών κατά το έτος 2017.

27. Λήψη απόφασης για: (α) την ανάθεση ή μη στη δικηγορική εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, δικαστικού χειρισμού πρόσθετων λόγων επί αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου για την υπόθεση “Κουντουριώτικων”, (β) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00€ για τον ανωτέρω δικαστικό χειρισμό και (γ) τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητάς του, προκειμένου να οριστεί το ύψος της αμοιβής της ως άνω εταιρείας δικηγόρων, ποσού 6.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

28. Λήψη απόφασης για: (α) την ανάθεση ή μη στον Δικηγόρο – Ειδικό Νομικό Σύμβουλο κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ, δικαστικού χειρισμού για την άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ υπέρ του κύρους: (1) της υπ’ αριθμ. Οικ. 129894/2010 ΚΥΑ: “Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ.Αττική)”, (2) της υπ’αριθμ. πρωτ. 21168/1723/16/01.04.2016 απόφασης της Γενικής Δ/ντριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία τροποποιήθηκε – παρατάθηκε η υπ’ αριθμ. Οικ. 129894/2010 ΚΥΑ, (3) κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης και για την απόρριψη της με αρ.κατ. 2766/2016 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: “IKE AKINHTA A.E.”, που έχει προσδιοριστεί για συζήτηση την 01.02.2017 ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας και με την οποία ζητείται η ακύρωση των ως άνω πράξεων, (β) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.580,00€ για τον ανωτέρω δικαστικό χειρισμό και (γ) τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητάς του, προκειμένου να οριστεί το ύψος της αμοιβής του ως άνω Δικηγόρου – Ειδικού Νομικού Συμβούλου, ποσού 5.580,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. 

29. Περί έγκρισης ή μη της ήδη ασκηθείσας έφεσης του Δήμου Αθηναίων κατά της με αριθμό 309/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά της μισθώτριας κ.ΦΩΤΟΥΛΑΣ ΚΟΝΤΟΥ - ΜΟΥΣΤΑΚΗ. (Α.Π. 003386/05.01.2017).

30. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΒΑΡΕΛΑ υπό την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου για το διάστημα από 12.12.2013 έως 28.04.2014 από δικηγόρο ή δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 18.01.2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 003372/05.01.2017).

31. Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό Α2926Β/2016 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 003375/05.01.2017).

                                                                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                                   Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: 50

Προς Τα τακτικά µέλη κ.κ. Γεννηµατά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, ∆ασκαλάκη Μελποµένη, Αξελό Ρήγα, Λάµπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραµίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ. Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία, Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση κ. Γ.Καµίνη ∆ήµαρχο Αθηναίων κ. E.Λαµπρακάκη Πρόεδρο ∆.Σ. Αντιδηµάρχους ∆ήµου Αθηναίων κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραµµατέα ∆.Α. Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆.Α. ∆ηµοτικές Παρατάξεις

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 27 του µηνός ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 11:30 σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

∆/νση Κτιριακής Υποδοµής 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 505.929,71€ για την ολοκλήρωση του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 8 (1η ∆.Κ.)”. (Α.Π.402168/21.12.2016). Το κατεπείγον του θέµατος συνίσταται στην υποχρέωση υπογραφής βεβαίωσης ολοκλήρωσης του έργου (περιλαµβανοµένης της συµπληρωµατικής σύµβασης) στις 31.12.2016.

 

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

                                                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                    Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                                 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 49

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 29 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια “ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ & ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 165.119,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 395327/15.12.2016) (από αναβολή).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 48

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. E.Λαμπρακάκη Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 21 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

  1. Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης επί των με Α.Π. 236705/25.07.2016, 236912/25.07.2016 και 236730/25.07.16 ενστάσεων που αφορούν το διαγωνισμό «ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ». (Α.Π. 322365/14.10.2016) (από αναβολή).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                                         Α.Π.: 397720/16.12.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 47

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων,κ. E.Λαμπρακάκη Πρόεδρο Δ.Σ.,Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.,Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.,Δημοτικές Παρατάξεις

 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 16 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της με Α.Π. 373713/24.11.2016 Απόφασης Δημάρχου που αφορά στη διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής του ανωτέρω ποσού στην “EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” λόγω διαχείρισης του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων της Βαρβακείου Πλατείας και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διαχείρισής του. (Α.Π.393794/14.12.2016).

