Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 08 του μηνός Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών

1. Καθορισμός όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών καθώς και ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής με ενιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών των άρθρων του τιμολογίου, για την παροχή της υπηρεσίας “ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.. (Α.Π.312611/26.10.2017).(Από αναβολή).

 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του από 03.11.2017 Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τη “ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, συνολικού προϋπολογισμού 320.217,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.322145/03.11.2017)

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων

3. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσών: α) 672,92€ από το με αριθμό Α00738 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων κ. ΝΕΡΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής του κ. ΨΑΘΑ για την μετάβαση του στο Μόναχο από 23 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2017 και β) 672,92€ από το με αριθμό Α00739 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων κ. ΝΕΡΟΥΛΙΔΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής της κ. ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ για την μετάβαση της στο Μόναχο από 23 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2017.

4. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.776,05€ από το με αριθμό Α00746 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων κ. ΠΑΣΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΘΕΟΦΑΝΗ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα – Φρανκφούρτη – Αθήνα (αεροπορικό εισιτήριο & εισιτήρια Μ.Μ.Μ. για τη μετακίνηση από και προς τους αερολιμένες) και των εξόδων διαμονής των κ.κ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ και ΑΝΝΑΣ ΡΟΥΤΣΗ στην Φρανκφούρτη από 12 έως 15 Οκτωβρίου 2017. (Α.Π.316639/31.10.2017).

5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την υλοποίηση του προγράμματος «Προφίλ της πόλης».

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 350,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηματικού εντάλματος για δικαστικά έξοδα υπέρ του κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ σύμφωνα με την με αριθμό 175/2017 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ. (Α.Π.317540/31.10.2017).

7. Λήψη απόφασης για: α) τον ορισμό του κ. ΚΩΤΤΗ ΑΝΔΡΕΑ ως αναπληρωματικού αντί τακτικού μέλους καθώς και τον αντίστοιχο ορισμό του αναπληρωματικού μέλους κ. ΓΚΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ως τακτικού μέλος στην Επιτροπή Διαγωνισμού της ανοικτής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ” εκτιμώμενης αξίας 500.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α., β) την απαλλαγή και αντικατάσταση του κ. ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από την Επιτροπή Διαγωνισμού, γ) την έγκριση της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να ορισθούν νέα μέλη της Επιτροπής και δ) την επικύρωση του από 03.11.2017 πρακτικού κλήρωσης.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της δωρεάς 1.000 μονοσέλιδων φυλλαδίων διαστάσεων 13 x 23,5 cm και 1.500 πολυσέλιδων φυλλαδίων διαστάσεων 51,4 x 23,5 cm από την εταιρία A4 ART DESIGN για το έργο ESTI@ για τα εγκαίνια του «5 ου Δημοτικού Ιατρείου και Κοινωνικών Υπηρεσιών». (Α.Π.318985/01.11.2017).

9. Έγκριση δέσμευσης ποσού 7.000,00€ για το έτος 2019, για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιματολογικών εξετάσεων, για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας. (Α.Π.318990/01.11.2017).

10. Έγκριση δέσμευσης ποσού 70.000,00€ για το έτος 2018, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας. (Α.Π.318992/01.11.2017).

11. Έγκριση δέσμευσης ποσού 15.000,00€ για το έτος 2019, για την προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων, για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας. (Α.Π.318997/01.11.2017).

12. Έγκριση παράτασης για ένα μήνα από την ημερομηνία λήξης απόδοσής του, ήτοι έως 10.12.2017, του με αριθμό Α00619 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 5.000,00€ στο όνομα της υπαλλήλου ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για την κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών του Προγράμματος ESTI@.

13. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού 20.000,00 για το έτος 2018 για την συμβουλευτική εποπτεία στους κοινωνικούς επιστήμονες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας με στόχο την ενδυνάμωση και υποστήριξή τους στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής στους δημότες

Δ/νση Οικονομικών

14. Έγκριση δέσμευσης ποσού 24.800,00€ για την καταβολή της αποζημίωσης της εργασίας ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2017. (Α.Π.317480/31.10.2017).

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20,01€ για την καταβολή τόκων ληξιπρόθεσμων οφειλών τιμολογίων – λογαριασμών (τιμολόγιο 4000/07.09.2017) στην εταιρία με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.. (Α.Π.317475/31.10.2017).

