Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 18 του μηνός Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:


Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης της ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των
ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εργασία “ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,
ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ”, για
χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού 107.656,43€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
24%, που αφορά στo στάδιo αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς. (Α.Π.294591/13.10.2017).

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών
μέσων, κάτω των ορίων, για την προμήθεια “ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ” για το σχολικό έτος 2017 – 2018
προϋπολογισμού 92.029,08€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών. (Α.Π.287534/09.10.2017).


3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
προμήθεια “ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες
του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 73.507,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που
αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του
διαγωνιζόμενου οικονομικού φορέα ΝΤΕΛΙ ΦΟΥΝΤΣ HORECA A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.
(Α.Π.291525/11.10.2017).


4. Καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των τεχνικών
προδιαγραφών και σύντμηση του χρόνου δημοσίευσης σε 30 ημέρες από την ηλεκτρονική
αποστολή της Προκήρυξης Σύμβασης στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την
προμήθεια “ΟΙΚΟΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019”, για τις ανάγκες της Δ/νσης
Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 731.748,18€
συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.283737/05.10.2017).


5. Καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της τεχνικής
έκθεσης και ορισμός της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή υπηρεσιών για το
“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης
Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, συνολικού προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
(Α.Π.283557/05.10.2017).


6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την εκτέλεση εργασίας
“ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ”, για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2017 –
2018, συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στα στάδια
αξιολόγησης των δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονομικών προσφορών.
(Α.Π.294588/13.10.2017).


7. Κατάρτιση όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και
ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών της ανοικτής, δημόσιας σύμβασης
με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, που αφορά στην παροχή υπηρεσίών
«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΩΙΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1η, 2η ΚΑΙ 3η .Κ.
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η
Δ.Κ.» Δήμου Αθηναίων έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπ/νου
Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π. 292766/11.10.2017).


8. Καθορισμός όρων διακήρυξης, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός
της Επιτροπής του Διαγωνισμού της Διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 499.811,76€ συμπ/νου Φ.Π.Α.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.432,08€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση
χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην Σχολικού
Φύλακα της Δ/νσης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης κ. ΜΠΑΣΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.
(Α.Π.280518/02.10.2017)


10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.407,62€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση
χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην Σχολικής
Φύλακα της Δ/νσης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης κ. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
(Α.Π.280496/02.10.2017).


11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.446,68€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση
χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην Σχολικής
Φύλακα της Δ/νσης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης κ. ΚΟΥΚΟΥΛΛΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
(Α.Π.280526/02.10.2017).


12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.901,18€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση
χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην Σχολικής
Καθαρίστριας της Δ/νσης Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης κ. ΚΑΒΡΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΚΑΣ του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. (Α.Π.280490/02.10.2017).


13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.134,69€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση
χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της
Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού κ. ΚΑΖΛΑΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. (Α.Π.280485/02.10.2017).


14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.009,50€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση
χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην υπαλλήλου της
Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας κ. ΑΣΗΜΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
(Α.Π.280505/02.10.2017).


15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.856,72€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση
χρηματικού εντάλματος για αποζημίωση ,που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 204 του
Ν.3584/2007, υπέρ του αποβιώσαντος πρώην υπαλλήλου της -/νσης Παιδείας και Διά Βίου
Μάθησης ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΟΥ στους αναγκαίους κληρονόμους.
(Α.Π.280513/02.10.2017).


16. Έγκριση για την ανατροπή: α) της με αριθμό Π00378/ΕΑ-688 απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης ποσού 50.400,00€ για την πρακτική άσκηση, ασκούμενων δικηγόρων και β) της με
αριθμό Π00050/ΕΑ-171 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 40.000,00€ για την
προμήθεια λοιπών ειδών ένδυσης και υπόδησης και ειδών ατομικής προστασίας, για λόγους
λογιστικής τακτοποίησης.


17. Λήψη απόφασης για την έγκριση: α) της απαλλαγής της υπαλλήλου κ. ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ από
την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ενιαίας ανοικτής
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ –
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ” που ορίσθηκε με τη με αριθμό 1043/20.09.2017 πράξη της Οικονομικής
Επιτροπής, β) της αντικατάστασής της, γ) της διενεργηθείσας δημόσιας κλήρωσης προκειμένου
να ορισθεί νέο μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και του άρθρου
221 του Ν.4412/2016 και δ) της επικύρωσης του πρακτικού κλήρωσης, από το οποίο προκύπτει
ως νέο μέλος η κ. ΚΟΚΟΣΑΛΗ ΜΑΡΙΑ.

Δ/νση Αποκέντρωσης και ιοίκησης
18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ για την προμήθεια διαφόρων ειδών
προς κάλυψη σχετικών αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.
(Α.Π.295486/13.10.2017).


