Οικονομική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 104648/01.04.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:14

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 06 του μηνός Απριλίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)» προϋπολογισμού 12.842.778,87€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά στην Πράξη 36/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την προμήθεια των ειδών τροφίμων της Ομάδας 5 του Πίνακα Α΄(Κατεψυγμένα Ψάρια) (Α.Π. 089427/18.03.2016). (από αναβολή)
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης τουεπαναληπτικού,πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», για τα έτη 2016 & 2017, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 088746/18.03.2016). (από αναβολή)
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο προμήθειας «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» του Δήμου Αθηναίων, διάρκειας τριών (3) ετών και με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31.12.2018 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, συνολικής μέγιστης εκτιμώμενης δαπάνης 1.081.083,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών. (Α.Π. 101739/31.03.2016).
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, επαναληπτικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας «ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα άρθρων και για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε ομάδας ή για το σύνολο των ομάδων ποσοτήτων όλων των ειδών, προϋπολογισμού 269.651,67€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), που αφορά στην προδικαστική προσφυγή της εταιρείας «ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.» κατά της με αριθμό 218/2016 πράξης Ο.Ε.. (Α.Π.102118/31.03.2016).
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά ομάδα άρθρων, προϋπολογισμού 39.360,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στη ματαίωση του διαγωνισμού. (Α.Π.103826/01.04.2016).
 6.  Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 65.624,44€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο άνοιγμα και στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 103821/01.04.2016).
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 22.582,80€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσματος για τα μη κατακυρωθέντα άρθρα. (Α.Π. 103833/01.04.2016).
 8. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων, έγκριση τεχνικής μελέτης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017» προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού. (Α.Π. 090236/18.03.2016). (από αναβολή)
 9. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης και σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης σε (40) σαράντα ημέρες του ηλεκτρονικού, διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, διαγωνισμού για την εργασία – υπηρεσία με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 2.723.896,46€, με δικαίωμα προαίρεσης 300.000,00€, συμπ/νων των νόμιμων φόρων, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 10. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικής μελέτης καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ» προϋπολογισμού 49.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος. (Α.Π.101244/30.03.2016).
 11. Καθορισμός όρων και έγκριση τευχών δημοπρασίας του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΝΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» προϋπολογισμού 46.740,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€, για την προμήθεια ψυγείων οικιακής χρήσης, ψυγείων συντήρησης φαρμάκων και γεννήτριας για τις ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων, των Λεσχών Φιλίας και του Δημοτικού κτηρίου επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 14.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., για δημιουργική σύλληψη, εικονογράφηση και φιλοτέχνηση ενημερωτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια, ντοσιέ, προγράμματα, banners, καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κ.λ.π.) των δημόσιων εκδηλώσεων (ημερίδες, καμπάνιες προβολής κοινωνικών υπηρεσιών κ.λ.π.) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., για την επικαιροποίηση, μετάφραση σε άλλες γλώσσες, εκτύπωση φυλλαδίων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας, για τη δημιουργία και εκτύπωση αφισών και άλλου έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το Κοινωνικό Έργο του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη αντικατάστασης του ακινήτου του κ. ΜΠΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ως εγγύηση των με αριθμό 8 και 9 οπωροπωλείων στην οδό Αριστογείτονος στη Βαρβάκειο Αγορά, με τις νέες εγγυητικές επιστολές αορίστου διάρκειας ποσού ίσου με το πενταπλάσιο του ποσού της πρώτης προσφοράς. (Α.Π. 093027/22.03.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της με Α.Π. 61287/25.02.2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 295.000,00€. (Α.Π. 103048/31.03.2016). (από αναβολή)
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016. (Α.Π. 103047/31.03.2016). (από αναβολή)
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.257,63€ που αφορά παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δικαστικών εξόδων, υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σύμφωνα με την από 12.11.2015 επιταγή προς πληρωμή κάτω από το απόγραφο της με αριθμό 5073/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 094178/23.03.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση των κάτωθι δεσμεύσεων για το έτος 2017: α) ποσού 1.309,70€, β) ποσού 2.769,92€, γ) ποσού 1.095,07€ και δ) ποσού 2.763,48, που αφορούν στα τέσσερα έργα για τη συντήρηση – επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στις 7 Δημοτικές Κοινότητες. (Α.Π.095996/24.03.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρείας “Α.ΑΝΔΡΕΟΛΑΣ – Ι.ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” για την εκτέλεση του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΛΥΠΤΟΥ “ΕΦΗΒΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ” & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ». (Α.Π. 099495/29.03.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ που αφορά εργασίες εκτυπώσεων μεγάλων σχεδίων σχολείων, ψηφιακών εκτυπώσεων και ψηφιοποίησης παλαιών σχεδίων για την κάλυψη αναγκών των Τμημάτων Μελετών, Κατασκευών και Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Σχολικών Κτηρίων. (Α.Π. 091111/21.03.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). (Α.Π. 101144/30.03.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση: α) ανάκλησης δέσμευσης για το έτος 2016 ποσού 280.000,00€ που εμπεριέχεται στην Π00093/17.02.2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 202.000,00€ και γ) δέσμευσης ποσού 398.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδικού δικτύου 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Δημοτικής Κοινότητας». (Α.Π.091645/21.03.2016).
 2.  Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη διενέργεια του δημόσιου, ανοικτού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 157/2015» (Α.Μ. 3/2015), προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Α.Π. 095013/23.03.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 219.968,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για τα έτη 2016 – 2017. (Α.Π. 094017/23.03.2016). (από αναβολή)
 2.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ» συνολικού προϋπολογισμού 149.998,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. για τα έτη 2016 – 2017. (Α.Π. 090238/18.03.2016). (από αναβολή)
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς δένδρου στον Εθνικό Κήπο, από τον κ. MADHU RAGHUNATH. (Α.Π. 097065/2
 4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 181.591,05 € συμπ/νου Φ.Π.Α. για τα έτη 2016 – 2017. (Α.Π. 090235/18.03.2016). (από αναβολή)

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη ισχύος ενός (1) μήνα (ήτοι 31 ημέρες) από τη λήξη (30.04.2016) του με αριθμό 354/2016 εγκεκριμένου εντάλματος ποσού 80.000,00€ και τον ορισμό νέας ημερομηνίας απόδοσης την 31.05.2016, που αφορά: α) τη θεώρηση αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια 50cc, τελών και εισφορών στις ΔΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση και θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου και έκδοση  υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυμούλκησης κομπρεσέρ, μπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας μηχανημάτων έργου,  β) τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άμεση πληρωμή σε μετρητά και όχι με πίστωση. (Α.Π. 093036/22.03.2016).
 2. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 90.000,00€ για την αντιμετώπιση πληρωμής i) της θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για μηχανάκια 50cc, θεώρηση και έκδοση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυμούλκησης κομπρεσέρ, μπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας μηχανημάτων έργου, ii) της διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άμεση πληρωμή σε μετρητά και όχι με πίστωση και β) έκδοσης αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής στον μόνιμο υπάλληλο της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ κλάδου ΔΕ26 Μηχανοτεχνιτών και με βαθμό Β. (Α.Π.093048/22.03.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 4222/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, Τμήματος 6ου Μονομελούς. (Α.Π. 102834/31.03.2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                           Α.Π.: 096511/24.03.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:13

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 30 του μηνός Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς που αφορά σε παροχή στον Δήμο Αθηναίων 240 στειρώσεων αδέσποτων γατών από την «Animal Action – Δράση για τα ζώα στην Ελλάδα». (Α.Π.092665/22.03.2016).

 1. Λήψη απόφασης για: α) την ανάκληση δέσμευσης ποσού 1.594,20€ για το έτος 2016 η οποία περιέχεται στη με αριθμό Π00898/385759/30.11.2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, β) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.894,20€ και γ) την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.894,20€ στο όνομα του υπαλλήλου της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος κ. ΚΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕ35, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εξονυχισμού των δύο (2) αλόγων που φιλοξενούνται στο πάρκο του Άλσους της Πρώην Σχολής Χωροφυλακής. (Α.Π.092673/22.03.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 732.733,00€ για την πληρωμή αρχαιολογικών εργασιών του έργου “ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”. (Α.Π.091536/21.03.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 090138/18.03.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 12

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 23 του μηνός Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)» προϋπολογισμού 12.842.778,87€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά στην Πράξη 36/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την προμήθεια των ειδών τροφίμων της Ομάδας 5 του Πίνακα Α΄(Κατεψυγμένα Ψάρια) (Α.Π. 089427/18.03.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 65.624,44€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο άνοιγμα και στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών για τη συνέχιση του εν λόγω διαγωνισμού. (Α.Π.082802/11.03.2016).
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού, διαγωνισμού επιλογής αναδόχων για την εκτέλεση της εργασίας «Διαχείριση Δένδρων», για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές όλων των άρθρων, προϋπολογισμού 249.997,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%  που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών. (Α.Π. 085409/16.03.2016).
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»(2016-2017), για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 199.770,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο 2ο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 087197/17.03.2016).
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, ενιαίου, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια «ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων του Δημοτικού Βρεφοκομείου και Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31.12.2016, ειδικά για τον ΟΠΑΝΔΑ το χρονικό διάστημα ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης έως την 31.12.2015, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων, συνολικού προϋπολογισμού 315.246,09€, συμπ/νου Φ.Π.Α.: 6%, 13% και 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 088481/18.03.2016).
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης τουηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΠΤΑ (7) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ έως 6-8m3», με σύστημα συμπίεσης και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού, προϋπολογισμού 749.931,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 088741/18.03.2016).
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης τουεπαναληπτικού,πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», για τα έτη 2016 & 2017, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 088746/18.03.2016).
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο (και για το σύνολο των σιντριβανιών που περιλαμβάνονται σε κάθε άρθρο), προϋπολογισμού 39.939,02€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο άνοιγμα και στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.086296/17.03.2016).
 9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, ενιαίου, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών για την προμήθεια «Υγρών καυσίμων, Φυσικού Αερίου και Ελαιολιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, κατά τα έτη 2015 – 2016 - 2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατ΄είδος υγρού καυσίμου για τις συνολικές ποσότητες εκάστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων και την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο όσον αφορά στο Φυσικό Αέριο και τα Ελαιολιπαντικά, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.328.506,45€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 23%), που αφορά στο 2ο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών στα άρθρα των ελαιολιπαντικών. (Α.Π.088731/18.03.2016).
 10. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών δημοπρασίας και τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017», για τις ανάγκες τις Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς κατά άρθρο, προϋπολογισμού 41.200,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23%.
 11. Σύνταξη διακήρυξης, κατάρτιση όρων, έγκριση τεχνικής μελέτης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, τακτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΧΛΟΑΣΗΣ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 - 2017» προϋπολογισμού 239.850,00€ συμπ/νου του Φ.Π.Α. 23% με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής μονάδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής α) ποσού 1.800,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μαρίας-Σπυριδούλας Βόρδου του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Βαθμού Ε΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, για την κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου και της διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη και β) ποσού 1.800,00€ στο όνομα της υπαλλήλου Μαρίας-Σπυριδούλας Βόρδου του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Βαθμού Ε΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων, για την κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου και της διαμονής του Ειδικού Συμβούλου κ. Στυλιανού Διακουλάκη.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ και β) έκδοσης ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου κ. Γεωργίου Χάλκου του Τμήματος Πρωτοκόλλου – Διεκπεραίωσης και Αρχείου (μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ1, Γ΄ Βαθμού), για την καταβολή των ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ. (Α.Π. 085742/16.03.2016).

