Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 20 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:


Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου


1. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.000,00€ από το με αριθμό Β01406 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της μόνιμης υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος
Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΕΡΕΤΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ώστε να εξοφλήσει τις
δαπάνες για φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, τελετών βράβευσης, κτιρίων
πεζοδρομήσεων, αναπλάσεων κλπ.


2. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την αντιμετώπιση έκτακτων
δαπανών του Γραφείου Τύπου και β) έκδοσης ισόποσου εντάλματος προπληρωμής στο όνομα
της μόνιμης υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου κ.
ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΓΕΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

3. Λήψη απόφασης για την παράταση της ισχύος του εγκεκριμένου εντάλματος προπληρωμής με
αριθμό Β01558/26.06.2017 ποσού 3.000,00€ που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου κ.
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ του ΠΑΥΛΟΥ, κατά ένα (1) μήνα από τη λήξη (1η Σεπτεμβρίου 2017)
και να οριστεί νέα ημερομηνία απόδοσης η 1η Οκτωβρίου 2017.


Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών


4. Καθορισμός όρων διακήρυξης και έγκριση των Παραρτημάτων της διαδικασίας σύναψης
σύμβασης με συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ”, προϋπολογισμού 73.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, για τον κλιματισμό,
αερισμό και εξαερισμό δύο βρεφονηπιακών σταθμών (Θερμοπυλών 36 – 38 & Λεωνίδου -
Κεραμεικός και Νεοχωρίου 5 – Άνω Κυψέλη) του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.247583/04.09.2017).


5. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς επίσης και
ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής δημόσιας σύμβασης,
με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια
“ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ” για τις ανάγκες της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας, συνολικού
προϋπολογισμού 79.904,13€ με Φ.Π.Α. 13% & 24%.


6. Καθορισμός όρων, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των τευχών και ορισμός
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ενιαίας διαδικασίας σύναψης δημόσιας
σύμβασης άνω των ορίων για την “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019” με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης
επί τοις εκατό (%) για τα υγρά καύσιμα και το φυσικό αέριο και τιμής για τα ελαιολιπαντικά,
συνολικού προϋπολογισμού 10.500.610,77€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%.
(Α.Π.257841/12.09.2017).


7. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
προμήθεια “ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” για τις ανάγκες
του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 73.507,20€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που
αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών.
(Α.Π.254427/08.09.2017).


8. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο
“ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, του Δήμου Αθηναίων, με έναν (1)
έως τρεις (3) οικονομικούς φορείς, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ανάρτησης στο
Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. της σύμβασης έως τις 31.12.2018, συνολικού προϋπολογισμού 423.253,33€
συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.
(Α.Π.258963/13.09.2017).

9. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής για το σύνολο των άρθρων έκαστης ομάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των
ομάδων, για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ” για δύο (2) έτη (2016 – 2017), για τις
ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 3.958.121,91€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που
αφορά στην από 10.08.2017 ηλεκτρονικά υποβληθείσα προδικαστική προσφυγή της Κ/Ξ GLOB6
κατά της με αριθμό 958/2017 πράξης Ο.Ε.. (Α.Π.260509/14.09.2017).


10. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής, δημόσιας σύμβασης, με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εργασία “ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ,
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΦΩΤΟΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ CD
ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ, ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ”, για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών, συνολικού προϋπολογισμού
107.656,43€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς της συμμετέχουσας εταιρείας.
(Α.Π.260526/14.09.2017).


11. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής κατά άρθρο, για την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑ” για τις
ανάγκες των Διευθύνσεων του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 59.525,70€
συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο κατακύρωσης της σύμβασης.
(Α.Π.261106/14.09.2017).


12. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του με αριθμό 3 Πρακτικού - Γνωμοδότησης της
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,
για την προμήθεια “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ” για τις
ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης του Δήμου
Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού 49.993,08€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο
στάδιο κατακύρωσης. (Α.Π.261576/15.09.2017).


13. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την
προμήθεια “ΕΤΟΙΜΟ ΦΑΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ”, συνολικού προϋπολογισμού 18.405,82€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με
χρόνο υλοποίησης της σύμβασης το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της
υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και μέχρι εξαντλήσεως
του συμβατικού ποσού.


14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθειας “ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2017” μέγιστης εκτιμώμενης αξίας 147.999,85€
συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής.
(Α.Π.262135/15.09.2017).

Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης
15. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς (5) συσκευών ασύρματης επικοινωνίας από τον
Σύλλογο Λαϊκής Αλληλεγγύης Ελλάδας για τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου
Αθηναίων. (Α.Π.257095/12.09.2017).


16. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς (395) βιβλίων από την κ. ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ,
σύζυγο του αείμνηστου λογοτέχνη ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ για τις σχολικές και δημοτικές
βιβλιοθήκες του Δήμου Αθηναίων. (Α.Π.257737/12.09.2017).


Δ/νση Δημοτικών Προσόδων
17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 920,00€ προκειμένου να καλυφθεί η
επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη προς το σωματείο με την επωνυμία “ΕΝΩΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ”, σύμφωνα με τη με αριθμό 1603/2017 απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας Τμήμα Β’. (Α.Π.245756/01.09.2017).


18. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 2138/2016 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή της απόφασης με αριθμό 1603/2017 απόφασης του ΣτΕ Β’
Τμήματος, σχετικά με στεγασμένους και ασκεπείς σταθμούς αυτοκινήτων.
(Α.Π.258741/13.09.2017).


Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας
19. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση των όρων της με αριθμό 265/01.03.2017 πράξης της
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των Ιατρείων της 2ης
Δ.Κ., ως προς την αύξηση των γεωγραφικών ορίων της προτεινόμενης περιοχής και
συγκεκριμένα στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Βασ.Γεωργίου Β’ –
Ριζάρη – Ευφρονίου – Σπ.Μερκούρη – Βασ.Γεωργίου Β’ – Φορμίωνος – Φιλολάου –
Εμπεδοκλέους – Πλ.Βαρνάβα – Αρχιμήδους – Ερατοσθένους – Βασ.Κωνσταντίνου –
Βασ.Γεωργίου Β’. (Α.Π.259170/13.09.2017).


20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.845.454,55€ για την καταβολή της 9ης δόσης
προς αποπληρωμή μέρους του τιμήματος αγοράς οικοπέδων στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε. περιόδου 26.04.2017 έως και 25.10.2017.


21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 40.000,00€ για την καταβολή των
αναλογούντων τόκων εξαμήνου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., περιόδου 26.04.2017
έως και 25.10.2017 που απορρέουν από τη μη ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος αγοράς
οικοπέδων.


Δ/νση Οικονομικών
22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.665.000,00€ για πληρωμή λογαριασμών
ηλεκτρικού ρεύματος στη ΔΕΗ. (Α.Π.248093/05.09.2017).
23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100,50€ για την καταβολή τόκων
ληξιπρόθεσμων οφειλών τιμολογίων – λογαριασμών (τιμολόγιο 3852/30.06.2017) στην
εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. η οποία είναι η προμηθεύτρια
εταιρεία φυσικού αερίου κίνησης απορριμματοφόρων. (Α.Π.256925/12.09.2017).

Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
24. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ και β) δέσμευσης ποσού
1.500.000,00€ για το έτος 2018 και ποσού 650.000,00€ για το έτος 2019 ώστε να καταστεί
δυνατή η διενέργεια διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια “ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ
1.100 lt, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΥΛΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ”. (Α.Π.256790/12.09.2017).


Δ/νση Ηλεκτρολογικού
25. Λήψη απόφασης για την παράταση της λήξης ισχύος του με αριθμό ΝοΑ00380/2017 εντάλματος
προπληρωμής ποσού 40.000,00€ που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΩΡΑΪΤΗ, έως 30.12.2017. (Α.Π.258535/13.09.2017).


