Οικονομική

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 36

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 01 του μηνός Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του 1ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του επαναληπτικού, συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ” για τον κλιματισμό, αερισμό και εξαερισμό δύο βρεφονηπιακών σταθμών (Θερμοπυλών 36-38 & Λεωνίδου - Κεραμεικός και Νεοχωρίου 5 - Άνω Κυψέλη) του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 73.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, περί ματαίωσης της διαδικασίας καθώς απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς. (Α.Π.312205/26.10.2017).

 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞΥΠΠ)”, για χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και έως 31.12.2018, συνολικού προϋπολογισμού 197.730,30€, συμπ/νου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης 30% επί του αρχικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, που αφορά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας. (Α.Π.310716/25.10.2017).

3. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών των άρθρων του τιμολογίου, για την παροχή της υπηρεσίας “ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.. Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ή μη του ποσού των 4.068,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΙΘΑΚΗΣ 78-80-82 για τα έτη 2014 & 2015, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01140112 στην υπόχρεο εταιρεία “ΓΙΟΥΜΠΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΙΟΥΜΠΕΚΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ο.Ε.”. (Α.Π.304332/20.10.2017).

5. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση α) των συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων, βιτρινών-προθηκών, κινητών βιτρινών, οικοδομικών υλικών κλπ. για το έτος 2018, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί και εγκριθεί με τη με αριθμό 2008/2008 Α.Δ.Σ. και είχαν διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα για τα έτη 2010 - 2017 με τις με αριθμό 2337/2009, 73/2011, 1381/2011, 1041/2012, 1101/2013, 1530/2014, 1520/2015, 2132/2016 Α.Δ.Σ. και β) του ειδικού προστίμου 600,00€ ανά κυβικό μέτρο, σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4257/2014.

6. Λήψη απόφασης α) για τη διατήρηση συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2018, στα ίδια επίπεδα τιμών που είχαν καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2017 με τη με αριθμό 2135/2016 Α.Δ.Σ. για i) μικροπωλητές υπαίθριου στάσιμου εμπορίου & παλαιοπώλες κυριακάτικης αγοράς, ii) συμμετέχοντες σε θρησκευτικά πανηγύρια (εμποροπανηγύρεις) iii) πρατήρια υγρών καυσίμων (υπόγειες δεξαμενές ή/και ενδεικτικές πινακίδες εργασιών ή/και τιμοκαταλόγου), iv) πακέτα θέσεων για ΚΙΟΣΚΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ και β) έτσι ώστε στις θέσεις των μικροπωλητών να συμπεριληφθούν δύο (2) θέσεις ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΩΝ, επί της οδού ΑΘΗΝΑΣ (πρώην δημοπρατούμενες θέσεις οι οποίες έχουν μετατραπεί σε ετήσιες, σύμφωνα με τη με αριθμό 463/2013 Α.Δ.Σ.) με ετήσιο τέλος 435,00€/τ.μ..

 7. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση του συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2018, για την πώληση πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων ειδών και δένδρων, στην ίδια τιμή που είχε καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2017 με τη με αριθμό 2134/2016 Α.Δ.Σ..

8. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση α) των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τα περίπτερα, για το έτος 2018, όπως είχαν καθοριστεί με τη με αριθμό 2136/2016 Α.Δ.Σ. και β) του ειδικού προστίμου σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο σε 600,00€ ανά κυβικό μέτρο, για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, όπως είχε καθορισθεί με την ανωτέρω Α.Δ.Σ..

9. Λήψη απόφασης α) για τη διατήρηση των συντελεστών τέλους διαφημίσεων και τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από διαφήμιση, β) τη μείωση των συντελεστών τέλους για την χορήγηση ολιγοήμερων αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών και γ) τη διατήρηση του συμβολικού τέλους σε φυσικά πρόσωπα όπως καλλιτέχνες δρόμου κλπ.

10. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση του συντελεστή τέλους κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων κίνησης τουριστικών οχημάτων δημόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων για το έτος 2018.

11. Λήψη απόφασης α) για τη διατήρηση συντελεστών τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2018, β) για τη διατήρηση του ειδικού προστίμου (600,00€ ανά κυβικό μέτρο), σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειμένων από τον κοινόχρηστο χώρο για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4257/2014, γ) για τον καθορισμό ειδικού τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στον εξωτερικό χώρο του δημοτικού κυλικείου εντός του Εθνικού Κήπου, στην τιμή των 50,00€/τ.μ. και 70,00€/τ.μ. στον περιβάλλοντα κοινόχρηστο χώρο του δημοτικού αναψυκτηρίου στο Πάρκο Ελευθερίας, δ) για το ειδικό τέλος 30,00€ για τοποθέτηση εντός του παραχωρούμενου – οριοθετημένου κοινόχρηστου χώρου, σκιαδίων και λοιπών λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων, ε) για την προσκόμιση και κατάθεση εγγυητικής επιστολής, στην αρμόδια υπηρεσία αξίας 40,00€/τ.μ., στις περιπτώσεις τοποθέτησης ξύλινου δαπέδου εντός του αδειοδοτημένου παραχωρούμενου οριοθετημένου κοινόχρηστου χώρου.

12. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση του οικιακού συντελεστή για το 2018 στο 1,55 €/τ.μ. ετησίως και ως προς τους συντελεστές λοιπών χώρων (επαγγελματικών) τη μείωση για δραστηριότητες λιανικού εμπορίου πλην τροφίμων κ.λ.π. σε συντελεστή 5,60 €/τ.μ. ετησίως, τη μείωση για δραστηριότητες σε χώρους παρεχόμενων υπηρεσιών πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κ.λ.π. σε 5,40€/τ.μ. ετησίως, τη διατήρηση στις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες σε 6,24€/τ.μ. ετησίως και τον συντελεστή των σταθμών αυτοκινήτων στο 75% του συντελεστή αυτού, και τον προσδιορισμό των κοινωνικών απαλλαγών και μειώσεων στο πλαίσιο της παραγράφου 3 του αρ. 202 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του αρ. 13 του Ν.4368/2016 με τη διατήρηση αυτών ως έχουν ορισθεί και ισχύουν σήμερα.

13. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση για το έτος 2018 συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στα επίπεδα του 2017.

Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας

14. Λήψη απόφασης α) για τη διατήρηση των τελών και δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων, οικονομικού έτους 2018, στα ίδια επίπεδα τιμών με αυτά του οικονομικού έτους 2017 και β) για την εισαγωγή νέων τελών και δικαιωμάτων όπως προβλέπονται στον νέο Κανονισμό Κοιμητηρίων (Α.Δ.Σ. 1020/2017).

15. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης της εγγυήτριας κ. ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΝΗ των με αριθμό 11 και 12 πάγκων – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με νέο εγγυητή τον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΡΙΓΚΑΚΗ και την προσκόμιση νέων εγγυητικών επιστολών. (Α.Π.309943/25.10.2017).

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείων και εργαστηρίων προς κάλυψη σχετικών αναγκών του Τμήματος Δημοτικού & Ιστορικού Αρχείου της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.298058/16.10.2017).

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Α.Π.297268/16.10.2017).

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας της αποθανούσης υπαλλήλου ΛΥΚΙΔΟΥ – ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ ΙΟΥΛΙΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ. (Α.Π.299577/17.10.2017).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

19. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, σχετικά με την αιτιολόγηση του μεγάλου ποσοστού έκπτωσης των προσφορών του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ”προϋπολογισμού 2.499.991,66€ με αναθεώρηση καιΦ.Π.Α(Α.Π.303395/19.10.2017).

Δ/νση Μηχανολογικού

20. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 8.273,48€ για τις πληρωμές του Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.), των υπεύθυνων δηλώσεων για Ταχογράφους και τη θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων για οχήματα του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.294557/12.10.2017).

Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 43.253,41€ για την καταβολή τόκων υπερημερίας, μετά τη με αριθμό 4619/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για το έργο “Ανάπλαση λόφου Λυκαβηττού”. (Α.Π.296082/13.10.2017).

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 374,80€ για την πληρωμή αποζημίωσης στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού και σύμφωνα με τη με αριθμό 964/29.08.2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.296224/13.10.2017).

23. Λήψη απόφασης για την πληρότητα και την εγκυρότητα των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου για την υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 4ης & 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ” Α.Μ. 10/2013, προϋπολογισμού 2.342.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π.308985/24.10.2017).

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 29.08.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017” προϋπολογισμού 6.200.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην επιλογή προσωρινού αναδόχου, κατόπιν της Γνωμοδότησης του ΤΣΔΕΠΑ περί μη ματαίωσης της διαδικασίας. (Α.Π.312307/26.10.2017).

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 24.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης Δ.Κ.” προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης στη μειοδότρια εταιρεία και προσωρινό ανάδοχο “ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 66,54%. (Α.Π.312333/26.10.2017).

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 13.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1ης Δ.Κ. 2017 ΣΕΙΡΑ ΕΑ158 & ΕΑ159/2017” προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης στον μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο “ΤΕΧΝΗΚΩΝ Α.Τ.Ε.” με ποσοστό έκπτωσης 63,77%. (Α.Π.312359/26.10.2017).

Δ/νση Κτιριακής Υποδομής

27. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.800,00€ και β) δέσμευσης ποσού 20.000,00€ για το έτος 2018, για την “Εποπτεία καλής λειτουργίας και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων του Σεράφειου αθλητικού και πολιτιστικού κέντρου”. (Α.Π.296221/13.10.2017).

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.600,00€ για την προμήθεια – τοποθέτηση σκιάστρων (υφασμάτινων) για τον χώρο στάθμευσης της οδού Παλαιολόγου 9. (Α.Π.296222/13.10.2017).

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της από 20.10.2017 Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” προϋπολογισμού 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στη με Α.Π. 293308/12.10.2017 ένσταση του κ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατά της με αριθμό 1066/2017 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.305542/20.10.2017).

                                                                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                                                                                                                Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 18 του μηνός Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 09 του μηνός Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.00 σε
έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τετάρτη 04 του µηνός Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 20 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 12 του µηνός Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 14.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέµατος:

∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών 

1. α) Επανασυζήτηση του 2ου θέµατος της 28ης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής, εθνικής, δηµόσιας σύµβασης, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, κάτω των ορίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια “ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισµού 103.093,15€ συµπ/νου ΦΠΑ 6%, 13% και 24%, που αφορά στο στάδιο κατακύρωσης του αποτελέσµατος» (Α.Π.229778/09.08.2017) και β) λήψη απόφασης για την επιστροφή παραβόλου ενστάσεως ποσού 600,00€ που αφορά στη µε Α.Π. 134519/11.05.2017 ένσταση της εταιρείας “ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.” σχετικά µε τον ανωτέρω διαγωνισµό, διότι έγινε εν µέρει δεκτή µε τη µε αριθµό 704/2017 πράξη Ο.Ε.. 2 Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στην ανάγκη ̟ροµήθειας φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για την άµεση κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών.

 

 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                      Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                                                    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 05 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση
στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:


Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
1. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός
Επιτροπής -Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την εκτέλεση εργασίας
“ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ”, για τις ανάγκες του -Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2017 – 2018,
συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.241581/29.08.2017).

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 29 του µηνός Αυγούστου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:


Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 28 του μηνός Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 19 του μηνός Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30