Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (10η Συνεδρίαση) στις 03 Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1927/2009 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με α) την κατάργηση θέσης στάθμευσης που είχε παραχωρηθεί στο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο ISOTEST επί της οδού Αλεξανδρουπόλεως 35 και β) την απόδοση της θέσης στην ελεγχόμενη στάθμευση για μόνιμους κατοίκους (Σχετική η υπ’ αρ. 59/2018 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100044-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1927/2009 κανονιστικής απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με α) την κατάργηση τεσσάρων (4) θέσεων στάθμευσης που είχαν παραχωρηθεί στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη (ΔΟΛ) επί της οδού Λαοδικείας 4 και β) την απόδοση της θέσης στην ελεγχόμενη στάθμευση για μόνιμους κατοίκους (Σχετική η υπ’ αρ. 58/2018 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100047-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

3. Έγκριση για τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στις οδούς Μενάγια, Μπουζίκη, Καμαριώτου, Ι. Ράγκου, Ι. Μέγα και παράπλευρης οδού πλατείας Αλ. Διάκου (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό 8) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4. Έγκριση για το χαρακτηρισμό της οδού Ιγνατίου Άρτης του Δήμου Αθηναίων, ως οδού ήπιας κυκλοφορίας και μείωση του ανώτερου ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ./ώρα (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό 9) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 5. Έγκριση για την αυτεπάγγελτη μετατόπιση του περιπτέρου της δικαιούχου κας ΜΑΡΙΑΣ ΜΟΣΧΟΥ, από την Λεωφ. Αλεξάνδρας 119 στη θέση επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 209 (Σχετική η υπ` αριθμ. 69/18 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό 14) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6. Έγκριση για την α) κατάργηση της κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Θ. Δηλιγιάννη – σταθμός Λαρίσης & συγκεκριμένα δίπλα ακριβώς από τη μεταλλική σκάλα μετά την αερογέφυρα του σταθμού και β) την μετατόπιση του περιπτέρου της δικαιούχου (Α.Α.Π) κας ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ από την Λεωφ. Συγγρού αριθμ. 72 & Δράκου (γωνία), στη θέση επί της οδού Θ. Δηλιγιάννη – σταθμός Λαρίσης και συγκεκριμένα δίπλα ακριβώς από τη μεταλλική σκάλα μετά την αερογέφυρα του σταθμού, στο Δήμο Αθηναίων (Σχετική η υπ` αριθμ. 70/18 κατά πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό 15) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

7. Ενημέρωση και συζήτηση για την παράταση ωραρίου των αδειών μουσικών οργάνων στο 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ 1ης Δημοτικής Κοινότητας Ε. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

8. Έγκριση ή μη ανοίγματος λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος περί μεταφοράς έντοκης κατάθεσης των ταμιακών υπολοίπων των Δήμων σε λογαριασμό όψεως ή προθεσμιακό σε πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 41/20-4-2015 (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108226-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

9. Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2018 του Δήμου Αθηναίων (Σχετική η υπ’ αρ. 440/2018 κατά πλειοψηφία πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Διεύθυνση Οικονομικών)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100052-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

10.Έγκριση για α) την σύμβαση επιχορήγησης ύψους 4.999.748,48 € από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Επιτροπής “Αστικές Καινοτόμες Δράσεις” (Urban Innovative Actions), β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και οποιασδήποτε τροποποίησης χρειαστεί στα παραρτήματα αυτής και γ) την εξουσιοδότηση του εκάστοτε επικεφαλής Αντιδημαρχίας Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας για την υπογραφή εγγράφων σχετικών με την υλοποίηση του προγράμματος, πλην εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις στο ισχύον κείμενο της Σύμβασης και των συνημμένων σε αυτή παραρτημάτων. (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Καινοτομίας και Εθελοντισμού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108064-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΕΠΟΥ

11. Συζήτηση για την επιστροφή των θέσεων στάθμευσης στους κατοίκους της οδού Φρυνίχου, σύμφωνα με το άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 5 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100853-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αστικής Πανίδας (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100046-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

13.Έγκριση για την πρόσληψη 130 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών του έτους 2018. (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106716-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

14.Έγκριση για τη διάθεση πίστωσης ποσού 11.000 € για την αντιμετώπιση της δαπάνης εκπαίδευσης 275 υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων από την International Forum Training & Consulting Ltd (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 109216-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

