Σας καλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 19 του μηνός Ιουλίου 2017 και ώρα 10.00 σε
συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Κατάστημα, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, στην αίθουσα συνεδριάσεων της
Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:


Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών
1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της Γνωμοδότησης - Εισήγησης της Επιτροπής
Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών της ανοικτής σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών
μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί του τιμολογίου
του δημοσίου, για την υλοποίηση των εργασιών “ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018”, συνολικού
προϋπολογισμού 135.000,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των
οικονομικών προσφορών. (Α.Π.193385/04.07.2017).

2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του από 03.07.2017 Πρακτικού - Γνωμοδότησης της
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, για την προμήθεια “ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ” για τον κλιματισμό,
αερισμό και εξαερισμό δύο βρεφονηπιακών σταθμών (Θερμοπυλών 36-38 & Λεωνίδου -
Κεραμεικός, και Νεοχωρίου 5 - Άνω Κυψέλη) του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού
73.800,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στη ματαίωση της διαδικασίας και την
επανάληψή της χωρίς τροποποίηση των όρων. (Α.Π.194691/05.07.2017).


3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη του από 04.07.2017 Πρακτικού - Γνωμοδότησης της
Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει
τιμής, για την προμήθεια “ΞΥΛΕΙΑ” για τις ανάγκες των Διευθύνσεων του Δήμου Αθηναίων,
συνολικού προϋπολογισμού 59.525,70€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που αφορά στο στάδιο
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής. (Α.Π.196153/06.07.2017).


4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη των Γνωμοδοτήσεων - Εισηγήσεων της Επιτροπής
Αξιολόγησης Ενστάσεων του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού, μειοδοτικού διαγωνισμού, με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής για το σύνολο των άρθρων έκαστης ομάδας ή για το σύνολο των άρθρων όλων των
ομάδων, για την προμήθεια “ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” για δύο (2) έτη (2016 – 2017), για
τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, προϋπολογισμού 3.958.121,91€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, που
αφορούν στις προδικαστικές προσφυγές των εταιρειών ΕΡΓΟΝ ΑΤΕ, ΒΑΣ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ε., ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ, GLOB6 και Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε., κατά της με αριθμό 756/2017 πράξης Ο.Ε..
(Α.Π.205237/14.07.2017).


5. Κατάρτιση όρων, έγκριση των τευχών διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών του
συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια “ΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ” έτους 2017, συνολικού προϋπολογισμού 73.507,20€ συμπ/νου
Φ.Π.Α. 24%.


6. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός
Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω
των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τη “ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΕΝΗΝΤΑ (50)
ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC) ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΗΝΩΝ”, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, συνολικού
προϋπολογισμού 320.217,60€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.


7. Έγκριση όρων, τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού καθώς και ορισμός
Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοικτής δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω
των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια “ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ” 1. Είδη κιγκαλερίας, 2. Κρύσταλλα, 3. Υδραυλικά υλικά, 4. Είδη
υγιεινής – πλακίδια δαπέδου και τοίχου – κόλλα πλακιδίων και σταυροί αρμών, 5. Χρώματα –
Μονωτικά υλικά και υλικά ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες κτιρίων του Δήμου Αθηναίων
διάρκειας εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του συμφωνητικού
στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 198.259,62€ συμπ/νου Φ.Π.Α..

Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων
8. Έγκριση γενόμενης δαπάνης: α) ποσού 856,00€ από το με αριθμό Α00448 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής και β) ποσού 1.856,00€ από το με αριθμό Α00450 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής, τα οποία εκδόθηκαν στο όνομα της υπαλλήλου κ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΜΑΡΗ του
ΧΡΗΣΤΟΥ για την κάλυψη των εξόδων κίνησης και διαμονής του Δημάρχου Αθηναίων κ.
Γ.ΚΑΜΙΝΗ και της Διευθύντριας Γραφείου Δημάρχου κ. Μ.ΛΟΓΟΘΕΤΗ, αντίστοιχα, για τις
μεταβάσεις τους σε Στρασβούργο και Βρυξέλλες από τις 26 έως και τις 29 Ιουνίου 2017.
(Α.Π.199464/10.07.2017).