Δ/νση Παιδικής Ηλικίας και ιά Βίου Μάθησης
19. Έγκριση δέσμευσης: α) ποσών 3.400,00€ για το έτος 2019 και 3.400,00€ για το έτος 2020 για
προμήθεια φαρμακευτικού υλικού και β) ποσών 3.600,00€ για το έτος 2019 και 3.600,00€ για
το έτος 2020 για προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, προκειμένου να ξεκινήσει η
διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια του φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού
υλικού που είναι αναγκαίο για τη λειτουργία του αναρρωτηρίου στις εγκαταστάσεις στον Άγιο
Ανδρέα Αττικής κατά τα έτη 2019 – 2020. (Α.Π.286370/06.10.2017).


Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
20. Ανατροπή της με αριθμό Π00480/2017 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ποσού 20.000,00€
που αφορά στο πρόγραμμα “ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”.


21. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού
10.000,00€ για το έτος 2018, για την υλοποίηση έργων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Δήμου Αθηναίων.


22. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού
10.000,00€ για το έτος 2018, για την υλοποίηση του κοινωνικού προγράμματος του -ήμου
Αθηναίων στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Δήμου Αθηναίων.


23. Έγκριση δέσμευσης ποσού 25.000,00€ για το έτος 2018 για τη συντήρηση και επικαιροποίηση
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κοινωνικών υπηρεσιών “NOIAZOMAI”.


Δ/νση Οικονομικών
24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την ανάθεση της προμήθειας
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ». (από
αναβολή).


25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 104.529,50€ για απόδοση προσόδου στον φορέα
διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης». (Α.Π.266168/20.09.2017). (από
αναβολή).


26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 50.000,00€ για προμήθειες στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και -ανείων και β) ποσού 1.200.000,00€ για επιχορήγηση στον ΟΠΑΝ-Α ΦΕΚ
2784/02.12.2011. (Α.Π.295665/13.10.2017).


27. Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2017. (Α.Π.295443/13.10.2017).


28. Μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.


29. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.

Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας
30. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση ή μη των μισθωτικών δικαιωμάτων του κ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ στη κ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΟΛΓΑ, που αφορά στο με αριθμό 28Β κατάστημα – κρεοπωλείο
που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τη σύνταξη και υπογραφή τροποποιητικού
συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης από τον ανωτέρω μισθωτή και από τον εγγυητή του, με την
προσκόμιση αναλογούντων εγγυητικών επιστολών. (Α.Π.283942/05.10.2017).


31. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με αριθμό 5174 οικογενειακού
τάφου στο 5ο τμήμα του Β’ Κοιμητηρίου στην κ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΑΚΑΚΙΑ του ΠΑΝΑΓΗ, με την
καταβολή του ποσού των 57.755,74€. (Α.Π.292768/11.10.2017).


32. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του με αριθμό 3029 οικογενειακού
τάφου στο 3ο τμήμα του Β’ Κοιμητηρίου στην κ. ΤΖΑΝΗ ΚΛΑΙΡΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ,
με την καταβολή του ποσού των 48.753,47€. (Α.Π.292767/11.10.2017).


33. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16Β/87
οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κ. LIKA RAIMONDA του SEFER, με την καταβολή
του ποσού των 8.524,46€. (Α.Π.291049/11.10.2017).


34. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Α1/5/1Β
οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κ. ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με
την καταβολή του ποσού των 15.279,60€. (Α.Π.291053/11.10.2017).


35. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ7/36/291
οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. ΟΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΕΣΤΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ, με την
καταβολή του ποσού των 7.202,32€. (Α.Π.291062/11.10.2017).


36. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16Β/98
οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στον κ. ΒΙΓΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ, με την
καταβολή του ποσού των 8.121,50€. (Α.Π.291059/11.10.2017).


37. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης του υπό στοιχεία Γ5/16Β/139
οικογενειακού τάφου του Γ’ Κοιμητηρίου στην κ. ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με την
καταβολή του ποσού των 8.537,56€. (Α.Π.291061/11.10.2017).


38. Λήψη απόφασης για: α) τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της ανακοίνωσης – γνωστοποίησης
σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Γ’ Κοιμητήριο και β)
τον ορισμό ημέρας και ώρας για τη διεξαγωγή κλήρωσης των εν λόγω οικογενειακών τάφων
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.291064/11.10.2017).


Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος
39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ για τη ψηφιακή εκτύπωση σε μουσαμά
και ζάρι για το επιδαπέδιο παιχνίδι του πιλοτικού προγράμματος “ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ –
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΟΥ”, που θα πραγματοποιηθεί με απ’ευθείας
ανάθεση. (Α.Π.278721/29.09.2017).


Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων
40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 97.610,41€ για τη συνέχιση των εργασιών του
έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΣΤΟ 6ο ΚΑΙ 7ο Δημοτικό
Διαμέρισμα - 2010”. (Α.Π.285219/05.10.2017).

41. Έγκριση δέσμευσης ποσού 100.000,00€ για το έτος 2019 για την εκτέλεση του έργου
“ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ”.


42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 182,47€ για τη συμπληρωματική καταβολή
τόκων υπερημερίας στην κ. ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, σύμφωνα με τη με αριθμό 8577/2017 απόφαση
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.279426/29.09.2017).


43. Έγκριση δέσμευσης ποσού 7.000,00€ για το έτος 2018 για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1η, 6η ΚΑΙ 7η
Δ.Κ. 2016”.


44. Έγκριση δέσμευσης ποσού 7.000,00€ για το έτος 2018 για την εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 2η, 3η, 4η ΚΑΙ
5η  Δ.Κ. 2016”.


45. Λήψη απόφασης για την αλλαγή λεκτικού: α) στη με αριθμό 653/23.05.2017 πράξη Ο.Ε., που
αφορά στον “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 1η, 2η & 3η Δ.Κ.
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” με την οποία εκδόθηκε η με αριθμό
Π00603/153726/29.05.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) στη με αριθμό
654/23.05.2017 πράξη Ο.Ε., που αφορά στον “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤVΝ ΣΤΗΝ 4η, 5η, 6η & 7η -.Κ.Δ-ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” με την οποία
εκδόθηκε η με αριθμό Π00604/153722/29.05.2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και
συγκεκριμένα να αντικατασταθεί η λέξη “έργο” με τις λέξεις “γενική υπηρεσία” γιατί πρόκειται
αποκλειστικά για παροχή γενικής υπηρεσίας. (Α.Π.279417/29.09.2017).


46. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 28.09.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4ης και 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”, προϋπολογισμού
6.200.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης.
(Α.Π.282104/04.10.2017).


47. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 06.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 600.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που
αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης. (Α.Π.287569/09.10.2017).


48. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 11.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 4, 5, 6 & 7  Δ .Κ. ΣΕΙΡΑ ΕΑ 161/2016”, προϋπολογισμού
1.500.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση της σύμβασης.
(Α.Π.291588/11.10.2017).


49. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 09.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΕΞΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΑ 86-2017”,
προϋπολογισμού 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση της
σύμβασης. (Α.Π.289752/10.10.2017).


Νομική Δ /νση
50. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης ή της αναίρεσης κατά της με αριθμό
7355/2016 απόφασης του 13ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
(Α.Π.293323/12.10.2017).

51. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης εκ μέρους του -ήμου Αθηναίων κατά της με
αριθμό 1170/2017 απόφασης του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 16ο) και κατά της ανώνυμης
τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”.
(Α.Π.293334/12.10.2017).


52. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό
2363/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 5ο Εργατικών).
(Α.Π.293310/12.10.2017).


53. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αίτησης ανάκλησης ενώπιον του VII τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κατά της με αριθμό 186/2017 πράξης Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο
VII Τμήμα. (Α.Π.294852/13.10.2017).


54. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ανακοπής κατά της με αριθμό 55010/2011 διαταγής πληρωμής.
(Α.Π.294828/13.10.2017).


55. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της
με αριθμό 1275/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. (Α.Π.294861/13.10.2017).


56. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ένδικου μέσου κατά των με αριθμό 1975/2017 και 1976/2017
αποφάσεων του I τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Ακυρωτικός Σχηματισμός).
(Α.Π.295276/13.10.2017).


57. Περί έγκρισης ή μη συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς, ποσού 180.300,00€, μεταξύ των
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΙΣΑΚ και ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΣΑΚ και του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.294821/13.10.2017).
58. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου βοηθήματος της ανακοίνωσης της δίκης κατά του
αναδόχου του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΑ 1ο, 2ο, 3ο, 4ο
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑ Ε.Α. 153/2009” κ. ΦΑΛΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για τις έννομες
συνέπειες. (Α.Π.295574/13.10.2017).


59. Λήψη απόφασης για: (α) την ανάθεση ή μη στη δικηγορική εταιρεία “ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ –
ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ”, δικαστικού χειρισμού σχετικά με τη με αριθμό κατάθεσης 2512/2009
αγωγής κατά του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “DASYC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ” με δ.τ. “DASYC”
πρώην “E.P.C. A.E.”, (β) την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.440,00€ για τον
ανωτέρω δικαστικό χειρισμό και (γ) τη διαβίβαση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω
αρμοδιότητάς του, προκειμένου να οριστεί το ύψος της αμοιβής της ως άνω εταιρείας
δικηγόρων.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α.ΒΑΡΕΛΑΣ
ΑΝΤΙΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28