ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 210542                                                                               Αθήνα, 01 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣ:

Δήμαρχο Αθηναίων

Δημοτικούς Συμβούλους

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (15 η Συνεδρίαση) στις 07 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

2. Ενημέρωση για τη δημιουργία αποτεφρωτηρίου στην Αθήνα ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3. Ενημέρωση για την κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Πειραιώς στο ύψος του Σεραφείου Κολυμβητηρίου (Σχετικό έγγραφο 15) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

4. Έγκριση για την ακύρωση της υπ` αριθμ. 37/13 ΑΔΣ που αφορά δωρεά απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5. Έγκριση για την συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 189/16 ΑΔΣ που αφορά «Έγκριση για τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από εταιρείες γα τη συλλογή και μεταφορά Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) οι οποίες είναι συμβεβλημένες με αδειοδοτημένα συστήματα», ως προς το λεκτικό (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

6. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 10 Μ3 , (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

 7. Έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας που ορίζεται για την παραλαβή των ελαστικών με επιβολή ή μη ποινικής ρήτρας για παραβίαση τμηματικής προθεσμίας παράδοσης της δημοπρασίας «Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων» (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 198011-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

8. Έγκριση της Β` Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Σχετική η υπ` αριθμ. 339/16 κατά πλειοψηφία πράξη του Δ.Σ.)(ΟΠΑΝΔΑ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207848-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ

9. Α. Ενημέρωση επί του Ισολογισμού της οικονομικής χρήσεως έτους 2015 της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» (Σχετικές οι υπ` αριθμ. 4,5,6,7 αποφάσεις της 112ης /29-06-16 συνεδρίασης του Δ.Σ.) και Β. Έγκριση για τον ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων που θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που θα γίνει 25- 07-16 και Β. (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 210240-16 και 210249-16 )ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

10. Έγκριση για την αποδοχή ή μη της Εισήγησης – Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής για την προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού (Total Station) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 196359-16 )ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

11. Έγκριση για την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργία σε 24ωρη βάση του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων έως 31-12-2016 (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207972-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

12. Τροποποίηση της υπ` αριθμ 1540/15 ΑΔΣ που αφορά «έγκριση για την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας ή και τη λειτουργία τους σε 12ωρη ή 24ωρη βάση, για τις υπηρεσίες του Δήμου μας.» (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού ) (Σχετ. έγγραφο 1 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

13. Έγκριση για τον ορισμό μελών της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 1225/2016 ΑΔΣ για την παραλαβή σχολείων είτε προς χρήση είτε κατά κυριότητα ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2014 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) Σχετ. έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

15. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 4 ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2015 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) Σχετ. έγγραφο 7) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

16. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 6 ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2015 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

17. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00486/ΕΑΔ708 και Π00485/ΕΑΔ730 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορούν στην 814/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στην πόλη Γκντανσκ της Πολωνίας από 19 έως και 21-04-16 (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207981-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00496/ΕΑΔ704 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στην 816/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στις Βρυξέλλες από 25 έως και 27-04-16 (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00487/ΕΑΔ709 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στην 817/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στην πόλη Bilbao της Ισπανίας (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00495/ΕΑΔ707 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στην 815/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στη Λευκωσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας & Ισότητας κας Μ. Στρατηγάκη (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 11) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00489/ΕΑΔ705 & Π00547/ΕΑΔ 758 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορούν στις 818/16 ΑΔΣ & 1003/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στην πόλη Σεγκόβια της Ισπανίας του Δημάρχου Αθηναίων (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 12) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22. Έγκριση α) της μετάβασης στη Χάγη από τις 9 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2016 του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη και του Αντιδημάρχου Αθηναίων με αρμοδιότητα τα θέματα Μεταναστών και Προσφύγων, κ. Ελευθερίου Παπαγιαννάκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εναρκτήρια Σύνοδο του Παγκόσμιου Κοινοβουλίου Δημάρχων, Global Parliament of Mayors, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2016, β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης”. (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 14) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

23. Έγκριση A. Της συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο ( European Social Network)” και Β. της διάθεσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 6453.014 Φ.0 με τίτλο «Ετήσια Συνδρομή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο ( European Social Network)” (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

24. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών: α. εποπτείας φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και β. διοικητικής υποστήριξης συνοδευτικών μέτρων, στα πλαίσια των διοικητικών δαπανών του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)» (MIS 5000219) συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

25. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης – συντήρησης προϊόντων σε σημεία διανομής που θα ορίσει ο Δήμος Αθηναίων στα πλαίσια των διοικητικών δαπανών του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)» (MIS 5000219) συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

26. Έγκριση για α) τη σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με τη ΜΚΟ Equal Society, στο πλαίσιο της συνέχισης της δομής παροχής συσσιτίου επί της οδού Αλικαρνασσού 49, και των οριζόμενων της ΑΤΤ024 και Α/Α ΟΠΣ : 1555, και β)την εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου κας Μαρίας Στρατηγάκη, για την υπογραφή των απαιτούμενων από την ως άνω Πρόσκληση εγγράφων(Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Σχετικό έγγραφο 13) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

27. Έγκριση Α.της προσχώρησης του Δήμου Αθηναίων στο δίκτυο στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Πόλεων κατά του Ρατσισμού – European Coalition of Europe Against Racism (ECCAR) Β. της διάθεσης δαπάνης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500) για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αθηναίων στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Πόλεων κατά του Ρατσισμού – European Coalition of Europe Against Racism (ECCAR) για το έτος 2016, (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

28. Έγκριση για την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ‘έργου «Κατασκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων, κλιμάκων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες» κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα ήτοι από 05-06-16 έως 05-07-16, με αναθεώρηση τιμών (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 198806-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων στα 5ο , 6ο , 7ο Δημοτικά Διαμερίσματα ΣΕΙΡΑ Ε.Α. 155/2009» (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199638-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή φρεατίων Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Αθηναίων 2013Α» (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199640-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ανακαίνιση χώρων υγιεινής στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου οδού Πάφου (6ηΔΚ)» (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

33. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 4ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα» και Β. την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 224 ημερολογιακές ημέρες ήτοι από 22-05-16 έως 31-12- 16(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 208390-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

34. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόμων κλιμάκων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες» (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 35. Έγκριση Α. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, Β. του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και Γ. της παράτασης κατά 30 ημερολογιακές ημέρες του υποέργου 1 της πράξης«Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 24ου Δημοτικού Σχολείου της 5ης Δημοτικής Κοινότητας και 8ου Γυμνασίου – Λυκείου και 4ου Ειδικού Σχολείου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων» ΕΣΠΑ MIS 464642 (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

36. Έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Καπερνάρου από την 14η Συνεδρίαση /23-06-16 του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

37. Έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας της Δημοτικής Συμβούλου κ. Ουρανίας Μιχαλολιάκου από την 14η Συνεδρίαση /23-06-16 του Δημοτικού Συμβουλίου (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 209954-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

38. Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Νεοχωρίου 5 – Κυψέλη (6η ΔΚ)» (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 208029-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οικοδομικές εργασίες – εσωτερική διαμόρφωση για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους» (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 208045-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων του Δ.Α. για τα επτά Διαμερίσματα έτους 2010» (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 208050-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

41. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΥΒΟ 6995 της κας ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ στην οδό Φυλασίων 25, έως 06-03-2018, ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης του κ. Γεωργίου Βογιατζάκη.(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199651-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

42. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΖΒ 3199 της κας ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ στην οδό Επιδαύρου 33, έως 24-04-2018, ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης του κ. Μανώλη Τσακίρη.(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199648-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

43. Έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΟΗ 9139 της κας ΕΥΑΣ ΣΑΚΑ στην οδό Ιτέας 5, έως 05-02-19 ημερομηνία λήξης του διπλώματος οδήγησης της μητέρας της Ευρώπης Παπαδοπούλου, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2132/1997 ΑΔΣ. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199649-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

44. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΥΒΙ 1400 αναπηρικού οχήματος της κας ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ στην οδό Μηλέων 7, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 2485/95 απόφαση της Τροχαίας Αττικής και την υπ΄αριθμ. 745/1996 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης 6 των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199647-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

45. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ στην οδό Μακρυνίτσας 27, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 1985/29-5-95 Απόφαση της Τροχαίας Αττικής, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199643-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

46. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΒΚ 9740 αναπηρικού οχήματος στην οδό Βερανζέρου 14 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 4931/25-11-2002 Απόφαση της Τροχαίας Αττικής, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199644-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

47. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΥΒΧ 4835 αναπηρικού οχήματος του κ. ΠΑΥΛΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ στην οδό Ανδριτσαίνης 13, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 366/2014 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199645-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

48. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΖΜΧ 6525 αναπηρικού οχήματος της κας ΝΙΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Καψάλη 6, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 1066/13 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199650-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

49. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΥΕΧ 2034 αναπηρικού οχήματος του κ. ΜΠΟΤΣΑ ΠΑΝΟΥ στην οδό Κούπα, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 158/97 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199641-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

50. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΑΖΙ 9600 αναπηρικού οχήματος του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΡΟΓΓΟΥ στην οδό Φωτομάρα 35, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 829/06 ΑΔΣ, λόγω θανάτου. (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199642-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

51. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΤΗ 2667 αναπηρικού οχήματος της κας ΜΑΡΙΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΥ στην οδό Προμηθέως 69-71, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 3027/2005 ΑΔΣ, μετά από αίτημα της ενδιαφερόμενης. (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199646-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

52. Έγκριση για την δωρεάν παράταση ή μη ταφής του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ στον υπό στοιχεία 2ο Δ/σμα 59 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου (Δ/νση Κοιμητηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

53. Έγκριση για την πληρωμή τελών του οικογενειακού τάφου με στοιχεία Β1/1/77Β αρχικής δικαιούχου ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΦΑΝΕΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ για διάστημα πέραν της δεκαετίας του Γ` Κοιμητηρίου (Δ/νση Κοιμητηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 54. Έγκριση για την πληρωμή τελών του οικογενειακού τάφου με στοιχεία Γ6/24/109 αρχικού δικαιούχου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ για διάστημα πέραν της δεκαετίας του Γ` Κοιμητηρίου (Δ/νση Κοιμητηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

55. Έγκριση για τον καθορισμό τέλους για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των Λαϊκών Αγορών έτους 2017 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

56. Έγκριση για Α. τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση α. του υπ΄ αριθμ. 17 κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, β. του υπ΄ αριθμ. 43 κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, γ. του υπ΄ αριθμ. 54Β ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, δ. του υπ΄ αριθμ. 35 πάγκου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και ε. του υπ΄ αριθμ. 47 πάγκου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Β. τη δημοσίευση στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων των ως άνω Δημοτικών Καταστημάτων. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207960-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

57. Έγκριση για την παράταση ή μη της σύμβασης που αφορά τη μίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας REMΕDY Διαφημιστικής ΑΕ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

58. Έγκριση για την επιβολή ή μη κυρώσεων στην ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Α.Ε.» (Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών) (Σχετ. έγγραφο 2 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

59. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 353,18 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΔΑΜΙΑΝΟ ΜΑΛΛΗ από τέλος εμπορευμάτων (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 203277-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

60. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 40,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ από πρόστιμο παράνομη στάθμευσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 203285-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

61. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 3.838,62€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ από δημοτικό τέλος (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 203390-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

62. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 2.208,93 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ – ΑΡΓΥΡΙΟ (ΝΟΜΙΜΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ) από πρόστιμα παράνομης στάθμευσης. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193706-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

63. Έγκριση για α. τη διαγραφή ΑΧΚ και επιστροφή ποσού 80,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΚΡΥΣΤΑΛΩ ΚΟΚΚΙΝΟΥ από παράνομη στάθμευση (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 201624-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

64. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 114/12/16 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε επ` ονόματι ΠΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207963-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

65. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 2458/2008/2013 που βεβαιώθηκε επ` ονόματι ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από Δημοτικό Τέλος 2% (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

66. Έγκριση για την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 854/06-06-16 που αφορά μισθώματα για το Κυλικείο που βρίσκεται στο Πάρκο Ελευθερίας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

67. Έγκριση για την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 853/06-06-16 που αφορά μισθώματα για το Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Β` Γεωργίου στην Πλατεία Συντάγματος (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

68. Έγκριση για α. τροποποίηση του με Α.Π 233454/08-07-15 συμφωνητικού μίσθωσης και β. διαγραφή του βεβαιωτικού καταλόγου με ΑΧΚ 1066/2015(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31