Σας καλούµε να προσέλθετε τη ∆ευτέρα 02 του µηνός Απριλίου 2018 και ώρα 10:30 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

∆/νση Προµηθειών και Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη του Πρακτικού – Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ενιαίας ανοικτής διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης άνω των ορίων για την “ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ” για τις ανάγκες του ∆ήµου Αθηναίων και των ∆ηµοσυντήρητων φορέων του, κατά τα έτη 2018-2019, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του µεγαλύτερου προσφερόµενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για τα υγρά καύσιµα και το φυσικό αέριο και τιµής για τα ελαιολιπαντικά, συνολικού προϋπολογισµού 10.500.610,77€ µε Φ.Π.Α. 13% και 24%, που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσµατος για τον υπ’αρ. 46391,1 - ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Συστηµικό Αριθµό ΕΣΗ∆ΗΣ. (Α.Π.085368/29.03.2018).

 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής µε ενιαία έκπτωση σε ακέραιες µονάδες επί των τιµών των άρθρων του τιµολογίου, για την παροχή της υπηρεσίας “ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, συνολικού προϋπολογισµού 50.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην ανακήρυξη οριστικού αναδόχου. (Α.Π.084376/29.03.2018).

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος για την καταβολή ποσού στην κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 178/2017 απόφαση του Β2 Πολιτικού Τµήµατος του Αρείου Πάγου. (Α.Π.084025/29.03.2018).

4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 34.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος για ποσά υπέρ του ΤΣΑΥ που αφορούν τον πρώην υπάλληλο του ∆ήµου Αθηναίων κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΧΛΕΤΣΗ, σε εκτέλεση της µε αριθµό 458/2007 απόφασης του Αρείου Πάγου και της µε αριθµό 2/2008 απόφασης του ΣτΕ. (Α.Π.083992/29.03.2018).

∆/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και ∆ιά Βίου Μάθησης

5. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 147.761,57€ και β) δέσµευσης ποσού 275.071,55€ για το έτος 2019, για την υλοποίηση του προγράµµατος µε θέµα “ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ”.

∆/νση Οικονοµικών

6. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της µε αριθµό Π01004/27.11.2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 4.650,00€ για την αµοιβή της εταιρείας µε την επωνυµία “ABACUS ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.”, η οποία ανέλαβε το έργο “ΕΛΕΓΧΟΣ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2017”. (Α.Π.080398/26.03.2018).

7. Λήψη απόφασης για τη συµπλήρωση ή µη της µε αριθµό 272/12.02.2018 πράξης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά σε έξοδα Π.Ο.Ε. έτους 2018, σύµφωνα µε τη 2η κατάσταση τιµολογίων Π.Ο.Ε. του εισηγητικού εγγράφου.

∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας

8. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή µη δικαιώµατος χρήσης του µε στοιχεία 11Α /743 οικογενειακού τάφου στο Α’ Κοιµητήριο στην κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΜΗΛΙΟΥ µε την καταβολή του ποσού των 24.202,13€. (Α.Π.077534/22.03.2018).

∆/νση Κτιριακής Υποδοµής

9. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00€ και β) δέσµευσης ποσών 210.000,00€ για το έτος 2019, 210.000,00€ για το έτος 2020 και 205.000,00€ για το έτος 2021, για τη γενική υπηρεσία “Επισκευή, συντήρηση και παρακολούθηση κτιριακών εγκαταστάσεων του Σεράφειου κολυµβητηρίου, αθλητικού και πολιτιστικού κέντρου”.

∆/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος

10. Έγκριση: α) ανάκλησης της µε αριθµό Π00484/131061/09.05.2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ως προς τη δέσµευση για το έτος 2018 ποσού 75.000,00€, β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 400,00€ και γ) δέσµευσης ποσού 74.000,00€ για το έτος 2019, για την εκτέλεση της εργασίας “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π.080418/26.03.2018).

∆/νση ∆όµησης

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 756€ για απόδοση δικαστικής δαπάνης στον δικηγόρο Αθηνών κ. ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΡΑΤΖΑ, αντίκλητο και δεκτικό καταβολής του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ, κατόπιν της µε αριθµό 2354/2011 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηµατισµός – Τµήµα Β’). (Α.Π.079975/26.03.2018).

∆/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.367,41€ για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΙΠΙΝΟΥ, ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΚΡΙΤΟΥ (6η ∆.Κ.)”. (Α.Π.080393/26.03.2018).