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την τριετή εκμίσθωση του με αριθμό Κ6 Καταστήματος που βρίσκεται στον Οικισμό Ασυρμάτου, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 230,00€ σε 200,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 074523/07.03.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την τριετή εκμίσθωση του με αριθμό 49+50 Παραπήγματος Παλαιοπωλείου που βρίσκεται στην Πλατεία Αβησσυνίας, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 300,00€ σε 250,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 074519/07.03.2016).
 3. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 60 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 650,00€ σε 520,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.086032/16.03.2016)
 4. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 Πάγκου – Ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 1.000,00€ σε 800,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.086065/16.03.2016).
 5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 1 Καταστήματος που βρίσκεται στην Στοά της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 450,00€ σε 350,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.086054/16.03.2016).
 6. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4 Παντοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 4.540,00€ σε 3.600,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.086038/16.03.2016).
 7. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου του Κυλικείου που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς 16, Πλ. Καραμάνου, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 400,00€ σε 300,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.086043/16.03.2016).
 8. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του στεγασμένου χώρου του Κυλικείου που βρίσκεται στην Πλ. Σκουζέ, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 1.300,00€ σε 1.100,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.085982/16.03.2016).
 9. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 1.029,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 59 για το έτος 2015, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08027744 στον υπόχρεο κ. ΜΕΡΙΒΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ. (Α.Π.074504/07.03.2016).
 10. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 3.052,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΖΑΚΥΝΘΟΥ 28 για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01249662 στην υπόχρεο εταιρεία «ΠΑΡΚΑΡ Α.Ε.». (Α.Π.085991/16.03.2016).
 11. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 6.174,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β΄20 για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08020493 στην υπόχρεο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΓΕΡ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ Α.Ε.». (Α.Π.086011/16.03.2016).
 12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 3.254,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 1 για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08059201 στην υπόχρεο εταιρεία «HAR-CONΑ.Ε.». (Α.Π.086070/16.03.2016).
 13. Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση ή μη για την παραχώρηση της Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως (Πλ.Κοτζιά) για την πραγματοποίηση της ετήσιας Ανοιξιάτικης Ανθοκομικής Έκθεσης για το διάστημα από 08-04-2016  έως και 24-04-2016 με τρείς (3) ημέρες από 05-04-2016 έως και 07-04-2016 για την εγκατάσταση της έκθεσης και δύο (2) ημέρες από 25-04-2016 έως και 26-04-2016 για την απεγκατάσταση της έκθεσης στον Αγροτικό Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αχαρνών και β) την έγκριση αποδοχής ή μη της προταθείσας χορηγίας στο Δήμο, φυτών αξίας πέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (5.200,00 €).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της με Α.Π. 61287/25.02.2016 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ποσού 295.000,00€.
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2016.

Δ/νση Κοιμητηριών

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 5/75 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου, στην κ. ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΥΒΑ, με την καταβολή του ποσού των 23.007,72€. (Α.Π. 074442/07.03.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 12/495 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου, στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΥΡΙΑΖΗ, με την καταβολή του ποσού των 40.229,29€. (Α.Π. 074450/07.03.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., για δημιουργική σύλληψη, εικονογράφηση και φιλοτέχνηση ενημερωτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια, ντοσιέ, προγράμματα, banners, καταχωρήσεις στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο κ.λ.π.) των δημοσίων εκδηλώσεων (ημερίδες, καμπάνιες προβολής κοινωνικών υπηρεσιών κ.λ.π.) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. (Α.Π. 080237/10.03.2016).
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€, για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας. (Α.Π. 080247/10.03.2016).
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€, για την επικαιροποίηση, μετάφραση σε άλλες γλώσσες, εκτύπωση φυλλαδίων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και για τη δημιουργία, εκτύπωση αφισών και άλλου έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού για το Κοινωνικό Έργο του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 080249/10.03.2016).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00€, λόγω αυξημένων αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών πρωτογενούς πρόληψης για το οικονομικό έτος 2016. (Α.Π. 085612/16.03.2016).

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.700,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την εκτέλεση από την εταιρεία AKISEXPERTITCONSULTINGS.A. εργασίας συντήρησης Λογισμικού Διαγωνισμών και Παρακολούθησης Εκτέλεσης Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2016 διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2016. (Α.Π.072870/04.03.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με Α.Π. 420477/31.12.2015 Απόφασης Δέσμευσης,  ποσού 5.904,00€ που αφορά την προμήθεια«ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». (Α.Π. 080606/10.03.2016).
 2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Φυτικού Υλικού» συνολικού προϋπολογισμού  219.968,10  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα έτη 2016 -2017.
 3. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Υλικών συντήρησης αυτόματου ποτίσματος» συνολικού προϋπολογισμού 149.998,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα έτη 2016 -2017.
 4.  Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Γεωργικών και Κηποτεχνικών Μηχανημάτων και Ανταλλακτικά Γεωργικών και Κηποτεχνικών Μηχανημάτων» συνολικού προϋπολογισμού 181.591,05 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τα έτη 2016 -2017.
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς δένδρου στον Εθνικό Κήπο, από τον κ. MADURAGHUNATH.
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού α) 4.020,80€ για πληρωμή αποζημίωσης και β) 2.084,18€ για καταβολή τόκων (όπως επιβεβαιώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 40168/2016 έγγραφο της Νομικής Δ/νσης) στον κ. Ανδρέα Νικολόπουλο του Γεωργίου, σύμφωνα με την με αριθμό 1919/2015 Πράξη της Ο.Ε. και την με αριθμό 16916/2015 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.088572/18.03.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της αναδόχου εταιρείας «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για την εκτέλεση του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η, 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΤΟΥΣ 2014». (Α.Π. 078316/09.03.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 241,38€ και β) έκδοσης ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου κ. ελλησ Παπακωνσταντίνου του Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων (μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΠΕ4), για την πληρωμή της ΔΕΔΔΔΗΕ Α.Ε. προκειμένου να χορηγήσει ηλεκτρονικό αρχείο με τις ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των παροχών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 086948/17.03.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση α) ανάκλησης δέσμευσης για το έτος 2016 ποσού 280.000,00€ που εμπεριέχεται στην Π00092/17.02.2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 196.000,00€ και γ) δέσμευσης ποσού 404.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση πεζοδρομίων και οδικού δικτύου 5ης, 6ης, και 7ης Δημοτικής Κοινότητας». (Α.Π. 087139/17.03.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευση ποσού 1.250.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2017, για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 10 m3, για την αντικατάσταση και ενίσχυση του υπάρχοντος στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067391/01.03.2016) (από αναβολή).
 2. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800.000,00€ συμπ/νου  Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευσης ποσού 1.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για κάθε έτος από το 2017 έως και το 2020, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων οχημάτων, μέσω leasing, για την εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων Ηλεκτρολογικού και Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067356/01.03.2016) (από αναβολή).
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 76.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις έκτακτες ανάγκες προμήθειας ελαιολιπαντικών, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067417/01.03.2016) (από αναβολή).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.953,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις έκτακτες ανάγκες προμήθειας ελαιολιπαντικών για την συντήρηση μεταφορικών μέσων όλων των Δ/νσεων εκτός των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 086574/17.03.2016).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την αγορά λογισμικού και hardwareπου θα αφορά στην επέκταση του αριθμού των οχημάτων που παρακολουθούνται ηλεκτρονικά για την εκδήλωση βλαβών και άλλων απαραίτητων παραμέτρων στοιχείων για τη συντήρηση των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 078618/09.03.2016).
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για να καταστεί δυνατή η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, για την εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. (Α.Π. 086583/17.03.2016).
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών προμήθειας ελαστικών – επισώτρων για τα οχήματα, όλων των Δ/νσεων εκτός των Δ/νσεων Ηλεκτρολογικού και Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 086578/17.03.2016).
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και Αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου, ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» προϋπολογισμού 59.163,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά : 1. της με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/28090/2406/377/1-2-2016 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία δεν χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα μνημεία κτήρια της πρώην «Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής» ήδη ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, επί των οδών Π. Κυριακού 24, Κοτυαίου 2 και Τιμ. Φιλήμονος (Ο.Τ. 69020) στον Δήμο Αθηναίων και  2. της με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/16129/1375/205/1-2-2016 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα μνημεία μεμονωμένα μόνο κτήρια της πρώην «Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής» ήδη ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, επί των οδών Π. Κυριακού 24, Κοτυαίου 2 και Τιμ. Φιλήμονος (Ο.Τ. 69020) στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 072698/04.03.2016) (από αναβολή).
 2. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως ή της αναιρέσεως κατά της με αριθμό 49/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 088442/18.03.2016).
 3. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ’αριθμ. 17245/2015 απόφασης του 9ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 088455/18.03.2016).
 4. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 4222/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών – Τμήματος 6ο Μονομελούς. (Α.Π. 089099/18.03.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 073101/04.03.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 11

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 09 του μηνός Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Διαγωνισμοί

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Διεξαγωγήεπαναληπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”, για τα έτη 2016 & 2017, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Ώρα 10:00-10:15 π.μ.) (Α.Π. 056054/22.02.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

2.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 184.225,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην ένσταση της εταιρείας GREENANDSPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο GREENANDSPACE Ε.Π.Ε.. (Α.Π.055462/19.02.2016) (από αναβολή).

3.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, τακτικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAFFITI”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 199.998,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας. (Α.Π. 071813/04.03.2016).

4.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του πρόχειρου, επαναληπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”, στα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού διαγωνισμού, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προϋπολογισμού 25.128,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 071817/04.03.2016).

