Σας καλούµε να προσέλθετε την ∆ευτέρα 16 του µηνός Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

∆/νση Προµηθειών και Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την εφαρµογή της µε αριθµό Α845/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορά στον ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισµό, κάτω των ορίων, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια “ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών όλων των ∆/νσεων του ∆ήµου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισµού 129.815,35€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.167593/28.06.2018). (από αναβολή).

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια “ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ”, για τις ανάγκες της 2 ∆ιεύθυνσης Μηχανολογικού του ∆ήµου Αθηναίων και ηµεροµηνία έναρξης από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ, διάρκειας 12 µήνες ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης, προϋπολογισµού 65.620,80€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής και των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών. (Α.Π.176227/09.07.2018).

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Ενστάσεων του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής του µεγαλύτερου προσφερόµενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των ενδεικτικών τιµών µονάδος όλων των άρθρων του ενδεικτικού προϋπολογισµού, για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΦΑΝΟΣΤΑΤΩΝ, ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΜΕ ΓΛΥΠΤΑ, ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙ∆ΩΝ”, ενδεικτικού προϋπολογισµού 74.400,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στη µε Α.Π.169668/02.07.2018 ένσταση του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ κατά της µε αριθµό 637/18.06.2018 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής. (Α.Π.177994/10.07.2018).

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής ∆ιεξαγωγής & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για την προµήθεια “ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ” για τις ανάγκες της ∆/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του ∆ήµου Αθηναίων και ηµεροµηνία έναρξης από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ διάρκειας ενός έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της σύµβασης, συνολικού προϋπολογισµού 73.042,70€ µε Φ.Π.Α. 13% & 24%, που αφορά στο στάδιο ανάδειξης προσωρινού αναδόχου. (Α.Π.180325/12.07.2018).

5. Καθορισµός όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισµός Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή της υπηρεσίας “ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ” για τις ανάγκες της ∆/νσης Μηχανολογικού του ∆ήµου Αθηναίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 72.242,40€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.180449/12.07.2018).

6. Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισµός Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, µε έναρξη ισχύος της σύµβασης την ηµεροµηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ και χρόνο υλοποίησης δώδεκα µήνες (12) από την έναρξή της, προϋπολογισµού 229.400,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.180446/12.07.2018).

Αυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων

7. Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.100,00€ στο όνοµα της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιεθνούς Συνεργασίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων κ. ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΧΙΩΤΗ, για την κάλυψη των εξόδων µετάβασης στο BELLAGIO (µέσω Μιλάνου), από τις 6 έως και τις 10 Αυγούστου 2018, της κ. ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Ειδικής Συµβούλου του ∆ηµάρχου Αθηναίων για θέµατα κοινωνικής πολιτικής, προκειµένου να συµµετάσχει σε συνέδριο. (Α.Π.177828/10.07.2018).

 8. Έγκριση γενόµενης δαπάνης: α) ποσού 890,50€ για τη µετάβαση και διαµονή του ∆ηµάρχου Αθηναίων κ. Γ.Καµίνη και β) ποσού 1.762,50€ για τη µετάβαση και διαµονή των κ.κ. Λογοθέτη και Μεγγρέλη, στο Μόναχο από τις 26 έως και τις 27 Ιουνίου 2018. (Α.Π.178659/11.07.2018).

9. Λήψη απόφασης για την παράταση απόδοσης του µε αριθµό Β00690 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µέχρι τις 31.07.2018, που αφορά στην αντικατάσταση φθαρµένων ή σπασµένων σερβίτσιων και σκευών του κυλικείου του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου. (Α.Π.179408/11.07.2018).

Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Καινοτοµίας και Εθελοντισµού

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 289.650,00€ για πρόσληψη υπαλλήλων για την υλοποίηση του προγράµµατος “CURING THE LIMBO”. (Α.Π.178212/11.07.2018).

