Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 30 του μηνός Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών

1. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών, ενδεικτικού προϋπολογισμού και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια “ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΛΠ” για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών στον Άγιο Ανδρέα Αττικής της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2018 και 2019, συνολικού προϋπολογισμού 58.652,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.191972/26.07.2018).

Δ/νση Οικονομικών

2. Προέλεγχος Απολογισμού, Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως, οικονομικού έτους 2017 και υποβολή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο. (Α.Π.138414/30.05.2018).

 Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας

3. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 14/130 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιμητηρίου στον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΠΑΝΑΚΟ με την καταβολή του ποσού των 53.083,38€. (Α.Π.189979/24.07.2018).

4. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 1 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 600,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187854/20.07.2018).

5. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 2 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 600,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187799/20.07.2018).

6. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 3 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187910/20.07.2018).

7. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 4 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 730,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187949/20.07.2018).

8. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 5 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 600,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187668/20.07.2018).

9. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 7 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187936/20.07.2018).

10. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 8 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 490,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187881/20.07.2018).

11. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 9 πάγκου – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 500,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187826/20.07.2018).

12. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 48 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.390,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187507/20.07.2018).

13. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 57 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.180,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187460/20.07.2018).

14. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 62 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.030,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187417/20.07.2018).

15. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 63Α καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 520,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187637/20.07.2018).

16. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 65Β καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 600,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187511/20.07.2018).

17. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 66Α καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.100,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187613/20.07.2018).

18. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 71 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.150,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187848/20.07.2018).

19. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 74 καταστήματος – ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.050,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187834/20.07.2018).

20. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 11 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 800,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.188892/23.07.2018).

21. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 12 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.070,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.188900/23.07.2018).

22. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 13 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 920,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187563/20.07.2018).

23. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 16 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 990,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187559/20.07.2018).

24. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 17 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.280,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187838/20.07.2018).

25. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 20 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 550,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187586/20.07.2018).

26. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 21 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 470,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187832/20.07.2018).

27. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 27 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.020,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187658/20.07.2018).

28. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 29 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.090,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187600/20.07.2018).

29. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 30- 31 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 2.250,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187664/20.07.2018).

30. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 34 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 700,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187859/20.07.2018).

31. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 35 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 1.130,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187591/20.07.2018).

32. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 36 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 790,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187361/20.07.2018).

33. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 37 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 750,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.188921/23.07.2018).

34. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων της πλειοδοτικής, προφορικής δημοπρασίας για την πενταετή εκμίσθωση του με αριθμό 42 καταστήματος – κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 500,00€ το μήνα αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.187752/20.07.2018).

Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης

35. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πράξεων που αφορούν στον προϋπολογισμό εξόδων των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων για το οικονομικό έτος 2019 και συγκεκριμένα: 1) της με αριθμό 261/11.07.2018 πράξης του Συμβουλίου της 1 ης Δ.Κ., 2) της με αριθμό 60/04.07.2018 πράξης του Συμβουλίου της 2 ης Δ.Κ., 3) της με αριθμό 98/17.07.2018 πράξης του Συμβουλίου της 3 ης Δ.Κ., 4) της με αριθμό 31/05.07.2018 πράξης του Συμβουλίου της 4 ης Δ.Κ., 5) της με αριθμό 63/18.07.2018 πράξης του Συμβουλίου της 5 ης Δ.Κ., 6) της με αριθμό 62/27.06.2018 πράξης του Συμβουλίου της 6 ης Δ.Κ. και 7) της με αριθμό 78/02.07.2018 πράξης του Συμβουλίου της 7 ης Δ.Κ.. (Α.Π.191677/25.07.2018).

Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

36. Έγκριση για: α) την ανατροπή της με αριθμό Π00119/2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 8.221,20€ και β) την ανάκληση δέσμευσης ποσού 6.851,00€ για το έτος 2019 που περιλαμβάνεται στη με αριθμό Π00869/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για την προμήθεια και συντήρηση τεχνικών προγραμμάτων του Δήμου Αθηναίων από την εταιρεία A.C.E. – HELLAS Α.Ε.. (Α.Π.190074/24.07.2018).

Δ/νση Κτιριακής Υποδομής

37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του με Α.Π.184281/17.07.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης με τίτλο “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, εκτιμώμενης αξίας 343.398,37€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης σε μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο. (Α.Π.184392/17.07.2018).