5.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια “ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)” προϋπολογισμού 12.842.778,87€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά στην προσφυγή της εταιρείας “ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” κατά της με αριθμό 109/2016 πράξης Ο.Ε.. (Α.Π.065792/29.02.2016) (από αναβολή).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

6.Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, βαθμού Γ΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων, α) ποσού 1.400,00€ για τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΜΙΝΗ και β) ποσού 1.400,00€ για την κα ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ, Διευθύντρια του γραφείου Δημάρχου, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των αεροπορικών τους εισιτηρίων και η διαμονή τους στις Βρυξέλλες από τις 4 έως και τις 6 Απριλίου 2016 για τη συμμετοχή τους σε συνάντηση μεταξύ των Δημάρχων πόλεων της Ε.Ε. και της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

7.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 34 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 1.000,00€ σε 800,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 055355/19.02.2016).

8.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 13 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 920,00€ σε 750,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 055349/19.02.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής ραδιοδικτύων, των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 054817/19.02.2016) (από αναβολή).

10.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, και β) δέσμευσης πίστωσης ποσού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για το έτος 2017 και 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23%, για το έτος 2018, για την επισκευή και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για οχήματα των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π 067396/01.03.2016).

11.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευση ποσού 1.250.000€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2017, για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 10 m3, για την αντικατάσταση και ενίσχυση του υπάρχοντος στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067391/01.03.2016).

12.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προμήθειας πυροσβεστήρων και υλικών αναγόμωσης, για τα οχήματα όλων των Δ/νσεων εκτός των Δ/νσεων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067385/01.03.2016).

13.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τη διενέργεια διεθνούς κλειστού διαγωνισμού, για την προμήθεια μεταλλικών τετράτροχων απορριμματοφόρων κάδων με πλαστικό σκέπαστρο και ποδομοχλό, για τη συλλογή απορριμμάτων από τη Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067382/01.03.2016).

14.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προμήθειας ελαστικών - επισώτρων, για τα οχήματα της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού και της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067376/01.03.2016).

15.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800.000,00€ συμπ/νου  Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευσης ποσού 1.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για κάθε έτος από το 2017 έως και το 2020, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων οχημάτων, μέσω leasing, για την εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων Ηλεκτρολογικού και Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067356/01.03.2016).

16.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις έκτακτες ανάγκες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067360/01.03.2016).

17.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την επισκευή των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τη Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067353/01.03.2016).

18.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067350/01.03.2016).

19.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευσης  ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2017, για τη διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων, για τις ανάγκες των Δ/σεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067345/01.03.2016).

20.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια μηχανημάτων, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου της Ιεράς Οδού, που ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δ/νσεων  Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067409/01.03.2016).

21. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευσης ποσού 70.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2017 και ποσού 70.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23% για το έτος 2018, για τη διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και βελτιωτικών προσθέτων για όλους τους τύπους των οχημάτων και μηχανημάτων που συντηρεί η Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067404/01.03.2016).

22.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 76.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις έκτακτες ανάγκες προμήθειας ελαιολιπαντικών, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067417/01.03.2016).

23.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τη διενέργεια Διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών φορτηγών απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067425/01.03.2016).

24.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις έκτακτες ανάγκες προμήθειας πυροσβεστήρων και υλικών αναγόμωσης των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067433/01.03.2016).

25.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων, για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου της Ιεράς Οδού, που ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 067420/01.03.2016).

26.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 41.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για την προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής και αδιάλειπτη κίνηση των αεριοκίνητων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

27.Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής του πρόχειρου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”, προϋπολογισμού 59.163,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στη με Α.Π. 062568/25.02.2016 ένσταση της εταιρείας “ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

28.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ για την καταβολή αποζημίωσης στην εταιρεία κατασκευαστή του συστήματος προνοιακών επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ), για την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης εκτυπώσεων του συστήματος προνοιακών επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ) και για την αποστολή στοιχείων - αρχείων πληρωμών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ασφάλισης. (Α.Π. 067318/01.03.2016).

29.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 55.000,00€ για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας προκειμένου να εξοπλιστεί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου επί της οδού Χανίων 4β. (Α.Π. 067320/01.03.2016).

30.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 20.000,00€ για το έτος 2017, για τη διενέργεια διαγωνισμού “ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ”, για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. (Α.Π. 067262/01.03.2016).

31.Έγκριση δωρεάς 150 βιβλίων από τον εκδοτικό οίκο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ για τις βιβλιοθήκες του Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας. (Α.Π. 067325/01.03.2016).

Δ/νση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

32.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ για την προμήθεια των υλικών καθαριότητας των δεκατεσσάρων Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2016. (Α.Π. 067467/01.03.2016).

33.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ για την προμήθεια του φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού των δεκατεσσάρων Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2016. (067469/01.03.2016).

Δ/νση Κ.Ε.Π.

34.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 750.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23%, για την υποστήριξη υποδομών των οκτώ Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα πλαίσια της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης ετών 2015 - 2019 του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ ΑΕ. (Α.Π. 056630/22.02.2016).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

35.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την τοποθέτηση μεμονωμένων φωτιστικών σωμάτων και νέων παροχών Δ.Ε.Η.. (Α.Π. 056043/22.02.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

36.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 950.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ)”. (Α.Π. 062595/25.02.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

37.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16/50 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. ΧΡΥΣΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με την καταβολή του ποσού των 8.181,37€. (Α.Π. 056953/22.02.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

38.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ποσού 774,90€ για τη ζημία που προκλήθηκε στις 22.10.2015 από πτώση δέντρου λόγω καιρικών συνθηκών στο επιβατικό αυτοκίνητό του, επί της οδού Αιγοσθενών 4 & Σιβόρων. (Α.Π. 036526/05.02.2016) (από αναβολή).

39.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ποσού 2.806,49€ για τη ζημία που προκλήθηκε στις 16.09.2014 από πτώση μέρους δέντρου λόγω καιρικών συνθηκών στο επιβατικό αυτοκίνητό της, επί της οδού Φειδιππίδου έναντι  του αρ.43. (Α.Π. 036517/05.02.2016) (από αναβολή).

40.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 479,70€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ.ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ  του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την επισκευή του αυτοκινήτου της εταιρείας “ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε”, σύμφωνα με τη με αριθμό 40/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 068120/02.03.2016).

41.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 799,50€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στην κ.ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμό 42/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 058261/23.02.2016).

42.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 984,00€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ.ΠΛΑΒΟΓΙΩΡΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμό 41/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 058302/23.02.2016).

43.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 424,79€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ.ΚΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμό 39/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 058312/23.02.2016).

44.Λήψη απόφασης  για την αποδοχή ή μη της δωρεάς ανταλλακτικών για τη συντήρηση τμήματος  των γεωργικών μηχανημάτων της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, κόστους έως 3.000,00€, από την εταιρεία “RENIDS Α.Ε.“. (Α.Π. 058269/23.02.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

45.Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 515,00€ για την πληρωμή παραβόλου και ποσοστού υπέρ ΤΕΕ, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση της επέκτασης του κυλικείου με κεραμοσκεπή του Γ’ Κοιμητηρίου και β) έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηριακών Έργων, κας ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ κλάδου ΠΕ3, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία. (Α.Π. 057083/22.02.2016).

46.α) Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.800,00€ για τη συντήρηση – επισκευή  υποσταθμών Μ/Τ και Η/Ζ κτηρίων του Δήμου Αθηναίων και β) ανάκληση των δεσμεύσεων 2016-2017 που δεσμεύτηκαν με τη με αριθμό 258309/2014 Α.Α.Υ.. (Α.Π. 057077/22.02.2016).

47.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την προμήθεια μαγνητικών καρτών και μετεγκατάσταση πίνακα κατανάγνωσης για το χώρο της Νομικής Δ/νσης στο κτίριο της οδού Λιοσίων 22. (Α.Π. 059137/23.02.2016).

48.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4Β ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ”. (Α.Π. 062631/25.02.2016).

49.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγόμωσης. (Α.Π. 067438/01.03.2016).

50.Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με Α.Π 450555/20.11.2014 απόφασης δέσμευσης ποσού 60.000,00€ που αφορά στην ολοκλήρωση της προμήθειας ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5. (Α.Π. 055262/19.02.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

51.Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ποσού 67,87€ για το ατύχημα που υπέστη την 27.01.2015 από πτώση σε λακκούβα, στη διασταύρωση των οδών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ & ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ. (Α.Π. 061055/24.02.2016).

52.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 170,00€ για πληρωμή αποζημίωσης κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στην κα ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΟΥΡΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό 1804/27.11.2015 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 067545/01.03.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

53.Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€, για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΩΝ 2014-2015”. (Α.Π. 062603/25.02.2016).

Νομική Δ/νση

54.Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 12173/2015 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 071155/04.03.2016).

55.Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 κατά της με αριθμό 4406/1754/12.02.2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (Α.Π. 071120/04.03.2016).

56.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 4619/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές). (Α.Π. 071131/04.03.2016).

57.Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε εφέσεων, είτε αναιρέσεων κατά των με αριθμό 8752 – 8755/2015 αποφάσεων του 4ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 071167/04.03.2016).

58.Περί έγκρισης ή μη υπεράσπισης του κ. Ευάγγελου Κατσή ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 24ης Μαρτίου 2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 071140/04.03.2016).

59.Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά : 1. της με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/28090/2406/377/1-2-2016 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία δεν χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα μνημεία κτήρια της πρώην «Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής» ήδη ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, επί των οδών Π. Κυριακού 24, Κοτυαίου 2 και Τιμ. Φιλήμονος (Ο.Τ. 69020) στον Δήμο Αθηναίων και  2. της με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/16129/1375/205/1-2-2016 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα μνημεία μεμονωμένα μόνο κτήρια της πρώην «Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής» ήδη ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, επί των οδών Π. Κυριακού 24, Κοτυαίου 2 και Τιμ. Φιλήμονος (Ο.Τ. 69020) στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 072698/04.03.2016).

Διάφορα Θέματα

60.Λήψη απόφασης επί αίτησης του Εργατοϋπαλληλικού Σωματείου Δήμου Αθηναίων (Ε.Σ.Δ.Α.) «Η ΑΘΗΝΑ» για οικονομική ενίσχυση ποσού 4.000,00€, λόγω αυξημένων αναγκών και υποχρεώσεων. (Α.Π. 065061/29.02.2016).

