Σας καλούμε να προσέλθετε την Τρίτη 05 του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση
στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής
Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:


Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
1. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός
Επιτροπής -Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την εκτέλεση εργασίας
“ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ”, για τις ανάγκες του -Δήμου Αθηναίων για τα έτη 2017 – 2018,
συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.241581/29.08.2017).


Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων
2. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 1.160,00€ στο όνομα της υπαλλήλου
του Αυτοτελούς Τμήματος -ιεθνούς Συνεργασίας & -ημοσίων Σχέσεων κ. ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΓΡΗ του
-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής του Συμβούλου του -Δημάρχου
Αθηναίων σε θέματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής και -Διεθνών Σχέσεων κ. ΣΤΕΛΙΟΥ -ΔΙΑΚΟΥΛΑΚΗ, για τη
μετάβασή του στη Ρίγα από τις 20 έως και τις 23 Σεπτεμβρίου 2017, προκειμένου να συμμετέχει στον
6ο ανοιχτό διάλογο μεταξύ των -ημάρχων των πρωτευουσών της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
με θέμα “Mayors of EU Capital cities uniting for their future within the changing European Union”.

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση
χρηματικού εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου ΚΑΡΓΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του -ΔΩΡΟΘΕΟΥ. (Α.Π.242836/30.08.2017).


Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης
4. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000,00€ για την καταβολή ταχυδρομικών τελών
στα ΕΛΤΑ και β) έκδοσης αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στον όνομα του
υπαλλήλου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΚΟΥ του Τμήματος Πρωτοκόλλου –-Διεκπεραίωσης και Αρχείου.
(Α.Π.241623/29.08.2017).


Δ/νση Επιχειρησιακού, Σχεδιασμού – Οργάνωσης & Πληροφορικής
5. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.715,40€ και β) δέσμευσης ποσών 8.221,20€ για
το έτος 2018 και 6.851,00€ για το έτος 2019, για την “Προμήθεια και συντήρηση Τεχνικών
Προγραμμάτων” διετούς διάρκειας (01.11.2017 – 31.10.2019), από την εταιρία "AMERICAN
COMPUTERS & ENGINEERS ΑΤΕΠΕ” “ACE – HELLAS A.E.” με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
λόγω προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων. (Α.Π.241487/29.08.2017).


Δ/νση Οικονομικών
6. Μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με τον πίνακα του εισηγητικού
εγγράφου.


7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.


8. Λήψη απόφασης για την έγκριση του προσχεδίου προϋπολογισμού του -ήμου Αθηναίων έτους 2018.


Δ/νση Κτιριακής Υποδομής
9. Λήψη απόφασης για την εγκυρότητα των δικαιολογητικών του μειοδότη για την υπογραφή της
σύμβασης που αφορά στη “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ” προϋπολογισμού 426.368,68€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 23%.
(Α.Π.244692/31.08.2017).


Δ/νση Μηχανολογικού
10. Λήψη απόφασης για τη μερική ανατροπή της ΕΑ- 519/2017 (Π00327/73715/13.03.2017) ποσού
657.000,00€ που αφορά στην προμήθεια 25 απορριμματοφόρων 10m3 για την αντικατάσταση και
ενίσχυση του υπάρχοντος στόλου απορριμματοφόρων οχημάτων της -Δ/νσης Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης. (Α.Π.241352/29.08.2017).


11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 49.600,00€ για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού
για πλύσιμο των οχημάτων των Δ/νσεων Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και
Ηλεκτρολογικού. (Α.Π.245573/01.09.2017).


                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                       Α.ΒΑΡΕΛΑΣ
                                                                                    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28