Σας καλούμε να προσέλθετε την Παρασκευή 28 του μηνός Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:


Γραφείο Δημάρχου
1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ποσού 50.000,00€ από την SCHWARZ
FOUNDATION στο πλαίσιο της τοπιακής αναβάθμισης του Λόφου «Σχιστής Πέτρας –
Λυκαβηττού». (Α.Π.208411/18.07.2017).


Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
2. Λήψη απόφασης σε συνέχεια της με αριθμό 918/2017 πράξεις Ο.Ε. για την αποδοχή ή μη των
Γνωμοδοτήσεων - Εισηγήσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του ηλεκτρονικού,
διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των άρθρων έκαστης
ομάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των ομάδων, για την προμήθεια
“ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για δύο (2) έτη (2016 – 2017), για τις ανάγκες του Δήμου
Αθηναίων, προϋπολογισμού 3.958.121,91€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορούν στις
προδικαστικές προσφυγές των εταιρειών ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, ΒΑΣ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΩΡΙΩΝ
ΑΤΕ, GLOB6 και Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., κατά της με αριθμό 756/2017 πράξης Ο.Ε..
(Α.Π.205237/14.07.2017).


3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του 2ου Πρακτικού - Γνωμοδότησης της Επιτροπής
Διεξαγωγής & Αξιολόγησης Προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την
προμήθεια “ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ”, για τις ανάγκες
του Τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Οδοποιίας & Αποχέτευσης του Δήμου Αθηναίων,
συνολικού προϋπολογισμού 49.993,08€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στην ανάδειξη
προσωρινών αναδόχών. (Α.Π. 211022/20.07.2017).


4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της Ανοιχτής Εθνικής Δημόσιας Σύμβασης με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά, κατά ομάδα, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια
“ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού
181.590,56€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών
προσωρινού μειοδότη των συμμετεχουσών εταιρειών και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού.


5. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της διεθνούς, ανοικτής, δημόσιας σύμβασης με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο
“ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ”, του Δήμου Αθηναίων, με έναν (1)
έως τρεις (3) οικονομικούς φορείς, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ
της σύμβασης έως τις 31.12.2018, συνολικού προϋπολογισμού 341.333,33€ χωρίς Φ.Π.Α.
(423.253,33€ με Φ.Π.Α.), που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών
συμμετοχής.


6. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός
Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω
των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τη “ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50)
ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, συνολικού
προϋπολογισμού 320.217,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%. (Α.Π.205885/14.07.2017). Από αναβολή


7. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού της διεθνούς, ενιαίας, ανοικτής,
δημόσιας σύμβασης, ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων,
άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2018 ΚΑΙ 2019
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Δ/ΝΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, Δ/ΝΣΗ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, Δ.Β.Α., Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. ΚΑΙ Κ.Υ.Α.Δ.Α.)”,
συνολικού προϋπολογισμού 14.946.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. και δικαίωμα προαίρεσης
2.042.000,00€.

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων
8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 6.000,00€ για την υποδοχή και φιλοξενία εγχώριων και
διεθνών προσωπικοτήτων στα πλαίσια εκδηλώσεων (Athens Democracy Forum τον Σεπτέμβριο,
15ο Διεθνές Συνέδριο Globelics τον Οκτώβριο και τελετή λήξης 35ου Αυθεντικού Μαραθωνίου
Αθηνών 2017 τον Νοέμβριο) και για την κατασκευή πλακετών, περγαμηνών και προμήθειας
αναμνηστικών δώρων.


9. Λήψη απόφασης για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής στο όνομα του
υπαλλήλου κ. Παναγιώτη Ψαθά του Βασιλείου κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, βαθμού Α,
του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων της Δ/νσης
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας α) ποσού 1.200,00€ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης
για την διαδρομή Αθήνα – Ελσίνκι – Αθήνα (αεροπορικό εισιτήριο & εισιτήρια Μ.Μ.Μ. για τη
μετακίνηση από και προς τους αερολιμένες) και των εξόδων διαμονής του Αντιδημάρχου
Μεταναστών, Προσφύγων και Δημοτικής Αποκέντρωσης κ. Λευτέρη Παπαγιαννάκη και β) ποσού
1.100,00€ για την κάλυψη των εξόδων για την διαδρομή Αθήνα – Ελσίνκι – Αθήνα (αεροπορικό
εισιτήριο & εισιτήρια Μ.Μ.Μ. για τη μετακίνηση από και προς τους αερολιμένες) και των εξόδων
διαμονής του Προϊσταμένου Του Τμήματος Υποστήριξης και Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών
και Προσφύγων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, κ. Παναγιώτη Ψαθά,
προκειμένου να μεταβούν στο Ελσίνκι από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και να
συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας για την Μετανάστευση και την Ένταξη του δικτύου
ευρωπαϊκών πόλεων EUROCITIES στις 28 – 29 Σεπτεμβρίου 2017.


Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος για την καταβολή εξόδων κηδείας του αποθανόντος υπαλλήλου Παπαγεωργίου
Χρήστου του Φαίδωνα. (Α.Π.205869/14.07.2017).


11. Έγκριση: α) i) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) δέσμευσης ποσού
5.000,00€ για το έτος 2018, για προμήθεια υγειονομικού υλικού και β) i) δαπάνης και διάθεση
πίστωσης ποσού 5.000,00€ και ii) δέσμευσης ποσού 5.000,00€ για το έτος 2018 για την
προμήθεια φαρμακευτικού υλικού.


Δ/νση Οικονομικών
12. Έγκριση δέσμευσης ποσού 120.000,00€ για το έτος 2018 για την διενέργεια διαγωνισμού για
την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την εργασία, της αποστολής ειδοποιήσεων
βεβαιωμένων προστίμων από παραβάσεις ελεγχόμενης και παράνομης στάθμευσης της πρώην
Δ/νσης Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου και της νυν Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας και
παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από την Τροχαία. (Α.Π.206888/17.07.2017).


13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών α) 44.228,37€ που αφορούν σε δικαστικά έξοδα
και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων και β) 420,51€ που αφορούν σε νόμιμους τόκους,
για την έκδοση ισόποσων συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων υπέρ της ομόρρυθμης
εταιρείας με την επωνυμία «Δ. Ζήσης & ΣΙΑ Ο.Ε.» για λογιστική τακτοποίηση.
(Α.Π.206210/17.07.2017).


14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12,26€ για την καταβολή τόκων ληξιπρόθεσμων
οφειλών τιμολογίων – λογαριασμών (τιμολόγιο 3792/13.06.2017) στην εταιρεία με την
επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (Α.Π.206205/17.07.2017).

Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας
15. Λήψη απόφασης για α) τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο της ανακοίνωσης – γνωστοποίησης
σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων στο Β’ Κοιμητήριο και β)
τον ορισμό ημέρας και ώρας για τη διεξαγωγή κλήρωσης των εν λόγω οικογενειακών τάφων
ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής. (Α.Π.210172/19.07.2017).


16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 29.520,90€ για την απόδοση των οφειλόμενων
εισφορών ποσοστού 6% επί των εισπραττομένων δικαιωμάτων τελετών για την χρονική περίοδο
από 01.06.2016 έως 31.05.2017 στο Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε. των τριών Κοιμητηρίων του Δήμου
Αθηναίων. (Α.Π.205624/14.07.2017).


Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
17. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς ποσού 4.000,00€ από την εταιρεία
ΝΕΟΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΠΕ, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος των Παιδικών
Εξοχών του Δήμου Αθηναίων.


Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας
18. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό,
του κ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ποσού 396,80€ για φθορά που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης
επιβατικό αυτοκίνητό του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΝ 7073 στην οδό ΠΑΡΑΣΙΟΥ 35, από πτώση
κλαδιού δέντρου. (Α.Π.210523/20.07.2017).


19. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό,
του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ποσού 932,48€ για φθορά που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης
επιβατικό αυτοκίνητό του με αριθμό κυκλοφορίας ΖΥΜ 3554 στην οδό ΧΑΛΕΠΑ 46, από πτώση
δέντρου.


20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.606,57€ για την «Εκπόνηση Μελέτης για τον
εκσυγχρονισμό των θερμοκηπίων με στόχο την παραγωγή και ανάπτυξη φυτ. Υλικού».
(Α.Π.205032/14.07.2017).