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.920,00€ για επιχορήγηση στην “ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΕΣ Α.Μ.Κ.Ε.” για την υλοποίηση της δράσης “ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ” στο πλαίσιο του προγράµµατος εκδηλώσεων της διοργάνωσης “ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018”

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00€ για επιχορήγηση στην “ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΤΕΧΝΗ Α.Μ.Κ.Ε.” για την υλοποίηση της δράσης “ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ” στο πλαίσιο του προγράµµατος εκδηλώσεων της διοργάνωσης “ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018”.

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.290,00€ για επιχορήγηση στην “ΜΥΘΟΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.” για την υλοποίηση της δράσης “ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ ΡΟ∆ΕΣ” στο πλαίσιο του προγράµµατος εκδηλώσεων της διοργάνωσης “ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018”.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.803,00€ για επιχορήγηση στην “MELLIFERA Α.Μ.Κ.Ε.” για την υλοποίηση της δράσης “ΕΚΘΕΣΗ MAIL ART” στο πλαίσιο του προγράµµατος εκδηλώσεων της διοργάνωσης “ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018”.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.428,16€ για επιχορήγηση στην “∆ΙΟΓΕΝΗΣ Μ.Κ.Ο.” για την υλοποίηση της δράσης “ΑΟΡΑΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ” στο πλαίσιο του προγράµµατος εκδηλώσεων της διοργάνωσης “ΑΘΗΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2018”.

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού

16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της δωρεάς από την εταιρεία “ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Όµιλος Εταιρειών Υγείας” ενός (1) πλήρους αιµατολογικού ελέγχου (check-up) προς τους πολίτες – µέλη των Λεσχών Φιλίας του ∆ήµου Αθηναίων, στους χώρους της νεοϊδρυθείσας µονάδας της εταιρείας επί της οδού Πατησίων 180 στην Πλατεία Αµερικής. (Α.Π.176509/09.07.2018).

17. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 270.000,00€ στον Κ.Α. 6061.999 Φ.10 και β) ποσού 245.200,00€ στον Κ.Α. 6061.999 Φ.20, για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας στους δικαιούχους εργαζοµένους του ∆ήµου Αθηναίων.

 ∆/νση Αποκέντρωσης και ∆ιοίκησης

18. Έγκριση για: α) την ανατροπή της µε αριθµό Π00213/39330/12.02.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΕΑ∆ 346) ποσού 65.000,00€ και β) την ανάκληση της µε Α.Π.162313/06.06.2017 απόφασης δέσµευσης ποσού 65.000,00€ για το έτος 2019, για λοιπές προµήθειες βιβλίων και εντύπων. (Α.Π.175303/06.07.2018).

19. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,00€ και β) έκδοσης ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Αθηναίων κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για αγορά ψηφοδελτίων, φακέλων κλπ υλικών για τις εκλογές του υπηρεσιακού συµβουλίου. (Α.Π.175294/06.07.2018).

∆/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.650,00€ για τη διοργάνωση δηµοσίων εκδηλώσεων (ηµερίδα, προβολές ταινιών κ.λ.π.) µε θέµα την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράµµατος κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.171918/04.07.2018).

21. Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής ποσού 5.000,00€ στο όνοµα της Προϊσταµένης του Τµήµατος Πολιτικών Ισότητας και Αντιµετώπισης ∆ιακρίσεων κ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΠΟΥΡΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τη σίτιση από εταιρεία τροφοδοσίας των φιλοξενούµενων γυναικών και των παιδιών τους στον ξενώνα φιλοξενίας ∆ήµου Αθηναίων, κατά το χρονικό διάστηµα από 01.08.2018 έως και 02.09.2018. (Α.Π.177840/10.07.2018).

22. Έγκριση δέσµευσης ποσού 7.000,00€ για το έτος 2020 για προµήθεια αντιδραστηρίων αιµατολογικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τµήµατος ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας. (Α.Π.180099/12.07.2018).