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι έχει λήξει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της διαχειρίστριας εταιρείας του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων της Βαρβακείου Πλατείας, ο οποίος λόγω εορταστικής περιόδου όπου είναι αυξημένη η κίνηση της αγοράς, πρέπει να παραμείνει ανοιχτός μέχρι την επαναδημοπράτησή του για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. 

  1. Έγκριση α) της μερικής ανατροπής της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Π01003 και με Α.Π.379903/30.11.2016, Ε.Α.Δ.1375 και Α.Δ.Α.Ψ07ΩΩ6Μ-063 ως προς το ποσό των 14.880,00€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 6142.002 Φ.0 και β) της δέσμευσης στον ίδιο κωδικό του ποσού των 14.880,00€ για το οικονομικό έτος 2017, για την αντιμετώπιση της δαπάνης καταβολής του ανωτέρω ποσού στην “EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” λόγω διαχείρισης του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων της Βαρβακείου Πλατείας και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διαχείρισής του.

Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στο ότι έχει λήξει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της διαχειρίστριας εταιρείας του υπογείου σταθμού αυτοκινήτων της Βαρβακείου Πλατείας, ο οποίος λόγω εορταστικής περιόδου όπου είναι αυξημένη η κίνηση της αγοράς, πρέπει να παραμείνει ανοιχτός μέχρι την επαναδημοπράτησή του για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                          Α.Π.: 374772/25.11.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 45

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Λαμπρακάκη Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 30 του μηνός Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

  1. Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης προσφορών της ηλεκτρονικής, διεθνούς, ανοικτής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, μέσω σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο, για την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια ανταλλακτικών – αναλώσιμων υλικών για τη “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 12.054.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 359.896,60€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για τόκους υπερημερίας υπέρ των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑΣ κ.α. σε εκτέλεση της με αριθμό 4349/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 12ο Μονομελές) και ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ σε εκτέλεση της με αριθμό 18881/2015 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο Μονομελές). (Α.Π.371323/23.11.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία “ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.” (SIGMASOFTΑ.Ε.) προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, εξήντα (60) αδειών του ιατρικού λογισμικού συνταγογράφησης και διαχείρισης ιατρείου MedExpress(10 άδειες ανά Δημοτικό Ιατρείο). (Α.Π. 369759/22.11.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 4.Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη των οφειλών ετών 2013, 2014 & 2015, συνολικού ποσού 300€, του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΣΛΑΤΖΙΔΗ για την οστεοφύλαξη της συζύγου του ΔΟΜΝΑΣ, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν από τη μαρμάρινη οστεοθήκη στο οστεοφυλάκιο του Β’ Κοιμητηρίου Αθηνών. (Α.Π. 365813/18.11.2016).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 5.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου κυλικείου που βρίσκεται στον Λόφο Λαμπράκη - Βουλιαγμένης, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 900,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.370213/22.10.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 6.Έγκριση δέσμευσης ποσού 8.680,00€ για το έτος 2017 για την κατάρτιση Προγράμματος Αναλογιστικών παροχών στο προσωπικό σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Νο 19. (Α.Π.371466/23.11.2016).

 

 7.Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 803,52€ για τη συντήρηση και αναβάθμιση εννέα (9) μηχανών καταμέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων του ευρώ. (Α.Π.373910/25.11.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ και δέσμευσης πσοού 50.000,00€ για το έτος 2017, για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ GRAFFITIES ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ”. (Α.Π. 371389/23.11.2016).

 

9.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για τη φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εναλλακτικής διαχείρισης “ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΛΕ)”, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 199 & 201 του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 270/1981. (Α.Π.371394/23.11.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                          Α.Π.: 383482/02.12.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 46

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. E.Λαμπρακάκη Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 07 του μηνός Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Γραφείο Δημάρχου

  1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς, από την εταιρεία “HousemarketA.E.” (IKEA), μέλος των εταιρειών του Ομίλου Fourlis, προς τον Δήμο Αθηναίων, αντικειμένων και υλικών γραφείου (όπως περιγράφονται στον σχετικό πίνακα) για να εξοπλιστεί πλήρως το νεοσύστατο “Γραφείο Τριγώνου”. (Α.Π. 381738/01.12.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 2.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”, προϋπολογισμού 33.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 363740/16.11.2016) από αναβολή.

