Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 10 του µηνός Ιουλίου 2018 και ώρα 12:00 σε έκτακτη συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

∆/νση Προµηθειών και Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την προµήθεια “ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019”, για τις ανάγκες της ∆/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 731.748,18€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στo στάδιο κατακύρωσης του πρώτου σκέλους του ∆ιαγωνισµού. (Α.Π.131682/22.05.2018). (Από Αναβολή). Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στην ανάγκη κατακύρωσης όλων των άρθρων του διαγωνισµού.

 2. Τροποποίηση – ∆ιόρθωση της µε αριθµό 639/18.06.2018 πράξης Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά στον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την προµήθεια “ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019”, για τις ανάγκες της ∆/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 731.748,18€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24% , ως προς το σκέλος (β) που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το άρθρο 58. (Α.Π.176113/09.07.2018). Το κατε̟είγον του θέµατος συνίσταται στo ότι καθυστέρησε η ολοκλήρωση του σταδίου κατακύρωσης λόγω εκκαθάρισης της εταιρείας “ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ”.

                                                                       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                                   Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30