Συνεδριάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 4506/2017                                     Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2017
ΠΡΟΣ:
Το Δήμαρχο Αθηναίων
Τους Δημοτικούς Συμβούλους
Τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (1η Συνεδρίαση) στις 12 Ιανουαρίου
2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 210542                                                                               Αθήνα, 01 Ιουλίου 2016

ΠΡΟΣ:

Δήμαρχο Αθηναίων

Δημοτικούς Συμβούλους

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (15 η Συνεδρίαση) στις 07 Ιουλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ενημέρωση για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

2. Ενημέρωση για τη δημιουργία αποτεφρωτηρίου στην Αθήνα ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3. Ενημέρωση για την κατασκευή πεζογέφυρας επί της οδού Πειραιώς στο ύψος του Σεραφείου Κολυμβητηρίου (Σχετικό έγγραφο 15) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

4. Έγκριση για την ακύρωση της υπ` αριθμ. 37/13 ΑΔΣ που αφορά δωρεά απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5. Έγκριση για την συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 189/16 ΑΔΣ που αφορά «Έγκριση για τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών από εταιρείες γα τη συλλογή και μεταφορά Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) οι οποίες είναι συμβεβλημένες με αδειοδοτημένα συστήματα», ως προς το λεκτικό (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

6. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας χωρητικότητας 10 Μ3 , (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

 7. Έγκριση για τη συνέχιση της διαδικασίας που ορίζεται για την παραλαβή των ελαστικών με επιβολή ή μη ποινικής ρήτρας για παραβίαση τμηματικής προθεσμίας παράδοσης της δημοπρασίας «Ελαστικά επίσωτρα φορτηγών αυτοκινήτων» (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 198011-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

8. Έγκριση της Β` Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (Σχετική η υπ` αριθμ. 339/16 κατά πλειοψηφία πράξη του Δ.Σ.)(ΟΠΑΝΔΑ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207848-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ

9. Α. Ενημέρωση επί του Ισολογισμού της οικονομικής χρήσεως έτους 2015 της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε.» (Σχετικές οι υπ` αριθμ. 4,5,6,7 αποφάσεις της 112ης /29-06-16 συνεδρίασης του Δ.Σ.) και Β. Έγκριση για τον ορισμό Εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων που θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ – ΓΚΑΖΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» που θα γίνει 25- 07-16 και Β. (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 210240-16 και 210249-16 )ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

10. Έγκριση για την αποδοχή ή μη της Εισήγησης – Πρωτόκολλου Προσωρινής Παραλαβής για την προμήθεια γεωδαιτικού σταθμού (Total Station) (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 196359-16 )ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

11. Έγκριση για την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργία σε 24ωρη βάση του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που θα προσληφθεί για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Αθηναίων έως 31-12-2016 (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207972-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

12. Τροποποίηση της υπ` αριθμ 1540/15 ΑΔΣ που αφορά «έγκριση για την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας ή και τη λειτουργία τους σε 12ωρη ή 24ωρη βάση, για τις υπηρεσίες του Δήμου μας.» (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού ) (Σχετ. έγγραφο 1 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

13. Έγκριση για τον ορισμό μελών της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 1225/2016 ΑΔΣ για την παραλαβή σχολείων είτε προς χρήση είτε κατά κυριότητα ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 3ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2014 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) Σχετ. έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

15. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 4 ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2015 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) Σχετ. έγγραφο 7) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

16. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 6 ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2015 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

17. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00486/ΕΑΔ708 και Π00485/ΕΑΔ730 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορούν στην 814/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στην πόλη Γκντανσκ της Πολωνίας από 19 έως και 21-04-16 (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207981-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00496/ΕΑΔ704 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στην 816/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στις Βρυξέλλες από 25 έως και 27-04-16 (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00487/ΕΑΔ709 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στην 817/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στην πόλη Bilbao της Ισπανίας (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00495/ΕΑΔ707 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στην 815/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στη Λευκωσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Πρόνοιας & Ισότητας κας Μ. Στρατηγάκη (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 11) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00489/ΕΑΔ705 & Π00547/ΕΑΔ 758 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορούν στις 818/16 ΑΔΣ & 1003/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στην πόλη Σεγκόβια της Ισπανίας του Δημάρχου Αθηναίων (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 12) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22. Έγκριση α) της μετάβασης στη Χάγη από τις 9 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2016 του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη και του Αντιδημάρχου Αθηναίων με αρμοδιότητα τα θέματα Μεταναστών και Προσφύγων, κ. Ελευθερίου Παπαγιαννάκη, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Εναρκτήρια Σύνοδο του Παγκόσμιου Κοινοβουλίου Δημάρχων, Global Parliament of Mayors, που θα πραγματοποιηθεί από τις 10 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2016, β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης”. (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 14) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

23. Έγκριση A. Της συμμετοχής του Δήμου Αθηναίων στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο ( European Social Network)” και Β. της διάθεσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 6453.014 Φ.0 με τίτλο «Ετήσια Συνδρομή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Δίκτυο ( European Social Network)” (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

24. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών: α. εποπτείας φυσικού – οικονομικού αντικειμένου και β. διοικητικής υποστήριξης συνοδευτικών μέτρων, στα πλαίσια των διοικητικών δαπανών του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)» (MIS 5000219) συνολικού προϋπολογισμού 49.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ(Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

25. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού υπηρεσιών μεταφοράς και αποθήκευσης – συντήρησης προϊόντων σε σημεία διανομής που θα ορίσει ο Δήμος Αθηναίων στα πλαίσια των διοικητικών δαπανών του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)» (MIS 5000219) συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