 

 3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΔΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟΔΟΜΟΧΛΟ”, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 1.199.576,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 382735/02.12.2016).

 

 4.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της ανοιχτής εθνικής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 178.560,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών. (Α.Π.382605/02.12.2016).

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 5.Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη συναίνεσης του Δήμου Αθηναίων στο αίτημα των συμβασιούχων περί αναβολής της συζήτησης των με αριθμό 2498/2014 και 2054/2014 εφέσεων του Δήμου Αθηναίων κατά των με αριθμό 758/2014 και 270/2014 πρωτόδικων αποφάσεων άλλως περί ματαίωσης της συζήτησης αυτών στην περίπτωση που δεν γίνει δεκτό από το δικαστήριο το αίτημα αναβολής.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 6.Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 30.000,00€, βάσει του με αριθμό 3748/11.11.2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την καταβολή ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ. (Α.Π.382204/02.12.2016).

 

 7.Έγκριση για τη μερική ανατροπή: α) της με Α.Π. 90720/21.03.2016 Α.Α.Υ. για ποσό 150,00€ που αφορά “Συνδρομές internet”, β) της με Α.Π. 91487/21.03.2016 Α.Α.Υ. για ποσό 255,00€ που αφορά “Προμήθεια διαφόρων ειδών”, γ) της με Α.Π. 117025/12.04.2016 Α.Α.Υ. για ποσό 353,96€ που αφορά «Eκτυπώσεις – Εκδόσεις – Βιβλιοδετήσεις” και δ) της με Α.Π.56406/22.02.2016 Α.Α.Υ. για ποσό 30.000,00€ και της με Α.Π.42528/10.02.2016 Α.Α.Υ. για ποσό 1.185,83€ που αφορά “Δημοσίευση προκηρύξεων”. (Α.Π.382801/02.12.2016).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 8.Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 974,00€, βάσει του με αριθμό 3808/2016 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα και της διαμονής στο Λονδίνο του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη για τη μετάβασή του από τις 28 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2016.

 

 9.Έγκριση δέσμευσης ποσού 7.920,00€ για το έτος 2017 που αφορά σε γραφιστικές υπηρεσίες προς το Δήμο Αθηναίων για την ενιαία αλλαγή του λογότυπού του με τους φορείς του και την στρατηγική ενημέρωσης & προβολής των δραστηριοτήτων τους.

Δ/νση Οικονομικών

 10.Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 94,56€ για την πληρωμή οφειλής εισφοράς σε χρήμα για έκταση 3,58 τ.μ. και β) έκδοσης ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων κ. ΚΟΥΤΟΥΛΟΓΕΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΡΟΥΜΒΙΝΗΣ.

 

 11.Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αριθμό 58/22.01.2016 πράξης Ο.Ε. που αφορά στη διάθεση πίστωσης έτους 2016 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 8115.001 Φ.10, για ποσό 93.000,00€ με δικαιούχο το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. (Α.Π.382517/02.12.2016).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 12.Λήψη απόφασης για το αίτημα αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗ ΙΩΑΝΝΗ, μισθωτή του κυλικείου στις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Αγ.Ανδρέα από 15.06.2016 έως 30.09.2016, λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. (Α.Π. 375147/28.11.2016).

 

13.Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη της απαλλαγής από τέλη καθαριότητας και φωτισμού των παροχών α) 00096410 και β) 00461272 που ηλεκτροδοτούν τους κινηματογράφους “ΑΠΟΛΛΩΝ” και “ΑΤΤΙΚΟΝ” επί της οδού Σταδίου αρ. 19 (με χρέωση μόνο 10 τ.μ. κάθε παροχής), μέχρι 31.12.2017, εφόσον δεν θα έχουν αποκατασταθεί και δεν θα έχουν λειτουργήσει νωρίτερα. (Α.Π.381761/01.12.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 14.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την Οργάνωση Παραγωγών “Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ” προς τον Δήμο Αθηναίων, φρούτων (ροδάκινα, νεκταρίνια, δαμάσκηνα, μήλα, ακτινίδια, εσπεριδοειδή) με σκοπό τη δωρεάν διανομή τους. (Α.Π. 382464/02.12.2016).

