Σας καλούµε να προσέλθετε την Τρίτη 29 του µηνός Αυγούστου 2017 και ώρα 10.00 σε συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεµάτων:

∆/νση Προµηθειών & Αποθηκών

1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της διεθνούς, ανοικτής, δηµόσιας σύµβασης ανάδειξης προµηθευτών – χορηγητών, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, κατά άρθρο για τις συνολικές ποσότητες έκαστου είδους που αντιστοιχούν στο σύνολο των φορέων, για την προµήθεια “ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ)” προς κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αθηναίων και των εποπτευόµενων νοµικών προσώπων, για το χρονικό διάστηµα από την ανάρτηση του συµφωνητικού στο ΚΗΜ∆ΗΣ έως την 31.12.2017, συνολικού προϋπολογισµού 1.929.122,39€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο κατακύρωσης του αποτελέσµατος. (Α.Π.229762/09.08.2017).

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη της Γνωµοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής ∆ιενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής, εθνικής, δηµόσιας σύµβασης, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, κάτω των ορίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια “ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”, για τις ανάγκες του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Αθηνών, συνολικού προϋπολογισµού 103.093,15€ συµπ/νου ΦΠΑ 6%, 13% και 24%, που αφορά στο στάδιο κατακύρωσης του αποτελέσµατος. (Α.Π.229778/09.08.2017).

3. Κατάρτιση όρων, έγκριση τευχών διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισµός µελών Επιτροπής ∆ιενέργειας – Αξιολόγησης Προσφορών, της ανοικτής, δηµόσιας σύµβασης, µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, κάτω των ορίων, για την προµήθεια “ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ” για το σχολικό έτος 2017 – 2018 προϋπολογισµού 92.029,08€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

4. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση της διαδικασίας της διεθνούς, ανοικτής, δηµόσιας σύµβασης µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων, άνω των ορίων, µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιµής, για την προµήθεια “ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΤΡΟΧΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑ∆ΩΝ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΚΕΠΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΠΟ∆ΟΜΟΧΛΟ”, προς κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισµού 1.199.576,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Αυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνούς Συνεργασίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων

5. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ για την έκτακτη ανάγκη φιλοξενίας της κ. ROCIO MARTINEZ-SAMPERE ∆ιευθύντριας του Ιδρύµατος FELIPE GONZALEZ, στο πλαίσιο του ATHENS DEMOCRACY FORUM και β) έκδοσης αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιεθνούς Συνεργασίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων κ. ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ.

∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού

6. Λήψη απόφασης για: α) την παραίτηση ή µη από τη µε αριθµό 3425/2015 ασκηθείσα έφεση κατά των εναγόντων και ήδη εφεσίβλητων και κατά της µε αριθµό 252/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία εργατικών διαφορών) και β) την άσκηση ή µη αναίρεσης για 14 εκ των 23 εφεσίβλητων (ΠΕΤΡΟΥΤΖΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ κλπ). (Α.Π.237226/23.08.2017)

 7. Λήψη απόφασης για: α) την παραίτηση ή µη από τη µε αριθµό 3426/2015 ασκηθείσα έφεση κατά των εναγόντων και ήδη εφεσίβλητων και κατά της µε αριθµό 250/2014 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (∆ιαδικασία εργατικών διαφορών) και β) την άσκηση ή µη αναίρεσης για 14 εκ των 15 εφεσίβλητων (ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ ΑΡΗ κλπ). (Α.Π.237225/23.08.2017).

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.457,30€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος για αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ του πρώην εργάτη της ∆/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισµού, κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΡΙΒΑΚΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. (Α.Π.223147/02.08.2017).

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.989,68€ ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος για αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης υπέρ της πρώην σχολικής καθαρίστριας της ∆/νσης Παιδείας & ∆ια Βίου Μάθησης, κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΒΟΚΕΦΑΛΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ. (Α.Π.237099/23.08.2017).