26. Έγκριση για α) τη σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας με τη ΜΚΟ Equal Society, στο πλαίσιο της συνέχισης της δομής παροχής συσσιτίου επί της οδού Αλικαρνασσού 49, και των οριζόμενων της ΑΤΤ024 και Α/Α ΟΠΣ : 1555, και β)την εξουσιοδότηση της Αντιδημάρχου κας Μαρίας Στρατηγάκη, για την υπογραφή των απαιτούμενων από την ως άνω Πρόσκληση εγγράφων(Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας (Σχετικό έγγραφο 13) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

27. Έγκριση Α.της προσχώρησης του Δήμου Αθηναίων στο δίκτυο στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Πόλεων κατά του Ρατσισμού – European Coalition of Europe Against Racism (ECCAR) Β. της διάθεσης δαπάνης ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (€1.500) για την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του Δήμου Αθηναίων στον Ευρωπαϊκό Συνασπισμό Πόλεων κατά του Ρατσισμού – European Coalition of Europe Against Racism (ECCAR) για το έτος 2016, (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

28. Έγκριση για την χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ‘έργου «Κατασκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων, κλιμάκων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες» κατά ένα (1) ημερολογιακό μήνα ήτοι από 05-06-16 έως 05-07-16, με αναθεώρηση τιμών (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 198806-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων αποχέτευσης λυμάτων στα 5ο , 6ο , 7ο Δημοτικά Διαμερίσματα ΣΕΙΡΑ Ε.Α. 155/2009» (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199638-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

30. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή φρεατίων Αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Αθηναίων 2013Α» (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199640-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

31. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ανακαίνιση χώρων υγιεινής στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

32. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου οδού Πάφου (6ηΔΚ)» (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

33. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 4ο και 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα» και Β. την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 224 ημερολογιακές ημέρες ήτοι από 22-05-16 έως 31-12- 16(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 208390-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

34. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή και Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πεζοδρόμων κλιμάκων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες» (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 35. Έγκριση Α. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, Β. του 2ου ΠΚΤΜΝΕ και Γ. της παράτασης κατά 30 ημερολογιακές ημέρες του υποέργου 1 της πράξης«Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 24ου Δημοτικού Σχολείου της 5ης Δημοτικής Κοινότητας και 8ου Γυμνασίου – Λυκείου και 4ου Ειδικού Σχολείου της 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων» ΕΣΠΑ MIS 464642 (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

36. Έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ. Β. Καπερνάρου από την 14η Συνεδρίαση /23-06-16 του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

37. Έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας της Δημοτικής Συμβούλου κ. Ουρανίας Μιχαλολιάκου από την 14η Συνεδρίαση /23-06-16 του Δημοτικού Συμβουλίου (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 209954-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

38. Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βιοκλιματικού βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Νεοχωρίου 5 – Κυψέλη (6η ΔΚ)» (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 208029-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

39. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οικοδομικές εργασίες – εσωτερική διαμόρφωση για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους» (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 208045-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων του Δ.Α. για τα επτά Διαμερίσματα έτους 2010» (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 208050-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

41. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΥΒΟ 6995 της κας ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ στην οδό Φυλασίων 25, έως 06-03-2018, ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης του κ. Γεωργίου Βογιατζάκη.(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199651-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

42. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΚΖΒ 3199 της κας ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΑΚΙΡΗ στην οδό Επιδαύρου 33, έως 24-04-2018, ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης του κ. Μανώλη Τσακίρη.(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199648-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

43. Έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΟΗ 9139 της κας ΕΥΑΣ ΣΑΚΑ στην οδό Ιτέας 5, έως 05-02-19 ημερομηνία λήξης του διπλώματος οδήγησης της μητέρας της Ευρώπης Παπαδοπούλου, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2132/1997 ΑΔΣ. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199649-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

44. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΥΒΙ 1400 αναπηρικού οχήματος της κας ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ στην οδό Μηλέων 7, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 2485/95 απόφαση της Τροχαίας Αττικής και την υπ΄αριθμ. 745/1996 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης 6 των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199647-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

45. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος του κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΑΒΒΑ στην οδό Μακρυνίτσας 27, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 1985/29-5-95 Απόφαση της Τροχαίας Αττικής, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199643-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

46. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΒΚ 9740 αναπηρικού οχήματος στην οδό Βερανζέρου 14 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 4931/25-11-2002 Απόφαση της Τροχαίας Αττικής, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199644-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

47. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΥΒΧ 4835 αναπηρικού οχήματος του κ. ΠΑΥΛΟΥ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ στην οδό Ανδριτσαίνης 13, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 366/2014 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199645-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

48. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΖΜΧ 6525 αναπηρικού οχήματος της κας ΝΙΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Καψάλη 6, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 1066/13 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199650-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

49. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΥΕΧ 2034 αναπηρικού οχήματος του κ. ΜΠΟΤΣΑ ΠΑΝΟΥ στην οδό Κούπα, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 158/97 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199641-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

50. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΑΖΙ 9600 αναπηρικού οχήματος του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΡΟΓΓΟΥ στην οδό Φωτομάρα 35, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 829/06 ΑΔΣ, λόγω θανάτου. (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199642-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

51. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΤΗ 2667 αναπηρικού οχήματος της κας ΜΑΡΙΑΣ-ΕΛΕΝΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΥ στην οδό Προμηθέως 69-71, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 3027/2005 ΑΔΣ, μετά από αίτημα της ενδιαφερόμενης. (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 199646-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