15.Έγκριση ή μη διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων στην πλήρη καταγραφή, αξιολόγηση, κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου ανάπτυξης- αξιοποίησης της ακίνητης Περιουσίας του και Εκπόνηση Αναλυτικών Στρατηγικών Σχεδίων για τρία (3) Ακίνητα του Δήμου και την κίνηση των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην ανάθεση του ανωτέρου έργου, για το τρέχον οικονομικό έτος. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (108289-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16.Λήψη απόφασης για την πενταετή εκμίσθωση ή μη του κινηματογράφου ΣΤΕΛΛΑ, που βρίσκεται στην οδό Τενέδου 34 στην Κυψέλη, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των 170 €, στην εταιρεία “TWR PC” με διακριτικό τίτλο “Θερινά Σινεμά” ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17.Συζήτηση επί του αιτήματος κατοίκων της Ακαδημίας Πλάτωνος για την μη ανέγερση Mall, στο χώρο του πρώην εργοστασίου Μουζάκη, σύμφωνα με το άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 και το άρθρο 5 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 74649 -18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18. Έγκριση του Ισολογισμού του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α για την οικονομική χρήση 2015. (Σχετική η υπ’ αριθμ. 210/18 ομόφωνη πράξη του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α) (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 102066-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ

19.Λήψη απόφασης για α) την αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Αθηναίων στο πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” του ΥΠΕΣ και συγκεκριμένα στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ με τίτλο “Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας” συνολικού προϋπολογισμού 778.000 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και β) την αποδοχή της κάλυψης της όποιας οικονομικής διαφοράς προκύψει για την προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού, δαπέδων και φωτιστικών για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αθηναίων, από ίδιους πόρους του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α)(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 109270-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κ. ΜΠΙΤΖΑΝΗΣ

20.Έγκριση για την άρση του ρυμοτομικού βάρους με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών στο χώρο με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΑ, μεταξύ των οδών Λιοσίων και Λεωφ. Ιωνίας, στο Ο.Τ. 79, περιοχής 86, στην 4η Δ.Κ. με αποχαρακτηρισμό του χώρου από “χώρο σχολείου” και τον χαρακτηρισμό του σε “οικοδομήσιμο”, όπως φαίνεται στο από Ιουνίου 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Ε. Μαλαχτάρη. (Σχετική η υπ` αριθμ. 68/18 κατά πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό 13) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

21.Έγκριση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως των Αθηνών, σε ακίνητο επί των οδών Χελντράιχ 13 και Σφιγγός 21, στο Ο.Τ. 90, περ. 47, στην 2η Δημοτική Κοινότητα (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 109255-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

22.Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Ταφικών Μνημείων” (Ι.Π.) ενταγμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου έτος 2018 (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 109286-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

23.Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΥΖΥ 5256 όχημα της κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ως ατόμου με αναπηρία στην οδό Ναυπλίου 9, έως 14/5/2028, ημερομηνία λήξης του δελτίου στάθμευσης και του διπλώματος οδήγησης(Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό 10) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 24.Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΖΖΚ 7849 όχημα της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, ως άτομο με αναπηρία στην Χελντράιχ 41Α-43, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 538/14 ΑΔΣ, λόγω θανάτου (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετικό 11) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

25.Έγκριση ή μη άρσης παραχώρησης χρήσης του ακινήτου επί της οδού Αντιοχείας 7 – Αθήνα στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108285-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26.Έγκριση για την επιστροφή ποσού 959,73€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑ από μισθώματα του υπ΄ αρ. 60 περιπτέρου επί της οδού Πανόρμου 14. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108284-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27.Έγκριση για τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 946/17 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση για την επιστροφή ποσού 454,19€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ από μισθώματα του υπ΄ αριθμ. 9 περιπτέρου που βρίσκεται στην οδό Χατζηγιάννη Μέξη 7” ως προς το ποσό, αντί του ποσού 454,19 € στο τελικό ποσό 466,61 € (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108809-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28.Έγκριση για την επιστροφή ποσού 19.540,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΡΟΥΜΑΝΟ ΒΑΣΙΛΑΚΗ από μισθώματα του υπ΄ αρ. 43 περιπτέρου επί της οδού Πειραιώς 1. (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108279-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