38. Λήψη απόφασης για α) τη συγκρότηση Επιτροπής Διαδικασίας Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης έργου με τίτλο “ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. 24%) και β) τον ορισμό του Τμήματος Επίβλεψης της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής ως Γνωμοδοτικό Όργανο για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης του έργου. (Α.Π.191987/26.07.2018).

39. Έγκριση εγγράφων της σύμβασης, κατάρτιση όρων διαγωνισμού και σύνταξη διακήρυξης του έργου με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II Π.Δ.Ε. (Υπουργείο Εσωτερικών) ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 – 1.865.200,00€ Ίδιοι Πόροι Δήμου 6 Αθηναίων 1.734.800,00€, συνολικού προϋπολογισμού 3.600.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων

40. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ποσού 105,00€, για φθορά που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό της με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΙ 2856 μετά από πρόσκρουση σε μεταλλικούς σωλήνες που προεξείχαν από το κράσπεδο του πεζοδρομίου στο ρείθρο του οδοστρώματος, επί της οδού Κολωνού στο ύψος του οικοδομικού αριθμού 52-54. (Α.Π.189124/23.07.2018).

41. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΑΓΑΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ και του κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ποσού 4.500,00€, για φθορά που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΝ 8996 μετά από πρόσκρουση σε εξέχον φρεάτιο που υπήρχε στην αριστερή πλευρά του οδοστρώματος περίπου 2,50-3,00 μέτρα από το αριστερό πεζοδρόμιο, στην οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού, στο ύψος του αριθμού 5. (Α.Π.189122/23.07.2018).

Δ/νση Μηχανολογικού

42. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση του (β) σκέλους της με αριθμό 720/02.07.2018 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα ως προς τη μερική ανάκληση της με Α.Π.237388/23.08.2017 απόφασης δέσμευσης από το ποσό των 213.000,00€ στο ορθό ποσό των 203.000,00€. (Α.Π.186790/19.07.2018).

Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας

43. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 4.971,70€ για την προμήθεια κάθε φύσης ανταλλακτικών προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες δαπάνες όπως είναι ενδεικτικά η αγορά διαφόρων μικροανταλλακτικών για την άμεση αποκατάσταση βλαβών του κλαδοφάγου, των καλαθοφόρων οχημάτων, των χλοοκοπτικών τρακτέρ, του κομπρεσέρ, του πρεμνοφάγου κλπ., τα οποία λόγω της εντατικής καθημερινής χρήσης τους παρουσιάζουν συχνές βλάβες με συνέπεια την ακινητοποίησή τους. (Α.Π.181931/13.07.2018).

44. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό της κ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ποσού 3.915,48€, για φθορά που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό της με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΖ 3283 μετά από πτώση δένδρου είδους Λεύκας, στην οδό Αδριανείου 3-5. (Α.Π.191997/26.07.2018).

Νομική Δ/νση

45. Περί έγκρισης της με Α.Π.187422/20.07.2018 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων με την οποία i) εγκρίνεται η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής του Δήμου Αθηναίων για το ποσό των 44,00€ με επιφύλαξη, λόγω ηθικής βλάβης, στην ποινική προδικασία και κύρια διαδικασία που αφορά στην υπόθεση του κληροδοτήματος Προμπονά και ii) εξουσιοδοτούνται προς τούτο οι δικηγόροι του Δήμου Αθηναίων: 1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, 2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ και 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, προς τους οποίους παρέχεται η ειδική εντολή και εξουσιοδότηση να εμφανιστούν, είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας εξ αυτών, ενώπιον του 2ου Ειδικού Ανακριτή του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου διενεργείται τακτική ανάκριση και να υποβάλουν δήλωση πολιτικής αγωγής του Δήμου Αθηναίων κατά των ανωτέρω κατηγορουμένων και να ασκήσουν γενικά κάθε δικαίωμα που ο νόμος αναγνωρίζει στον πολιτικώς ενάγοντα για την υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων του Δήμου Αθηναίων.

46. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 11354/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 28ο Τριμελές).

47. Περί έγκρισης άσκησης ή μη παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων επί της με ΑΚ 15010/953/2004 αγωγής διανομής ακινήτου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΕ κατά της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, της ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, της ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ χήρας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ και του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ – ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΥ, με προσεπίκληση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΑΕ και του Δήμου Αθηναίων, η οποία επανήλθε με την με ΓΑΚ 68937/863/2018 κλήση.

48. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 4800/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. (Τμήμα 11ο ). (Α.Π.180230/12.07.2018). (από αναβολή).

49. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 9301/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 1ο Μονομελές)

 

50. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 8357/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 29ο Μονομελές).

                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30