Δ/νση Μηχανολογικού
26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την κάλυψη των εκτάκτων
αναγκών προμήθειας εργαλείων των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού &
Ηλεκτρολογικού. (Α.Π.256793/12.09.2017).


Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων
27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 730,36€ για την πληρωμή αποζημίωσης στον κ.
ΜΑΡΙΟ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού και σύμφωνα με τη με αριθμό
950/28.07.2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.246205/01.09.2017).


28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 205,00€ για την πληρωμή αποζημίωσης στην κ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΑΝΕΤΗ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού και σύμφωνα με τη με αριθμό
906/19.07.2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.246199/01.09.2017).


29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 307,00€ για την πληρωμή αποζημίωσης στην κ.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ κατόπιν εξωδικαστικού συμβιβασμού και σύμφωνα με τη με αριθμό
907/19.07.2017 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.246212/01.09.2017).


30. Λήψη απόφασης για την ανατροπή της με Α.Π. 84855/21.03.2017 Απόφασης Ανάληψης
Υποχρέωσης που αφορά στην αντιμετώπιση δαπάνης εκτέλεσης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ & ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”, για το ποσό των 199.000,00€ για
το έτος 2017, την ανατροπή της δέσμευσης για το έτος 2018 για το ποσό των 800.000,00€ και
δέσμευσης ποσού 1.999.000,00€ για το έτος 2019. (Α.Π.257675/12.09.2017).


31. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 29.08.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 6ΗΣ ΚΑΙ 7ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2017” προϋπολογισμού 6.200.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην έγκριση
του τελικού αποτελέσματος και την ανάθεση της σύμβασης σε μειοδότη.
(Α.Π.252624/07.09.2017).

32. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 14.09.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 6ΗΣ & 7ΗΣ Δ.Κ.
2017” προϋπολογισμού 1.700.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην έγκριση
του τελικού αποτελέσματος και την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη και προσωρινό
ανάδοχο. (Α.Π.261340/15.09.2017).


Δ/νση Κτιριακής Υποδομής
33. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 31.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής
του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” προϋπολογισμού 500.000,00€ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου.
(Α.Π.220764/31.07.2017) (από αναβολή).


34. Κατάρτιση όρων, σύνταξη διακήρυξης και συγκρότηση Επιτροπής για τη δημοπράτηση της
μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής

.
Νομική Δ/νση
35. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αγωγής κατά των εταιρειών “ΞΕΚΤΕ Α.Ε.” “ΦΡΑΞΕΚΤΕ Α.Ε.” για την
εκ μέρους των τελευταίων καταβολή στον Δήμο Αθηναίων των ποσών που έχουν εισπράξει από
την εκμετάλλευση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Κλαυθμώνος κατά το
χρονικό διάστημα από 22.09.2012 μέχρι 21.6.2017. (Α.Π.261473/15.09.2017).


36. Περί έγκρισης άσκησης ή μη τακτικών και έκτακτων ένδικων μέσων κατά της με αριθμό
1898/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Α’ Ακυρωτικός
Σχηματισμός). (Α.Π.261455/15.09.2017).


37. Περί έγκρισης άσκησης ή μη είτε έφεσης, είτε αναίρεσης κατά της με αριθμό 13758/2016
απόφασης του 27ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.
(Α.Π.261516/15.09.2017).


38. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 2571/2017 απόφασης του
Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε επί της από 01.03.2017 αγωγής της ανώνυμης
ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Η ΕΘΝΙΚΗ”.(Α.Π.261506/15.09.2017).


39. Περί έγκρισης άσκησης ή μη εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων έφεσης κατά του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ
ΞΥΔΟΥ και της με αριθμό 9124/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα
6ο Μονομελές). (Α.Π.261521/15.09.2017).


                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                        

                                                                                           Α.ΒΑΡΕΛΑΣ
                                                                                        ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28