52. Έγκριση για την δωρεάν παράταση ή μη ταφής του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΚΑΛΛΕΡΓΗ στον υπό στοιχεία 2ο Δ/σμα 59 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου (Δ/νση Κοιμητηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

53. Έγκριση για την πληρωμή τελών του οικογενειακού τάφου με στοιχεία Β1/1/77Β αρχικής δικαιούχου ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΚΥΟΝΗΣ ΦΑΝΕΣΤΡΟΠΟΥΛΟΥ για διάστημα πέραν της δεκαετίας του Γ` Κοιμητηρίου (Δ/νση Κοιμητηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

 54. Έγκριση για την πληρωμή τελών του οικογενειακού τάφου με στοιχεία Γ6/24/109 αρχικού δικαιούχου ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ για διάστημα πέραν της δεκαετίας του Γ` Κοιμητηρίου (Δ/νση Κοιμητηρίων) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

55. Έγκριση για τον καθορισμό τέλους για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των Λαϊκών Αγορών έτους 2017 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

56. Έγκριση για Α. τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση α. του υπ΄ αριθμ. 17 κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, β. του υπ΄ αριθμ. 43 κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, γ. του υπ΄ αριθμ. 54Β ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, δ. του υπ΄ αριθμ. 35 πάγκου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά και ε. του υπ΄ αριθμ. 47 πάγκου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά, με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Β. τη δημοσίευση στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων των ως άνω Δημοτικών Καταστημάτων. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207960-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

57. Έγκριση για την παράταση ή μη της σύμβασης που αφορά τη μίσθωση κοινοχρήστων χώρων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας REMΕDY Διαφημιστικής ΑΕ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

58. Έγκριση για την επιβολή ή μη κυρώσεων στην ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Α.Ε.» (Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών) (Σχετ. έγγραφο 2 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

59. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 353,18 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΔΑΜΙΑΝΟ ΜΑΛΛΗ από τέλος εμπορευμάτων (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 203277-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

60. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 40,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ από πρόστιμο παράνομη στάθμευσης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 203285-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

61. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 3.838,62€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ από δημοτικό τέλος (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 203390-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

62. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 2.208,93 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ – ΑΡΓΥΡΙΟ (ΝΟΜΙΜΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ) από πρόστιμα παράνομης στάθμευσης. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193706-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

63. Έγκριση για α. τη διαγραφή ΑΧΚ και επιστροφή ποσού 80,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κ. ΚΡΥΣΤΑΛΩ ΚΟΚΚΙΝΟΥ από παράνομη στάθμευση (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 201624-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

64. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 114/12/16 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε επ` ονόματι ΠΑΛΥΒΑ ΕΛΕΝΗ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 207963-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

65. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 2458/2008/2013 που βεβαιώθηκε επ` ονόματι ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από Δημοτικό Τέλος 2% (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

66. Έγκριση για την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 854/06-06-16 που αφορά μισθώματα για το Κυλικείο που βρίσκεται στο Πάρκο Ελευθερίας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

67. Έγκριση για την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 853/06-06-16 που αφορά μισθώματα για το Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Β` Γεωργίου στην Πλατεία Συντάγματος (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

68. Έγκριση για α. τροποποίηση του με Α.Π 233454/08-07-15 συμφωνητικού μίσθωσης και β. διαγραφή του βεβαιωτικού καταλόγου με ΑΧΚ 1066/2015(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 195004                                                           Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣ:

Δήμαρχο Αθηναίων

Δημοτικούς Συμβούλους

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (14 η Συνεδρίαση) στις 23 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Α. της άσκησης της αρμοδιότητας από το Δημοτικό Συμβούλιο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 Β. Την απευθείας εξαγορά από το Δ.Α., του τμήματος του Ο.Τ. 13/69 επί των οδών Αγίων Πάντων, Π. Κυριακού και της Λ. Αλεξάνδρας, στην 7 η Δ.Κ., ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Εκκλησία της Ελλάδος» που χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστο πράσινο και υπόγειο γκαράζ με τη με αρ. 1376/18-7-1988 Π.Δ.Σ., Φ.Ε.Κ. 644/Δ/8-9-1988, που αναδημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 432/Δ/8-5-1992 με το σχετικό διάγραμμα, με χρηματικό αντάλλαγμα και τρόπο καταβολής του όπως, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, πρόκειται να προσδιοριστούν από κοινού μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. «Εκκλησία της Ελλάδος» και του Δήμου Αθηναίων. Γ. Την ανάθεση στο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης εκπόνησης νέας εισήγησης προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου Αθηναίων για τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία, με εκ νέου χαρακτηρισμό αυτής, προς εκπλήρωση των τρεχουσών αναγκών της τοπικής κοινωνίας αλλά και στοχεύοντας σε υπερτοπικού χαρακτήρα οφέλη προς το σύνολο των δημοτών. Δ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, όπως προβεί σε κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια για την υλοποίηση των ανωτέρω.(Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης) (Σχετικό έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΑΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2. Έγκριση Α. της σύναψης του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών για τη συνεργασία τους στους τομείς των αρμοδιοτήτων και καταστατικών σκοπών των δύο φορέων καθώς και των όρων αυτού και Β. της εξουσιοδότησης του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή του (Γραφείο Δημάρχου) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 194752-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3. Ενημέρωση για τις παιδικές χαρές ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

4. Ενημέρωση απόφασης Διαπαραταξιακής Επιτροπής για παζάρι Ρακοσυλλεκτών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

5. Έγκριση της Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2016 του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) (Σχετική η υπ’ αριθ. 31/2016 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΥΑΔΑ) (ΚΥΑΔΑ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 168049-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

