Σας καλούµε να προσέλθετε την Παρασκευή 10 του µηνός Αυγούστου 2018 και ώρα 10:00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

Αυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων

1. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.200,00€, στο όνοµα της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιεθνούς Συνεργασίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑΣ-ΟΛΓΑΣ ΝΕΡΟΥΛΙ∆ΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υπαλλήλου ΤΕ ∆ιοικητικού, Βαθµού Β’, για την κάλυψη των εξόδων µετάβασης και διαµονής της Αντιδηµάρχου Πρασίνου, Αστικής Πανίδας, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή κ. ΕΛΕΝΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗ στο Τελ Αβίβ από την 1 έως και τις 6 Σεπτεµβρίου 2018, προκειµένου να συµµετάσχει στην 4η ετήσια Σύνοδο ∆ηµάρχων για την Αστική ∆ιατροφική Πολιτική, στο πλαίσιο του Συµφώνου του Μιλάνο (Milan Pact). (Α.Π.185722/18.07.2018). Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στην ανάγκη έγκαιρης έκδοσης του εν λόγω χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών της ̟ρογραµµατισµένης µετάβασης της Αντιδηµάρχου στη Σύνοδο ∆ηµάρχων.

∆/νση Κτιριακής Υποδοµής

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση των εγγράφων της σύµβασης, την κατάρτιση των όρων και τη σύνταξη διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικής δηµόσιας σύµβασης έργου, κάτω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή, για το έργο µε τίτλο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017”, συνολικού προϋπολογισµού 500.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.201950/07.08.2018). Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στην ανάγκη εκτέλεσης εργασιών και ε̟ισκευών σε Ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και στις 7 ∆ηµοτικές κοινότητες του ∆ήµου Αθηναίων ̟ου χρήζουν άµεσης ε̟έµβασης.

∆/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

3. Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασµού του µε αριθµό Β01272/2018 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 4.500,00€, που αφορά στην προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και σωστή λειτουργία των αυτοπλενόµενων τουαλετών, για ένα µήνα (31 ηµέρες) από τις 21.08.2018 αρχική ηµεροµηνία απόδοσης στις 21.09.2018. Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στην αδυναµία ολοκλήρωσης των διαδικασιών της εν λόγω ̟ροµήθειας µέχρι τη λήξη α̟όδοσης του υ̟άρχοντος χρηµατικού εντάλµατος ̟ρο̟ληρωµής.

4. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 4.500,00€, στο όνοµα του υπαλλήλου της ∆/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κλάδου ΠΕ Καθηγητών, Βαθµού Α’, για την άµεση προµήθεια υλικών απαραίτητων για τον καθαρισµό και τη σφράγιση ανθυγιεινών εστιών σε εγκαταλελειµµένες οικίες και οικόπεδα εντός των ορίων του ∆ήµου Αθηναίων, βάσει εισαγγελικών εντολών. Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στην άµεση ανάγκη εκτέλεσης εισαγγελικών εντολών.

5. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.500,00€, στο όνοµα της µόνιµης υπαλλήλου της ∆/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης κ. ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΚΟΣΑΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού, Βαθµού Α’, για την άµεση προµήθεια δεµένων πυροσβεστικών σωλήνων (µάνικες) και ρυθµιζόµενων αυλών, σε αντικατάσταση εφθαρµένων, που αφορούν στην πυροπροστασία των κτηρίων και εγκαταστάσεων της ∆/νσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης. Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στην έγκαιρη ̟ροµήθεια υλικών ̟ου αφορούν σε θέµατα ̟υρασφάλειας.

                                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                          Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30