61.Λήψη απόφασης επί αίτησης του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων (Σ.Ε.Δ.Α.) για χορηγία ποσού 7.000,00€ από τον Δήμο Αθηναίων, η οποία θα αποδοθεί εξ ολοκλήρου στους εργαζομένους και κυρίως στα παιδιά τους. (Α.Π. 069212/02.03.2016 & 073009/04.03.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                          Α.Π.: 073101/04.03.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:11

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 09 του μηνός Μαρτίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Διαγωνισμοί

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Διεξαγωγή επαναληπτικού, πρόχειρου, μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”, για τα έτη 2016 & 2017, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Ώρα 10:00-10:15 π.μ.) (Α.Π. 056054/22.02.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 184.225,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην ένσταση της εταιρείας GREEN AND SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ με διακριτικό τίτλο GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε.. (Α.Π.055462/19.02.2016) (από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, τακτικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAFFITI”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 199.998,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας. (Α.Π. 071813/04.03.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του πρόχειρου, επαναληπτικού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ”, στα μη κατακυρωθέντα άρθρα του αρχικού διαγωνισμού, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προϋπολογισμού 25.128,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 071817/04.03.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια “ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)” προϋπολογισμού 12.842.778,87€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά στην προσφυγή της εταιρείας “ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” κατά της με αριθμό 109/2016 πράξης Ο.Ε.. (Α.Π.065792/29.02.2016) (από αναβολή).

Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

 1. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, βαθμού Γ΄, του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων, α) ποσού 1.400,00€ για τον Δήμαρχο Αθηναίων, κ. ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΜΙΝΗ και β) ποσού 1.400,00€ για την κα ΜΑΡΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ, Διευθύντρια του γραφείου Δημάρχου, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα των αεροπορικών τους εισιτηρίων και η διαμονή τους στις Βρυξέλλες από τις 4 έως και τις 6 Απριλίου 2016 για τη συμμετοχή τους σε συνάντηση μεταξύ των Δημάρχων πόλεων της Ε.Ε. και της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 34 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 1.000,00€ σε 800,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 055355/19.02.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 13 κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, ως προς το ποσό εκκίνησης, από 920,00€ σε 750,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 055349/19.02.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής ραδιοδικτύων, των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 054817/19.02.2016) (από αναβολή).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, και β) δέσμευσης πίστωσης ποσού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για το έτος 2017 και 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23%, για το έτος 2018, για την επισκευή και συντήρηση ανυψωτικών μηχανημάτων και έκδοση πιστοποιητικών καταλληλότητας για οχήματα των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π 067396/01.03.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευση ποσού 1.250.000€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2017, για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 10 m3, για την αντικατάσταση και ενίσχυση του υπάρχοντος στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067391/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προμήθειας πυροσβεστήρων και υλικών αναγόμωσης, για τα οχήματα όλων των Δ/νσεων εκτός των Δ/νσεων Καθαριότητας-Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067385/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τη διενέργεια διεθνούς κλειστού διαγωνισμού, για την προμήθεια μεταλλικών τετράτροχων απορριμματοφόρων κάδων με πλαστικό σκέπαστρο και ποδομοχλό, για τη συλλογή απορριμμάτων από τη Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067382/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών προμήθειας ελαστικών - επισώτρων, για τα οχήματα της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού και της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067376/01.03.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 800.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευσης ποσού 1.000.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για κάθε έτος από το 2017 έως και το 2020, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων οχημάτων, μέσω leasing, για την εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων Ηλεκτρολογικού και Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067356/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις έκτακτες ανάγκες συντήρησης και επισκευής των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067360/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την επισκευή των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τη Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067353/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων και λοιπών μηχανημάτων που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067350/01.03.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2017, για τη διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων, για τις ανάγκες των Δ/σεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067345/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια μηχανημάτων, που εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου της Ιεράς Οδού, που ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067409/01.03.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% και β) δέσμευσης ποσού 70.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το έτος 2017 και ποσού 70.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23% για το έτος 2018, για τη διενέργεια Διαγωνισμού για την προμήθεια ελαιολιπαντικών και βελτιωτικών προσθέτων για όλους τους τύπους των οχημάτων και μηχανημάτων που συντηρεί η Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067404/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 76.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις έκτακτες ανάγκες προμήθειας ελαιολιπαντικών, για τη συντήρηση μεταφορικών μέσων των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067417/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τη διενέργεια Διαγωνισμού, για την προμήθεια ελαστικών φορτηγών απορριμματοφόρων οχημάτων της Δ/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 067425/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για τις έκτακτες ανάγκες προμήθειας πυροσβεστήρων και υλικών αναγόμωσης των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας - Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 067433/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων, για την εύρυθμη λειτουργία του συνεργείου της Ιεράς Οδού, που ασχολείται με την επισκευή και συντήρηση όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 067420/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 41.100,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για την προμήθεια συμπιεσμένου φυσικού αερίου, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής και αδιάλειπτη κίνηση των αεριοκίνητων οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής του πρόχειρου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”, προϋπολογισμού 59.163,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά στη με Α.Π. 062568/25.02.2016 ένσταση της εταιρείας “ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ για την καταβολή αποζημίωσης στην εταιρεία κατασκευαστή του συστήματος προνοιακών επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ), για την παροχή υπηρεσιών παραμετροποίησης εκτυπώσεων του συστήματος προνοιακών επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ) και για την αποστολή στοιχείων - αρχείων πληρωμών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), για τις ανάγκες του Τμήματος Επιδοματικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ασφάλισης. (Α.Π. 067318/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 55.000,00€ για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας προκειμένου να εξοπλιστεί το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου επί της οδού Χανίων 4β. (Α.Π. 067320/01.03.2016).

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 20.000,00€ για το έτος 2017, για τη διενέργεια διαγωνισμού “ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΩΝ”, για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. (Α.Π. 067262/01.03.2016).

 1. Έγκριση δωρεάς 150 βιβλίων από τον εκδοτικό οίκο ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ για τις βιβλιοθήκες του Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας. (Α.Π. 067325/01.03.2016).

Δ/νση Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ για την προμήθεια των υλικών καθαριότητας των δεκατεσσάρων Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2016. (Α.Π. 067467/01.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ για την προμήθεια του φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού των δεκατεσσάρων Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2016. (067469/01.03.2016).

Δ/νση Κ.Ε.Π.

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 750.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α 23%, για την υποστήριξη υποδομών των οκτώ Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, στα πλαίσια της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης ετών 2015 - 2019 του Δήμου Αθηναίων και της ΔΑΕΜ ΑΕ. (Α.Π. 056630/22.02.2016).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την τοποθέτηση μεμονωμένων φωτιστικών σωμάτων και νέων παροχών Δ.Ε.Η.. (Α.Π. 056043/22.02.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 950.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η Δ.Κ)”. (Α.Π. 062595/25.02.2016).

Δ/νση Κοιμητηρίων

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16/50 οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. ΧΡΥΣΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, με την καταβολή του ποσού των 8.181,37€. (Α.Π. 056953/22.02.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ποσού 774,90€ για τη ζημία που προκλήθηκε στις 22.10.2015 από πτώση δέντρου λόγω καιρικών συνθηκών στο επιβατικό αυτοκίνητό του, επί της οδού Αιγοσθενών 4 & Σιβόρων. (Α.Π. 036526/05.02.2016) (από αναβολή).

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ποσού 2.806,49€ για τη ζημία που προκλήθηκε στις 16.09.2014 από πτώση μέρους δέντρου λόγω καιρικών συνθηκών στο επιβατικό αυτοκίνητό της, επί της οδού Φειδιππίδου έναντι του αρ.43. (Α.Π. 036517/05.02.2016) (από αναβολή).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 479,70€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ.ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την επισκευή του αυτοκινήτου της εταιρείας “ΥΔΡΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε”, σύμφωνα με τη με αριθμό 40/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 068120/02.03.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 799,50€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στην κ.ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμό 42/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 058261/23.02.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 984,00€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ.ΠΛΑΒΟΓΙΩΡΓΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμό 41/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 058302/23.02.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 424,79€ για αποζημίωση κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στον κ.ΚΡΑΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμό 39/2016 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 058312/23.02.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς ανταλλακτικών για τη συντήρηση τμήματος των γεωργικών μηχανημάτων της Δ/νσης Πρασίνου και Περιβάλλοντος, κόστους έως 3.000,00€, από την εταιρεία “RENI DS Α.Ε.“. (Α.Π. 058269/23.02.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 515,00€ για την πληρωμή παραβόλου και ποσοστού υπέρ ΤΕΕ, για την εξαίρεση από την κατεδάφιση της επέκτασης του κυλικείου με κεραμοσκεπή του Γ’ Κοιμητηρίου και β) έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου της Δ/νσης Κτηριακών Έργων, κας ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ κλάδου ΠΕ3, προκειμένου να διεκπεραιωθεί η διαδικασία. (Α.Π. 057083/22.02.2016).

 1. α) Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.800,00€ για τη συντήρηση – επισκευή υποσταθμών Μ/Τ και Η/Ζ κτηρίων του Δήμου Αθηναίων και β) ανάκληση των δεσμεύσεων 2016-2017 που δεσμεύτηκαν με τη με αριθμό 258309/2014 Α.Α.Υ.. (Α.Π. 057077/22.02.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την προμήθεια μαγνητικών καρτών και μετεγκατάσταση πίνακα κατανάγνωσης για το χώρο της Νομικής Δ/νσης στο κτίριο της οδού Λιοσίων 22. (Α.Π. 059137/23.02.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 4Β ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ”. (Α.Π. 062631/25.02.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγόμωσης. (Α.Π. 067438/01.03.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με Α.Π 450555/20.11.2014 απόφασης δέσμευσης ποσού 60.000,00€ που αφορά στην ολοκλήρωση της προμήθειας ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5. (Α.Π. 055262/19.02.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ποσού 67,87€ για το ατύχημα που υπέστη την 27.01.2015 από πτώση σε λακκούβα, στη διασταύρωση των οδών ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ & ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ. (Α.Π. 061055/24.02.2016).

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 170,00€ για πληρωμή αποζημίωσης κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού στην κα ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΟΥΡΑ, σύμφωνα με τη με αριθμό 1804/27.11.2015 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π. 067545/01.03.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€, για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΩΝ 2014-2015”. (Α.Π. 062603/25.02.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 12173/2015 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 071155/04.03.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 κατά της με αριθμό 4406/1754/12.02.2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (Α.Π. 071120/04.03.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό 4619/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές). (Α.Π. 071131/04.03.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε εφέσεων, είτε αναιρέσεων κατά των με αριθμό 8752 – 8755/2015 αποφάσεων του 4ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 071167/04.03.2016).

 1. Περί έγκρισης ή μη υπεράσπισης του κ. Ευάγγελου Κατσή ενώπιον του Ζ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 24ης Μαρτίου 2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 071140/04.03.2016).

 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά : 1. της με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/28090/2406/377/1-2-2016 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία δεν χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα μνημεία κτήρια της πρώην «Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής» ήδη ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, επί των οδών Π. Κυριακού 24, Κοτυαίου 2 και Τιμ. Φιλήμονος (Ο.Τ. 69020) στον Δήμο Αθηναίων και 2. της με Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/16129/1375/205/1-2-2016 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού με την οποία χαρακτηρίστηκαν ως νεώτερα μνημεία μεμονωμένα μόνο κτήρια της πρώην «Σεβαστοπουλείου Εργατικής Σχολής» ήδη ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων, επί των οδών Π. Κυριακού 24, Κοτυαίου 2 και Τιμ. Φιλήμονος (Ο.Τ. 69020) στον Δήμο Αθηναίων. (Α.Π. 072698/04.03.2016).