6. Έγκριση της Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016 του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και δημιουργία νέων ΚΑ (Σχετική η υπ’ αριθμ 137/16 κατά πλειοψηφία Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΒΑ) (ΔΒΑ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 171312-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

7. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων που θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ» με διακριτικό τίτλο «ΔΑΕΜ Α.Ε.» (ΔΑΕΜ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 173328-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:Σ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

8. Ορισμός Εκπροσώπου του μετόχου «Δήμος Αθηναίων» που θα συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Διαδημοτικής Εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με δ.τ. ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΑΕΡΙΟ Α.Ε. (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 191586-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ

9. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων που θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» (δ.τ. ΚΕΚΔΑ) (ΚΕΚΔΚΑ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 192955-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΜΟΝΤΙΑΝΟ

10. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων που θα συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ » (δ.τ. ΕΑΣΥ Α.Α.Ε - ΟΤΑ) (ΕΑΣΥ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 194243-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

11. Ορισμός τριών Δημοτικών ή Κοινοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παρακολούθησης της λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Δήμου Αθηναίων (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετικό έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΜΟΝΤΙΑΝΟ

12. Έγκριση α) της παραχώρησης ή μη χρήσης του ακινήτου επί των οδών Ιακωβάτων & Λ. Ιωνίας στα Κάτω Πατήσια στο «3ο Σύστημα Προσκόπων» για δύο έτη, και β) της εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης (Σχετική η υπ΄αριθμ. 64/16 ορθή επανάληψη της 5ης Δημοτικής Κοινότητας που εισηγείται την παραχώρηση) (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193316-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. Έγκριση της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων οικονομικού έτους 2016 (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

14. Έγκριση για Α. τη συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων» και Β. την παράταση της θητείας των υπαρχουσών Επιτροπών. (Σχετική η υπ` αριθμ. 15/16 ομόφωνη πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

15. Έγκριση για Α. τη συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων και σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων» και Β. την παράταση της θητείας των υπαρχουσών Επιτροπών. (Σχετική η υπ` αριθμ. 15/16 ομόφωνη πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής) (Εκτελεστική Επιτροπή) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

16. Έγκριση υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης)ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

17. Έγκριση για την μεταστέγαση ή μη του 9ου Γυμνασίου Αθηνών (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

18. Έγκριση για Α. την μεταστέγαση του 67ου Λυκείου Αθηνών από το χώρο του επί της οδού Αγίου Μελετίου 105 στο κτίριο «Βίλα Αμαλία» επί της οδού Χέυδεν και Αχαρνών και Β. την μετονομασία και αλλαγή προσωνυμίου από 67ο Γενικό Λύκειο (Μαντώ Μαυρογένους) σε 2ο Γενικό Λύκειο (Θόδωρος Αγγελόπουλος).(Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

19. Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2016 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193161-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

20. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 19/16 ΑΔΣ που αφορά «συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για εκκαθάριση αρχείων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας» για εκ νέου ορισμό επικεφαλής της εν λόγω επιτροπής (Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 182095-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. Έγκριση α) της μετάβασης στο Άμστερνταμ από τις 4 έως και 6 Ιουλίου 2016 ενός εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση εργασίας για την προετοιμασία ης δεύτερης φάσης υποβολής πρότασης για το έργο RUN4CITIES, στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης .(Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. Π00463/ΕΑΔ680 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 742/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση τεσσάρων αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στην Καβάλα από την 1 η έως και τις 2 Απριλίου 2016.(Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 181493-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 23. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ.. Π00018/ΕΑΔ33 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 12/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Πέτρου Κωνσταντίνου στην Αλεξανδρούπολη από τις 15 έως και τις 17 Ιανουαρίου 2016.(Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 181490-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

24. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ.. Π00484/ΕΑΔ706 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 813/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση της υπαλλήλου Ελένης – Άννας Θεωνά στις Βρυξέλλες από τις 14 έως και τις 16 Απριλίου 2016.(Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 181503-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ.. Π00314/ΕΑΔ586 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 374/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση της Αντιδημάρχου για το Παιδί κας Μαρίας Ηλιοπούλου στις Βρυξέλλες από τις 29 Φεβρουαρίου έως και την 1η Μαρτίου 2016.(Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 181500-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26. Έγκριση για τη συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 1677/15 ΑΔΣ που αφορά «έγκριση για τη διενέργεια διαγωνισμών του έτους 2016 που αφορούν προμήθειες ειδών και παροχή υπηρεσιών» ως προς την εγγραφή «2016- 2018» στη στήλη του πίνακα με λεκτικό «Διάρκεια Σύμβασης» και στη γραμμή ¨Συντήρηση Υποστήριξης DATA CENTER στη σελίδα τρία της προσαρτώμενης κατάστασης (Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187441-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27. Έγκριση για Α. την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Διαλογή στην πηγή και κομποστοποίηση βιοαποβλήτων στο Δήμο Αθηναίων» και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Β. την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό 14.6i.26-27.1 του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος Γ. τον ορισμό του Προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ως υπευθύνου της συγκεκριμένης Πράξης και Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση και να υλοποιηθεί η εν λόγω Πράξη (Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 194043-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28. Έγκριση για Α. την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση υποδομών Εθνικού Κήπου» και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Β. την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό 14.6.33.33. 1-3 του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος, Γ. τον ορισμό του Προϊσταμένου της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων ως υπευθύνου της συγκεκριμένης Πράξης και Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση και να υλοποιηθεί η εν λόγω Πράξη (Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 194034-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

