ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4506/2017                                     Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2017
ΠΡΟΣ:
Το Δήμαρχο Αθηναίων
Τους Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (1η Συνεδρίαση) στις 12 Ιανουαρίου
2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση για Α. τη μη παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων της 2ης ΔΚ για
ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017 στην περιοχή της Πλατείας
Πλαστήρα και συγκεκριμένα στην οδό Αρχιμήδους (με αρίθμηση 2-14 και 1-9),
στην οδό Πρόκλου (με αρίθμηση 2-8 και 1-13) στην Πλατεία Νικ. Πλαστήρα (με
αρίθμηση 1-6) και στην Πλατεία Παναθηναϊκού Σταδίου Β. τη μη παραχώρηση
των κοινόχρηστων χώρων της 1ης ΔΚ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων για το
έτος 2017 στην Πλατεία Παλαιών Ανακτόρων, στην Πλατεία Ρηγίλλης , στην
Πλατεία Φιλικής Εταιρείας και καθ` όλο το μήκος της οδού Χάρητος και Γ. τη
διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος σχετικά με την παραχώρηση
κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην οδό
Βουκουρεστίου (από Ακαδημίας έως Σταδίου) για το έτος 2017 (Σχετική η υπ’
αριθ. 215/2016 κατά πλειοψηφία Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
(Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής- Επιτροπής Ποιότητας Ζωής –
Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 403942-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν.
ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
2. Έγκριση για τη παραχώρηση τριών(3) θέσεων στάθμευσης στο πολιτικό
κόμμα «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ» στην οδό Ψαρών 11-13. (Σχετική η υπ΄ αριθμ.
186/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 398322-16)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
3. Έγκριση για τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Νιρβάνα στη
συμβολή της με τον πεζόδρομο Στρατηγού Δαγκλή. (Σχετική η υπ΄ αριθμ.
189/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 398367-16)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
4. Έγκριση για την χωροθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης – τροφοδοσίας &
επιβίβασης – αποβίβασης πελατών ξενοδοχειακού καταλύματος με την
επωνυμία «CITY CIRCUS» μήκους 5,00 μέτρων έμπροσθεν του κτιρίου του
ξενοδοχείου στην οδό Σαρρή 18 πριν τη συμβολή με την οδό Σαχτούρη, με
αντίστοιχη κατάργηση (1) μιας θέσης στάθμευσης κατοίκων. (Σχετική η υπ`
αριθμ. 187/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα
Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 398360-16)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
5. Έγκριση για: α) την παραχώρηση ή μη ατελώς κοινοχρήστων χώρων στα
πλαίσια της διεθνούς εικαστικής έκθεσης documenta14 για το διάστημα από
01-03-2017 έως και 31-07-2017 και β) την παραχώρηση διαφημιστικών
στεγάστρων για την προβολή της διεθνούς εικαστικής έκθεσης documenta14
για 4 εβδομάδες με την συμβαλλόμενη εταιρεία REMEDY Α.Ε για το διάστημα
από 01-04-2017 έως και 14-04-2017 και από 01-05-2017 έως και 14-05-2017
με συμψηφισμό μισθωμάτων ενός μηνός. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων)
(Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
6. Ενημέρωση για τις Διεθνείς Σχέσεις του Δήμου Αθηναίων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7. Έγκριση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων
έτους 2017 (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής- Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε.
ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ
8. Έγκριση για την ανακήρυξη του διεθνώς καταξιωμένου ηθοποιού ΓΙΩΡΓΟΥ
ΧΩΡΑΦΑ ως επίτιμου δημότη της πόλης των Αθηνών (Αυτοτελές τμήμα
Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 3)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
9. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1377/14 ΑΔΣ και των
διορθωτικών αυτής 149/15, 461/15, 203/16 και 1944/16 ΑΔΣ που αφορούν
το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», ως προς την αποδοχή της
παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.