 ∆/νση Αποκέντρωσης και ∆ιοίκησης

10. Έγκριση δέσµευσης: α) συνολικού ποσού 23.762,38€ για το οικονοµικό έτος 2018 και β) συνολικού ποσού 40.867,05€ για το οικονοµικό έτος 2019, για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε cd των πρακτικών των συνεδριάσεων των 7 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη: α) των πράξεων που αφορούν στον προϋπολογισµό εξόδων των 6 ∆.Κ. του ∆ήµου Αθηναίων και συγκεκριµένα: i) της µε αριθµό 287/21.07.2017 πράξης του Συµβουλίου της 1ης ∆.Κ., ii) της µε αριθµό 150/12.07.2017 πράξης του Συµβουλίου της 2ης ∆.Κ., iii) της µε αριθµό 101/19.07.2017 πράξης του Συµβουλίου της 3ης ∆.Κ., iv) της µε αριθµό 51/18.07.2017 πράξης του Συµβουλίου της 4ης ∆.Κ., v) της µε αριθµό 82/12.07.2017 πράξης του Συµβουλίου της 5ης ∆.Κ., vi) της µε αριθµό 123/12.07.2017 πράξης του Συµβουλίου της 6ης ∆.Κ. και β) του από 29.05.2017 σχεδίου κατάρτισης προϋπολογισµού εξόδων της 7ης ∆.Κ.. (Α.Π.238690/25.08.2017).

∆/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

12. Έγκριση: α) ανάκλησης της µε Α.Π. 392452/13.12.2016 απόφασης δέσµευσης ποσών 590.240,00€ για το έτος 2017 και 409.760,00€ για το έτος 2018, β) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 150.000,00€ και γ) δέσµευσης ποσού 850.000,00€ για το έτος 2018, για την προµήθεια αγαθών (και παρεµπίπτουσας εργασίας τοποθέτησης και εγκατάστασης) για την ανάπτυξη δικτυακής υποδοµής πόλης για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και διαχείριση κρίσεων του ∆ήµου Αθηναίων, χρονικής διάρκειας 13 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης. (Α.Π.236703/22.08.2017).

∆/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας

13. Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού, ύψους 3% επί του νέου εγκεκριµένου ποσού 307.423,00€ για τη συνέχιση του Προγράµµατος “ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ’’. (Α.Π.238669/25.08.2017). 14. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη δωρεάς δαµάσκηνων από την Οργάνωση Παραγωγών µε την επωνυµία “Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Η ΥΨΗΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ)” προς τη ∆/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.236768/22.08.2017).

15. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη δωρεάς ροδάκινων, νεκταρινιών και δαµάσκηνων από την Οργάνωση Παραγωγών µε την επωνυµία “ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ” προς τη ∆/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.236769/22.08.2017). ∆/νση ∆ηµοτικής Περιουσίας

16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή µη δικαιώµατος χρήσης του υπό στοιχεία 10/40 οικογενειακού τάφου στο Α’ Κοιµητήριο, στον κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟ µε την καταβολή του ποσού των 36.752,83€. (Α.Π.215177/25.07.2017).

∆/νση Κτιριακής Υποδοµής

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.781,88€ για την προµήθεια µεταλλικών ραφιών τύπου DEXION. (Α.Π.224844/03.08.2017).

18. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00€ και β) δέσµευσης ποσού 970.000,00€ για το έτος 2018, για την εκτέλεση του έργου “ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π.224841/03.08.2017).

19. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ και β) δέσµευσης ποσού 499.000,00€ για το έτος 2018, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΥΠΝΩΤΗΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π.224848/03.08.2017).

20. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 74.000,00€ και β) δέσµευσης ποσού 86.000,00€ για το έτος 2018, για την εκπόνηση της µελέτης µε τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.

21. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ και β) δέσµευσης ποσού 265.000,00€ για το έτος 2018, για την “ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.

22. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του από 31.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας µε ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017” προϋπολογισµού 500.000,00€ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην ανάδειξη µειοδότη και προσωρινού αναδόχου. (Α.Π.220764/31.07.2017).

23. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της µελέτης µε τίτλο “ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ” προϋπολογισµού 23.420,67€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.224838/03.08.2017).

∆/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων

24. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του από 12.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας µε ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 1ης, 2ης & 3ης ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017” προϋπολογισµού 6.200.000,00€ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην ανάδειξη µειοδότη και προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. (Α.Π.207888/18.07.2017).

25. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του από 28.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας µε ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 1η , 6η ΚΑΙ 7η ∆.Κ. 2016” προϋπολογισµού 73.400,00€ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσµατος. (Α.Π.225136/04.08.2017).

26. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του από 27.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της δηµοπρασίας µε ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 2η , 3η , 4η ΚΑΙ 5η ∆.Κ. 2016” προϋπολογισµού 73.400,00€ (µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσµατος. (Α.Π.225287/04.08.2017).

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 1.076,00€ και β) ποσού 6,54€ (τόκοι), για καταβολή αποζηµίωσης στην κ. ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ, κατόπιν της µε αριθµό 8577/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.223452/02.08.2017).