29.Έγκριση για τη διόρθωση της υπ’ αρ. 1031/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά “έγκριση για την επιστροφή ποσού 1.051,80€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΕΡΙΕΤΑ ΜΕΛΙΟΥ από μισθώματα του υπ’ αριθμ. 34 περιπτέρου που βρίσκεται επί των οδών Πατησίων και Σπάρτης” ως προς το ποσό ως εξής: αντί του ποσού 1.051,80€ στο ποσό 883,79€ (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108282-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30.Έγκριση για τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με χρήση ηλεκτρονικών μέσων άνω των ορίων για την προμήθεια τροφίμων (Ελαιόλαδο Παρθένο συσκευασίας 5 λίτρων) στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), συνολικού προϋπολογισμού έως και 883.194,99€ συμπ/νου Φ.Π.Α. (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103786-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

31.Έγκριση α) της υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - “ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019” και β) της εξουσιοδότησης της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κ. Μαρίας Στρατηγάκη για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε εγγράφου σχετικού με τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108292-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

32.Έγκριση α) της μετάβασης του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γ. Καμίνη, κι ενός ακόμη εκπροσώπου του Δήμου στο Μόντρεαλ από τις 13 έως και τις 15 Μαΐου 2018, προκειμένου να συμμετέχουν σε συνέδριο του Ο.Ο.Σ.Α. με τίτλο «Social Policy for Shared Prosperity: Embracing the future», με κάλυψη μέρους των εξόδων μετάβασης του Δημάρχου από τους διοργανωτές εκ των υστέρων και ενδεχομένως απευθείας μετάβαση στις Βρυξέλλες από τις 15 έως και τις 18 Μαΐου 2018, προκειμένου να συμμετέχουν στις εργασίες της 129ης Συνόδου Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

33.Έγκριση α) της μετάβασης του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γ. Καμίνη, και της Αντιδημάρχου Πρασίνου, Αστικής Πανίδας, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, και Επικεφαλής Αστικής Ανθεκτικότητας (CRO-100RC), κας Ελένης Μυριβήλη, στο Μπελάτζιο, από τις 19 έως και τις 24 Μαΐου 2018, προκειμένου να συμμετέχουν στο Διεθνές Συνέδριο «CityXChange2018» του Rockefeller Foundation, με καλυμμένα τα έξοδα από τους διοργανωτές και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

34.Έγκριση α) της μετάβασης στο Άμστερνταμ από τις 21 έως τις 25 Μαΐου 2018, του Συμβούλου Οικονομικών θεμάτων του Δήμου Αθηναίων, κ. Ηλία Λυμπερόπουλου, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διάσκεψη που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και ο Δήμος του Άμστερνταμ, με τίτλο “The Flying Money - Investigating illicit financial flows in the city” και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

35.Έγκριση α) της μετάβασης του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γ. Καμίνη στην Πύλο από τις 23 έως και τις 25 Μαΐου 2018, προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες της 19ης συνεδρίασης της επιτροπής «Φυσικοί Πόροι» (ΝΑΤ), με καλυμμένα τα έξοδα μετάβασης και διαμονής του Δημάρχου από τους διοργανωτές και β) της διάθεσης σχετικής δαπάνης (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

36.Έγκριση α) της μετάβασης της κας Ελένης – Άννας Θεωνά, υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων και Επικεφαλής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και Ενημέρωσης, EUROPE DIRECT, στις Βρυξέλλες, από τις 4 έως και τις 7 Ιουνίου 2018, προκειμένου να συμμετέχει στην ετήσια συνάντηση των κέντρων EUROPE DIRECT, με καλυμμένα τα έξοδα διαμονής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 109235-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

37.Έγκριση α) της μετάβασης στην πόλη Ίσπρα της Ιταλίας (Μιλάνο - Βαρέζε), του κ. Αθανάσιου Τάτση, Διευθυντή της Δημοτικής Αστυνομίας Αθηνών, από τις 19 έως και τις 22 Ιουνίου 2018, προκειμένου να συμμετάσχει στο εργαστήριο, με τίτλο «Protection of Public Spaces – Security by Design» που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με κάλυψη των εξόδων μετάβασης και διαμονής από τους διοργανωτές και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

38.Έγκριση για τη μερική ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης, για λόγους λογιστικής τακτοποίησης. (Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας & Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό 7) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

39.Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών για την εκτέλεση των χρηματαποστολών από τα πέντε περιφερειακά ταμεία του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα 1-3-2018 έως 31-3-2018 (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103793-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