καθώς και την εκλογή νέου Προέδρου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
10. Έγκριση για τον ορισμό του ύψους της αμοιβής στο ποσό των 6.200€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% της εταιρείας δικηγόρων με την επωνυμία
«Απόστολος Σ. Γεωργιάδης και Συνεργάτες» για την υπόθεση
Κουντουριώτικων. (Νομική Δ/νση) (Σχετικό έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
11. Έγκριση για τον ορισμό του ύψους της αμοιβής στο ποσό των 5.580 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% του Δικηγόρου-Ειδικού Νομικού Συμβούλου
κου ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του δικαστικού χειρισμού για την
άσκηση παρέμβασης ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας
υπέρ του κύρους: 1) της υπ΄αριθμ. Οικ. 129894/2010 ΚΥΑ : Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον
ΕΛΑΙΩΝΑ ( Δ. Αττική), 2) της υπ΄αρ. πρωτ. 21168/1723/16/1-4-2016
απόφασης της Γενικής Δ/ντριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την
οποία τροποποιήθηκε – παρατάθηκε η υπ΄αριθμ. Οικ. 129894/2010 ΚΥΑ :
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμού
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων ( ΣΜΑ) Αθήνας και Όμορων Δήμων στον
ΕΛΑΙΩΝΑ ( Δ. Αττική) και 3) Κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή
μεταγενέστερης πράξης ή παράλειψης της διοίκησης και για την απόρριψη
της με αρ. κατ. 2766/2016 αίτησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία: «
ΙΚΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.», που έχει προσδιοριστεί για συζήτηση την από 01-02-
2017 ενώπιον του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας και με την
οποία ζητείται η ακύρωση των ως άνω πράξεων. (Νομική Δ/νση) (Σχετικό
έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
12. Συζήτηση για την εγκατάσταση προσφύγων σε πολυκατοικία του Δήμου
Αθηναίων (Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΠΛΕΥΡΗΣ
13. Έγκριση για: α) τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη κι
ενός (1) ακόμη εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων στο Άμστερνταμ, από τις 6
έως και τις 8 Φεβρουαρίου 2017, προκειμένου να συμμετάσχουν σε πολιτική
συνάντηση με θέμα την «Ενδυνάμωση της ένταξης των μεταναστών στις
πόλεις» παρουσία των αρμοδίων Ευρωπαίων Επιτρόπων και άλλων
ευρωπαίων δημάρχων και β) τη διάθεση της σχετικής δαπάνης. (Αυτοτελές
τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 12)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
14. Έγκριση για: α) τη μετάβαση στο Ντουμπάι από τις 22 έως και τις 26
Ιανουαρίου 2017 της κας Αγοραστού Αικατερίνης, προϊσταμένης του τμήματος
Εθνικού Κήπου της δ/ΝΣΗς Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, προκειμένου να
συμμετάσχει σε συνέδριο του Δικτύου C40 (C40 cities adaptation conference)
και β) τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Αυτοτελές τμήμα Διεθνούς
Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
15. Έγκριση για: α) της διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια Μέσων
Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους στη Διεύθυνση Καθαριότητας –
Ανακύκλωσης και στη Διεύθυνση Μηχανολογικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και β) τη δέσμευση και τη διάθεση της
σχετικής πίστωσης. (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετικό έγγραφο 6)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
16. Έγκριση πρακτικής άσκησης δεκαπέντε (15) ασκούμενων δικηγόρων για
χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης και διάθεση της
σχετικής πίστωσης (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετικό έγγραφο 7)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
17. Ορισμός δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για
τη συγκρότηση των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2017 (Δ/νση Ανθρώπινου
Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 407693-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
18. Έγκριση για την παράταση της απαλλαγής από τέλη καθαριότητας και
φωτισμού των παροχών α) 00096410, β) 00461272 που ηλεκτροδοτούν τους
κινηματογράφους «ΑΠΟΛΛΩΝ» και «ΑΤΤΙΚΟΝ» επί της οδού Σταδίου 19 ( με
χρέωση μόνο 10 τ.μ. κάθε παροχής) έως 31-12-2017. (Σχετική η υπ` αριθμ.
1419/16 ομόφωνη πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης
Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- Δ/νση Δημοτικών
Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 398899-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
19. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Γ΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορά τέλος κοινοχρήστου χώρου παραχωρούμενων σε περίπτερα
κ.λ.π.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 403618-16)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
20. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Γ΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορά τέλος διαφημίσεων Λοιπών Τελών Επιτηδευματιών και Φορολογικών
Διαφορών.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 399521-16)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
21. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ι΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορούν ανταποδοτικά τέλη και Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 399534-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
22. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Γ΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορούν τέλη Κοινοχρήστων χώρων. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 399533-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
23. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Γ΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορούν τέλη Κοινοχρήστων χώρων.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 399529-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
24. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της ΣΤ΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορούν τέλη Κοινοχρήστων χώρων.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 399522-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
25. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Ι΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορούν τέλη Κοινοχρήστων χώρων.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 399990-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
26. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Α΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορούν τέλη Κοινοχρήστων χώρων.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 399457-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
27. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικών της Α΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορούν τέλη Κοινοχρήστων χώρων.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 399453-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
28. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικού της Η΄/2016 Επιτροπής
Φορολογικών Διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080/80, που
αφορά τέλη Κοινοχρήστων χώρων.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 399519-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
29. Έγκριση για την επιβολή προστίμου 1.200,00 € σύμφωνα με το Ν. 2946/01
στον κ. ΖΑΦΕΙΡΗ Ε. ΜΙΧΑΗΛ «ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» για τις τρεις (3) επιγραφές, οι
δύο τύπου πανό που ήταν τοποθετημένες παράλληλα και κάθετα στην
περίφραξη της επιχείρησης και η τρίτη σε μεταλλικό στύλο κάθετα ως προς
τον άξονα της οδού Λιοσίων 292. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 407316-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
30. Έγκριση για την επιβολή προστίμου 1.200,00 € σύμφωνα με το Ν. 2946/01
στον κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ ΣΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ- «ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ» για τις τρεις (3) επιγραφές, που ήταν τοποθετημένες οι δύο
(2) κάθετα ως προς τον άξονα, στερεωμένες, η μία στην κάτω επιφάνεια του
εξώστη του 1ου ορόφου και η άλλη εξωτερικά των κιγκλιδωμάτων του εξώστη
του 3ου ορόφου και η Τρίτη παράλληλα στον άξονα στερεωμένη εξωτερικά των
κιγκλιδωμάτων του εξώστη του 3ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού
Θεσσαλονίκης 182 & Αριστοβούλου 2. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ.