28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του αιτήµατος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό του κ. ΙΩΑΝΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗ, ποσού 374,80€ για φθορά που υπέστη η µε αριθµό κυκλοφορίας ΤΖΟ 524 δίκυκλη µοτοσυκλέτα του, από λακκούβα επί του οδοστρώµατος στην οδό ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ πλησίον της γέφυρας του σταθµού ΑΓ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΗΣΑΠ. (Α.Π.230838/10.08.2017).

29. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή µη δωρεάς των κ.κ. Ν.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ν.ΤΣΟΓΚΑΝΗ, ΑΦΩΝ ΚΟΣΤΙΚΟΓΛΟΥ, Ν.ΓΚΟΛΑ, Γ.ΧΟΥΝΤΡΑ, ΑΦΩΝ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ Σ.ΑΤΖΕΜΙΑΝ για τη µετατόπιση της όδευσης τυφλών στην οδό ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ, στο τµήµα από την οδό ΑΙΟΛΟΥ µέχρι την ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ. (Α.Π.236771/22.08.2017).

∆/νση Ηλεκτρολογικού

30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του από 25.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού της ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΑΡ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ” προϋπολογισµού 800.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην ανάδειξη µειοδότη και προσωρινού αναδόχου. (Α.Π.215440/26.07.2017).

∆/νση Μηχανολογικού

31. Λήψη απόφασης για τη µερική ανατροπή της ΕΑ∆ 513/2017 (Π00333/73701/13.03.2017) ποσού 15.587,07€. (Α.Π.218843/28.07.2017).

32. Λήψη απόφασης για τη µερική ανατροπή της ΕΑ∆ 509/2017 (Π00380/97185/03.04.2017) ποσού 32.496,52€. (Α.Π.218840/28.07.2017).

33. Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 17.503,48€ για Τεχνικό Έλεγχο Οχηµάτων (ΚΤΕΟ) 2017, ανανεώσεις µοτοποδηλάτων 2017, έλεγχο ταχογράφων 2017 και έκδοση πινακίδων. (Α.Π.214439/25.07.2017).

34. Έγκριση γενόµενης δαπάνης ποσού 4.412,93€ για Τεχνικό Έλεγχο Οχηµάτων (ΚΤΕΟ) 2017, έλεγχο ταχογράφων 2017 και ανανεώσεις µοτοποδηλάτων 2017. (Α.Π.211996/21.07.2017).

∆/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης

35. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500,00€ για την άµεση προµήθεια ασβέστη και βοηθητικών υλικών για την εφαρµογή του (κοντάρια, βούρτσες κλπ), για την άµεση κάλυψη της ανάγκης καθαρισµού και ευπρεπισµού των σηµείων τοποθέτησης των κάδων περισυλλογής των σύµµεικτων απορριµµάτων και των κάδων ανακύκλωσης και β) έκδοσης αντίστοιχου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στον µόνιµο υπάλληλο της ∆/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης κ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΛΟ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ, κλάδου ∆Ε29 Οδηγών. (Α.Π.214447/25.07.2017).

36. Έγκριση: α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 7.440,00€ και β) δέσµευσης ποσού 66.960,00€ για το έτος 2018, για τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ), που αφορά στην “ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΤΣ∆Α) ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π.226482/04.08.2017).

37. Λήψη απόφασης για τη µερική ανατροπή: α) της ΕΑ∆ 395/2017 (Π00237) ποσού 1.232,56€ και β) της ΕΑ∆ 393/2017 (Π00238) ποσού 47.261,98€, που αφορούν στην προµήθεια απορρυπαντικού και χηµικού υλικού για τις ανάγκες της ∆/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και της ∆/νσης Μηχανολογικού. (Α.Π.214453/25.07.2017).

38. Λήψη απόφασης για την ολική ανατροπή: α) της ΕΑ∆ 377/2017 (Π00242) ποσού 20.000,00€ και β) της ΕΑ∆ 378/2017 (Π00243) ποσού 50.000,00€, που αφορούν σε εργασίες αποµάκρυνσης χρωµατικών παραστάσεων graffities, αφισών, τσίχλας από κάθε είδους επιφάνεια, καθώς επίσης και την επίστρωση µε ειδικό υγρό των επιφανειών για την αποφυγή της επικάλυψής τους. (Α.Π.214446/25.07.2017).

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 70.000,00€ για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισµού για “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ GRAFFITIES ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ” και για χρονικό διάστηµα έως 31.12.2017, για την άµεση κάλυψη της ανάγκης εξάλειψης της µεγάλης αισθητικής ρύπανσης που προκαλεί η ύπαρξη συνθηµάτων και γραφηµάτων στις τοιχοποιίες κεντρικών οδών. (Α.Π.214450/25.07.2017). ∆/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.050,08€ για πληρωµή αποζηµίωσης στον κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟ ΚΑΠΕΤΑΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 724/2017 πράξη Ο.Ε.. (Α.Π.214618/25.07.2017).