Δ/νση Οικονομικών
9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης α) ποσού 13.491,50€ για δικαστικά έξοδα και έξοδα
εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων και β) ποσού 241,74€ για τόκους
υπερημερίας χρήσης, για πληρωμή εργασιών στον κ. Χ.ΜΗΛΙΩΝΗ, μετά και από την έκδοση της
με αριθμό 809/2017 πράξης Ο.Ε. περί μη άσκησης ανακοπής κατά της με αριθμό 3027/2017
Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 15ο).
(Α.Π.204567/14.07.2017).


10. Υποβολή έκθεσης εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2017. (Α.Π.203739/13.07.2017).


11. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 2017.


12. Μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τον πίνακα του εισηγητικού
εγγράφου.


13. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2017.


Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας
14. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης του με στοιχεία 11Α/137
οικογενειακού τάφου στο Α’ Κοιμητήριο, στην κ. ΜΑΡΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ με την καταβολή του ποσού
των 23.908,29€. (Α.Π.193761/04.07.2017).


15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών α) ποσού 10.985,48€ που αφορά σε
δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την από 27.09.2016 επιταγή προς πληρωμή κάτω από το
απόγραφο της με αριθμό 297/2008 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών β) ποσού 2.737,53€
που αφορά σε δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με το με αριθμό 326/2011 πρώτο (Α’) απόγραφο
εκτελεστό της με αριθμό 901/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών, γ) ποσού 550,78€ που
αφορά σε νόμιμους τόκους, σύμφωνα με την από 27.09.2016 επιταγή προς πληρωμή κάτω από
το απόγραφο της με αριθμό 297/2008 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και δ) ποσού
172,80€ που αφορά σε νόμιμους τόκους, σύμφωνα με το με αριθμό 326/2011 πρώτο (Α’)
απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 901/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
(Α.Π.199205/10.07.2017).

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών α) ποσού 420,00€ που αφορά σε δικαστικά
έξοδα, σύμφωνα με την από 10.10.2016 επιταγή κάτω από το αντίγραφο του α’ απογράφου
εκτελεστού της με αριθμό 1072/2010 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,
σχετικά με την απόδοση του οικοπέδου εκτάσεως 360,77τ.μ. επί της οδού ΚΡΑΤΥΛΟΥ 11 στην
Ακαδημία Πλάτωνος και β) ποσού 20,37€ που αφορά σε νόμιμους τόκους.
(Α.Π.199208/10.07.2017).


17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για παρακατάθεση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών α) ποσού 19.040,37€ που αφορά σε
δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με το από 09.05.2017 αντίγραφο του πρώτου εκτελεστού
απογράφου της με αριθμό 945/2016 απόφασης του Εφετείου Αθηνών και β) ποσού 262,91€ που
αφορά σε νόμιμους τόκους. (Α.Π.170598/12.06.2017).


18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.671,73€ που αφορά στην παρακατάθεση
δικαστικών εξόδων, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, σύμφωνα με τη με αριθμό 2091/2010 απόφαση του Εφετείου Αθηνών.
(Α.Π.199197/10.07.2017).


19. Έγκριση δέσμευσης ποσού 2.900.000,00€ για το έτος 2018, για την απαλλοτρίωση
ρυμοτομούμενου ακινήτου τμήματος στο Ο.Τ. 13/69 επί των οδών ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,
Π.ΚΥΡΙΑΚΟΥ και Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ, ιδιοκτησίας του ΝΠΔ.Δ. Εκκλησίας της Ελλάδος.


20. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας σχετικά με την αγορά
οικοπέδου, για την εγκατάσταση και λειτουργία υποδομών διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου
Αθηναίων.


21. Σύνταξη διακήρυξης και κατάρτιση όρων μειοδοτικής, φανερής, προφορικής δημοπρασίας για τη
μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.
(Α.Π.205197/14.07.2017).


Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης
22. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς μίας (1) κλιματιστικής μονάδας από τους κ.κ.
ΖΩΗ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ – ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ και ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ,
στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων.


23. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς επτακοσίων πενήντα (750) επιτραπέζιων
παιχνιδιών από τον Αθλητικό Σύλλογο Δούρειος Ολυμπιακός Κυψέλης, για τα παιδιά που
πρόκειται να φιλοξενηθούν και στις τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους (250 επιτραπέζια
παιχνίδια ανά κατασκηνωτική περίοδο), στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών του Δήμου
Αθηναίων.


24. Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη δωρεάς δύο (2) κλιματιστικών μονάδων από την εταιρεία
ADM Ενεργειακά και Περιβαλλοντικά Συστήματα Α.Ε., στις εγκαταστάσεις των Παιδικών Εξοχών
του Δήμου Αθηναίων.

Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας
25. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.000,00€ για την παροχή υπηρεσιών
αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων σε σημεία διανομής που θα ορίσει ο Δήμος Αθηναίων για
την απρόσκοπτη υλοποίηση του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)” και β) της σχετικής τεχνικής έκθεσης.
(Α.Π.205407/14.07.2017).


26. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ με τίτλο “Πρόγραμμα για την
ενίσχυση της απασχόλησης και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στον Δήμο Αθηναίων,
βάση της σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «ESTI@», για την κάλυψη εκτάκτων και
απρόβλεπτων αναγκών του εν λόγω προγράμματος και β) έκδοσης αντίστοιχου χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου κ. ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.


Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης
27. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 80.000,00€ ώστε να καταστεί
δυνατή η ολοκλήρωση του διαγωνισμού προμήθειας “ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ”. (Α.Π.205155/14.07.2017).


Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας
28. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό,
της κ. ΜΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ποσού 1.132,40€ για φθορά που υπέστη το ιδιωτικής χρήσης
επιβατικό αυτοκίνητό της με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΜ 6859 στη συμβολή των οδών
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 24 & ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, από πτώση δέντρου λόγω καιρικών
συνθηκών. (Α.Π.192423/03.07.2017).


Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος
29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200,00€ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η
“Προμήθεια και τοποθέτηση επιτοίχιας μεταλλικής πινακίδας της Βαρβακείου Σχολής, στον
περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου επί της οδού Αθηνάς 55”. (Α.Π.192277/03.07.2017).


30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00€ για την εκτέλεση της εργασίας
“Συντήρηση Ταφικών Μνημείων”. (Α.Π.192299/03.07.2017).


31. Έγκριση όρων διακήρυξης, συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και ορισμός Γνωμοδοτικού
Οργάνου για το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής
αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ”, προϋπολογισμού 74.399,68€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
(Α.Π.192405/03.07.2017).


Δ/νση Κτιριακής Υποδομής
32. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 86.592,00€ και β) δέσμευσης ποσού
339.776,68€ για το έτος 2018, για την εκπόνηση της μελέτης “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
(Α.Π.199788/10.07.2017).

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.500,00€ για την προμήθεια “ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.


34. Έγκριση δέσμευσης α) ποσού 80.000,00€ για το έτος 2018 και β) ποσού 10.000,00€ για το έτος
2019, που αφορούν στην εκτέλεση του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”. (Α.Π.189844/29.06.2017)

.
35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ για την προμήθεια
“ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ”. (Α.Π.205121/14.07.2017).


36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 662.799,32€ για την πληρωμή λογαριασμού του
έργου “ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”.
(Α.Π.205125/14.07.2017).


37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 207.134,09€ για την πληρωμή τόκων
υπερημερίας λόγω καθυστέρησης πληρωμής λογαριασμών κατά το έτος 2015, του έργου
“ΣΕΡΑΦΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”.


Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων
38. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 11.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 1ης Δ.Κ. 2017 ΣΕΙΡΑ ΕΑ 158 &
ΕΑ 159/2017” προϋπολογισμού 3.000.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην
ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
(Α.Π.202886/12.07.2017).


39. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 04.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 160/2016 2ης & 3ης
Δ.Κ.” προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην ανάδειξη
μειοδότη και προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
(Α.Π.196115/06.07.2017).


40. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 04.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ ΕΑ 161/2016 4ης, 5ης,
6ης & 7ης Δ.Κ.” προϋπολογισμού 1.500.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην
ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
(Α.Π.196977/06.07.2017).


41. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 05.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 1ης, 2ης & 3ης Δ.Κ.
2017” προϋπολογισμού 1.700.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην ανάδειξη
μειοδότη και προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
(Α.Π.201017/11.07.2017).

42. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 11.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ 4ης & 5ης Δ.Κ. 2017”
προϋπολογισμού 1.700.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη
και προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.


43. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 06.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 4ης & 5ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 2017”
προϋπολογισμού 6.200.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη
και προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. (Α.Π.202842/12.07.2017).


44. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της
δημοπρασίας της ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΑ 86/2017”, προϋπολογισμού 300.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αφορά στην
ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.


45. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του από 12.07.2017 Πρακτικού της Επιτροπής
Διαγωνισμού της δημοπρασίας με ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του
έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 7 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 2017” προϋπολογισμού
600.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α., που αφορά στην ανάδειξη μειοδότη και προσωρινού
αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου. (Α.Π.205588/14.07.2017).


46. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό
της κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΖΑΝΕΤΗ, ποσού 205,00€ για ατύχημα που υπέστη στην οδό ΒΑΣΙΛΕΩΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και συγκεκριμένα στον πλαϊνό παράδρομο πλησίον του ξενοδοχείου ΚΑΡΑΒΕΛ.
(Α.Π.191364/30.06.2017).


47. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του αιτήματος αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό
της κ. ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΦΕΡΜΑΝΟΓΛΟΥ, ποσού 307,00€ για ατύχημα που υπέστη στην συμβολή των
οδών ΕΡΜΟΥ 65 & ΑΙΟΛΟΥ. (Α.Π.191367/30.06.2017).


Νομική Δ/νση
48. Περί έγκρισης ή μη α) της με Α.Π. 201720/11.07.2017 Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων περί
άσκησης αίτησης ενώπιον του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την ανάκληση της με
αριθμό 145/2017 Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και β) της ήδη ασκηθείσας
αίτησης ανάκλησης. (Α.Π. 205398/14.07.2017).


49. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης και της αναίρεσης κατά της με αριθμό
8577/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 205385/14.07.2017).


50. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ένδικου μέσου της αντέφεσης από τον Δήμο Αθηναίων κατά της
με αριθμό 1214/2016 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τακτική Διαδικασία)
και ειδικότερα ως προς τα κεφάλαια τα οποία απορρίπτονται με την ως άνω απόφαση. (Α.Π.
204003/13.07.2017).

51. Περί έγκρισης άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 8348/2017 απόφασης του
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές). (Α.Π. 203872/13.07.2017).


52. Περί έγκρισης άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης ή της αναίρεσης κατά της με αριθμό
2339/2017 απόφασης του 11ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.
(Α.Π. 203950/13.07.2017).


53. Περί υπεράσπισης ή μη του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΥΝΗ από δικηγόρο ή
δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Α’ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 27.09.2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(Α.Π. 203912/13.07.2017).


54. Περί υπεράσπισης ή μη του υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΑΛΟΥΝΗ από
δικηγόρο ή δικηγόρους επί παγία αντιμισθία του Δήμου Αθηναίων ενώπιον του Α’ Τριμελούς
Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 27.09.2017 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(Α.Π. 203928/13.07.2017).


55. Περί έγκρισης άσκησης ή μη προσφυγής κατά της απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου
152 του ν.3463/2006, που διατυπώνεται στο πρακτικό 17/19.09.2016, η οποία απέρριψε τη με
α.κ.222/14.07.2016 προσφυγή του Δήμου για την ακύρωση της με αριθμό
34661/13066/07.06.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με
την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 14/27.01.2016 απόφαση της 6ης Δημοτικής Κοινότητας. (Α.Π.
203899/13.07.2017).


56. Περί έγκρισης άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 6782/2017 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών. (Α.Π. 203969/13.07.2017).


Λοιπά Θέματα
57. Λήψη απόφασης για την εκ νέου κατακύρωση του αποτελέσματος της ανοικτής δημοπρασίας
επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ, ΕΤΟΥΣ 2016”, προϋπολογισμού 800.000,00€ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), στον δεύτερο κατά σειρά μειοδότη. (Δ/νση Κτιριακής Υποδομής).

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                          Α.ΒΑΡΕΛΑΣ
                       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Φεβρουάριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28