40.Έγκριση για τη διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής συνολικού ποσού 1.635,86 €, για βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προερχόμενες από πρόστιμα για τη μη εφαρμογή ΚΟΚ επ΄ ονόματι της κας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 96173-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

41.Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που αφορούν τέλη διαφήμισης συνολικού ποσού 7.433,22 € και τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από διαφήμιση συνολικού ποσού 308,14 €, τα οποία βεβαιώθηκαν τα έτη 1988 – 2002. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106713-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

42.Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που αφορούν Ανταποδοτικά τέλη και ΤΑΠ συνολικού ποσού 55.853,01 € τα οποία βεβαιώθηκαν τα έτη 1983 – 2012. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108046-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

43.Έγκριση για τη διαγραφή του συνολικού ποσού 353,10€ που αφορά προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής της κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΜΠΟΥΖΑ από πρόστιμα ΚΟΚ (Δνση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108290-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

44.Έγκριση για τη διαγραφή του συνολικού ποσού 381,05€ που αφορά προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΛΑΤΟΥ από πρόστιμα ΚΟΚ (Δνση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108278-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

45.Έγκριση για τη διαγραφή του συνολικού ποσού 176,59€ που αφορά προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗ από πρόστιμα ΚΟΚ (Δνση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108252-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

46.Έγκριση για τη διαγραφή του συνολικού ποσού 102,40€ που αφορά προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής της κ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΑΔΑ από πρόστιμα ΚΟΚ (Δνση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108253-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

47.Έγκριση για τη διαγραφή του συνολικού ποσού 1.620,20€ που αφορά προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του κ. ΗΡΑΚΛΗ ΔΡΟΥΛΙΑ από πρόστιμα ΚΟΚ (Δνση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108275-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

48.Έγκριση για 1) την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1128/17 ΑΔΣ που αφορά “έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εργασία ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε cd των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς και σε όποια άλλη υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η τήρηση πρακτικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 225.980,59 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %”, λόγω αλλαγής του ενδεικτικού προϋπολογισμού και του χρονικού διαστήματος του οποίου τον προϋπολογισμό θα βαρύνει η δαπάνη και 2) τη διενέργεια διαγωνισμού για τις εργασίες ηχογράφησης, ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτοεκτύπωσης, βιβλιοδεσίας και εγγραφής σε cd των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και σε όποια άλλη υπηρεσία κρίνεται απαραίτητη η τήρηση πρακτικών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2855.985,10 € συμπ/νου ΦΠΑ 24% (Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης) (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

49.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού υαλοπινάκων των Δημοτικών κτηρίων (Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100057-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

50.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για την εργασία δημοσιεύσεων στην εταιρία ΕΛΜΑ (Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103059-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

51.Έγκριση της τροποποίησης ή μη κατά τη διάρκεια ισχύος του με αριθμ. 300259/17-10-2017 συμφωνητικού με την εταιρία: “KAFSIS A.E.”, που αφορά την προμήθεια 275 Μεταλλικών Τετράτροχων Απορριμματοφόρων Κάδων με Πλαστικό Σκέπαστρο και Ποδομοχλό αξίας 94.036,25 € πλέον ΦΠΑ 24%. (Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106707- 18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

 52.Έγκριση για την μη παράταση ταφής του ΤΑΚΗ ΜΠΕΣΙΝΗ στον υπό στοιχεία 32/96 τάφο τριετούς χρήσεως του Γ` Κοιμητηρίου (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100865-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

53.Έγκριση για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους δεκατεσσάρων (14/0 οικογενειακών τάφων του Α΄ Κοιμητηρίου, οι οποίοι έχουν περιέλθει στη δικαιοδοσία του Δήμου και την επαναδιάθεσή τους (Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 100862-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

54.Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας για τα έτη 2017, 2018, 2019 (Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103166-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

55.Έγκριση ή μη παραχώρησης σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση δράσεων. (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106620-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

56.Έγκριση ή μη για α) την αποδοχή της παραίτησης του τακτικού μέλους κ. Βασιλείου Ράπτη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων και β) την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1957/2017 ΑΔΣ ως προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος τακτικού μέλους της εν λόγω Σχολικής Επιτροπής (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης) (Σχετικό 12) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

57.Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα” (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103274-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

58.Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 4ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα” (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103794-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

59.Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στις 5η και 6η Δημοτικές Κοινότητες” (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103796-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

