Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 27 του μηνός Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Εκτελεστική Επιτροπή 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Απολογισμού του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 του Δήμου Αθηναίων και την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. (Α.Π.150992/12.06.2018).

Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του διεθνή, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατά ομάδα ειδών για την προμήθεια “ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.721.265,70€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στo στάδιο αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.193877/27.07.2018).

 3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 73.780,00€ με Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στo στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών. (Α.Π.196022/31.07.2018).

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 731.748,18€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στo στάδιο κατακύρωσης του άρθρου 58. (Α.Π.199335/03.08.2018).

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 48.944,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στo στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών, των οικονομικών προσφορών και στην κήρυξη προσωρινού αναδόχου. (Α.Π.203134/08.08.2018).

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ διάρκειας ενός έτους ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 73.042,70€ με Φ.Π.Α. 13% & 24%, που αφορά στo στάδιο κατακύρωσης. (Α.Π.206466/17.08.2018).

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση της υπηρεσίας “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TAGS ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”, ενδεικτικού προϋπολογισμού 69.787,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στo στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.204734/10.08.2018).

8. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών και τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή γενικών υπηρεσιών “ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”, συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.202482/08.08.2018).

 Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων

9. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.000,00€, στο όνομα της προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΥΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ, ΠΕ Διοικητικού, Βαθμού Α’, για την κάλυψη των εξόδων του αεροπορικού εισιτηρίου Μοζαμβίκη – Αθήνα - Μοζαμβίκη του κ. JOAQUIM CHISSANO, ο οποίος θα είναι τιμώμενο πρόσωπο της διοργάνωσης του 6ου Φόρουμ Δημοκρατίας της Αθήνας που θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 15-18 Σεπτεμβρίου 2018.

Δ/νση Οικονομικών

10. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 297,60€ για την επισκευή 3 μηχανών καταμέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονομισμάτων του ευρώ. (Α.Π.208039/22.08.2018).

11. Έγκριση για τη μερική ανατροπή και ανάκληση δέσμευσης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.

12. Έγκριση για την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018.

Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας

13. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 13 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 860,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202311/08.08.2018).

14. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 22 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 390,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202299/08.08.2018).

15. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 23 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202286/08.08.2018).

16. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 27 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 700,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202280/08.08.2018).

17. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 28 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202175/07.08.2018).

18. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 29 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 390,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202291/08.08.2018).

 19. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 34 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 420,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202306/08.08.2018).

20. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 35 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 450,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202304/08.08.2018).

21. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 36 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 280,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202316/08.08.2018).

22. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 600,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202301/08.08.2018).

23. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 41 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202177/07.08.2018).

24. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 42 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 380,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202183/07.08.2018).

25. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 43 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202173/07.08.2018).

26. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 44 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202178/07.08.2018).

27. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 46 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202179/07.08.2018).

28. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 47 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202182/07.08.2018).

 29. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 48 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202184/07.08.2018).

30. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 56 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 710,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202185/07.08.2018).

31. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 57 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 710,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202172/07.08.2018).

32. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 58 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202170/07.08.2018).

33. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 61 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.202168/07.08.2018).

34. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 62 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.203455/09.08.2018).

35. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση Λέσχης Φιλίας στην Άνω Κυψέλη και Λέσχης Φιλίας στα Εξάρχεια. (Α.Π.202477/08.08.2018).

36. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 772/16.07.2018 πράξης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2019, έπειτα από τη με αριθμό 1157/26.07.2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. (Α.Π.198166/02.08.2018).

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας

37. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ειδών επίπλωσης κλπ. από τη UNICEF μέσω της συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.204048/10.08.2018).

Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος

38. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς άνευ ανταλλάγματος από τον κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Ι. ΠΑΠΠΑ της μεταλλικής βάσης επί της οποίας θα τοποθετηθεί ο έφιππος ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. (Α.Π.208040/22.08.2018).

 Δ/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας

39. Λήψη απόφασης για την επέκταση χρόνου απόδοσης για 2 μήνες, ήτοι μέχρι 18.11.2018, του με αριθμό Α00541/01.08.2018 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που εκδόθηκε στον υπάλληλο της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας κ.ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΑΠΠΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και αφορά στην καταβολή ποσού στην ΕΥΔΑΠ για αγορά και τοποθέτηση νέων υδρομετρητών. (Α.Π.209149/23.08.2018).

Δ/νση Κτιριακής Υποδομής

40. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 20.07.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018”, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.24%, που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου. (Α.Π.209139/23.08.2018).

41. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 25.07.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΚΑΙ 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018”, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου. (Α.Π.209143/23.08.2018).

42. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 02.08.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΚΑΙ 7η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2018”, προϋπολογισμού 1.500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου. (Α.Π.209134/23.08.2018).

Νομική Δ/νση

43. Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό Α12664/2018 απόφασης του Μονομελούς Τμήματος Υποθέσεων του Ν.1406/1983 και Αναστολών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.202115/07.08.2018).

44. Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό Α12401/2018 απόφασης του Μονομελούς Τμήματος Υποθέσεων του Ν.1406/1983 και Αναστολών του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.202117/07.08.2018).

45. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ανακοίνωσης - προσεπίκλησης – παρεμπίπτουσας αγωγής του Δήμου Αθηναίων κατά της Ένωσης Εταιριών Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ελλάδα) – ORG S.R.L. σε σχέση με την από 12.03.2018 και με Γ.Α.Κ. 26686/2018 αγωγή του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ κατά του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.207654/21.08.2018).

 46. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 6356/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 27ο Μονομελές). (Α.Π.207663/21.08.2018).

47. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 6417/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων). (Α.Π.207668/21.08.2018).

48. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 9281/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 13ο Μονομελές). (Α.Π.207678/21.08.2018).

49. Λήψη απόφασης για α) την ανάκληση ή μη της με αριθμό 161/2018 πράξης Οικονομικής Επιτροπής και β) την έγκριση ή μη της υποβολής δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων, από δικηγόρο επί παγία αντιμισθία της Νομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων κατά κατηγορούμενου υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Αθηναίων λόγω κλονισμού της φήμης, πίστης και του κύρους αυτού, ποσού 44,00€, με επιφύλαξη διεκδικήσεως του υπολοίπου από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια, για το αδίκημα του άρθρου 259 Π.Κ., ενώπιον του Ι’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατόπιν του με αριθμό ΔΦ 17/375/05.01.2018 κλητήριου θεσπίσματος, κατά τη μετ’ αναβολή δικάσιμο της 14.11.2018 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π.207674/21.08.2018).

 

                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                               Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30