29. Έγκριση για Α. την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία ολοκληρωμένου Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αθηναίων» και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Β. την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό 14.6i.26-27.1 του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος, Γ. τον ορισμό του Προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ως υπευθύνου της συγκεκριμένης Πράξης και Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση και να υλοποιηθεί η εν λόγω Πράξη (Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 194052-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30. Έγκριση για Α. την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014 -2020 για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ίδρυση και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σε χώρο του ΕΔΣΝΑ στην περιοχή του Ελαιώνα για την εξυπηρέτηση των Δήμων Αθηναίων και Αιγάλεω» με τη συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Β. την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης με Κωδικό 14.6i.26-27.1 του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος, Γ. τον ορισμό του Προϊσταμένου της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού ως υπευθύνου της συγκεκριμένης Πράξης και Δ. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση και να υλοποιηθεί η εν λόγω Πράξη (Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 194026-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

31. Έγκριση Α. των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ «ΕΑΤΑ Α.Ε.» για την οργάνωση , τον συντονισμό και την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων ενίσχυσης του τοπικού τουριστικού τομέα και της παρουσίας της Αθήνας στην Διεθνή Τουριστική Αγορά, ποσού 480.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 595.200,00€ , Β. την εξουσιοδότηση για την υπογραφή της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΠΑΝΔΑ και την ΕΑΤΑ από το Δήμαρχο Αθηναίων ή εναλλακτικά από τον νόμιμο αναπληρωτή του , Γ. της εξουσιοδότησης του Δημάρχου για τον ορισμό των εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στην Επιτροπή παρακολούθησης και στην ομάδα έργου και Δ. της πίστωσης και αποδέσμευσης της σχετικής δαπάνης για τα έτη 2016 και 2017. (Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης & Πληροφορικής) (Σχετικό έγγραφο 7) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

32. Έγκριση για τη συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1228/2016 ΑΔΣ που αφορά «Α. τη μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση υλικών του Δήμου Αθηναίων που ανήκουν στις Διευθύνσεις α. Ηλεκτρολογικού, β. Προμηθειών και Αποθηκών , γ. Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και δ. Δημοτικής Αστυνομίας και Β. την δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο», ως προς τη Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης (Δ/νση Οικονομικών) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 33. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε.» για Καταγραφή, έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης και καθορισμό παραμέτρων ανάπτυξης της Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς Αθηνών – Βαρβάκειος Οπωραγορά συμπεριλαμβανομένης της Πλατείας (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

34. Έγκριση για την υλοποίηση με ίδιους πόρους της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση σε θέση λειτουργίας 50 μηχανισμών βύθισης – ανύψωσης με τηλεσκοπικό σύστημα (ή άλλου ισοδυνάμου) 4 κάδων τροχήλατων χωρητικότητας 660-1.100lt με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗ ΑΕΒΕ (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188821-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

35. Έγκριση για την αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης - εισήγησης της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ σχετικά με το διεθνή διαγωνισμό προμήθειας 8.000 τεμαχίων τετράτροχων απορριμματοφόρων κάδων με πλαστικό σκέπαστρο και ποδομοχλό (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

36. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού «Διαφόρων ανταλλακτικών» προϋπολογισμού 254.200,00 € συμπ/νου ΦΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 ο οποίος θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193551-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

37. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών αυτόνομων πυροσβεστικών συστημάτων ,σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 ο οποίος θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193551-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

38. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για υπηρεσίες επισκευής , συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή εξοπλισμό cpv 50100000-6 προϋπολογισμού 248.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 ο οποίος θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193554-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

39. Έγκριση για 1. Τη διενέργεια προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εναλλακτικής διαχείρισης «Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ)» που συγκεντρώνει ο Δήμος από τον σόλο των αυτοκινήτων του για τρία έτη 2. Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης – επίβλεψης μετά των αναπληρωματικών της και 3. Τη δημοσίευση ή μη περίληψης της σχετικής διακήρυξης. (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193557-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

40. Έγκριση καθορισμού ανώτατου ύψους προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων ανά Δημοτική Κοινότητα οικονομικού έτους 2017 (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193934-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 41. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση για Παροχή Υπηρεσιών Παραμετροποίησης Εκτυπώσεων του Συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ) της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας στην κατασκευάστρια εταιρεία QUALITY & RELIABILITY A.E. , ποσού 1.107,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 181608- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

42. Έγκριση ή μη της πέμπτης χρονικής παράτασης , για διάστημα 01-08-16 έως 30-09-16 της υπ` αριθμ. 197019/11-09-2013 Σύμβασης του Δήμου με την ανάδοχο εταιρεία «ΣΙΝΤΛΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» που αφορά στις εργασίες συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων. (Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187514-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

43. Έγκριση για την ανανέωση ή μη της διάρκειας μείωσης των μηνιαίων καταβαλλόμενων μισθωμάτων στον οικισμό Δουργουτίου για ακόμα ένα χρόνο ήτοι από 01-07-16 έως 30-06-17 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139349-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

44. Έγκριση για την επιστροφή ποσού των 1.623.404,06 € που καταβλήθηκε μέσω λογαριασμών ρεύματος από τους υπόχρεους των ακινήτων που υπάγονται στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος και την επιστροφή αυτού μέσω λογαριασμών ρεύματος. (Σχετική η υπ’ αριθ. 589/2016 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187886-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

45. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία DREAM DANCE για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη εξωτερικά των κιγκλιδωμάτων του εξώστη του πρώτου ορόφου επί της οδού Φιλολάου 180 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138932-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

46. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ Α. – ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ζ. Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη πάνω στα υποστυλώματα έμπροσθεν του καταστήματος στο κτίριο επί της οδού Λένορμαν 132 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138927-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

47. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη διαφημίσεων, Λ.Τ. Επιτηδευματιών & Φορολογικών Διαφορών. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188873-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

48. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188859-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

49. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188852-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 50. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Η΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη κοινοχρήστων χώρων. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188869-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

51. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 60/2010/2011 ποσού 150,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187715-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

52. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1045/08/09 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρείας Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178469-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

53. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1117/08/09 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας, λόγω θανάτου. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178471-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

54. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 625/08/09 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρείας SAFEWAY ΑΕ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178474-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

55. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 616/09/10 ποσού 300,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΚΑΚΟΥΡΑΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, λόγω μη τήρησης της ορθής διαδικασίας βεβαίωσης παραβάσεως κανονισμού καθαριότητας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193360-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

56. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 977/2009/2011 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ, από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193383-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

57. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1285/08/09 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρείας Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178467-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

58. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1974/10/11 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρείας KARENTA ΑΕ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178477-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

59. Έγκριση για την διαγραφή ή μη της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 3655/2003/2003 ποσού 293,47 € που βεβαιώθηκε επ’ ονόματι ΛΕΦΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ από αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο του Ν. 2323/1995, λόγω θανάτου (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193898-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 60. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 857/2015/2015 ποσού 16,60 € που βεβαιώθηκε επ` ονόματι ΓΟΥΡΝΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ από ΤΑΠ και την επαναβεβαίωση στο νέο ιδιοκτήτη (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193269-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

61. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 65/2012/2016 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε επ` ονόματι ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193382-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

62. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που βεβαιώθηκαν επ` ονόματι ΜΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ από δημοτικό τέλος 0,5% (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193379-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

63. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 188,87 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΜΠΑΜΠΟΥΛΗ ΙΟΥΛΙΑΝΟ (JULIAN BABUH) από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193278-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

64. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 9.491,51 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία ΚΑΦΕ ALPHA AE από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193286-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

65. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 10,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ από πρόστιμο παράνομης στάθμευσης. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 177333-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

66. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 2.208,93 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ – ΑΡΓΥΡΙΟ (ΝΟΜΙΜΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ) από πρόστιμα παράνομης στάθμευσης. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193706-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

67. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 40,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΦΑΡΟΥΠΟ ΑΝΔΡΕΑ από πρόστιμο παράνομης στάθμευσης. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193696-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

68. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 257,11 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στη διαχειρίστρια κ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ της πολυκατοικίας επί της οδού Μαρκοπουλιώτη 15, από ΤΑΠ για την παροχή 14721984 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178734-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

69. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 1.296,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΚΑΤΕΒΑΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ από δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης (σύνδεσης) για το ακίνητο επί της οδού Αντιφίλου 3. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178458-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

70. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 128,60 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ από πρόστιμο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178456-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 71. Έγκριση για την επιστροφή 1.990,64 € € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΘΕΟΔΟΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ από τέλη καθαριότητας και φωτισμού (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178739-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

72. Έγκριση για την επιστροφή του ποσού των 6.174,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β` 20 για τα έτη 2013 και 2014 δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08020493 στην υπόχρεο εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΡ. ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ Α.Ε. (Σχετική η υπ’ αριθ. 392/2016 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής- Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 177594- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

73. Έγκριση για την επιστροφή του ποσού των 3.254,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ 1 για τα έτη 2013 και 2014 δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08059201 στην υπόχρεο εταιρεία HAR-CON A.E. (Σχετική η υπ’ αριθ. 393/2016 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187878-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

74. Έγκριση για 1) την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 272/2016 από 01/05/16 έως 31/05/16 συνολικού ποσού 210€ στο ορθό ΑΧΚ 272/2016 από 01/05/16 έως 25/05/16 συνολικού ποσού 175€ και 2) τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 272/2016 χρονικής διάρκειας από 26/5/16 έως 31/5/16 συνολικού ποσού 35€ διότι βεβαιώθηκαν μισθώματα που δεν οφείλονταν σε βάρος του μισθωτή ΘΩΜΑ ΜΠΥΦΣΑ για το υπ` αριθμ 179 περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών 301. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193294-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

75. Έγκριση για 1) την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 184/2016 από 01/01/16 έως 31/07/16 συνολικού ποσού 3.715,59 € στο ορθό ΑΧΚ 184/2016 από 01/01/16 έως 22/03/16 συνολικού ποσού 1.450,85 € και 2) τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 185/2016 χρονικής διάρκειας από 01/08/16 έως 31/12/16 συνολικού ποσού 2.635,4 € διότι βεβαιώθηκαν μισθώματα που δεν οφείλονταν σε βάρος της μισθώτριας ΤΑΤΙΑΝΑ CARNAUHOV για το υπ` αριθμ. 49 περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου 8. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193300-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

76. Έγκριση για 1) την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 173/2016 από 03/05/16 έως 31/05/16 συνολικού ποσού 574,08€ στο ορθό ΑΧΚ 173/2016 από 03/05/16 έως 16/05/16 συνολικού ποσού 288,07€ και 2) τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 174/2016 χρονικής διάρκειας από 01/06/16 έως 31/12/16 συνολικού ποσού 12.119,51€ διότι βεβαιώθηκαν μισθώματα που δεν οφείλονταν σε βάρος του μισθωτή ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για το υπ` αριθμ 39 περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού Πλατείας Ελ.Βενιζέλου. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 193338-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