16. Λήψη απόφασης για την μερική ανατροπή Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, σύμφωνα με τον πίνακα του εισηγητικού εγγράφου.

17. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017.

Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας

18. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων για την πενταετή εκμίσθωση του καταστήματος (Παραδοσιακού καφενείου) που βρίσκεται στη Β.Α. πλευρά του Εθνικού Κήπου επί της Ηρώδου Αττικού, με τιμή εκκίνησης το ποσό των 4.050,00€ το μήνα, αναπροσαρμοζόμενο κατά 2% ετησίως επί του εκάστοτε διαμορφούμενου μισθώματος μετά την παρέλευση δύο ετών. (Α.Π.321021/02.11.2017).

19. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Διαθήκης του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΕΡΓΗ.

 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 29.647,58€ για αποζημίωση χρήσης οικοπεδικής έκτασης 335,95 τ.μ. ιδιοκτησίας των κ.κ. ΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ κ.λ.π. ευρισκομένης επί των οδών Λυκόφρονος και Φρύνωνος για τα έτη 2010-2014, β) 5.263,46€ για επιδικασθέντες τόκους υπερημερίας και γ) 500,00€ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, σύμφωνα με τη με αριθμό 815/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

21. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 30.000,00€ για την καταβολή ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ. (Α.Π.317426/31.10.2017)

.Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης \

22. Έγκριση για την ανατροπή της με αριθμό Π00423/2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 120.000,00€ που αφορά στην παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού, για την εξυπηρέτηση μέρους των δρομολογίων, των κλειστού τύπου απορριμματοφόρων του Δήμου Αθηναίων και τη μεταφόρτωση μέρους των οικιακού τύπου απορριμμάτων που παράγονται στα διοικητικά του όρια και συλλέγονται από το πρόγραμμα αποκομιδής του, καθώς και τη μεταφορά αυτών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. (Α.Π.318524/01.11.2017).

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.050,00€ για την προμήθεια 2.700 κιλών πλαστικών σάκων απορριμμάτων με το λογότυπο του Δήμου Αθηναίων διαστάσεων 90-60 x 100cm

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 22.600,00€ για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας Υγρού για το καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων» για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης.

Δ/νση Μηχανολογικού

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών, για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων όλων των Δ/νσεων, πλην των Δ/νσεων Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π.318528/01.11.2017).

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ για την έκτακτη προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού. (Α.Π.318534/01.11.2017).

Δ/νση Ηλεκτρολογικού

27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 24.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΑΡ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ”, προϋπολογισμού 800.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης. (Α.Π.314077/27.10.2017).

 Δ/νση Κτιριακής Υποδομής

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της από 20.10.2017 Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” προϋπολογισμού 500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στη με Α.Π. 293308/12.10.2017 ένσταση του κ. ΘΕΟΛΟΓΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κατά της με αριθμό 1066/2017 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.305542/20.10.2017) (Από αναβολή)

Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων

29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό, της κ. ΕΛΕΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ποσού 125,00€ για φθορά που υπέστη το ΙΧΕ όχημά της με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΕ 9731 στη συμβολή των οδών ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ και ΜΑΡΚΟΡΑ, από πρόσκρουση σε προεξοχή του κρασπέδου του πεζοδρομίου. (Α.Π.317548/31.10.2017).

30. Έγκριση δέσμευσης ποσών α) 1.000.000,00€ για το έτος 2018 και β) 3.200.000,00 για το έτος 2019 για το έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ».

31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 17.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΩΝ 1ης, 2 ης & 3ης Δ.Κ. 2017”, προϋπολογισμού 1.700.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης σε μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο. (Α.Π.313729/27.10.2017).

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 17.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΟΔΩΝ 4 ης & 5 ης Δ.Κ. 2017”, προϋπολογισμού 1.700.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης σε μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο. (Α.Π.313723/27.10.2017).

Νομική Δ/νση

33. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (αρ. 6 ΚΔΔ) κατά της με αριθμό 16554/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.317970/01.11.2017).

34. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (αρ. 6 ΚΔΔ) κατά της με αριθμό 18157/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.317949/01.11.2017).

35. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 15675/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (4ο Τμήμα). (Α.Π.317589/31.10.2017).

36. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 2895/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 5ο ) (Εργατικές διαφορές). (Α.Π.318003/01.11.2017).

37. Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε εφέσεων, είτε αναιρέσεων κατά των με αριθμό 17021, 16727, 17013, 17010, 16768, 16761, 17006, 17000, 16993, 16756, 16749, 16738 & 16742/2017 αποφάσεων του 20ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 317450/31.10.2017).

38. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της με αριθμό 1262/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) επί υπόθεσης ΜΑΡΙΑΣ ΓΛΥΚΟΥ κλπ (σύνολο 10) κατά του δήμου Αθηναίων, για το σύνολο των εναγόντων. (Α.Π.317576/31.10.2017).

39. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της με αριθμό 2045/2017 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Γ). (Α.Π.317555/31.10.2017).

40. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 1275/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. (Α.Π.317536/31.10.2017).

41. Περί έγκρισης ή μη της ήδη ασκηθείσας εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του ΣτΕ, έφεσης με α.κ. 3700/2009 κατά 1) της με Α.Π. 1178/17.07.2007 απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Περιφέρειας – Δ/νση Δασών Αθηνών, 2) του Γ.Γ. της Περιφέρειας Αττικής, 3) του Ελληνικού Δημοσίου, 4) του Υπουργείου Γεωργίας και 5) της με αριθμό 629/2009 απόφασης της Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδικάζεται στις 25.10.2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο. (Α.Π.317604/31.10.2017).

42. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό 42/2017 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (διαδικασία αυτοκινήτων). (Α.Π.321013/02.11.2017).

43. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της με αριθμό 13/2017 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Α.Π.321018/02.11.2017).

44. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά της με αριθμό 16560/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 8ο Τριμελές). (Α.Π.320346/02.11.2017).

45. Περί έγκρισης συμμετοχής ή μη του Δήμου Αθηναίων στην απόπειρα ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς από αγωγή της εταιρίας με την επωνυμία Δ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ. (Α.Π.320375/02.11.2017).

46. Περί έγκρισης της με Α.Π. 311914/26.10.2017 Απόφασης Δημάρχου και της δυνάμει αυτής με αριθμό 258/30.10.2017 ασκηθείσας προσφυγής του Δήμου Αθηναίων κατά της με αριθμό πρωτοκόλλου 80957/29094/29.09.2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. (Α.Π.319777/02.11.2017).

47. Περί έγκρισης α) της με Α.Π. 315078/30.10.2017 Απόφασης Δημάρχου, β) της δυνάμει αυτής ασκηθείσας πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων υπέρ της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 588439/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 11650/2017 αίτησης των κ.κ. Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ κλπ για χορήγηση προσωρινής διαταγής σχετικά με τον διορισμό προσωρινού Δ.Σ. στο σωματείο – Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ» και γ) της ασκηθησομένης πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου Αθηναίων υπέρ της με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης 588087/2017 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 3413/2017 αίτησης των ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ (ΜΕΛΙΝΑΣ) του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ κλπ (Σύνολο 18) για τον διορισμό προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω σωματείου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). (Α.Π.320283/02.11.2017).

48. Περί έγκρισης υποβολής ή μη αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά αρ.823 ΚΠολ, περί ανάκλησης, αφαίρεσης κλπ κληρονομητηρίου σχετικά με την κληρονομιά του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΕΡΓΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΜΑΝΙΩΣ κατά των 1.ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ και 2.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪΔΟΣ. (Α.Π.237542/23.08.2017).(Από αναβολή)

49. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά της με αριθμό 16991/2017 απόφασης του 28ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.321493/03.11.2017). 50. Περί έγκρισης άσκησης ή μη α) πρόσθετης παρεμβάσεως υπέρ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β' κατά τη συζήτηση της με αριθμό κατάθεσης 587839/3686/2017 αγωγής τους κατά των Χάλκου Νικολάου, Καλαποθαράκου Βασιλείου, Γαλαίου Μαρίας, Οικομενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και Ζακάκη Ιγνατίου και β) είτε αναγνωριστικής είτε διεκδικητικής αγωγής, ανάλογα με τα πραγματικά περιστατικά που θα ισχύουν το χρόνο άσκησης αυτής κατά των Χάλκου Νικολάου, Καλαποθαράκου Βασιλείου, Γαλαίου Μαρίας, Οικομενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως και Ζακάκη Ιγνατίου. (Α.Π.321976/03.11.2017).

                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                      Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31