Σας καλούµε να προσέλθετε την Τετάρτη 04 του µηνός Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη δωρεάς της «εταιρείας MICROSOFT σε συνεργασία µε την οµάδα SOCIALLINNOV της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε διακριτικό τίτλο ΣΙΜΠΑΚΤ» προς τον ∆ήµο Αθηναίων υπηρεσιών και δράσεων στο κτίριο της Λέλας Καραγιάννη, αξίας 145.000,00€.

2. ∆ιόρθωση της µε αριθµό 1038/20.09.2017 Πράξης της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το ποσό της γενόµενης δαπάνης του µε αριθµό Β01406 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής από το εσφαλµένο 2.000,00€ στο ορθό 1.240,00€.

3. ∆ιόρθωση της µε αριθµό 1040/20.09.2017 Πράξης της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς το χρόνο παράτασης ισχύος του µε αριθµό Β01558/26.06.2017 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής έτσι ώστε να οριστεί ως νέα ηµεροµηνία απόδοσης η 1η Νοεµβρίου 2017.

 ∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών

4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της διεθνούς, ανοικτής, δηµόσιας σύµβασης µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για τη σύναψη Συµφωνίας Πλαίσιο “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, του ∆ήµου Αθηναίων, µε έναν (1) έως τρεις (3) οικονοµικούς φορείς, µε έναρξη ισχύος την ηµεροµηνία ανάρτησης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. της σύµβασης έως τις 31.12.2018, συνολικού προϋπολογισµού 423.253,33€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών. (Α.Π.258963/13.09.2017). (Από αναβολή)

5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού προµήθειας “ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2017” µέγιστης εκτιµώµενης αξίας 147.999,85€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συµµετοχής. (Α.Π.262135/15.09.2017). (Από αναβολή)

6. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής σύµβασης, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, κάτω των ορίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει του µεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί του τιµολογίου του δηµοσίου, για την υλοποίηση των εργασιών “ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018”, συνολικού προϋπολογισµού 135.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης. (Α.Π.277941/29.09.2017).

7. Καθορισµός όρων διακήρυξης, έγκριση του ενδεικτικού προϋπολογισµού και των τεχνικών προδιαγραφών και σύντµηση του χρόνου δηµοσίευσης σε 30 ηµέρες από την ηλεκτρονική αποστολή της Προκήρυξης Σύµβασης στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, άνω των ορίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής κατά οµάδα ειδών για την προµήθεια “ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018”, ενδεικτικού προϋπολογισµού 1.721.265,70€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης – Εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, µειοδοτικού διαγωνισµού, µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για το σύνολο των άρθρων έκαστης οµάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των οµάδων, για την προµήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για δύο (2) έτη (2016 – 2017), για τις ανάγκες του ∆ήµου Αθηναίων, προϋπολογισµού 3.958.121,91€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο ανακοίνωσης των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων και στην κήρυξη των προσωρινών αναδόχων. (Α.Π.278722/29.09.2017).

9. Τροποποίηση - ∆ιόρθωση όρων της διεθνούς ενιαίας, ανοικτής, δηµόσιας σύµβασης, ανάδειξης χορηγητών – προµηθευτών µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για την προµήθεια “∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019, ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ∆.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. ΚΑΙ Κ.Υ.Α.∆.Α.)” για τα έτη 2018 και 2019 από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και την 31.12.2019, αρχοµένης όχι νωρίτερα από την 01.01.2018, συνολικού προϋπολογισµού 14.946.000,00€ µε Φ.Π.Α. µε δικαίωµα προαίρεσης 2.042.000,00€, σύµφωνα µε την εισήγηση της υπηρεσίας. (Α.Π.278921/29.09.2017).

10. Καθορισµός όρων διακήρυξης, έγκριση του ενδεικτικού προϋπολογισµού και της τεχνικής µελέτης και σύντµηση του χρόνου δηµοσίευσης σε 12 ηµέρες από την ηλεκτρονική αποστολή της Προκήρυξης Σύµβασης στο ΚΗΜ∆ΗΣ του συνοπτικού διαγωνισµού, µε έγγραφες σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για τις εργασίες “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ∆ΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018”, ενδεικτικού προϋπολογισµού 46.553,52€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.278132/29.09.2017).

Αυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων

11. Έγκριση έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιεθνούς Συνεργασίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων κ. ΝΕΡΟΥΛΙ∆ΟΥ ΟΛΓΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού και µε βαθµό Γ’ α) ποσού 900,00€, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια Μ.Μ.Μ. από και προς τους αερολιµένες) για τη διαδροµή Αθήνα – Μόναχο - Αθήνα και των εξόδων διαµονής του Προϊσταµένου του Τµήµατος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της ∆/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΘΑ στο Μόναχο και β) ποσού 900,00€ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης (αεροπορικά εισιτήρια και εισιτήρια Μ.Μ.Μ. από και προς τους αερολιµένες) για τη διαδροµή Αθήνα – Μόναχο - Αθήνα και των εξόδων διαµονής της υπαλλήλου του Τµήµατος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της ∆/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας κ. ΜΑΡΙΓΟΥΣ ΧΟΡΜΟΒΙΤΗ στο Μόναχο, προκειµένου να συµµετάσχουν από 23.10.2017 έως 25.10.2017 σε επίσκεψη µελέτης στα πλαίσια του προγράµµατος ‘CITIES – GROW’ του δικτύου EUROCITIES.

12. Έγκριση γενόµενης δαπάνης: α) ποσού 1.040,00€ από το µε αριθµό Α00646 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής και β) ποσού 1.040,00€ από το µε αριθµό Α00648 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής, τα οποία εκδόθηκαν στο όνοµα του υπαλλήλου κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΨΑΘΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαµονής Αντιδηµάρχου Μεταναστών Προσφύγων και ∆ηµοτικής Αποκέντρωσης κ. Λ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ και του υπαλλήλου του Τµήµατος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της ∆/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας κ. Π. ΨΑΘΑ, αντίστοιχα, για τις µεταβάσεις τους στο Ελσίνκι από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεµβρίου 2017.

∆/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ∆ιά Βίου Μάθησης

13. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη δωρεάς πέντε (5) συσκευών ασύρµατης επικοινωνίας από τον Σύλλογο Λαϊκής Αλληλεγγύης Ελλάδας για τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.268971/21.09.2017).

14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη δωρεάς ενός ηλεκτρικού ψυγείου από το κέντρο διηµέρευσης – ηµερήσιας φροντίδας ατόµων µε ειδικές ανάγκες «ΧΛΟΗ» για τις ανάγκες του Τµήµατος των Παιδικών Εξοχών του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.278755/29.09.2017).

15. Λήψη απόφασης για την α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.280,00€ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του ∆ήµου Αθηναίων και β) επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για την αποπληρωµή της Προγραµµατικής Σύµβασης αναφορικά µε τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του ∆ήµου Αθηναίων.

∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας

16. Λήψη απόφασης για α) την ακύρωση της 767/20.06.2017 Πράξης της Οικονοµικής Επιτροπής και β) για την έγκριση χρηµατοδότησης συνολικού ποσού 40.390,00€, για την κάλυψη των εξόδων του Κληροδοτήµατος ΜΙΧΑΗΛ ΝΟΜΙΚΟΥ, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του σκοπού και εκπλήρωσης της βούλησης του διαθέτη. (Α.Π. 163677/06.06.2017) (Α.Π. 240334/28.08.2017).

17. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή µη δικαιώµατος χρήσης του οικογενειακού τάφου στο 5ο Τµήµα µε αριθµό 5174 στο Β’ Κοιµητήριο στην κ. ΑΚΑΚΙΑ ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΗ µε την καταβολή του ποσού των 57.755,74€.

∆/νση Οικονοµικών

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 104.529,50€ για απόδοση προσόδου στον φορέα διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονοµίας «Αντώνης Τρίτσης». (Α.Π.266168/20.09.2017).

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 84,88€ για την καταβολή τόκων ληξιπρόθεσµων οφειλών τιµολογίων – λογαριασµών (τιµολόγιο 3922/08.08.2017) στην εταιρεία µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. η οποία είναι η προµηθεύτρια εταιρεία φυσικού αερίου κίνησης απορριµµατοφόρων. (Α.Π.263846/18.09.2017).

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για την ανάθεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ».

∆/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

21. Λήψη απόφασης για την διόρθωση της µε αριθµό 1000/29.08.2017 Πράξης της Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον τίτλο του συνοπτικού διαγωνισµού, από το εσφαλµένο “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ GRAFFITIES ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” στο ορθό “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ”. (Α.Π.275741/27.09.2017).

