Σας καλούµε να προσέλθετε την ∆ευτέρα 02 του µηνός Ιουλίου 2018 και ώρα 10:00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

Γραφείο ∆ηµάρχου

1. Ολοκλήρωση δωρεάς από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» του προγράµµατος «ΕΤΣΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ». (Α.Π.165910/27.06.2018).

2. Ολοκλήρωση δωρεάς από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» του προγράµµατος «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ». (Α.Π.165916/27.06.2018).

3. Ολοκλήρωση δωρεάς από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» του προγράµµατος «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ». (Α.Π.165924/27.06.2018).

4. Ολοκλήρωση δωρεάς από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» του προγράµµατος «ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ». (Α.Π.165929/27.06.2018)

 5. Ολοκλήρωση δωρεάς από το Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» του προγράµµατος «∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ». (Α.Π.165936/27.06.2018)

6. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ για έκτακτες δαπάνες του Γραφείου ∆ηµάρχου και β) έκδοσης ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Αθηναίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΟΥΡΟΥΜΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού, Α’ Βαθµού.

∆/νση Προµηθειών και Αποθηκών

7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής για την προµήθεια “ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019”, για τις ανάγκες της ∆/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, ενδεικτικού προϋπολογισµού 731.748,18€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στo στάδιο κατακύρωσης του πρώτου σκέλους του ∆ιαγωνισµού. (Α.Π.131682/22.05.2018) (Από Αναβολή).

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης, άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την παροχή υπηρεσίας “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1η , 2 η & 3η ∆.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” ΚΑΙ “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 4 η , 5η , 6η & 7η ∆.Κ. ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017”, µε έναρξη ισχύος της σύµβασης την ηµεροµηνία καταχώρισής της στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., προϋπολογισµού 500.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών προσφορών. (Α.Π.164960/26.06.2018).

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη του 3ου Πρακτικού – Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας - Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιµής, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ”, για τις ανάγκες του ∆ήµου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισµού 14.784.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο κατακύρωσης του αποτελέσµατος της διαδικασίας. (Α.Π.164961/26.06.2018).

10. Λήψη απόφασης για τη µαταίωση της εξαιρετικής διαδικασίας της ηλεκτρονικής διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, χωρίς δηµοσίευση σχετικής προκήρυξης, για την ανάδειξη αναδόχου της ανοικτής δηµόσιας σύµβασης, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, κάτω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞΥΠΠ)”, συνολικής διάρκειας από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως 31.12.2018, ενδεικτικού προϋπολογισµού 107.632,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (Α.Π.166222/27.06.2018).

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού διεξαγωγής δηµόσιας κλήρωσης της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού για τον ορισµό τριµελούς Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών “ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” για τις ανάγκες του ∆ήµου Αθηναίων, προϋπολογισµού 48.944,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.163506/25.06.2018).

12. Λήψη απόφασης για την κατακύρωση του αποτελέσµατος για την κατεπείγουσα προµήθεια ειδών τροφίµων (Νωπών Κρεάτων, Νωπών Πουλερικών, Κατεψυγµένων Ψαριών, Νωπών Οπωρολαχανικών, Ειδών Παντοπωλείου, Άρτου) µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, συνολικού προϋπολογισµού 69.196,09€ συµπ/νου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% και 24%, για τις ανάγκες λειτουργίας του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών. (Α.Π.167398/28.06.2018).

13. Λήψη απόφασης για την εφαρµογή της µε αριθµό Α845/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών που αφορά στον ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισµό, κάτω των ορίων, µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια “ΒΙΒΛΙΩΝ & ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2016 - 2017”, προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών όλων των ∆/νσεων του ∆ήµου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισµού 129.815,35€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

14. Τροποποίηση – ∆ιόρθωση της µε αριθµό 627/2018 Πράξης Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά κυρίως στην ορθή αναγραφή σε απόλυτες τιµές των εκ παραδροµής λαθών σε ποσά κατακύρωσης, σύµφωνα µε την Γνωµοδότηση – Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, σχετικά µε την κατακύρωση του αποτελέσµατος της διεθνούς ενιαίας, ανοικτής, δηµόσιας σύµβασης, ανάδειξης χορηγητών – προµηθευτών µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για την προµήθεια “∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019, ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ∆.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. ΚΑΙ Κ.Υ.Α.∆.Α.)” για τα έτη 2018 και 2019 από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και την 31.12.2019, αρχοµένης όχι νωρίτερα από την 01.01.2018, συνολικού προϋπολογισµού 14.941.880,69€ µε Φ.Π.Α. µε δικαίωµα προαίρεσης 2.041.384,64€. (Α.Π.167554/26.06.2018).