77. Έγκριση για 1) την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 734/2015 από 01/01/15 έως 31/05/15 συνολικού ποσού 1.966€ στο ορθό ΑΧΚ 734/2015 από 01/01/15 έως 30/04/15 συνολικού ποσού 1.572,80€ και 2) τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 735/2015 χρονικής διάρκειας από 1/6/15 έως 31/12/15 συνολικού ποσού 2.680,80€ διότι βεβαιώθηκαν μισθώματα που δεν οφείλονταν σε βάρος του μισθωτή ΤΣΑΚΙΡΙΔΗ 11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για το υπ` αριθμ 124 περίπτερο που βρίσκεται επί της Πλατείας Κλαυθμώνος . (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178464-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

78. Έγκριση για: α) την τροποποίηση ή μη του ΑΧΚ 94/2013 συνολικού ποσού 4.326,00€ στο ορθό 2.292,78€ χρονικής διάρκειας έως 9/6/13 ημερομηνία καταστροφής του μισθίου και β) τη διαγραφή ή μη των μισθωμάτων του ΑΧΚ 220/2014 συνολικού ποσού 432,60 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του μισθωτή ΒΛΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ για το κυλικείο που βρίσκεται επί της Πλατείας Πηνελόπης Δέλτα λόγω καταστροφής από πυρκαγιά. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178462-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

79. Έγκριση συμψηφισμού βεβαιωθέντων Τ.Κ.Φ.-ΦΗΧ & ΤΑΠ ποσού 2.935,51€ μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ της υπ΄αριθμ. 00014049 παροχής για το χρονικό διάστημα από 01-11-12 έως και 30-09-13 στον υπόχρεο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 179048-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

80. Έγκριση για Α. τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 43 πάγκου ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Β. τη δημοσίευση στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης του ως άνω Δημοτικού Καταστήματος. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 178460-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

81. Έγκριση για Α. τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 63 πάγκου ιχθυοπωλείου και του υπ΄ αριθμ. 36 κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Β. τη δημοσίευση στον τύπο των περιληπτικών διακηρύξεων των ως άνω Δημοτικών Καταστημάτων. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187710-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

82. Έγκριση για Α. τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθμ. 30-31 καταστήματος κρεοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Β. τη δημοσίευση στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης του ως άνω Δημοτικού Καταστήματος. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 187708-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

83. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου για τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εκκαθάρισης αρχείου παρελθόντων ετών των τμημάτων Γεννήσεων και Γάμων – Θανάτων της Δ/νσης Αστικής Κατάστασης. (Δ/νση Αστικής Κατάστασης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188802-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ 12 84. Έγκριση για τη μη μετατόπιση του περιπτερού του δικαιούχου κ. Σταμούλου Δημητρίου (Α.Π) που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Ιπποκράτους & Ακαδημίας σε νέα θέση επί της πλατείας Συντάγματος (Σχετική η υπ` αριθμ. 79/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Εμπορίου και Ανάπτυξης) (Σχετ. Γεν Πρωτ. 177615-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Π. ΓΚΟΥΜΑ

85. Έγκριση για τη μη μετατόπιση του περιπτερού της δικαιούχου κ. Πετρίδου Πηνελόπης που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών 293, σε νέα θέση στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση (Παλαμηδίου) με τη Λεωφόρο Καβάλας. (Σχετική η υπ` αριθμ. 77/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Εμπορίου και Ανάπτυξης) (Σχετ. Γεν Πρωτ. 177240-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Π. ΓΚΟΥΜΑ

86. Έγκριση για Α. την κατάργηση θέσης περιπτερού επί της συμβολής των οδών Πολυδούρη & Σάουμπερτ Β. την οριοθέτηση της θέσης (Β) επί της συμβολής των οδών Λ. Ηρακλείου & Λασκαράτου και Γ. τη μετατόπιση του περιπτέρου του δικαιούχου κ. Παπαδόπουλου Ηλία (Α.Α.Π.) που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Πολυδούρη & Σάουμπερτ, σε νέα θέση επί της συμβολής των οδών Λ. Ηρακλείου & Λασκαράτου (Σχετική η υπ` αριθμ. 78/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Εμπορίου και Ανάπτυξης) (Σχετ. Γεν Πρωτ. 177502-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Π. ΓΚΟΥΜΑ

87. Έγκριση για την παράταση ταφής του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΡΗ στον υπό στοιχεία 10/72 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου για ένα έτος από 12-02-16 έως 12-02-17 με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν Πρωτ. 188439-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

88. Έγκριση για την παράταση ταφής του ΦΙΑΔΩΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ στον υπό στοιχεία τμήμα 1/1 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου για ένα έτος με την προκαταβολική καταβολή του δικαιώματος παράτασης ταφής (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν Πρωτ. 188323-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

89. Έγκριση για τη διαγραφή οφειλών οικογενειακών τάφων του Α` Κοιμητηρίου. (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν Πρωτ. 188314-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

90. Έγκριση για Α. την τακτοποίηση του οικογενειακού τάφου με αριθμό 5105 (τέως αρίθμηση 3.10.1.1) αρχικού δικαιούχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΣΟΥΛΗ, με μετακίνηση του αριστερού τμήματος δεξιότερα, ώστε να ενοποιηθεί ο τάφος, η έκταση του οποίου ανέρχεται σε 16,50 τ.τ.π. και Β. τη δημιουργία νέου τάφου τριετούς χρήσεως και με αριθμό 5105Γ (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 176302-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