∆/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του αιτήµατος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό, της κ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΡΑΒΑ ποσού 1.647,96€ για φθορά που υπέστη το αυτοκίνητό της µε αριθµό κυκλοφορίας ΥΖΑ 8348 επί της οδού ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ, από πτώση δέντρου. (Α.Π.267904/21.09.2017).

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 932,48€ για την πληρωµή αποζηµίωσης στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ κατόπιν εξωδικαστικού συµβιβασµού και σύµφωνα µε τη µε αριθµό 939/2017 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής. (Α.Π.269917/22.09.2017).

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 396,80€ για την πληρωµή αποζηµίωσης στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ κατόπιν εξωδικαστικού συµβιβασµού και σύµφωνα µε τη µε αριθµό 938/2017 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής. (Α.Π.269893/22.09.2017).

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.132,40€ για την πληρωµή αποζηµίωσης στην κ. ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η κατόπιν εξωδικαστικού συµβιβασµού και σύµφωνα µε τη µε αριθµό 887/2017 πράξη της Οικονοµικής Επιτροπής. (Α.Π.269900/22.09.2017).

26. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ και β) δέσµευσης ποσού 130.000,00€ για το έτος 2018 για την σύνταξη διαχειριστικών µελετών για πάρκα και άλση. (Α.Π.269926/22.09.2017)

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 360,00€, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων για έξοδα κίνησης της κλητήρα ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗ για κάρτα απεριορίστων διαδροµών. (Α.Π.268924/21.09.2017).

28. Έγκρισή δέσµευσης πίστωσης ποσών α) 5.000,00€ για το έτος 2019 και 5.000,00€ για το έτος 2020 για την προµήθεια υγειονοµικού υλικού και β) 5.000,00€ για το έτος 2019 και 5.000,00€ για το έτος 2020 για την προµήθεια φαρµακευτικού υλικού, για τον εξοπλισµό των ιατρείων εντός των κτιρίων του ∆ήµου και των κουτιών φαρµακείων πρώτων βοηθειών, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.

29. Λήψη απόφασης για α) Απαλλαγή και αντικατάσταση του κ. ΚΡΕΜΜΥ∆Α ΠΕΡΙΚΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού από µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού της διεθνούς ενιαίας, ανοικτής, δηµόσιας σύµβασης, ανάδειξης χορηγητών – προµηθευτών µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής για την προµήθεια “∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019, ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (∆/ΝΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, ∆/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ∆.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.∆.Α. ΚΑΙ Κ.Υ.Α.∆.Α.)” για τα έτη 2018 και 2019 από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως και την 31.12.2019, αρχοµένης όχι νωρίτερα από την 01.01.2018, συνολικού προϋπολογισµού 14.946.000,00€ µε Φ.Π.Α. µε δικαίωµα προαίρεσης 2.042.000,00€ και β) έγκριση του από 22.09.2017 πρακτικού της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού.

 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 697.000,00€ και β) 1.820.000,00€ για λοιπές πρόσθετες παροχές σε χρήµα κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν 4483/2017 τ. Α’, για αποτίµηση της αξίας του γάλακτος σε χρήµα στους δικαιούχους εργαζοµένους του ∆ήµου για τα οικονοµικά έτη 2013 – 2014 - 2015.

∆/νση Μηχανολογικού

31. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200.000,00€ και β) έκδοσης αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στον µόνιµο υπάλληλο της ∆/νσης Μηχανολογικού κ. ΚΑΛΚΕΤΙΝΙ∆Η ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, κλάδου ∆Ε30 Τεχνιτών µε βαθµό Α’ για την πληρωµή θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για µηχανάκια 50cc, τελών και εισφορών στις ∆ΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση και θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήµατα του ∆ήµου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυµούλκησης κοµπρεσέρ, µπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας µηχανηµάτων έργου και την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού ταχογράφου, για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άµεση πληρωµή σε µετρητά και όχι πίστωση. (Α.Π.264687/19.09.2017).

32. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ και β) έκδοσης αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στον µόνιµο υπάλληλο της ∆/νσης Μηχανολογικού κ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, κλάδου ∆Ε30 Τεχνιτών µε βαθµό Α’ για την πληρωµή θεώρησης αδειών κυκλοφορίας για µηχανάκια 50cc, τελών και εισφορών στις ∆ΟΥ και την Περιφέρεια για την έκδοση και θεώρηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων κυκλοφορίας για οχήµατα του ∆ήµου και έκδοση υπεύθυνων δηλώσεων για ταχογράφους και άδειες ρυµούλκησης κοµπρεσέρ, µπαγκαζιέρων και λοιπών, καθώς και τελών κυκλοφορίας και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου καταλληλότητας µηχανηµάτων έργου και την έκδοση καρτών ηλεκτρονικού ταχογράφου, για την διενέργεια τεχνικού ελέγχου οχηµάτων (ΚΤΕΟ), όπου απαιτείται λόγω έκδοσης παραβόλων η άµεση πληρωµή σε µετρητά και όχι πίστωση. (Α.Π.264696/19.09.2017).

∆/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων

33. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του αιτήµατος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό, του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ ποσού 177,60€ για φθορά που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό όχηµά του µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΕΟ 5629 επί της οδού ΚΡΕΣΝΑΣ αρ 1, από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώµατος. (Α.Π.269237/21.09.2017).

34. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του από 25.09.2017 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”, προϋπολογισµού 600.000,00€ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση της σύµβασης σε µειοδότη. (Α.Π.274678/26.09.2017).

35. Λήψη απόφασης για την ανατροπή της µε αριθµό Π00598/02.06.2017 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης στο σύνολο της και όλων των πολυετών δεσµεύσεων που περιλαµβάνονται σε αυτήν που αφορά στο έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”, συνολικού προϋπολογισµού 2.000.000,00€.

 36. Λήψη απόφασης για την α) έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) δέσµευση πίστωσης ποσών 400.000,00€ για το έτος 2018 και 199.000,00€ για το έτος 2019 για την εκτέλεση του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017”

∆/νση Σχεδίου Πόλεως

37. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του από 19.09.2017 Πρακτικού της Επιτροπής συνοπτικού διαγωνισµού διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ”, προϋπολογισµού 74.399,68€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην ανάθεση της σύµβασης σε µειοδότη. (Α.Π.275672/27.09.2017).

∆/νση Κτιριακής Υποδοµής

38. Κατάρτιση όρων, σύνταξη διακήρυξης, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ορισµός Γνωµοδοτικού Οργάνου για το στάδιο εκτέλεσης της Σύµβασης του έργου µε τίτλο “ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, της ∆/νσης Κτιριακής Υποδοµής.

39. Κατάρτιση όρων, σύνταξη διακήρυξης, συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και ορισµός Γνωµοδοτικού Οργάνου για το στάδιο εκτέλεσης της Σύµβασης του έργου µε τίτλο “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ”, της ∆/νσης Κτιριακής Υποδοµής.

Νοµική ∆/νση

40. Περί έγκρισης άσκησης ή µη ένδικων µέσων κατά της µε αριθµό 2529/2017 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.277511/28.09.2017).

41. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αναίρεσης κατά της µε αριθµό 13523/31.07.2017 απόφασης του 26ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.277468/28.09.2017).

42. Περί έγκρισης άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 1262/2017 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα Εργατικών ∆ιαφορών) επί υποθέσεως ΜΑΡΙΑΣ ΓΛΥΚΟΥ κλπ (σύνολο 10) κατά του ∆ήµου Αθηναίων, για το σύνολο των εναγόντων. (Α.Π.277454/28.09.2017).

43. Περί έγκρισης άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 1416/2017 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία Εργατικών ∆ιαφορών). (Α.Π.277449/28.09.2017).

44. Περί έγκρισης άσκησης ή µη έφεσης κατά της µε αριθµό 12607/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.277507/28.09.2017).

45. Περί έγκρισης άσκησης ή µη αναίρεσης κατά της µε αριθµό 12259/2017 απόφασης του 24ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.277498/28.09.2017).

46. Περί έγκρισης άσκησης ή µη είτε έφεσης είτε αναίρεσης κατά της µε αριθµό 13787/2016 απόφασης του 29ου Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.277492/28.09.2017). 8 47. Περί έγκρισης άσκησης ή µη του ένδικου µέσου τόσο της έφεσης όσο και της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 4571/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. (Α.Π.277482/28.09.2017).

                                                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                       Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                   ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28