15. Καθορισµός όρων, έγκριση τευχών και τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TAGS ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”, συνολικού προϋπολογισµού 69.787,20€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Αυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.800,00€ για catering, υλικοτεχνικό και οτικοακουστικό εξοπλισµό, εκτυπώσεις και διερµηνεία/µετάφραση για τη διοργάνωση ηµερίδας–εργαστήριο τον Οκτώβριο 2018 στην Αθήνα, που θα διοργανωθεί από τον ∆ήµο Αθηναίων στο πλαίσιο του χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος PREHealth.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 1.800,00€ για υπηρεσίες µετάφρασης, διερµηνείας, και στενοδακτυλογραφίας για το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2018, β) 8.500,00€ για γραφιστικές υπηρεσίες, εκτυπώσεις ειδικών προδιαγραφών, εκδόσεις και βιβλιοδετήσεις για το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2018, γ) 5.000,00€ για την υλοποίηση του προγράµµατος “Προφίλ της Πόλης” σε συνεργασία µε το Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων, δ) 7.000,00€ για φιλοξενίες προσωπικοτήτων, µικρές δεξιώσεις, γεύµατα ή δείπνα, αναµνηστικά δώρα, εισιτήρια υψηλών προσκεκληµένων κ.α. για το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2018, ε) 3.000,00€ για φωτογραφική κάλυψη συνεντεύξεων τύπου, εκδηλώσεων, συνεδρίων ηµερίδων πεζοδροµήσεων κ.α. για το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2018 και στ) 7.000,00€ για ενηµέρωση και επικοινωνία σχετικά µε το έργο του ∆ήµου και τις παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και φορείς, µέσω των σύγχρονων και ασύγχρονων µέσων επικοινωνίας για το χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος – ∆εκέµβριος 2018.

∆/νση Κέντρων εξυπηρέτησης Πολιτών

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 306.097,56€ για την υποστήριξη υποδοµών των εννέα (9) Κέντρων εξυπηρέτησης Πολιτών στα πλαίσια της συναφθείσας προγραµµατικής σύµβασης ετών 2015 – 2019 του ∆ήµου Αθηναίων και της ∆ΑΕΜ Α.Ε.. (Α.Π.156498/18.06.2018).

∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση µείωσης κατά 50% των ∆ηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού για πέντε µήνες, των καταστηµάτων επί της οδού Μιλτιάδου 2 και 10, λόγω εκτέλεσης έργων αναβάθµισης στο εµπορικό τρίγωνο. (Α.Π.162333/25.06.2018).

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 194.949,00€ και β) ποσού 22.151,82€, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος για δικαστικά έξοδα υπέρ ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ και λοιπών (άτοµα 10) σύµφωνα µε την µε αριθµό 1262/2017 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την µε Α.Π. 025533/29.01.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου. (Α.Π.156826/19.06.2018).

∆/νση Αποκέντρωσης και ∆ιοίκησης

21. Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 515,00€ για την κατεπείγουσα προµήθεια 10.300 τεµαχίων εντύπων εκθέσεων αξιολόγησης από το Εθνικό τυπογραφείο . (Α.Π.161019/22.06.2018).

22. Έγκριση δέσµευσης ποσών: α) 12.000,00€ για το έτος 2019 και β) 12.000,00€ για το έτος 2020 για την διενέργεια διαγωνισµού για την κάλυψη αναγκών βιβλιοδεσίας υπηρεσιών του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.162844/25.06.2018).

∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας

23. Παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Α’ Κοιµητήριο. (Α.Π.140368/01.06.2018).

24. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την πενταετή εκµίσθωση του στεγασµένου χώρου – κυλικείου που βρίσκεται στο Γ΄ Κοιµητήριο, ως 5 προς το ποσό εκκίνησης από 11.050,00€ σε 7.000,00€ το µήνα, αναπροσαρµοζόµενο κατά 2% ετησίως µετά την παρέλευση δύο ετών.

25. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των εγκριθέντων όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την πενταετή εκµίσθωση του στεγασµένου χώρου του µισθίου στον Εθνικό Κήπο (επί της οδού Ηρώδου Αττικού), για αποκλειστική και µόνη χρήση ως Παραδοσιακό Καφενείο, ως προς το ποσό εκκίνησης από 4.050,00€ σε 3.200,00€ το µήνα, αναπροσαρµοζόµενο κατά 2% ετησίως µετά την παρέλευση δύο ετών

∆/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.800,00€ για την «Προµήθεια σε γραφική ύλη στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού συγχρηµατοδοτούµενου έργου ESTI@ - Ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωµένες κοινωνικές υπηρεσίες στον ∆ήµο Αθηναίων. (Α.Π.161031/22.06.2018).

27. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της δωρεάς τεσσάρων (4) ψυγείων φαρµάκων – δειγµάτων (δύο διπλά και δύο µονά) από το Αλληλοβοηθητικό Ταµείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος προς τα ∆ηµοτικά Ιατρεία. (Α.Π.162849/25.06.2018).

∆/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

28. Ολική ανατροπή της µε αριθµό ΕΑ∆ 837/Π00603/2018 ποσού 24.800,00€ που αφορά στην «Προµήθεια ειδικού σκευάσµατος – υγρού αποµάκρυνσης οσµών αµµωνίας». (Α.Π.163924/26.06.2018).

∆/νση Μηχανολογικού

29. Λήψη απόφασης για: α) τη µερική ανατροπή των µε αριθµό ΕΑ∆ 298/Π00208/2018 και 332/Π00253/2018 αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για τα ποσά των 213.000,00€ και 115.000,00€ αντίστοιχα και β) τη µερική ανάκληση των µε Α.Π. 237388 και 237396/23.08.2017 αποφάσεων δέσµευσης για τα ίδια ποσά για τα έτη 2019-2022, που αφορούν στην “Προµήθεια και παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής µε χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) οχηµάτων µηχανολογικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων έργου διαρκείας πέντε (5) ετών”. (Α.Π.161036/22.06.2018).

30. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ για τη θεώρηση αδειών κυκλοφορίας για µηχανάκια 50cc, τελών και εισφορών στις ∆.Ο.Υ. και την Περιφέρεια για την έκδοση και θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήµατα του ∆ήµου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυµούλκησης κοµπρεσέρ, µπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας µηχανηµάτων έργου και την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού ταχογράφου και την πληρωµή διοδίων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άµεση πληρωµή σε µετρητά και όχι µε πίστωση και β) έκδοσης αντίστοιχου εντάλµατος προπληρωµής στον µόνιµο υπάλληλο της ∆/νσης Μηχανολογικού κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΠΑΘΕΟ∆ΩΡΟΥ. (Α.Π.166849/28.06.2018).

∆/νση Οικονοµικών

31. Έγκριση για την 6η αναµόρφωση προϋπολογισµού 2018.

 ∆/νση Ηλεκτρολογικού

32. Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΙ∆ΑΚΩΝ”, προϋπολογισµού 2.369.671,43€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.139773/01.06.2018). (Από Αναβολή)

33. α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 250.000,00€ και β) δέσµευση ποσού 1.550.000,00€ για το οικονοµικό έτος 2019, για την Προµήθεια και Εγκατάσταση εορταστικού Στολισµού της Πόλης.

∆/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του αιτήµατος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΕΛΙΑ ποσού 80,00€, για φθορά που υπέστη σε λακκούβα του οδοστρώµατος το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό του µε αριθµό κυκλοφορίας ΑΖΑ 5101, στην οδό Κονδάκη 17. (Α.Π.155295/15.06.2018).

35. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του αιτήµατος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΟΥΜΑ ποσού 120,00€, για φθορά που υπέστη σε λακκούβα του οδοστρώµατος το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό του µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΖΗ 1520, στην οδό Ορφέως πλησίον µε την οδό ∆ηµαράκη. (Α.Π.155293/15.06.2018).

36. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του αιτήµατος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό του κ. ΦΡΙΞΟΥ ΤΟΚΑ ποσού 843,20€, για φθορά που υπέστη σε λακκούβα του οδοστρώµατος το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητό του µε αριθµό κυκλοφορίας ΖΜΙ 5081, στην οδό Ευφρονίου στο ύψος του αριθµού 77. (Α.Π.164920/26.06.2018).