41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.617,75€ για πληρωµή επιδικασθέντων τόκων υπερηµερίας στην εταιρεία “ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ Κ. – ΑΡΓΙΑΝΝΗΣ Β. Ο.Ε.”, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 2247/20.04.2017 τελεσίδικη απόφαση του 17ου Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών. (Α.Π.220203/31.07.2017).

42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00€ για τη φιλοξενία αδέσποτων σκύλων που εντάσσονται στο πρόγραµµα προστασίας αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Αθηναίων. (Α.Π.224161/03.08.2017).

43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης: α) ποσού 5.679,29€ και β) ποσού 1.732,30€ (τόκοι), για πληρωµή αποζηµίωσης στους κληρονόµους του ΒΑΣ. ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ, κ.κ. ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΛΑΤΣΙΟ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΠΗ-ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΛΑΤΣΙΟΥ, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 3348/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.224175/03.08.2017).

44. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή µη του αιτήµατος αποζηµίωσης µε εξωδικαστικό συµβιβασµό του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, ποσού 4.341,76€, για φθορά που υπέστη το µε αριθµό κυκλοφορίας ΥΜΤ 6242 αυτοκίνητό του, από πτώση δένδρου στην οδό ΝΕΣΤΟΥ 7. (Α.Π.230351/10.08.2017).

Νοµική ∆/νση

45. Περί έγκρισης άσκησης ή µη ενδίκων µέσων κατά της µε αριθµό 13872/2017 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αθηνών και του µε αριθµό 13581/2017 α’ απογράφου εκτελεστού αυτής. (Α.Π.237337/23.08.2017).

46. Περί έγκρισης άσκησης ή µη του ενδίκου µέσου της έφεσης ή της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 8676/2017 απόφασης του 26ου Μονοµελούς Τµήµατος του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π.237343/23.08.2017).

 47. Περί έγκρισης άσκησης ή µη των ενδίκων µέσων της έφεσης και της αναίρεσης κατά της µε αριθµό 10208/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 29ο Μονοµελές). (Α.Π.237348/23.08.2017).

48. Περί έγκρισης άσκησης ή µη ενδίκου µέσου κατά της µε αριθµό 11096/2017 απόφασης του 16ου Τµήµατος του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εκδοθείσας επί προσφυγής της εταιρείας “ΚΩΣΤΑΣ ΒΥΝΙΟΣ Α.Ε.”. (Α.Π.237355/23.08.2017).

49. Περί έγκρισης άσκησης ή µη ενδίκων µέσων κατά της µε αριθµό Α10758/2017 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Τµήµατος 7ου Μονοµελούς. (Α.Π.237334/23.08.2017).

50. Περί έγκρισης υποβολής ή µη αίτησης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών κατά αρ.823 ΚΠολ, περί ανάκλησης, αφαίρεσης κλπ κληρονοµητηρίου σχετικά µε την κληρονοµιά του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΕΡΓΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και της ΜΑΝΙΩΣ κατά των 1.ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ και 2.ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΘΩΜΑΪ∆ΟΣ. (Α.Π.237542/23.08.2017).

51. Περί έγκρισης υποβολής ή µη παραίτησης του ∆ήµου Αθηναίων από τη µε αριθµό ΕΦ6432/16.12.2016 ασκηθείσα έφεση ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά της µε αριθµό Α9316/2016 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τµήµα 19ο ).

52. Περί έγκρισης άσκησης ή µη προσφυγής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 κατά της µε αριθµό 57714/21345/03.08.2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία ακυρώθηκε η µε αριθµό 813/2017 πράξη Ο.Ε. του ∆ήµου Αθηναίων, αναφορικά µε την κατακύρωση αποτελέσµατος πλειοδοτικής, φανερής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση κοινόχρηστων χώρων (540 στέγαστρα και 30 πύργοι) για την προβολή της υπαίθριας διαφήµισης. (Α.Π.237330/23.08.2017).

53. Επανέγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.500,00€ για το ανεκτέλεστο µέρος της µε Α.Π. 420400/31.12.2015 σύµβασης µεταξύ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και της εταιρείας δικηγόρων “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ”, για τον δικαστικό χειρισµό ενώπιον του Αρείου Πάγου της υπόθεσης ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΚΑ. (Α.Π.218830/28.07.2017).

 

                                                                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                                       Α.ΒΑΡΕΛΑΣ

                                                                                                                    ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28