Οικονομική

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τετάρτη 04 του µηνός Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 20 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 12 του µηνός Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 14.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέµατος:

∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών 

1. α) Επανασυζήτηση του 2ου θέµατος της 28ης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα: «Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής, εθνικής, δηµόσιας σύµβασης, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, κάτω των ορίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια “ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισµού 103.093,15€ συµπ/νου ΦΠΑ 6%, 13% και 24%, που αφορά στο στάδιο κατακύρωσης του αποτελέσµατος» (Α.Π.229778/09.08.2017) και β) λήψη απόφασης για την επιστροφή παραβόλου ενστάσεως ποσού 600,00€ που αφορά στη µε Α.Π. 134519/11.05.2017 ένσταση της εταιρείας “ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο.Ε.” σχετικά µε τον ανωτέρω διαγωνισµό, διότι έγινε εν µέρει δεκτή µε τη µε αριθµό 704/2017 πράξη Ο.Ε.. 2 Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στην ανάγκη ̟ροµήθειας φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για την άµεση κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών.

 

 

                                                                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                      Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                                                    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 05 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση
στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:


Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
1. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός
Επιτροπής -Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την εκτέλεση εργασίας
“ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ”, για τις ανάγκες του -Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2017 – 2018,
συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.241581/29.08.2017).

Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 29 του µηνός Αυγούστου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:


Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 28 του μηνός Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 19 του μηνός Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 25
Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 04 του μηνός Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση
στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Σας καλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 29 του μηνός Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος:

Σας καλούµε να προσέλθετε την Παρασκευή 23 του µηνός Ιουνίου 2017 και ώρα 11.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέµατος:

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Μάιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31