Διάφορα Θέματα

 1. Λήψη απόφασης επί αίτησης του Εργατοϋπαλληλικού Σωματείου Δήμου Αθηναίων (Ε.Σ.Δ.Α.) «Η ΑΘΗΝΑ» για οικονομική ενίσχυση ποσού 4.000,00€, λόγω αυξημένων αναγκών και υποχρεώσεων. (Α.Π. 065061/29.02.2016).

 1. Λήψη απόφασης επί αίτησης του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων (Σ.Ε.Δ.Α.) για χορηγία ποσού 7.000,00€ από τον Δήμο Αθηναίων, η οποία θα αποδοθεί εξ ολοκλήρου στους εργαζομένους και κυρίως στα παιδιά τους. (Α.Π. 069212/02.03.2016 & 073009/04.03.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                     Α.Π.: 066324/29.02.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:10

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 02 του μηνός Μαρτίου 2016 και ώρα 10.30 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, λόγω του κατεπείγοντος που συνίσταται: α) όσον αφορά το 1ο θέμα, στο ότι οι προσφυγές πρέπει να απαντώνται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής τους και η εν λόγω προσφυγή κατατέθηκε την 22.02.2016, β) όσον αφορά το 2ο θέμα, στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων σε φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, γ) όσον αφορά το 3ο θέμα, στην κάλυψη των επειγουσών αναγκών του Δήμου Αθηναίων για την αποκατάσταση επιφανειών και ιστορικών μνημείων, δ) όσον αφορά το 4ο θέμα, στη σημαντική καθυστέρηση της ομαλής εξέλιξης του εν λόγω διαγωνισμού, καθότι στο 1ο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής είχε κατατεθεί προδικαστική προσφυγή και στη συνέχεια ασφαλιστικά μέτρα, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης: α) για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ενιαίου, διεθνή, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια “ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2016 ΚΑΙ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ (ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.)” προϋπολογισμού 12.842.778,87€ συμπ/νου Φ.Π.Α., που αφορά την προσφυγή της εταιρείας “ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” κατά της με αριθμό 109/2016 πράξης Ο.Ε. και β) για τη συνέχιση της διαδικασίας με αποστολή του φακέλου για τα υπόλοιπα κατακυρωθέντα άρθρα για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο. (Α.Π.065792/29.02.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του διεθνή, δημόσιου, ανοικτού, ενιαίου, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών για την προμήθεια “ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων, του Δημοτικού Βρεφοκομείου και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2016 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 315.246,09€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 6%, 13% και 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π.065785/29.02.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, τακτικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAFFITI”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 199.998,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.065788/29.02.2016).

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου, διεθνούς, ενιαίου διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών προμηθευτών, για την προμήθεια “ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των Εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων κατά τα έτη 2015 – 2016 – 2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) κατ΄είδος υγρού καυσίμου για τις συνολικές ποσότητες εκάστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των Φορέων και την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο όσον αφορά στο Φυσικό Αέριο και τα Ελαιολιπαντικά συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.328.506,45€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” και τη συμμετοχή της στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών για τα επίδικα άρθρα των ελαιολιπαντικών. (Α.Π.065775/29.02.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 055695/19.02.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 9

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 24 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Οικονομική Επιτροπή

 1. Συζήτηση σχετικά με το με Α.Π. 041612/09.02.2016 έγγραφο της εταιρείας “ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.” που αφορά το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 34ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 93ου - 95ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 45ου - 73ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 76ου - 138ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», ΕΣΠΑ MIS 464638. (Α.Π. 041612/09.02.2016).

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχων για την εκτέλεση της εργασίας “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ”, για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 249.997,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π.020278/21.01.2016). (από αναβολή)
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη “ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ”, για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας τριών (3) ετών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, προϋπολογισμού 1.108.316,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών. (Α.Π. 037350/05.02.2016). (από αναβολή)
 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη “ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας τριών (3) ετών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, προϋπολογισμού 1.081.083,90€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την από 11.02.2016 Ένσταση – Προσφυγή που κατέθεσε (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) η εταιρεία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» κατά της με αριθμό 110/2016 πράξης Ο.Ε.. (Α.Π. 052509/18.02.2016).
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών - προμηθευτών για την προμήθεια “ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων, κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης, μετά την 01.01.2016 έως την 31.12.2017 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των φορέων, συνολικού προϋπολογισμού 2.417.150,84€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% & 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 044769/11.02.2016).
 5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, τακτικού, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την “ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ GRAFFITI”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, για το χρονικό διάστημα ενός ημερολογιακού έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 199.998,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 040707/09.02.2016).
 6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΚΑΝΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προϋπολογισμού 39.939,02€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών. (Α.Π. 049453/16.02.2016).
 7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνή, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, κατά τα έτη 2016-2017, με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης κατά άρθρο επί του Δελτίου Τιμών Καυσίμου από το Παρατηρητήριο Τιμών του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργείου, προϋπολογισμού 1.128.192,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13%, για την παροχή σύμφωνης γνώμης της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2γ.δδ του Ν.4013/2011 όσον αφορά την προσφυγή του Δήμου Αθηναίων στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών της ανωτέρω προμήθειας.
 8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης, προϋπολογισμού 184.225,71€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την από 29.01.2016 ένσταση της εταιρείας “GREEN AND SPACE Ε.Π.Ε.” που κατατέθηκε κατά της με αριθμό 17/2016 πράξης Ο.Ε. και αφορά το 3ο στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 055462/19.02.2016).

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της απαλλαγής των υπαλλήλων κ.κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΦΑΤΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΡΔΑΡΕΛΛΗ ΠΕΤΡΟΥ, ΚΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ, ΠΑΣΧΟΥ ΡΩΞΑΝΗΣ, ΚΕΧΑΓΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑΣ, ΝΤΟΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ από την Επιτροπή αξιολόγησης που ορίσθηκε με τις με αριθμό 1954/2015 & 3/2016 πράξεις Οικονομικής Επιτροπής, β) της αντικατάστασής τους, γ) της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να ορισθούν νέα μέλη των Επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και δ) της επικύρωσης του πρακτικού κλήρωσης, από το οποίο προκύπτουν ως νέα μέλη οι κ.κ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΖΕΡΒΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΠΟΛΕΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, ΝΟΝΑ ΕΛΕΝΗ, ΣΑΪΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ και ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ. (Α.Π. 042674/10.02.2016).
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην ηλεκτρολόγου της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού κ.ΚΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. (Α.Π. 054450/19.02.2016).
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,90€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ.ΞΥΔΕΑ-ΓΙΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. (Α.Π. 054461/19.02.2016).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην οδηγού της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ.ΚΑΤΣΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (Α.Π. 054469/19.02.2016).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.937,18€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην σχολικής καθαρίστριας της Δ/νσης Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης κ.ΜΠΑΛΤΖΩΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. (Α.Π. 055298/19.02.2016).
 6. Λήψη απόφασης για την: α) παράταση ή μη της πρακτικής άσκησης δεκαπέντε (15) ασκούμενων δικηγόρων συνολικής δαπάνης 54.000,00€ (ποσό μηνιαίας αμοιβής ύψους 600,00€ έκαστος) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 54.000,00€ για την ανωτέρω πρακτική άσκηση.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 25.200,00€ (3.600,00€ x
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 255,00€ για την προμήθεια ειδών σερβιρίσματος για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων. (Α.Π. 045087/12.02.2016).
 3. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 35.000,00€ (5.000,00€ xx
 4. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 65.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 65.000,00€ για το έτος 2017, για προμήθεια βιβλίων και εντύπων προς κάλυψη σχετικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 048012/15.02.2016).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης προς εξυπηρέτηση όλων των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 048016/15.02.2016).
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για καθαρισμό κουρτινών και σημαιών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 054692/19.02.2016).
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για προμήθεια ειδών γραφείου (σφραγίδες) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης προς εξυπηρέτηση όλων των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 054687/19.02.2016).
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 996,30€ για την προμήθεια δεκαοκτώ (18) σημαιών του Δήμου Αθηναίων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 054706/19.02.2016).
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.482,00€ για την κάλυψη σχετικών αναγκών σε έπιπλα-σκεύη των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 054714/19.02.2016).
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 75.000,00€ για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης. (Α.Π. 054697/19.02.2016).
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.550,00€ για εργασίες βιβλιοδεσίας προς κάλυψη επειγουσών αναγκών των Τμημάτων Μητρώου, Γεννήσεων και Γάμων – Θανάτων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης καθώς και της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.850,00€ για την εγγραφή της υπηρεσίας σε συνδρομητική ηλεκτρονική τράπεζα πληροφοριών για την υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων σε εξειδικευμένα οικονομικά, διοικητικά και φορολογικά θέματα, με δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων και πρόσβαση σε απεριόριστο αριθμό χρηστών. (Α.Π. 055130/19.02.2016).

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 450,00€ για πληρωμή επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης στη δικαιούχο κ. ΙΩΑΝΝΑ Α. ΝΑΚΟΥ (πληρεξούσιο δικηγόρο της κ. ΜΑΡΙΑΣ Κ. ΣΤΑΜΟΥ). (Α.Π. 044208/11.02.2016).
 2. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Λέσχης Φιλίας της 6ης Δημοτικής Κοινότητας εντός των ορίων που σχηματίζουν οι οδοί Μυτιλήνης – Αγ.Ζώνης – Κύπρου – Επτανήσου – Τενέδου – Μεγίστης - Μυτιλήνης. (Α.Π. 055603/19.02.2016).
 3. Έγκριση της μερικής ανατροπής Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης σχετικά με έξοδα Π.Ο.Ε.
 4. Έγκριση Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2016.