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του αιτήµατος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ, ποσού 100,00€, για φθορά που υπέστη το µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΒΕ 4071 ιδωτικής χρήσης επιβατικό όχηµά του, από πρόσκρουση σε προεξέχοντες µεταλλικούς σωλήνες (υδρορροές) από το κράσπεδο πεζοδροµίου στην οδό ΑΧΑΡΝΩΝ στο ύψος του αριθµού 427. (Α.Π.078346/22.03.2018).

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 243.292,74€ για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2ης ΚΑΙ 3ης ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Α.Μ. 11/2013)”. (Α.Π.082636/28.03.2018).

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 2.184,00€ και β) ποσού 234,59€ (τόκοι) για καταβολή αποζηµίωσης στην κ. ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΕΝ∆ΡΙΑΝΟΥ σύµφωνα µε τη µε αριθµό 23466/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.082644/28.03.2018).

∆/νση Μηχανολογικού

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.750,00€ για την προµήθεια φορητών επαγγελµατικών ποµποδεκτών για τις ανάγκες επικοινωνίας υπηρεσιών του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.083981/29.03.2018).

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 19.468,00€ για την προµήθεια αναλώσιµων υλικών ηλεκτροσυγκόλλησης, επισκευής ελαστικών και λοιπών αναλώσιµων, για τις ανάγκες λειτουργίας του Συνεργείου Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.083980/29.03.2018).

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.402,41€ για την αποζηµίωση της εταιρείας “ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ”, κατόπιν της µε αριθµό Χ2529/2018 απόφασης του 18ου Τµήµατος Συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π.084021/29.03.2018).

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 10.532,00€ από τον Κ.Α. 6672.006 Φ.20 και β) ποσού 7.448,00€ από τον Κ.Α. 6672.006 Φ.30, για την προµήθεια υλικών φανοποιίας για τις ανάγκες επισκευής των οχηµάτων του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.084015/29.03.2018).

∆/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 1.500,55€ (επιδικασθέν κεφάλαιο) και β) ποσού 201,30€ (τόκοι), για πληρωµή αποζηµίωσης στην κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, βάσει της µε αριθµό 8676/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 26ο Μονοµελές). (Α.Π.083978/29.03.2018).

∆/νση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας

21. Έγκριση ανάκλησης της µε αριθµό Π00235/38553/12.02.2018 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 130.000,00€ που αφορά στη “ΣΥΝΤΑΞΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΛΣΗ”. (Α.Π.082697/28.03.2018).

22. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.984,00€ και β) δέσµευσης ποσού 2.976,00€ για το έτος 2019, για τον εξονυχισµό των 2 αλόγων του Άλσους της πρώην Σχολής Χωροφυλακής. (Α.Π. 082879/28.03.2018).

Νοµική ∆/νση

23. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αίτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου για την αναίρεση της µε αριθµό 2979/2017 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εφέσεων). (Α.Π.083262/28.03.2018). (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών)

24. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αίτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου για την αναίρεση της µε αριθµό 3159/2017 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εφέσεων). (Α.Π.083284/28.03.2018). (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών)

25. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αίτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου για την αναίρεση της µε αριθµό 2982/2017 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εφέσεων). (Α.Π.083288/28.03.2018). (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών)

26. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αίτησης ενώπιον του Αρείου Πάγου για την αναίρεση της µε αριθµό 3158/2017 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εφέσεων). (Α.Π.083296/28.03.2018). (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών)

27. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αίτησης έφεσης κατά της µε αριθµό 7/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. (Α.Π.083279/28.03.2018). (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών)

28. Περί έγκρισης άσκησης ή µη ένδικων µέσων κατά της µε αριθµό 727/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 30ο Μονοµελές). (Α.Π.083322/28.03.2018).

29. Περί έγκρισης άσκησης ή µη του ένδικου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθµό 3230/2018 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 1ο ). (Α.Π.083307/28.03.2018).

30. Περί έγκρισης άσκησης ή µη ένδικων µέσων κατά της µε αριθµό 2475/2018 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 28ο Μονοµελές). (Α.Π.084266/29.03.2018).

31. Λήψη απόφασης για την εισήγηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο περί έγκρισης: α) άσκησης ή µη αναίρεσης κατά της µε αριθµό 2236/2017 απόφασης του Εφετείου Αθηνών ή β) άσκησης ή µη αγωγής αδικαιολόγητου πλουτισµού κατά “Τεχνόπολις ∆ήµου Αθηναίων ΑΕ” ή γ) συµβιβαστικής ή µη επίλυσης διαφοράς σύµφωνα µε τη µε αριθµό 294040/2017 αίτηση της “Τεχνόπολις ∆ήµου Αθηναίων ΑΕ” σε συνδυασµό µε τη µε αριθµό 873/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. (Α.Π.084706/29.03.2018).

                                                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                               Α.ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Ιανουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31