 

 15.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την Οργάνωση Παραγωγών “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣ” προς τον Δήμο Αθηναίων, εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, κλημεντίνη) με σκοπό τη δωρεάν διανομή τους. (Α.Π. 382466/02.12.2016).

 

 16.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την Οργάνωση Παραγωγών “Ε.Α.Σ. Αργολίδος - ΡΕΑ” προς τον Δήμο Αθηναίων, πορτοκαλιών με σκοπό τη δωρεάν διανομή τους. (Α.Π.382469/02.12.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 17.Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα ατελούς εκταφής και οστεοφύλαξης για τα έτη 2016 και 2017 των οστών της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. (Α.Π. 372556/24.11.2016).

 

 18.Λήψη απόφασης για: α) τη δημοσίευση στον Ημερήσιο Τύπο ανακοίνωσης – γνωστοποίησης σχετικά με την όλη διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου στο Β’ Κοιμητήριο και β) τον ορισμό ημέρας και ώρας διεξαγωγής κλήρωσης. (Α.Π.372679/24.11.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 19.Έγκριση συμπληρωματικής δέσμευσης συνολικού ποσού 9.879.340,00€ από τον Κ.Α. 6244.001 Φ.20 και συνολικού ποσού 2.580.320,00€ από τον Κ.Α. 6244.001 Φ.30 για τα έτη 2017 έως και 2022, για την προμήθεια “ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΙ ΕΤΩΝ” συνολικού προϋπολογισμού 16.452.057,12€, για την κάλυψη της ανάγκης προμήθειας εξοπλισμού, οχημάτων και μηχανημάτων που διατίθενται για την εκτέλεση διαφόρων έργων από τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 379209/30.11.2016).

 

 20.Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00€ και β) δεσμεύσης ποσού 2.700,00€ για το έτος 2017, ποσού 2.700,00€ για το έτος 2018 και ποσού 2.700,00€ για το έτος 2019, για την άμεση προμήθεια αυτόματου πλυστικού συστήματος εξαρτημάτων με χρονομίσθωση για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Οχημάτων και Διαχείρισης Υλικού. (Α.Π.382452/02.12.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 21.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.615,00€ για την αποπληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2009”.

 

 22.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΑ 5ο, 6ο, 7ο Δ.Δ. ΣΕΙΡΑ ΣΑ 81/2007 Ι.Π.”.

 

 23.Έγκριση για την μερική ανάκληση δέσμευσης ποσού 925.000,00€ για το έτος 2017 για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 157/2015”. (Α.Π.381727/01.12.2016).

 

 24.Λήψη απόφασης για: α) τη διενέργεια δημόσιου, ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2015” προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και β) την κατάρτιση όρων, σύνταξη διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

 

 25.Λήψη απόφασης για: α) τη διενέργεια δημόσιου, ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 85/2015” προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%και β) την κατάρτιση όρων, σύνταξη διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου.

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 26.Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 750.000,00€ για το έτος 2017 και ποσού 2.549.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ” προϋπολογισμού 3.300.000,00€. (Α.Π.375709/28.11.2016).

 

 27.Λήψη απόφασης για την ανατροπή της με αριθμό Π00858 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 4.493,73€ που αφορά καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προβεί στη μετατόπιση του στύλου και του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης στην οδό Ειρήνης Αθηναίας στο λόφο του Στρέφη. (Α.Π. 375712/28.11.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 28.Έγκριση για την ανάκληση δέσμευσης ποσού 95.000,00€ για το έτος 2018 και εκ νέου δέσμευση πίστωσης ποσού 395.000,00€ για το έτος 2018 για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2016”. (Α.Π. 378187/29.11.2016).