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400.000,00€ για την υλοποίηση της “Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αθηναίων και ΔΑΕΜ Α.Ε. για την αναβάθμιση, ψηφιακή σύγκλιση και συντήρηση του ολοκληρωμένου λειτουργικού και διαχειριστικού συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Αθηναιών και παραχώρηση των υπηρεσιών διαχείρισης της εκμετάλλευσης της λειτουργίας του” διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών (17.06.2013 - 17.06.2016) με δυνατότητα παράτασης, βάσει της με Α.Π. 136372/17.06.2013 σύμβασης. (Α.Π. 054798/19.02.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 2.184,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 12 και για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 11513193 στην υπόχρεο εταιρεία “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”. (Α.Π. 053551/18.02.2016).
 3. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 194,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ 4-6 και για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01217061 στην υπόχρεο εταιρεία “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.”. (Α.Π. 053351/18.02.2016).
 4. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 3.109,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Λ.ΙΩΝΙΑΣ 21 και για τα έτη 2013 & 2014, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 11800366 στον υπόχρεο κ.ΦΛΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ. (Α.Π. 053340/18.02.2016).
 5. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 3.899,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΒΑΛΤΙΝΩΝ 5 και για τα έτη 2013, 2014 & 2015, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 00979827 στην υπόχρεο εταιρεία “Μ.ΤΣΕΡΕΜΕΓΚΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”. (Α.Π. 053357/18.02.2016).
 6. Λήψη απόφασης για την επιστροφή του ποσού των 1.013,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΘΗΡΑΣ 84 και για το έτος 2015, δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01140898 στον υπόχρεο κ. ΣΑΛΟΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ. (Α.Π. 053375/18.02.2016).
 7. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 5 πάγκου – ιχθυοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.030,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 053180/18.02.2016).
 8. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 καταστήματος – κρεοπωλείου που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 910,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π. 053135/18.02.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς εξοπλισμού γυναικολογικού ιατρείου προς τα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων από τον γυναικολόγο κ. ΑΝΤΩΝΗ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗ. (Α.Π. 042804/10.02.2016).
 2. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 5.000,00€ για το έτος 2017 προκειμένου να διενεργηθεί διετής διαγωνισμός για την προμήθεια στολών και υποδημάτων λοιπού προσωπικού (εποχικού) στους χώρους εστίασης των Παιδικών Εξοχών Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 052526/18.02.2016).
 3. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.000,00€ για την προμήθεια εντομοαπωθητικών & ηχητικών μηχανημάτων (μικρόφωνα, κονσόλες ήχου) και β) δέσμευσης ποσού 20.000,00€ για το έτος 2017 προκειμένου να διενεργηθεί διετής διαγωνισμός για την προμήθεια επαγγελματικών μηχανημάτων (τηγάνια, βραστήρες, φριτέζα), αποφρακτικού μηχανήματος και ηλεκτρονικού οργάνου μέτρησης χλωρίου. (Α.Π. 052573/18.02.2016).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ για την ασφάλιση Αστικής Ευθύνης των φιλοξενούμενων στις Παιδικές Εξοχές Δήμου Αθηναίων κατά το έτος 2016. (Α.Π. 052518/18.02.2016).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την προμήθεια σχαρών βαρέους τύπου για το χώρο πλυσίματος σκευών και αντικειμένων τραπεζαρίας (λάντζα) για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής. (Α.Π. 052534/18.02.2016).
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 23.000,00€ για τη μεταφορά (με πούλμαν) των μικρών κατασκηνωτών, των ατόμων τρίτης ηλικίας και των φιλοξενούμενων στις Παιδικές Εξοχές Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 052564/18.02.2016).
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.000,00€ για την προμήθεια κλιματιστικών του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους. (Α.Π. 052553/18.02.2016).
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ που αφορά την ετήσια καταστατική εισφορά, για το έτος 2016, του Δήμου Αθηναίων στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αθηνών – “ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ”». (Α.Π. 052544/18.02.2016).

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.434,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για τη συντήρηση του ενεργού εξοπλισμού του Δικτύου Φωνής και Δεδομένων (LAN-WAN) του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2016, βάσει της με Α.Π. 477803/11.12.2014 συναφθείσας σύμβασης εικοσάμηνης (20) διάρκειας (11.12.2014 – 10.08.2016) μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας “COSMOSCOMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.”. (Α.Π. 038404/08.02.2016).
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.450.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για τη συντήρηση, αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό και υποστήριξη των ηλεκτρονικών εφαρμογών του μηχανογραφικού συστήματος, των σχεσιακών βάσεων, υποδομών DATA CENTER, δικτύων, ΙΡ τηλεφωνίας και μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων, βάσει της με Α.Π. 378357/24.11.2015 προγραμματικής σύμβασης διετούς (2) διάρκειας (24.11.2015 – 23.11.2017) μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.. (Α.Π. 052924/18.02.2016).
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 369.306,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για την ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και αναβάθμιση εφαρμογών διαχείρισης αδειών της Δ/νσης Εμπορίου και Ανάπτυξης του Δήμου Αθηναίων, βάσει της με Α.Π. 328991/13.10.2015 προγραμματικής σύμβασης δεκαεξάμηνης (16) διάρκειας (13.10.2015 – 12.02.2017) μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.. (Α.Π. 052929/18.02.2016).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για το σχεδιασμό, τη στρατηγική εφαρμογή, τη μηχανογραφική υποστήριξη και προσαρμογή σε πλατφόρμα Ευφυούς Πόλης, βάσει της με Α.Π. 395203/08.12.2015 προγραμματικής σύμβασης δεκαεξάμηνης (16) διάρκειας (08.12.2015 – 07.04.2017) μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.. (Α.Π. 052926/18.02.2016).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.098,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% για τη συντήρηση Τεχνικών Προγραμμάτων (ECM), βάσει της με Α.Π. 403032/14.12.2015 σύμβασης διετούς (2) διάρκειας (14.12.2015 – 31.10.2017) μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας με την επωνυμία “AMERICAN COMPUTERS & ENGINEERS ATEΠΕ” (ACE – HELLAS A.Ε.). (Α.Π. 055126/19.02.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτηρίων

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ 6ο Δ/ΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ Δ/ΤΑ 2009”. (Α.Π. 042602/10.02.2016).
 2. Λήψη απόφασης για: α) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 120.000,00€, για την εκτέλεση του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2014”. (Α.Π. 042607/10.02.2016).
 3. Έγκριση: α) ανάκλησης της δέσμευσης για το 2016 που εμπεριέχεται στη Π00612/21.05.2014 Α.Α.Υ., β) δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 200.000,00€ και γ) δέσμευσης ποσού 94.117,66€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΩΝ 2014-2015”. (Α.Π. 053465/18.02.2016).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ”. (Α.Π. 054900/19.02.2016).
 5. Λήψη απόφασης για: α) έγκριση ανάκλησης της δέσμευσης για το 2016, ποσού 290.000,00€, της με αριθμό Π00609/21.05.2014 Α.Α.Υ., β) επανέγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 70.000,00€ και γ) έγκριση δέσμευσης ποσού 11.457,61€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ – ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΚΑΙ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΣ 2014”. (Α.Π. 054909/19.02.2016).

Δ/νση Κτηριακών Έργων

 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 49.914,14€ και β) τεχνικών προδιαγραφών, για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ”. (Α.Π. 037310/05.02.2016).
 2. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.012,00€ και β) τεχνικών προδιαγραφών, για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”. (Α.Π. 037306/05.02.2016).
 3. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 33.465,72€ και β) τεχνικών προδιαγραφών,  για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”. (Α.Π. 037302/05.02.2016).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ για “ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”. (Α.Π. 037293/05.02.2016).
 5. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2015 – 2016”. (Α.Π. 042843/10.02.2016).
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ”. (Α.Π. 042868/10.02.2016).
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 33.000,00€ για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΩΝ 2015 – 2017”. (Α.Π. 042849/10.02.2016).
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για “ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π. 042856/10.02.2016).
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.025,00€ για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΛΙΟΣΙΩΝ 22”. (Α.Π. 042865/10.02.2016).
 10. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ για “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ”. (Α.Π. 042860/10.02.2016).
 11. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.162,30€ και β) τεχνικών προδιαγραφών, για την προμήθεια κρυστάλλων λευκών, χρωματιστών. (Α.Π. 053317/18.02.2016).

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.190,75€ για πληρωμή αποζημίωσης από εξωδικαστικό συμβιβασμό στον κ.ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΙΩΑΝΝΗ σύμφωνα με τη με αριθμό 1861/2015 πράξη Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π. 036510/05.02.2016).
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ποσού 2.806,49€, για τη ζημία που προκλήθηκε στις 16.09.2014 από πτώση δέντρου λόγω καιρικών συνθηκών στο επιβατικό αυτοκίνητό της, με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΒ 8208, επί της οδού Φειδιππίδου έναντι του αριθμού 43. (Α.Π. 036517/05.02.2016).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό του κ. ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ποσού 774,90€, για τη ζημία που προκλήθηκε στις 22.10.2015 από πτώση δέντρου λόγω καιρικών συνθηκών στο επιβατικό αυτοκίνητό του, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΟΟΕ 2918, επί της οδού Αιγοσθενών 4 & Σιβόρων. (Α.Π. 036526/05.02.2016).

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 45.000,00€ για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ”. (Α.Π. 037505/05.02.2016).
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 4ο και 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ”. (Α.Π. 037511/05.02.2016).
 3. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 500.000,00€ για το οικονομικό έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 1ης, 2ης, 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2015”. (Α.Π. 053472/18.02.2016).
 4. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 500.000,00€ για το οικονομικό έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ 4ης, 5ης, 6ης, 7ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2015”. (Α.Π. 053473/18.02.2016).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 39.821,25€ για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π. 053478/18.02.2016).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 185.345,28€ για προμήθεια σιδηρικών ειδών. (Α.Π. 036975/05.02.2016).
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 48.773,44€ για προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής ηλεκτρολογικών κ.λ.π. εγκαταστάσεων (επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών μερών γεωτρήσεων – ανταλλακτικά). (Α.Π. 036950/05.02.2016).
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την εργασία επισκευής και συντήρησης λεκανών συντριβανιών. (Α.Π. 037058/05.02.2016).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ για εκτέλεση εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΤΩΝ 2011 – 2012”. (Α.Π. 037001/05.02.2016).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.851,00€ για “ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ” (Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών μερών γεωτρήσεων). (Α.Π. 037000/05.02.2016).
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για προμήθεια σιδηρουργικών ειδών. (Α.Π. 036988/05.02.2016).

Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής ραδιοδικτύων, όλων των Δ/νσεων πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 054812/19.02.2016).
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών προμήθειας ειδών συντήρησης και επισκευής ραδιοδικτύων των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 054817/19.02.2016).
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την κάλυψη των επισκευών, των εργαλείων και οργάνων που χρησιμοποιούνται από το Τμήμα Συντήρησης & Επισκευής Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 054818/19.02.2016).
 4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών προμήθειας βιομηχανικών υλών και ανταλλακτικών, όλων των Δ/νσεων πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 054821/19.02.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη των υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων κ.κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΦΕ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ενώπιον του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 6ης Απριλίου 2016 καθώς και για κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 054298/19.02.2016).
 2. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων κ. ΜΙΧΑΗΛ ΦΕΙΔΑΚΗ ενώπιον του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 12ης Φεβρουαρίου 2016 (η οποία αναβλήθηκε αορίστως) καθώς και για κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 054250/19.02.2016).
 3. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη της υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων κ. ΕΛΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ενώπιον του Θ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Δ/νσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 1ης Απριλίου 2016 καθώς και για κάθε μετ’αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 054262/19.02.2016).
 4. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναθεώρησης κατά της με αριθμό 9828/2012 απόφασης του 19ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 054321/19.02.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                                  Α.Π.: 039533/08.02.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:8

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 08 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 15.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση του κάτωθι θέματος, λόγω του κατεπείγοντοςπου συνίσταται στο ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στον σχετικό εν εξελίξει διεθνή διαγωνισμό έχει οριστεί η 10.02.2016 και άρα οποιαδήποτε απόφαση θα πρέπει να ληφθεί προγενέστερα αυτής, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του εν εξελίξει ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια “ΕΠΤΑ (7) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 6 – 8m3 ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ” και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 749.931,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%), δυνάμει του αιτήματος της εταιρείας ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε., το οποίο υποβλήθηκε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.. (Α.Π. 037580/05.02.2016).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 037646/05.02.2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 7

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 10 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, ήτοι:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για σύναψη “ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ”, για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας τριών (3) ετών και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητούμενων ειδών, προϋπολογισμού 1.108.316,10€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π. 011196/14.01.2016). (από αναβολή)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, ανοικτού, τακτικού, δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχων για την εκτέλεση της εργασίας “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ” για τις επείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος, προϋπολογισμού 249.997,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π.020278/21.01.2016).(από αναβολή)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την  “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016-2017”, προϋπολογισμού 66.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά τη με Α.Π. 022174/22.01.16 ένσταση της εταιρείας ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. κατά της με αριθμό 23/2016 Πράξη Ο.Ε. (Α.Π.034727/03.02.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης του πρόχειρου, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, προϋπολογισμού 40.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. (Α.Π. 028064/28.01.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, επαναληπτικού, διαγωνισμού για την προμήθεια “ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, προϋπολογισμού 65.624,44€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%, που αφορά τις με Α.Π. 004169/08.01.16 και 004737/08.01.16 ενστάσεις των συμμετεχόντων ΑΦΟΙ ΦΛΙΝΟΥ – Κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΑΒΕΕ και ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ αντίστοιχα κατά της με αριθμό 1834/2015 πράξης Ο.Ε. (Α.Π. 034712/03.02.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Αρμόδιας  Επιτροπής  Διενέργειας – Αξιολόγησης του πρόχειρου, επαναληπτικού, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σιδηρουργικών ειδών στα μη κατακυρωθέντα άρθρα του Αρχικού διαγωνισμού», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού, που αφορά στο άνοιγμα των δικαιολογητικών συμμετοχής και των Τεχνικών προσφορών των δύο (2) συμμετεχουσών εταιρειών. (Α.Π. 036832/05.02.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Αρμόδιας  Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης του ηλεκτρονικού, διεθνούς, δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ», για τις ανάγκες του στόλου οχημάτων και λοιπών μηχανημάτων του Δήμου Αθηναίων διάρκειας τριών (3) ετών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή κατά άρθρο των ζητουμένων ειδών, που αφορά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών. (Α.Π. 037350/05.02.2016)

Δ/νση Οικονομικών

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 120.000,00€ για εκτέλεση κατασχέσεων και προγραμμάτων πλειστηριασμού καθώς και για επίδοση διαφόρων εγγράφων και αμοιβές εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στους πλειστηριασμούς. (Α.Π. 027587/28.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για καταβολή επιδικασθείσας αποζημίωσης, στην τέως Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς (Νομαρχίας Αθηνών) ήδη Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 13672/2015 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο Μονομελές).(Α.Π. 036387/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 113,02€ για καταβολή τόκων υπερημερίας στην εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (Α.Π. 036100/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης διαφόρων ποσών της Δ/νσης Οικονομικών. (Α.Π. 036160/05.02.2016).
 1. Έγκριση της με Α.Π. 6536/11.01.2016 Απόφασης Δημάρχου που αφορά αποδέσμευση διαφόρων αναλυθέντων κωδικών εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών. (Α.Π. 036154/05.02.2016).
 1. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αριθμό 58/22.01.2016 Πράξη της Ο.Ε. που αφορά έξοδα Π.Ο.Ε. έτους 2016. (Α.Π. 036095/05.02.2016).
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016

Δ/νση Δημοτικών Προσόδων

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.955,21€ για απόδοση χρημάτων στον κ.Κάββουρα Γεώργιο ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. (Α.Π. 031104/01.02.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για απόδοση χρημάτων στην εταιρεία «Κ. ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ & ΣΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Ε.Ε.» ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. (Α.Π. 031098/01.02.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση – διόρθωση της με αριθμό 1515/23.11.2015 Απόφαση του Δ.Σ. ως προς τους συντελεστές τελών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων τριών πλατειών ( Αγίου Γεωργίου, Βαρνάβα και Παγκρατίου). (Α.Π. 036034/05.02.2016).

Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.525,00€ για την προμήθεια 5.000 ειδικών μπλοκ παραβάσεων με ταχυπληρωμή, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας βάσει της συμβάσεως που έχει υπογραφεί μεταξύ των Ελληνικών Ταχυδρομείων και του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 032879/02.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 41.008,20€ για την προμήθεια οπτικής και ηχητικής σήμανσης οχημάτων και δικύκλων της Δημοτικής Αστυνομίας προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας. (Α.Π. 036570/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 46.740,00€ για την διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας στολών και κρανών μοτοσικλετιστών προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας. (Α.Π. 036265/05.02.2016).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της δωρεάς από το ΔΕΣΜΟ και την εταιρεία ISOMAT, που αφορά το «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας». (Α.Π. 024944/26.01.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς που αφορά προϊόντα (εσπεριδοειδή) στο Δήμο Αθηναίων και την παραχώρησή τους στο Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) από την Οργάνωση Παραγωγών με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ». (Α.Π. 022274/22.01.2016).
 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 276.700,00€ και β) δέσμευσης ποσού 276.700,00€ για το έτος 2017 για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας. (Α.Π. 036440/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.100,00€ που αφορά «Συνδρομές του Γραφείου Υγειών Πόλεων στο Παγκόσμιο Διαδημοτικό Δίκτυο και στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο». (Α.Π. 036416/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00€ για «προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων» λόγω αυξημένων αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών πρωτογενούς πρόληψης. (Α.Π. 036446/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για «προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων» λόγω αυξημένων αναγκών του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών πρωτογενούς πρόληψης. (Α.Π. 036430/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.000,00€ για «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας και του Τμήματος Παιδικών Εξοχών. (Α.Π. 036423/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 48.000,00€ για «προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού» για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας και του Τμήματος Παιδικών Εξοχών. (Α.Π. 036435/05.02.2016).

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.516,79€ για εργασίες ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε cd των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Εκτελεστικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2015 και δεν έχουν εκδοθεί τιμολόγια.

Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 492,00€ στην κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ, σύμφωνα με την 6/2016 πράξη Ο.Ε., που αφορά αποζημίωση με εξωδικαστικό συμβιβασμό.  (Α.Π.027735/28.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.344,29€ στον κ. ΤΣΙΝΤΖΟΥΡΑ ΠΑΝΤΕΛΗ, σύμφωνα με την 1621/2015 πράξη Ο.Ε., που αφορά αποζημίωση με εξωδικαστικό συμβιβασμό.  (Α.Π.032789/02.02.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 46.991,49€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ», β) ποσού 23.357,70€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», γ) ποσού 7.367,70€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», δ) ποσού 39.360,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και ε) ποσού 3.357,90€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ». (Α.Π.032827/02.02.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 70.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ», β) ποσού 53.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ», γ) ποσού 100.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», δ) ποσού 20.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», ε) ποσού 20.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», στ) ποσού 45.000,00€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», ζ) ποσού 10.000,00 € για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ», η) ποσού 50.000,00€ για παροχή υπηρεσιών «Εργασίες καταπολέμησης κουνουπιών», θ) ποσού 120.000,00€ για παροχή υπηρεσιών «ΑΠΟΧΛΟΑΣΗ ΛΟΦΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016-2017» και ι) ποσού 60.000,00€ για παροχή υπηρεσιών «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ». (Α.Π.032821/02.02.2016)
 1. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.847,56€ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», β) i) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.051,60 € και ii) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€, για «Εργασίες συντήρησης μηχανημάτων συνεργείων της Δ/νσης Πρασίνου & Περιβάλλοντος», γ) i) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.828,92 € και ii) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€, για την προμήθεια «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ», δ) i) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.594,20€ και ii) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€, για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΟΝΥΧΙΣΜΟΥ ΤΩΝ 2(ΔΥΟ) ΑΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ», ε) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας αδέσποτων γατών της πόλης», στ)

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.512,82€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη Μπιτσάκη Ιωάννη του Κωνσταντίνου της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 036049/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.277,32€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη Κουζούνη Δημητρίου του Κωνσταντίνου της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 036050/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών 305.000,00€ και 645.000,00€, για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την χορήγηση γάλακτος στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 036575/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000,00€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στον Δήμο αθηναίων.

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, οργάνωσης & Πληροφορικής

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00€ και β) για την απευθείας ανάθεσης με τίτλο “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 2014-2019 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ.(Α.Π. 033387/02.02.2016).

Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων

 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΠΛΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ) – ΣΕΙΡΑ 1». (Α.Π. 029358/29.01.2016).
 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 15.990,00€ για την πληρωμή βραβείων και εξαγορών και β) 553,50€ για την οικονομική αποζημίωση των μελών της κριτικής επιτροπής που δεν είναι υπάλληλοι του Δήμου Αθηναίων, σχετικά με την διενέργεια του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ιδεών για το σχεδιασμό πρότυπου περιπτέρου Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 036283/05.02.2016).
 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρομίων, κλιμάκων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες». (Α.Π. 036307/05.02.2016).
 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.590,00€ για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση Αντιολισθηρότητας Κλιμάκων – Ραμπών Λόφου Λυκαβηττού». (Α.Π. 036240/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 307.000,00€ που αφορά το έργο: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων πρανών και αντιστηρίξεων που προκλήθηκαν από ισχυρά καιρικά φαινόμενα». (Α.Π. 036240/05.02.2016).

Δ/νση Κτιριακών Έργων

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», προϋπολογισμού 150.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α). (Α.Π. 032649/02.02.2016).
 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.339,12€ για την «προμήθεια ειδών κιγκαλερίας – σιδηρικών κ.λ.π. υλικών» για τις ανάγκες των τεχνικών Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων και β) των τεχνικών προδιαγραφών. (Α.Π. 036295/05.02.2016).