Δ/νση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης
21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 44.977,73€ για την προμήθεια 10.997 τεμ.
χορτάρινων σαρώθρων μετά κοντού, ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες της
Υπηρεσίας (οδοκαθαριστές στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, Λαϊκές Αγορές, Άλση και Πλατείες) για
το έτος 2017.


Δ/νση Μηχανολογικού
22. Λήψη απόφασης: α) για την έγκριση i) ανάκλησης των δεσμεύσεων από τον Κ.Α. 6244.001 Φ20
που περιέχονται στις με αριθμό 406 και 1424/2016 πράξης Ο.Ε., ii) της δέσμευσης ποσού
2.646.904,00€ ανά έτος για τα έτη 2018-2022 από τον Κ.Α. 6244.001 Φ20 και β) για την
έγκριση i) ανάκλησης των δεσμεύσεων από τον Κ.Α. 6244.001 Φ30 που περιέχονται στη με
αριθμό 1424/2016 πράξης Ο.Ε., ii) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 50.000,00€ στον Κ.Α.
6244.001 Φ30, iii) δέσμευσης ποσού 310.000,00€ ανά έτος για τα έτη 2018-2022 από τον Κ.Α.
6244.001 Φ30, για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών συντήρησης, με χρηματοδοτική
μίσθωση (leasing), οχημάτων μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων έργου, διάρκειας 5
ετών. (Α.Π.206345/17.07.2017).

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.780,00€ για την προμήθεια Συσσωρευτών για
τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Αθηναίων.


24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 18.000,00€ για την προμήθεια ενός επιβατικού
οχήματος για της ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης.


25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00€ για την έκτακτη προμήθεια
ανταλλακτικών για την επισκευή των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι Δ/νσεις καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού.


26. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών και β) δέσμευσης ποσών για το έτος 2018
σύμφωνα με τον πίνακα της εισήγησης της υπηρεσίας.


Δ/νση Ηλεκτρολογικού
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 21.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” προϋπολογισμού 2.499.991,66€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην
πρόσκληση των συμμετεχόντων για εξηγήσεις και αιτιολόγηση του μεγάλου ποσοστού έκπτωσης
και ειδικότερα στον τύπο των φωτιστικών σωμάτων.


Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 13.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ 7 Δ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016” προϋπολογισμού 600.000,00€ με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου για την
εκτέλεση του ανωτέρω έργου. (Α.Π.209747/19.07.2017).


29. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 12.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 1ης 2ης & 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
2017” προϋπολογισμού 6.200.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην ανάδειξη
μειοδότη και προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
(Α.Π.207888/18.07.2017).


30. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό
του κ. ΜΑΡΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, ποσού 730,36€ για φθορά που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης
επιβατικό αυτοκίνητό του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΧ 4171 από λακκούβα επί του
οδοστρώματος στην οδό ΕΥΜΕΝΟΥΣ 36 (Α.Π.205753/14.07.2017).


31. Λήψη απόφασης για την ανάκληση ή μη δέσμευσης ποσού 2.549.000,00€ για το έτος 2018 για
το έργο «Πιλοτική Παρέμβαση σε Επιλεγμένη Περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου» για λόγους
λογιστικής τακτοποίησης. (Α.Π.210050/19.07.2017).


32. Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 4.493,76€ για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να
προβεί στη μετατόπιση του στύλου και του εναέριου δικτύου χαμηλής τάσης στην οδό Ειρήνης
Αθηναίας στον λόφο Στρέφη. (Α.Π.205741/14.07.2017).

Νομική Δ/νση
33. Περί έγκρισης άσκησης ή μη αναίρεσης κατά της 3424/17 απόφασης του 17ου Τριμελούς
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.


34. Περί έγκρισης ή μη της με Α.Π. 210580/2017 απόφασης Δημάρχου για την κατάθεση μηνυτήριας
αναφοράς κατά αγνώστων και παντός υπευθύνου για τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν
σε περίπου 67 καταστήματα σε όλο το μήκος της οδού Ερμού στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας
στις 17.07.2017.


35. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης ή της αναίρεσης κατά της με αριθμό
13561/2016 απόφασης του 15ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.


                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                                 Α.ΒΑΡΕΛΑΣ
                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28