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34.514,20€ για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση - επισκευή πλατειών, πεζοδρόµων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην 1η ∆.Κ. του ∆ήµου Αθηναίων, έτους 2016” σύµφωνα µε την µε Α.Π. 381746/27.12.2017 σύµβαση. (Α.Π.158376/27.06.2018).

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.818,01€ για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση - επισκευή πλατειών, πεζοδρόµων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην 2η και 3η ∆.Κ., έτους 2015”. (Α.Π.161038/22.06.2018).

∆/νση Κτιριακής Υποδοµής

39. Έγκριση εγγράφων της σύµβασης και κατάρτιση όρων διαγωνισµού, σύνταξη διακήρυξης και ταυτοποίηση του παλαιού τίτλου του έργου “ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ – ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” µε τον ισχύοντα τίτλο έργου “ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ – ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π.166839/28.06.2018).

40. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.800,00€ και β) δέσµευσης ποσού 8.000,00€ για το οικονοµικό έτος 2019, για την “Προµήθεια ανταλλακτικών ανελκυστήρων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων”.

41. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.800,00€ και β) δέσµευσης ποσού 20.000,00€ για το οικονοµικό έτος 2019, για την “Συντήρηση Υδραυλικών – Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων”.

42. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.800,00€ και β) δέσµευσης ποσού 20.000,00€ για το οικονοµικό έτος 2019, για την “Συντήρηση λεβήτων – καυστήρων κεντρικής θέρµανσης κτιρίων του ∆ήµου Αθηναίων”.

43. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.800,00€ και β) δέσµευσης ποσού 8.000,00€ για το οικονοµικό έτος 2019, για την “Συντήρηση κλιµατιστικών µονάδων σε κτίρια του ∆ήµου Αθηναίων”.

Νοµική ∆ιεύθυνση

44. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών: α) 13.993,40€ και β) 308,53€ (τόκοι υπερηµερίας), για καταβολή εξόδων εκτέλεσης της µε αριθµό 3848/2018 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

45. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή µη υπαλλήλου του ∆ήµου Αθηναίων ενώπιον του Β’ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου από δικηγόρο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αθηναίων για τη δικάσιµο της 25.07.2018, καθώς και για κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. (Α.Π.166502/28.06.2018).

46. Περί έγκρισης υπεράσπισης ή µη υπαλλήλων του ∆ήµου Αθηναίων ενώπιον του Ζ’ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου από δικηγόρο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Αθηναίων για τη δικάσιµο της 05.07.2018, καθώς και για κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. (Α.Π.166510/28.06.2018).

47. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αίτησης αναίρεσης κατά της µε αριθµό 1816/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τµήµα 14ο Τριµελές). (Α.Π.166497/28.06.2018).

48. Περί έγκρισης: α) της µε αριθµό 166202/27.06.2018 απόφασης ∆ηµάρχου, β) της δυνάµει αυτής ασκηθείσας πρόσθετης παρέµβασης του ∆ήµου Αθηναίων υπέρ της µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης 62314/2018 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης 6830/2018 αίτησης της κ. ∆ασκαλάκη κλπ για χορήγηση προσωρινής διαταγής σχετικά µε το διορισµό προσωρινού ∆ιοικητικού Συµβούλιου του «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ» που συζητήθηκε την 28.06.2018 και γ) άσκησης πρόσθετης παρέµβασης εκ µέρους του ∆ήµου Αθηναίων υπέρ της µε Γενικό Αριθµό Κατάθεσης 62268/2018 και Ειδικό Αριθµό Κατάθεσης 2453/2018 αίτησης των ∆ασκαλάκη Μελποµένης (Μελίνας) για το διορισµό προσωρινού ∆ιοικητικού Συµβούλιου του Φιλανθρωπικού Σωµατείου – Νοµικού Πρόσωπου Ιδιωτικού ∆ικαίου µε την επωνυµία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ» αποτελούµενο από τα αναφερόµενα στην ως άνω αίτηση µέλη, που συζητείται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εκουσίας ∆ικαιοδοσίας) την 01.10.2018 ή σε οποιανδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.

                                                                                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                  Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιούνιος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30