Σας καλούμε να προσέλθετε τη Δευτέρα 10 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια α. “ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ” και β. “ΓΛΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΖΑΡΝΤΙΝΙΕΡΩΝ”, για χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και για ένα (1) έτος από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 158.976,06€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στη διόρθωση της με αριθμό 634/18.06.2018 Πράξης της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.217057/05.09.2018).

 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή της υπηρεσίας “ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 72.242,40€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στo στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.213573/30.08.2018).

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1 η , 2 η & 3η Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” ΚΑΙ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 4 η , 5η , 6η & 7η Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017”, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην κατακύρωση για τον συστημικό αριθμό 56693 του διαγωνισμού. (Α.Π.218521/06.09.2018).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας

4. Λήψη απόφασης για α) την έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.500,00€ για την αγορά φαρμακευτικού και λοιπών υλικών για την λειτουργία των εννέα δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) την απαλλαγή της υπόχρεου υπαλλήλου κ. Χρυσούλας Ντέλη του Κωνσταντίνου από το με αριθμό Β01095 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. (Α.Π.209326/24.08.2018).

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

5. Λήψη απόφασης για την ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και για την ανάκληση αποφάσεων δέσμευσης για το 2019 σύμφωνα με το εισηγητικό της υπηρεσίας. (Α.Π.211122/28.08.2018). Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση του β’ μέρους της με αριθμό 594/04.06.2018 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού hardware (Η/Υ, οθονών, φωτοαντιγραφικών, πολυμηχανημάτων κλπ)”. (Α.Π.211069/28.08.2018).

Δ/νση Κτιριακής Υποδομής

7. Συγκρότηση επιτροπής της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017”, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

8. Λήψη απόφασης για την συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 51ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 34ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, 93ου – 95ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ 45ου – 73ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΗΣ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 76ου – 138ου ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ».

 Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

9. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 864/2018 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω μεταγενέστερης έκδοσης της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

10. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της με αριθμό 865/2018 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω μεταγενέστερης έκδοσης της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

11. Λήψη απόφασης για την παράταση του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής αξίας 50.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου κ. Βασιλείου Μωραΐτη.

Νομική Δ/νση

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.800,00€ στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου της Νομικής Διεύθυνσης κ. Καλλιόπης Αναγνωστοπούλου, με αναπληρώτρια την μόνιμη υπάλληλο κ. Μαρία Δολιανίτη για την μετάφραση στην ιταλική γλώσσα από το Υπουργείο Εξωτερικών του δικογράφου της ανακοίνωσης – προσεπίκλησης – παρεμπίπτουσας αγωγής του Δήμου Αθηναίων κατά της ένωσης Εταιρειών Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. – ORG S.R.L . (Α.Π.217884/05.09.2018).

13. Περί έγκρισης της με Α.Π. 214779/03.09.2018 απόφασης Δημάρχου και της δυνάμει αυτής ασκηθείσα με αριθμό πρωτ. 57291/03.09.2018 αίτησης του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ανάκληση της με αριθμό 120/2018 Πράξεως του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Α.Π.217390/05.09.2018).

14. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 3927/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. (Α.Π.214335/31.08.2018).

15. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 2901/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 4 ο Μονομελές). (Α.Π.214331/31.08.2018).

16. Περί έγκρισης άσκησης ή μη της αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 5469/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. (Α.Π.214326/31.08.2018).

17. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 2198/2018 απόφασης του 8 ου Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π.214324/31.08.2018).

18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της παράστασης πολιτικής αγωγής του δικηγόρου κ. Γεωργίου Κωνσταντόπουλου, για τις αξιόποινες πράξεις που τελέστηκαν βάσει της σχετικής δικογραφίας, και δη κλοπής (372 ΠΚ), κατ’ αγνώστων για την αφαίρεση 50 λάστιχων απορριμματοφόρων οχημάτων, μιας μπαταρίας 120 Ah της πυρόσβεσης του κτιρίου και μίας μπαταρίας 100 Ah γεννήτριας παραγωγής ρεύματος, επτά τριφασικούς διακόπτες, τρεις σειρές κλέμες, πέντε μονωτικές ταινίες, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 5.100,00€, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημ/κων. (Α.Π.214306/31.08.2018). 

19. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την άρση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης – δέσμευσης που επήλθε βάσει των ΦΕΚ 74Δ/1991 και 1049Δ’/1995 για ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων επί του αριθμού 151 της Ιεράς Οδού και για την ακύρωση του με Α.Π. 150842/12.06.2018 εγγράφου του Δήμου Αιγάλεω. (Α.Π.216094/04.09.2018).

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                    Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30