Δ/νση Σχολικών Κτιρίων

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της από 12.01.2016 εισηγητικής έκθεσης της Δ/νσης Σχολικών κτιρίων σχετικά με την υπ’αριθμ.πρωτ. 397701/09.12.2015 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» αναδόχου του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων  51ου Δημοτικού Σχολείου και 34ου Νηπιαγωγείου της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 93ου-95ου Δημοτικών Σχολείων  και 45ου – 73ου Νηπιαγωγείων της 2ης Δημοτικής Κοινότητας και 76ου – 138ου Δημοτικών Σχολείων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων» (ΕΣΠΑ MIS
 1. α) Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.949,25€ και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.350,75€, για την κατασκευή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΣ 2012». (Α.Π. 029902/29.01.2016)
 1. α) Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€, β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 280.000,00€ και γ) έγκριση δέσμευσης ποσού 154.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 1Η, 2Η ΚΑΙ 3Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΕΤΟΥΣ 2014». (Α.Π. 029903/29.01.2016).
 1. α) Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 102.295,59€ και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.988,47€, για την εκτέλεση του έργου: «Χρωματισμοί – Μικροεπισκευές Σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 1η 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014». (Α.Π. 036431/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Χρωματισμοί – Μικροεπισκευές Σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2014». (Α.Π. 036419/05.02.2016).
 1. α) Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€ και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Οικοδομικές ανακαινίσεις και επισκευές σχολικών κτηρίων Δήμου Αθηναίων στην 6η και 7η Δημοτική κοινότητα, έτους 2014». (Α.Π. 036298/05.02.2016).
 1. α) Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 22.332,38€ και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 22.734,63€ για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση – αποκατάσταση δαπέδων αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων». (Α.Π. 036410/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ για την εκτέλεση του έργου: «Επισκευές, Ανακαινήσεις και Μικροεπισκευές Σχολικών κτηρίων Δήμου Αθηναίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2012». (Α.Π. 036408/05.02.2016).
 1. α) Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.313,76€ και β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 78.686,24€ για την εκτέλεση του έργου: «Οικοδομικές επισκευές, ανακαινήσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων Δήμου Αθηναίων στο 7ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά Διαμερίσματα 2010». (Α.Π. 036399/05.02.2016).
 1. α) Ανάκληση δέσμευσης ποσού 26.368,68€ για το έτος 2017, β) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 350.000,00€ για το έτος 2016 και γ) δέσμευση ποσού 76.368,68€ για το έτος 2017, για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». (Α.Π. 036394/05.02.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την εκ νέου έγκριση της πληρότητας και της εγκυρότητας των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη για την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του μειοδότη ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ – ΠΡΩΗΝ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΧΑΡΝΩΝ 80-82 & ΧΕΥΔΕΝ 35». (Α.Π. 035042/03.02.2016).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.600.000,00€ για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (Α.Π. 024765/26.01.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 538.476,78€ για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. (Α.Π. 024770/26.01.2016)
 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.800,00€ για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και β) τεχνικών προδιαγραφών. (Α.Π. 031262/01.02.2016)

Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης

 1.  Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 184.225,71€ προκειμένου να ολοκληρωθεί ο τακτικός διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. (Α.Π. 031597/01.02.2016).
 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.406,84 € προκειμένου να ολοκληρωθεί ο πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ. (Α.Π. 031600/01.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 93.109,48€ για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ». (Α.Π. 023325/25.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.537,92€ για την αποπληρωμή τόκων υπερημερίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013Α». (Α.Π. 023337/25.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ». (Α.Π. 023344/25.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». (Α.Π. 029929/29.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2009». (Α.Π. 029912/29.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 32.000,00€ για την αποπληρωμή των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2010». (Α.Π. 029925/29.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ». (Α.Π. 029928/29.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2013». (Α.Π. 029917/29.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 293.194,00 € για την αποπληρωμή των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 2Ο ΚΑΙ 7Ο  ΔΗΜΟΤΙΚA ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2010». (Α.Π. 029915/29.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.860,00€ για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013Β». (Α.Π. 029914/29.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.094,05€ για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2013Γ». (Α.Π. 031113/01.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την αποπληρωμή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 3Η ΚΑΙ 4Η  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ». (Α.Π. 029909/29.01.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 353.939,00€ για την αποπληρωμή εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 6ο και 7ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2010». (Α.Π. 029906/29.01.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 217.279,00€ για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 6ο και 7ο  ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ». (Α.Π. 029913/29.01.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 2Η ΚΑΙ 7Η  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ». (Α.Π. 029919/29.01.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 72.000,00€ για την κατασκευή του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 5Η ΚΑΙ 6Η  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ». (Α.Π. 029921/29.01.2016)
 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 550.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2015» (Α.Π. 029935/29.01.2016)
 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 1.450.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 157/2015» (Α.Π. 029911/29.01.2016)
 1. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 250.000,00€ για το έτος 2017, για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 85/2015 (Α.Π. 029931/29.01.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.392,57€ για καταβολή αποζημίωσης στον κ.Καραντάνη Ιωάννη σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 15191/2014 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 023564/25.01.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 59.105,00€ για την κατασκευή του έργου: «Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα». (Α.Π. 036291/05.02.2016).

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την πληρωμή τελών στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. για εκκενώσεις βοθροεκκενωτηρίων. (Α.Π. 023234/25.01.2016)
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για την πληρωμή κοινοχρήστων των μισθωμένων ακινήτων που χρησιμοποιούνται σαν βάσεις – αποδυτήρια των εργαζομένων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (Α.Π. 029230/29.01.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Εισήγησης – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης που αφορά την εξέταση των ενστάσεων κατά του Πρακτικού II της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ιδρυση Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (ΣΜΑ) Αθήνας και όμορων Δήμων στον Ελαιώνα». (Α.Π. 027654/28.01.2016)
 1. Έγκριση των όρων της πρόχειρης, φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά την ανάδειξη πλειοδότη για εκποίηση γαλβανισμένου και μη χαλυβδοελάσματος, προερχόμενου από άχρηστα μεταλλικά αντικείμενα, όπως κατεστραμεμμένοι μεταλλικοί τροχήλατοι κάδοι, κατεστραμμένα απορριματοκιβώτια (press-containers) και λοιπά. (Α.Π. 023188/25.01.2016)
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του πρόχειρου, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», προϋπολογισμού 59.163,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%. (Α.Π. 036958/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών προμήθειας βιομηχανικών υλών και ανταλλακτικών των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών προμήθειας ανταλλακτικών μηχανημάτων - εργαλείων των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και επισκευής λοιπού μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π. 036952/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για την κάλυψη της ανάγκης επισκευής και συντήρησης των κοινοχρήστων τουαλετών, που βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π. 036942/05.02.2016).
 1. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.794,08€ για πληρωμή Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ειδικών Ραδιοδικτύων για το έτος 2016 και β) έκδοση εντάλματος πληρωμής προς την «ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ». (Α.Π. 036948/05.02.2016).

Νομική Δ/νση

 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ για έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών κατά το τρέχον έτος. (Α.Π. 036554/05.02.2016).
 1. Λήψη απόφασης για την συμπλήρωση της με αριθμό 1614/2012 Πράξης Ο.Ε. ούτως ώστε η χορηγηθείσα έγκριση νομικής υποστήριξης να παρασχεθεί προς και από οποιοδήποτε άλλο Δικηγόρο με πάγια έμμισθη εντολή στη Νομική Δ/νση του Δήμου Αθηναίων, τόσο κατά τη Δικάσιμο της 28ης Μαρτίου 2016 ή οποιαδήποτε μετ΄ Αναβολήν Δικάσιμο, ενώπιον του 4ου Μονομελούς Πλ/κειου Αθηνών ή άλλου αρμοδίου δικαστηρίου. (Α.Π. 036671/05.02.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 18352/2015 απόφασης του 16ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 036652/05.02.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 4956/2015 απόφασης του 12ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π. 036596/05.02.2016).
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων κατά το τρέχον έτος. (Α.Π. 036567/05.02.2016).
 1. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη του κ. Δημητρίου Κυριακάκη ενώπιον του Α’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 8ης Μαρτίου 2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 036608/05.02.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη της ήδη ασκηθείσας αναίρεσης του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 5269/2013 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (τμήμα 2ο Δημοσίου). (Α.Π. 036690/05.02.2016).
 1. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά των με αριθμό 8338/2015 και 8339/2015 αποφάσεων του 25ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 036722/05.02.2016).
 1. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή μη του κ. Δημητρίου Αντωνιάδη ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών από δικηγόρο της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων για τη δικάσιμο της 12ης Φεβρουαρίου 2016 καθώς και για κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π. 036703/05.02.2016).
 1. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 22.140,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% για την ανάθεση στην εταιρία δικηγόρων «Απόστολος Σ.Γεωργιάδης & Συνεργάτες» του δικαστικού χειρισμού ενώπιον του Αρείου Πάγου, της υπόθεσης των Κουντουριώτικων. (Α.Π. 036548/05.02.2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ                                                 Α.Π.: 036533/05.02.16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 6

Προς

Τα τακτικά μέλη κ.κ. :

Γεννηματά Ανδρέα, Γιαννοπούλου Καλλιόπη, Μοντιάνο Αλέξανδρο, Μπρούλια Γεώργιο, Αποστολόπουλο Χ. Γεώργιο, Δασκαλάκη Μελπομένη, Αξελό Ρήγα, Λάμπρου Στυλιανό, Βαφειάδη Νικόλαο, Αβραμίδη Νικόλαο

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.

Κατσούλη Ελένη, Ηλιοπούλου Μαρία,

Αγγελόπουλο Βασίλειο

Κοινοποίηση

κ. Γ.Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων

κ. Ν.Παπαχελά Πρόεδρο Δ.Σ.

Αντιδημάρχους Δήμου Αθηναίων

κ. Λ.Καστανάκη Γενικό Γραμματέα Δ.Α.

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Α.

Δημοτικές Παρατάξεις

Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 05 του μηνός Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων, λόγω του κατεπείγοντοςπου συνίσταται στο ότι, όσον αφορά το 1ο και το 2ο θέμα, πρέπει να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε προμήθεια μικρού μέρους άκρως απαραιτήτων αγαθών για τα οποία έχουν ξεκινήσει διαδικασίες πρόχειρων διαγωνισμών, ήτοι συμπιεσμένου φυσικού αερίου και ανταλλακτικών πλαισίου απορριμματοφόρων, καθότι οι διεθνείς διαγωνισμοί με αντικείμενο την προμήθεια των ιδίων αγαθών βρίσκονται σε εξέλιξη με αβέβαια την ημερομηνία ολοκλήρωσης, ήτοι:

Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ Φ.Α. CNG», προϋπολογισμού 59.664,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%.
 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του πρόχειρου, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 59.901,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31