23. Έγκριση δέσµευσης ποσού 15.000,00€ για το έτος 2020 για προµήθεια αντιδραστηρίων βιοµηχικών εξετάσεων για τις ανάγκες του Τµήµατος ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας. (Α.Π.180123/12.07.2018).

∆/νση Οικονοµικών

24. Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 396,80€ για την αναβάθµιση και συντήρηση δύο (2) µηχανών καταµέτρησης και ελέγχου γνησιότητας χαρτονοµισµάτων του ευρώ. (Α.Π.172069/04.07.2018).

25. Μερική ανατροπή της µε αριθµό 412/Π00116/38259/2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 190.000,00€ που αφορά στην ανακαίνιση της κατασκήνωσης στον Άγιο Ανδρέα.

26. Έγκριση για την 7η αναµόρφωση προϋπολογισµού 2018. 27. Έγκριση του τροποποιηµένου πίνακα στοχοθεσίας του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆. 2018) του ∆ήµου Αθηναίων. 28. Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού Β’ Τριµήνου 2018. (Α.Π.180256/12.07.2018).

 ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας

29. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης του µε στοιχεία 12/360 οικογενειακού τάφου του Α’ Κοιµητηρίου στην κ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΛΙΓΝΟΥ µε την καταβολή του ποσού των 35.100,15€. (Α.Π.169695/02.07.2018).

30. Λήψη απόφασης για τη µαταίωση της διαδικασίας των δηµοπρασιών εκµίσθωσης των µε αριθµό 11, 13, 16, 17, 20, 21, 23Α , 30-31, 34, 37 κρεοπωλείων, 62, 65Β ιχθυοπωλείων και 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 22, 35, 43, 44, 47 πάγκων ιχθυοπωλείων. (Α.Π.175191/06.07.2018).

31. Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών και δικαιωµάτων των Κοιµητηρίων του ∆ήµου Αθηναίων οικονοµικού έτους 2019. 

∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων

32. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση: α) των συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση εµπορευµάτων, βιτρινών-προθηκών, κινητών βιτρινών, οικοδοµικών υλικών κλπ. για το έτος 2019, όπως αυτοί είχαν καθοριστεί και εγκριθεί µε τη µε αριθµό 1777/09.11.2017 Α.∆.Σ. και β) του ειδικού προστίµου 600,00€ ανά κυβικό µέτρο, σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειµένων από τον κοινόχρηστο χώρο για έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4257/2014. (Α.Π.172284/04.07.2018).

33. Λήψη απόφασης: α) για τη διατήρηση συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2019, στα ίδια επίπεδα τιµών που είχαν καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2018 µε τη µε αριθµό 1778/2017 Α.∆.Σ. για i) επαγγελµατίες πωλητές υπαίθριου εµπορίου & παλαιοπώλες κυριακάτικης αγοράς, ii) συµµετέχοντες σε θρησκευτικά πανηγύρια (εµποροπανηγύρεις) iii) πρατήρια υγρών καυσίµων (υπόγειες δεξαµενές ή/και ενδεικτικές πινακίδες εργασιών ή/και τιµοκαταλόγου), β) για τη διατήρηση του ειδικού προστίµου για έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης αποσυρόµενων ειδών στα 600,00€ ανά κυβικό µέτρο και γ) για την κατάργηση των πακέτων θέσεων για κιόσκια διανοµής τύπου – προθήκες δωρεάν διανοµής τύπου. (Α.Π.178367/11.07.2018).

34. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση του συντελεστή τέλους κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων κίνησης τουριστικών οχηµάτων δηµόσιας χρήσης, ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων και για λοιπές δραστηριότητες (τουριστικά τρενάκια κλπ) για το έτος 2019, στα ίδια επίπεδα τιµών, όπως αυτά είχαν εγκριθεί για το έτος 2018 µε τη µε αριθµό 1782/2017 Α.∆.Σ.. (Α.Π.172381/04.07.2018).

35. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση του συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2019, για την πώληση πασχαλινών και χριστουγεννιάτικων ειδών και δένδρων, στην ίδια τιµή που είχε καθοριστεί και εγκριθεί για το έτος 2018 µε τη µε αριθµό 1779/2017 Α.∆.Σ.. (Α.Π.178228/11.07.2018).

36. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση για το έτος 2019: α) των συντελεστών τέλους διαφηµίσεων και τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου από διαφήµιση (Κατηγορία Α και Γ), β) των συντελεστών τέλους για την χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ολιγοήµερης διάρκειας για τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών και γ) του συµβολικού τέλους κατάληψης κοινοχρήστου χώρου σε φυσικά πρόσωπα όπως καλλιτέχνες δρόµου κλπ, όπως αυτά είχαν εγκριθεί για το έτος 2018 µε τη µε αριθµό 1781/2017 Α.∆.Σ. και τη διορθωτική αυτής µε αριθµό 1835/2017 Α.∆.Σ.. (Α.Π.178479/11.07.2018).

37. Λήψη απόφασης για τη διατήρηση: α) των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τα περίπτερα, για το έτος 2019, όπως είχαν καθοριστεί και εγκριθεί για το 2018 µε τη µε αριθµό 1780/2017 Α.∆.Σ. και β) του ειδικού προστίµου για έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης σε περίπτωση αφαίρεσης πάσης φύσεως αντικειµένων από τον κοινόχρηστο χώρο σε 600,00€ ανά κυβικό µέτρο, όπως είχε καθορισθεί και εγκριθεί για το 2018 µε την ανωτέρω Α.∆.Σ.. (Α.Π.178487/11.07.2018).

38. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρµογή συντελεστών τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων για το έτος 2019 σε σύνολο 3.356 οδών, πεζοδρόµων, πλατειών κλπ. (Α.Π.178494/11.07.2018).

∆/νση Κτιριακής Υποδοµής

39. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) δέσµευση ποσού 3.599.000,00€ για το έτος 2019, για την εκπόνηση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προϋπολογισµού 3.600.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24 %, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ”. (Α.Π.177928/10.07.2018).

∆/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος

40. Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 132,98€ για την ψηφιακή εκτύπωση σε µουσαµά και αγορά ζαριού για το επιδαπέδιο παιχνίδι του πιλοτικού προγράµµατος «∆απάνες υποστήριξης του προγράµµατος “ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ”». (Α.Π.180129/12.07.2018).

∆/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων

41. Έγκριση όρων διακήρυξης για τον δηµόσιο, ανοικτό, µειοδοτικό διαγωνισµό “ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΡΚΟΝΙ (3η ∆.Κ.)” προϋπολογισµού 73.000,00€ µε Φ.Π.Α. 24% και ορισµός του Τµήµατος Επίβλεψης της ∆/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων ως “Γνωµοδοτικό Όργανο” για το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης του ανωτέρω έργου. (Α.Π.177955/10.07.2018).

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 51.255,65€ για την αποπληρωµή των εργασιών κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 1η ∆.Κ. ΕΤΟΥΣ 2015”. (Α.Π.171938/04.07.2018).

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 35.000,00€ για την πληρωµή εργασιών του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ 4η , 5η και 6η ∆.Κ., ΕΤΟΥΣ 2016”. (Α.Π.171944/04.07.2018).

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.520,00€ για την πληρωµή αποζηµίωσης στην κ. ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΝΗ κατόπιν εξωδικαστικού συµβιβασµού. (Α.Π.171949/04.07.2018).

45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 857,68€ και β) ποσού 339,64€ (τόκοι), για καταβολή αποζηµίωσης στον κ. ΖΑΦΕΙΡΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ, κατόπιν της µε αριθµό 9141/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.175256/06.07.2018).

