Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 09 του μηνός Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.00 σε
έκτακτη συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα
συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:


Αυτοτελές Τμήμα ιεθνούς Συνεργασίας και ημοσίων Σχέσεων
1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του
Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων κ. ΠΑΣΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ του
ΘΕΟΦΑΝΗ, ποσού 2.800,00€, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης για τη διαδρομή Αθήνα –
Φρανκφούρτη – Αθήνα (αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια Μ.Μ.Μ. από και προς τους
αερολιμένες), τα έξοδα διαμονής, καθώς και τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης της κ. ΦEΤΕΙΝΗΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ειδικής Συμβούλου Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αθηναίων
και της κ. ΑΝΝΑΣ ΡΟΥΤΣΗ, Ειδικής Συμβούλου για θέματα πολιτισμού και επικοινωνίας του
Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 69η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της
Φρανκφούρτης από τις 11 έως τις 15 Οκτωβρίου 2017.
Το κατε̟πείγον του θέματος συνίσταται στην ανάγκη έκδοσης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη
των εξόδων των αερο̟πορικών εισιτηρίων και της διαμονής, πριν την έναρξη της μετάβασης.

2. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου του
Αυτοτελούς Τμήματος -ιεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων κ. ΧΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του
ΙΩΑΝΝΗ, ποσού 7.900,00€ σε βάρος του Κ.Α. 6473.022 Φ.10 “Πρωτοβουλία ASCI”, για την
υλοποίηση του προγράμματος “ACCELERATING CHANGE FOR SOCIAL INCLUSION”, το οποίο
περιλαμβάνει: i) κάλυψη εξόδων εννέα αεροπορικών εισιτηρίων aller-retour, ii) κάλυψη εξόδων
δύο διανυκτερεύσεων για εννέα άτομα και iii) κάλυψη εξόδων παροχής υπηρεσιών διερμηνείας
Ελληνικά – Αγγλικά και αντίστροφα, για την φιλοξενία 9 φορέων/εμπνευστών καινοτομιών,
προκειμένου να συναντηθούν με τα στελέχη του Δήμου Αθηναίων, τοπικούς φορείς, επενδυτές
και κοινωνικούς εταίρους οι οποίοι θα υποστηρίξουν τη διαδικασία υλοποίησης δράσεων που
μπορούν να υιοθετηθούν και να δημιουργήσουν ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους, καθώς
και για τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού/περιθωριοποίησης.
Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην ανάγκη έκδοσης του χρηματικού εντάλματος προ̟ληρωμής για την κάλυψη
των εξόδων των αερο̟ορικών εισιτηρίων, της διαμονής και της διερμηνείας πριν την έναρξη των προγραμματισμένων
εκδηλώσεων.


Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια “ΕΤΟΙΜΟ
ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ”,
συνολικού προϋπολογισμού 18.405,82€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με χρόνο υλοποίησης της
σύμβασης το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα
συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο Κ.Η.Μ.-Η.Σ. και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού,
που αφορά στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών –
οικονομικών προσφορών – κήρυξης προσωρινού αναδόχου. (Α.Π. 286995/06.10.2017).
Το κατεπείγον του θέματος συνίσταται στην επίσπευση των ενεργειών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απευθείας
ανάθεσης, για την άμεση κάλυψη των αναγκών σίτισης των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας της τρέχουσας
σχολικής περιόδου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Α.ΒΑΡΕΛΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28