 

 29.Κατάρτιση όρων, σύνταξη διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2016” συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π. 378188/29.11.2016).

 

30.Λήψη απόφασης επί των ενστάσεων: α) με Α.Π. 225724/14.07.2016 της εταιρείας “ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.”, β) με Α.Π. 222732/12.07.2016 της Σύμπραξης “Α. & Ι. ΠΡΕΣΒΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.” με δ.τ. “ΙΡΙΣ Ο.Ε.” και “ΦΑΝΑΡΑΣ Κ.  – ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ Π. & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.” με δ.τ. “ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ” και γ) με Α.Π. 222513/12.07.2016 της εταιρείας “ΔΑΙΟΜΕΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, κατά του από 01.07.2016 Πρακτικού ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προεκτιμώμενης αμοιβής ποσού 426.368,68 συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.249942/08.08.2016 & Α.Π. 377927/29.11.2016).

Νομική Δ/νση

 31.Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 372/2016 απόφασης του 24ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 381650/01.12.2016).

 

 32.Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 690/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και κατά της αντιδίκου ΕΛΕΝΗΣ ΓΚΑΤΖΟΦΛΙΑ. (Α.Π. 381659/01.12.2016).

 

 33.Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 2041/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Τριμελές). (Α.Π.381654/01.12.2016).

 

34.Λήψη απόφασης για την έγκριση της με Α.Π. 382677/02.12.2016 Απόφασης της Αναπληρώτριας Δημάρχου με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση Αίτηση Ανάκλησης κατά της 12/2016 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Αθηναίων. (Α.Π.382934/02.12.2016).

 

35.Περί έγκρισης είτε της ήδη ασκηθείσας εφέσεως ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών κατά της με αριθμό 1382/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Μισθωτικών Διαφορών) είτε για την παραίτηση από της εφέσεως αυτής με αριθμό κατάθεσης 230/2016. (Α.Π.382999/02.12.2016).

 

36.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 5156/2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (διαδικασία εργατικών διαφορών). (Α.Π.383447/02.12.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                          Α.Π.: 367229/18.11.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 44

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ.

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο, Αλεξίου Κωνσταντίνο, Σοφιανό Νικόλαο, Κωνσταντίνου Πέτρο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ε. Λαμπρακάκη Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 23 του μηνός Νοεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Διαγωνισμοί

Δ/νση Κοιμητηρίων

  1. Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Γ’ Κοιμητήριο. (Α.Π.338391/26.10.2016). (10:00 π.μ.)

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 

 2.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (LAN-WAN) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24ΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, προϋπολογισμού 74.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, περί ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού. (Α.Π. 357926/11.11.2016).

 

3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”, προϋπολογισμού 33.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 363740/16.11.2016).

 

4.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» σε σημεία διανομής που θα ορίσει ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο των διοικητικών δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς – οικονομικής προσφοράς και της ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. (Α.Π. 365912/18.11.2016).

 

 5.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του Πρακτικού διεξαγωγής διαδικασίας απευθείας ανάθεσης κατεπείγουσας προμηθείας «ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ)» προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων (έναρξη λειτουργίας Παιδικών Σταθμών, Μαγειρείων και Κεντρικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών 2016), για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016, συνολικού ποσού 49.594,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος. (Α.Π. 365689/17.11.2016).

 

6.Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατ’ άρθρο, για την υλοποίηση της προμήθειας «ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΛΠ)» για το έτος 2016, προϋπολογισμού 149.882,52€ συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.351618/07.11.2016).

 

7.Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και σύσταση Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣιδΗρικών Ειδών», προϋπολογισμού 114.334,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

 

8.Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια «Υλικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος» για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, συνολικού προϋπολογισμού 149.998,50€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

 

9.Καθορισμός όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός Γνωμοδοτικού οργάνου της προκήρυξης της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης ανάδειξης προμηθευτών - χορηγητών, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων, για την προμήθεια «Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου (Υλικά Καθαριότητας)», προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, για το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 31-12-2017, συνολικού προϋπολογισμού 1.929.122,39€ συμπ/νου Φ.Π.Α.24%.