Γεν. Πρωτ. 407518-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
31. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που βεβαιώθηκαν σε βάρος
του κ. ΙΜΠΡΙΑΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ από Τ.Α.Π. .(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 400120-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
32. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που βεβαιώθηκαν σε βάρος
της κας ΕΛΛΗΣ ΓΙΔΑΚΟΥ από Τ.Α.Π. και την επαναβεβαίωση των εγγραφών
στην κα ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 400112-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
33. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1201/2014/2014 που
βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ από
Τ.Α.Π. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 593-17) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:
Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
34. Έγκριση για τη διαγραφή βεβαιωθέντων τελών καθαριότητας φωτισμού- ΦΗΧ
στους λογαριασμούς ΔΕΗ των υπ΄αριθμ. 00217239 και 01195740 παροχών
για τα χρονικά διαστήματα από 31-10-13 έως και 31-10-16 στην υπόχρεο κα
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 2644-
17) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
35. Έγκριση για την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 222/16 και
διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 222/16 διότι βεβαιώθηκαν μισθώματα
που δεν οφείλονταν σε βάρος του μισθωτή ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΟΥ για το
υπ` αριθμ 123 περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού Κοραή 1. (Δ/νση
Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 399515-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν.
ΠΑΠΑΧΕΛΑ
36. Έγκριση ή μη για την παραχώρηση σχολικών χώρων για την πραγματοποίηση
δράσεων. (Δ/νση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετικό
έγγραφο 11) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
37. Έγκριση της Σύμβασης Συνεργασίας ΕΣΔΝΑ - ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ για ένα
(1) έτος (Δ/νση Καθαριότητας- Ανακύκλωσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 406725-16)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
38. Έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας της κας Μ. Στρατηγάκη από την 1η
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-1-2017. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
39. Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης
του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 2ο και 3ο
Δημοτικό Διαμέρισμα» κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι
31-03-2017 (Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων)
(Σχετ. Γεν. Πρωτ. 1664-17) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
40. Έγκριση: α) του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή εσωτερικών
χώρων διαφόρων Δημοτικών Κτηρίων», προϋπολογισμού 24.600,00€ με ΦΠΑ
με ανάδειξη μειοδότη μέσω συνοπτικού διαγωνισμού και β) τη διενέργεια της
δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Κτηριακής Υποδομής)
(Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
41. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με
αριθμ. κυκλ. ΙΕΜ 3747 της κας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ (με οδηγό τη μητέρα της Χριστίνα-Νικολέτα Γεβρέκη)
επί της οδού Λ. Ηρακλείου έναντι του αριθμού 11(στο παρκάκι) έως 30-09-17
ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και της γνωστοποίησης
αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας. (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού
Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 403203-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
42. Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης του υπ` κυκλ. ΙΚΧ 7504
αναπηρικού οχήματος της κ. ΜΑΡΙΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
στην οδό Πρεβέζης 90 η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 983/10
ΑΔΣ, διότι δεν υπάρχει η προϋπόθεση της κινητικής αναπηρίας που απαιτείται
από τον νόμο. (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν.
Πρωτ. 315617-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
43. Έγκριση για την κατάργηση της θέσης στάθμευσης με αρ. κυκλ. ΖΜΑ 8771
αναπηρικού οχήματος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΨΑΡΡΗ στην οδό Ωρωπού 107, η
οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ 87/2007 ΑΔΣ λόγω θανάτου. (Δ/νση
Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 403197-16)
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                              ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31