 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 300,00€ και β) ποσού 122,15€ (τόκοι), για καταβολή αποζηµίωσης στην κ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΥΛΙΑ∆ΙΤΗ, κατόπιν της µε αριθµό 6708/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.177969/10.07.2018).

∆/νση Μηχανολογικού

47. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ και δέσµευση ποσού 253.079,60€ για το έτος 2019 από τον Κ.Α.6672.005 Φ.20 και β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ και δέσµευση ποσού 146.585,84€ για το έτος 2019 από τον Κ.Α.6672.005 Φ.30, για τη διενέργεια του ανοιχτού, µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εργαλείων για όλες τις ∆ιευθύνσεις του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.177817/10.07.2018).

48. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.957,44€ για την µε απευθείας ανάθεση προµήθεια φορητών αναλογικών ποµποδεκτών για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. (Α.Π.179940/12.07.2018).

∆/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 74.400,00€ για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια προϊόντων καθαρισµού και ειδικότερα α) ειδικού σκευάσµατος – υγρού αποµάκρυνσης οσµών αµµωνίας και β) καθαριστικού – αρωµατικού οδοστρωµάτων και λαϊκών αγορών. (Α.Π.175387/06.07.2018).

∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την προµήθεια οπτικής και ηχητικής σήµανσης για τα οχήµατα της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. (Α.Π.167619/29.06.2018).

Νοµική ∆/νση

51. Περί έγκρισης άσκησης ή µη των ενδίκων µέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 9034/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 8ο Τριµελές). (Α.Π.179410/11.07.2018).

52. Περί έγκρισης άσκησης ή µη ανακοπής από τον ∆ήµο Αθηναίων κατά του µε αριθµό 47995/2018 πίνακα κατάταξης δανειστών της Συµβολαιογράφου Αθηνών κ. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ ΜΠΑΡΛΑΜΑ, σχετικού µε τη µε αριθµό 47996/2018 πρόσκληση δανειστών, κατά της οφειλέτιδας Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία “ΑΤΕΡΜΩΝ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. (Α.Π.179393/11.07.2018).

53. Περί έγκρισης άσκησης ή µη του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2408/2018 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (16ο Τµήµα). (Α.Π.179397/11.07.2018).

54. Περί έγκρισης άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 2249/2018 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.179407/11.07.2018).

55. Περί έγκρισης άσκησης ή µη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της µε αριθµό Α9691/2018 απόφασης του 11ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.179414/11.07.2018).

 56. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2160/2018 απόφασης του 4ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π.179423/11.07.2018).

57. Περί έγκρισης άσκησης ή µη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της µε αριθµό Α11545/2018 απόφασης του 7ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.179411/11.07.2018).

58. Περί έγκρισης άσκησης ή µη των ενδίκων µέσων της έφεσης και αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 1976/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τµήµα 17ο Τριµελές). (Α.Π.179672/12.07.2018).

59. Περί έγκρισης άσκησης ή µη του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2014/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της µε ΑΚ 1530/2016 Αγωγής της “ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.180219/12.07.2018).

60. Περί έγκρισης άσκησης ή µη του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2015/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της µε ΑΚ 1531/2016 Αγωγής της “ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.180238/12.07.2018)

. 61. Περί έγκρισης άσκησης ή µη του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2016/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της µε ΑΚ 1532/2016 Αγωγής της “ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.180223/12.07.2018).

62. Περί έγκρισης άσκησης ή µη του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2017/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών επί της µε ΑΚ 1533/2016 Αγωγής της “ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” κατά του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.180212/12.07.2018).

63. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της µε αριθµό 4800/2017 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Αθηνών. (Τµήµα 11ο ). (Α.Π.180230/12.07.2018).

64. Περί έγκρισης άσκησης ή µη του ενδίκου µέσου της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 6143/2018 τελεσίδικης απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.179583/12.07.2018).

                                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                      Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30