 

10.Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών» έτους 2016, στο πλαίσιο των διοικητικών δαπανών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 

 11.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου κ. ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΡΗ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Β΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων α) ποσού 1.460,00€ από τον Κ.Α. 6421.001 Φ.0 και β) ποσού 1.460,00€ από τον 6423.001 Φ.0, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Ρώμη – Αθήνα καθώς και των εξόδων διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και του έτερου εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, από τις 8 έως και τις 11 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συνδιάσκεψη με θέμα το μεταναστευτικό.

 

12.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του κ. Αθανάσιου Τάτση, του Ελευθερίου, κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, του Τμήματος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας ποσού 2.600,00€ από τον ΚΑ 6422.001 Φ.10 για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα και των εξόδων διαμονής, του προαναφερόμενου και του κ. Αριστείδη Καβαλλάρη, Δημοτικού Αστυνομικού του ιδίου Τμήματος, για τη μετάβασή τους στο Λονδίνο, από τις 29 Νοεμβρίου έως και τις 02 Δεκεμβρίου 2016, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση για θέματα ασφαλείας «UK Security EXPO 2016».

 

13.Έγκριση γενόμενης δαπάνης α) ποσού 1.008,00€ από το με αριθμό 3756/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Γεωργίας Καμάρη του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Ε’, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, σε βάρος του Κ.Α. 6421.001 Φ.0 για την κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα και της διαμονής στο Λονδίνο του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και β) ποσού 1.008,00€ από το με αριθμό 3757/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Γεωργίας Καμάρη του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, βαθμού Ε’, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, σε βάρος του Κ.Α. 6423.001 Φ.0, για την κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου Αθήνα – Λονδίνο – Αθήνα και της διαμονής στο Λονδίνο της Διευθύντριας του γραφείου Δημάρχου κ. Μαρίας Λογοθέτη, για τη μετάβασή τους από τις 13 έως και τις 15 Νοεμβρίου 2016 προκειμένου να συμμετάσχουν σε διάσκεψη με θέμα την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων στις πόλεις.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 

14.Έγκριση α) απαλλαγής και αντικατάστασης του κ. ΣγούντζοΥ Ιωάννη από μέλος της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του επαναληπτικού, συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας, συνολικού προϋπολογισμού 31.186,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, κ. Σγούντζο Ιωάννη, β) της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να οριστεί νέο τακτικό μέλος, σύμφωνα με το αρ. 221 του Ν. 4412/2016 και γ) του από 25.10.2016 πρακτικού διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης. (Α.Π.355607/10.11.2016).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 

15.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. που αφορά στον μειοδοτικό διαγωνισμό για την απομάκρυνση διαφημιστικών μέσων που έχουν τοποθετηθεί χωρίς άδεια σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς χώρους. (Α.Π. 351888/08.11.2016).

 

16.Λήψη απόφασης για α) τον καθορισμό συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017 και β) την τροποποίηση της με αριθμό 1515/2015 Απόφασης Δ.Σ. ως προς το ύψος του ειδικού προστίμου, σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο, από 500,00€ σε 600,00€ ανά κυβικό μέτρο για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

 

17.Λήψη απόφασης για α) τη διατήρηση των συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, βιτρινών-προθηκών, κινητών βιτρινών, οικοδομικών υλικών κλπ. για το έτος 2017 και β) την τροποποίηση της με αριθμό 1520/2015 Απόφασης Δ.Σ. ως προς το ύψος του ειδικού προστίμου, σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο, από 500,00€ σε 600,00€ ανά κυβικό μέτρο για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

 

18.Λήψη απόφασης για τη διατήρηση συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για την πώληση πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων ειδών και δένδρων, για το έτος 2017.

 19.Λήψη απόφασης για α)τη διατήρηση των συντελεστών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τα Περίπτερα, για το έτος 2017, όπως είχαν καθοριστεί με τη με αριθμό 1517/2015 Απόφαση Δ.Σκαι β) την τροποποίηση της με αριθμό 1517/2015 Απόφασης Δ.Σ., ως προς το ύψος επιβολής του ειδικού προστίμου σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο, από 500,00€ σε 600,00€ ανά κυβικό μέτρο, για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

20.Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή τέλους κοινοχρήστων χώρων,  για  την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κίνησης τουριστικών οχημάτων δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης Πόλεων για το έτος 2017.