60.Έγκριση χορήγησης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: “Ανάπλαση της πλατείας Αγίου Παντελεήμονα και διαπλάτυνση πεζοδρομίων οδών Πιπίνου, Αλκιβιάδου και Αγορακρίτου (6η Δ.Κ.)”, κατά τρεις (3) μήνες ήτοι από 8-5-2018 έως 8-8-2018 (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων) (σχετ. Γεν πρωτ. 108311-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

61.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: “Οικοδομικές Ανακαινίσεις και Επισκευές Σχολικών Κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα έτους 2014” (Δ/νση Κτιριακής Υποδομής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108296-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

62.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Συντήρηση και Επισκευή Δημοτικών και Δημοσυντήρητων Κτιρίων” (Δ/νση Κτιριακής Υποδομής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 109243-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

63.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Διαμόρφωση – αποκατάσταση δαπέδων αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων” (Δ/νση Κτιριακής Υποδομής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108294-18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

64.Έγκριση για την επιστροφή συνολικού ποσού 262,44€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΑΧΙΛΛΕΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από παραβάσεις στάθμευσης (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103339-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

65.Έγκριση για την επιστροφή συνολικού ποσού 1.119,68€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία “Κ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ – Τ. ΚΟΥΜΑΝΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.” από τέλη κέντρων διασκέδασης (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103357-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

66.Έγκριση για την επιστροφή συνολικού ποσού 5.164,66€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΝΤΕ ΝΟΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ του ΒΙΤΤΟΡΙΟ από ΤΚΦ-ΦΗΧ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103372-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ 67.Έγκριση για την επιστροφή συνολικού ποσού 1.160,45€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΒΑΣΙΛΗ ΧΡΗΣΤΙΔΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ από τέλη κοινοχρήστων χώρων (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103500-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

68.Έγκριση για την επιστροφή συνολικού ποσού 907,20€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ από δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης- σύνδεσης ακινήτου (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103563-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

69.Έγκριση για την επιστροφή ποσού 1.861,53€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΝΟ από παράβαση ΚΟΚ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108254-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

70.Έγκριση για την επιστροφή ποσού 554,19€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από παράβαση ΚΟΚ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108258-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

71.Έγκριση για την επιστροφή ποσού 7.925,11€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΟΥΣΟΥΛΑ από τέλη κοινοχρήστων χώρων. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108255-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

72.Έγκριση για την επιστροφή ποσού 99,20€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ από παράβαση ΚΟΚ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108259-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

73.Έγκριση για την επιστροφή ποσού 1.296,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΝΙΚΗ ΝΤΕΝΤΙΔΑΚΗ από κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεσης). (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 54190-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

74.Έγκριση ή μη για την επιστροφή συνολικού ποσού 795,84€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΛΑΜΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από επισιτιστικά τέλη (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103784-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

75.Έγκριση ή μη για την επιστροφή συνολικού ποσού 131,20€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΛΟΥΚΑ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΗ από παράβαση στάθμευσης (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103787-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

76.Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με ΑΧΚ 1567/2011/2012 ποσού 500,00€ που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103517-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

77.Έγκριση για διαγραφή της εγγραφής με ΑΧΚ 5056/2011/2016 ποσού 350,00€ που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. FOTI STAVRION από παράβαση ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103531-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

 78.Έγκριση για διαγραφή της εγγραφής με ΑΧΚ 9932/2012/2017 ποσού 200,00€ που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΠΠΑ από παράβαση ΚΟΚ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103789-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

79.Έγκριση για διαγραφή της εγγραφής με ΑΧΚ 7/10690/2009/2017 ποσού 582,71€ (+ προσαυξήσεις), που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ από κατασκευή αποχετευτικού αγωγού(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 103790- 18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

80.Έγκριση για την τροποποίηση της φορολογικής εγγραφής με ΑΧΚ 4759/2012/2017 που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΥ από 935,00€ σε 315,00€ και αφορά σε παραβάσεις ΚΟΚ (Δνση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108257-18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

81.Έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Η. Κασιδιάρη, Ο. Μιχαλολιάκου, Β. Καπερνάρου και Α. Πλεύρη από την 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-4-2018 και του κ. Β. Καπερνάρου από τη σημερινή 10η Συνεδρίαση 3/5/2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                   ΡΗΓΑΣ ΑΞΕΛΟΣ


Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Δεκέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31