21. Λήψη απόφασης για α) τη διατήρηση των συντελεστών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2017, στα ίδια επίπεδα τιμών ως αυτοί είχαν καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2016 με τις με αριθμό 1516/2015 & 1517/2015 Αποφάσεις Δ.Σ. για:

i)  Κιόσκια διανομής τύπου – Προθήκες δωρεάν διανομής τύπου.

ii) Μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου & Παλαιοπώλες κυριακάτικης αγοράς.

iii) Συμμετέχοντες σε θρησκευτικά πανηγύρια (εμποροπανηγύρεις).

iv) Πρατήρια υγρών καυσίμων (υπόγειες δεξαμενές – ενδεικτικές πινακίδες εργασιών και τιμοκαταλόγου) και β) τη τροποποίηση των με αριθμό 1516/2015 & 1517/2015 Αποφάσεων Δ.Σ., ως προς το ύψος του ειδικού προστίμου, σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο, από 500,00€ σε 600,00€ ανά κυβικό μέτρο, για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

22.Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της με αριθμό 1512/2015 Απόφασης του Δ.Σ χωρίς καμία αναπροσαρμογή συντελεστών που αφορά στη διατήρηση των συντελεστών τέλους διαφημίσεων και τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από διαφήμιση, σχετικά με τη χορήγηση ολιγοήμερων αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια κοινωφελών εκδηλώσεων, καλλιτεχνικών και προωθητικών ενεργειών.

Δ/νση Οικονομικών

23.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του τροποποιημένου σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2017 και του προβλεπόμενου από τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4111/2013 Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.).

 

24.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 1.802,38€ και β) 40.607,69€ για καταβολή δικαστικών εξόδων και τόκων υπερημερίας χρήσης, σύμφωνα με τις με αριθμό 5577 και 5578/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές). (Α.Π. 353009/08.11.2016).

 

25.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη κληρονομιάς, βάσει της Διαθήκης του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ως προς το οικόπεδο επί της οδού Δημαράκη επιφάνειας 7.950 τ.μ. (Α.Π. 352635/08.11.2016).

26.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 161.812,13€ για την έκδοση συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής για τη λογιστική τακτοποίηση τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., τα οποία αφορούν τέλη είσπραξης προστίμων από παραβάσεις ΚΟΚ. (Α.Π. 356178/10.11.2016).

 

27.Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση της Λέσχης Φιλίας Άνω Κυψέλης και της Λέσχης Φιλίας  Εξαρχείων. (Α.Π. 352256/08.11.2016).

 

28.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 330.468,23€ για την πληρωμή των εν γένει δικαστικών εξόδων των δικαιούχων ιδιοκτητών της αποζημίωσης ρυμοτομούμενων με την 6/2002 πράξη αναλογισμού ιδιοκτησιών επί των οδών Λένορμαν, Ιφιγενείας, Ηρούς, Ζηνοδώρου, Μελάμποδος και Νικομήδους και την παρακατάθεσή του στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με την 4397/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 

29.Έγκριση δέσμευσης ποσού 38.500,00€ για το έτος 2017 για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων στις κατασκηνώσεις στον Αγιο Ανδρέα ΑΤΤΙΚΗΣ». (Α.Π.352995/08.11.2016).

 

30.Έγκριση α) ανατροπής της με αριθμό 678/2016 Πράξης της Ο.Ε., που αφορά την έγκριση δαπάνης 50.000,00€, β) ανάκλησης της με αριθμό 679/2016 Πράξης της Ο.Ε. που αφορά δέσμευση ποσού 25.000,00€για το έτος 2017 και γ) δέσμευσης ποσού 73.800,00€ για το έτος 2017 για την προμήθεια θέρμανσης και κλιματισμού. (Α.Π.362025/15.11.2016).

 

31.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 561,64€ για την τοποθέτηση υδρομετρητή για τον Κόμβο Αλληλοβοήθειας Πολιτών (πρώην Φρουραρχείο) επί της οδού Δομοκού 2 και β) έκδοσης ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηριακών Έργων ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων. (Α.Π.353003/08.11.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 32.Έγκριση δέσμευσης ποσού 10.000,00€ για το έτος 2017 για τη διαχείριση μολυσματικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας.

 

33.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς από την εταιρεία με την επωνυμία «CHIPITASA» στο Δήμο Αθηναίων που αφορά α) στην παροχή υπηρεσιών μεταφοράς, ήτοι 23 δρομολόγια, για τη συνδρομή διανομής τροφίμων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας για Απόρους ΤΕΒΑκαι β) σε 200.000 τεμάχια κρουασάν το χρόνο, για τους ωφελούμενους όλων των κοινωνικών δομών και των κοινωνικών προγραμμάτων που υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων και όλα τα θυγατρικά Νομικά του Πρόσωπα.

Δ/νση Κοιμητηρίων

 34.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 18/220 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου στον κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, με την καταβολή του ποσού των 41.756,81€.(Α.Π.355174/09.11.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 35.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ και β) δέσμευσης ποσού 75.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση – Αποκατάσταση γλυπτών έργων τέχνης, φανοστατών, συντριβανιών με γλυπτά, ενεπίγραφων στηλών και αναμνηστικών πινακίδων». (Α.Π.352276/08.11.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 36.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου «Χρωματισμοί – μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων Δήμου Αθηναίων στο 7ο Δ/σμα καθώς και στα λοιπά Δ/τα 2009». (Α.Π.352684/08.11.2016).

 

 37.Λήψη απόφασης για τη ματαίωση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: “Υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου” της Πράξης με MIS 464638 και συνολικά την ματαίωση της Πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 34ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 93ου – 95ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 45ου – 73ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 76ου – 138ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΣΠΑ MIS 464638». (Α.Π.358316/11.11.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

38.Λήψη απόφασης για την αποζημίωση ή μη με εξωδικαστικό συμβιβασμό ποσού 1.954,25€ στον κ. ΑΡΧΙΜΗΔΗ ΤΣΟΥΛΑΚΟ για υλικές ζημίες που υπέστη το με αριθμό ΖΚΧ - 4384 αυτοκίνητό του, έπειτα από ατύχημα που συνέβη, στην οδό Ερνέστου Κουρτίου 57. (Α.Π. 362285/15.11.2016).

 

39.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 130,00€ για πληρωμή αποζημίωσης στον κ. ΚΥΚΚΟ ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΥΚΑ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού, σύμφωνα με τη με αριθμό 1156/2016 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 349402/04.11.2016).

 

40.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στις 2η και 7η Δημοτικές Κοινότητες». (Α.Π. 353187/08.11.2016).

 

41.Έγκριση α) δέσμευσης ποσού 35.000,00€ για το έτος 2017 για την ολοκλήρωση και αποπληρωμή της προμήθειας ασφαλτομίγματος ΑΣ12,5 που εκτελείται από την εταιρεία SIDEA.E. και β) ανατροπή της με Α.Π. 61129/2016 (Π00238) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης κατά 35.000,00€.(Α.Π. 352484/08.11.2016).

 

42.Λήψη απόφασης για την πληρότητα και την εγκυρότητα των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της μειοδότριας εταιρείας «Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 157/2015. (Α.Π. 366420/18.11.2016).

Νομική Δ/νση

43.Περί έγκρισης ή μη της υπεράσπισης του πρώην υπαλλήλου της Δ/νσης Εμπορίου και Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ από δικηγόρο ή δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Δ’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 25-11-2016 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατόπιν του υπ’αριθμ.Δ13/2561 κλητήριου θεσπίσματος του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. (Α.Π. 366689/18.11.2016).

 

44.Περί έγκρισης ή μη της υπεράσπισης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, δημοτικού αστυνομικού του Δήμου Αθηναίων την 13-10-2012, από δικηγόρο επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά την εξ αναβολής δικάσιμο της 3-5-2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατόπιν του υπ’ αριθμ. Β. Κλ. ΙΑ13/5477/2016 κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31