91. Έγκριση για την επιβολή ή μη προστίμου ποσού 150 € εις βάρος του κ. ΚΑΒΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (υπεύθυνου εργολάβου) για την τοποθέτηση καλύμματος σε δένδρα επί της οδού Κωτυαίου και Τιμολέοντος Φιλήμονος 24, που είχε ως αποτέλεσμα την ξήρανση τους (Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188450-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Π ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 92. Έγκριση για Α. την διενέργεια της Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή πράσινων δωμάτων σε 14 σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων» με κωδικό MIS 480015 και Β. τη συγκρότηση επιτροπής για την εν λόγω παραλαβή (Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 188445-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

93. Έγκριση για την ολική αφαίρεση δένδρου (λεύκα) στην οδό Κεφαλληνίας 24 & Επτανήσου λόγω κλίσης προς το δρόμο, έντονης ρηγμάτωσης και σήψης του κορμού με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για τους διερχόμενους πολίτες και την άμεση αντικατάστασή του με άλλο δένδρο στο ίδιο σημείο (Σχετική η υπ` αριθμ. 83/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 190673-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Π ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

94. Έγκριση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές – ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 1η ,2η και 3η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2012» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 177443-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

95. Έγκριση για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευές – ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτηρίων του Δήμου Αθηναίων στην 4η και 5η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2012» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 177454-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

96. Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή συνδέσεων σχολικών κτηρίων με φυσικό αέριο» κατά δύο (2) ημερολογιακούς μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 06-09-16. (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 177480-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

97. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στις 2η και 7η Δημοτικές Κοινότητες» και Β. την χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας κατά 83 ημερολογιακές ημέρες ήτοι από 10-05-16 έως 31-07-16 (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 192875-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

98. Τροποποίηση της υπ` αριθμ. 312/15 ΑΔΣ που αφορά «έγκριση για την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στο 5ο και 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα και επικύρωση πρακτικού» ως προς την οριστική παραλαβή και την ειδικότητα τακτικού μέλους (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 189344-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

99. Ανακοίνωση της υπ` αριθμ. 162249/25-05-16 απόφασης διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης Δ.Κ.» (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 177906-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

100. Ανακοίνωση της υπ` αριθμ. 162236/25-05-16 απόφασης διάλυσης της σύμβασης του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δ.Κ.» (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 177946-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

 101. Έγκριση για την παράταση της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου « Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου επί της οδού Αμερικής 8 (1η ΔΚ)» κατά 93 ημερολογιακές ημέρες ήτοι από 01-07-16 έως 30-09-16. (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

102. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΥΖΟ 6067 αναπηρικού οχήματος της κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΟΥΚΑ στην οδό Πηνειού 16-18 για την ανάπηρη μητέρα της Χάιδω Δούκα λόγω θανάτου, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 496/08 ΑΔΣ(Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 177991-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

103. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΙΜΡ 7819 αναπηρικού οχήματος της κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗ στην οδό Δαιδαλιδών 38 η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 52/11 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 189361-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

104. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΑΝ.Π 654 αναπηρικού οχήματος του κου ΤΡΙΦΩΝΑ ΣΚΟΥΛΟΥ στην οδό Πεζοπούλου 7, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 4827/91 Απόφαση Τροχαίας Αττικής, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 189371-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

105. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αρ. κυκλ. ΙΟΡ 7030 αναπηρικού οχήματος της κας ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ στην οδό Λαζαράδων 29 η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ` αριθμ. 1241/10 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 189350-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 176321                                                               Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αθηναίων

Δημοτικούς Συμβούλους

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (13 η Συνεδρίαση) στις 9 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση για το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ε. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

2. Ενημέρωση για τις παιδικές χαρές ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ

3. Συζήτηση επί του αιτήματος δημοτών και περιοίκων του Αρχαιολογικού Χώρου Φιλοπάππου σχετικά με το ακίνητο της οδού Ροβέρτου Γκάλι 43 (ΔΙΟΝΥΣΟΣ), σύμφωνα με το άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/06 (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 148644-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

4. Έγκριση για τη δωρεάν χορήγηση ή μη καλλωπιστικών θάμνων στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Δ/νση Αλλοδαπών και στο 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών (Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163163-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5. Έγκριση για την ακύρωση της υπ` αριθμ. 1390/2014 ΑΔΣ που αφορά «στη δωρεά κατά πλήρη κυριότητα του με Δ.Α. 1650 και με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 6264 οχήματος τύπου απορριμματοφόρου στο Δήμο Αστυπάλαιας.» λόγω μη ολοκλήρωσης διαδικασιών μεταβίβασης. (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 159144-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6. Έγκριση για α) την παράταση της διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής για την αντικατάσταση χλοοτάπητα και περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου Αλεπότρυπας για 9 μήνες καθώς και των όρων αυτής και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης 2 (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου) (Σχετικό έγγραφο 2 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

7. Έγκριση για τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής αρμόδιας για την παραλαβή σχολείων, είτε προς χρήση είτε κατά κυριότητα (Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου) (Σχετικό έγγραφο 3 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

8. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών σε αντικατάσταση παραιτηθέντος τακτικού μέλους (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166387-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

9. Λήψη απόφασης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής του Ελευθεριάδη Γεωργίου από το ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Αθηναίων επί των οδών Αρματωλών και Κλεφτών 63 και Παναθηναϊκού 10. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 162223-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10. Λήψη απόφασης για Α. τη μίσθωση ακινήτου για την αποθήκευση υλικών του Δήμου Αθηναίων που ανήκουν στις Διευθύνσεις α. Ηλεκτρολογικού, β. Προμηθειών και Αποθηκών , γ. Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και δ. Δημοτικής Αστυνομίας και Β. την δημοσίευση της σχετικής διακήρυξης στον ημερήσιο τύπο. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 12 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. Έγκριση για την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης του Δημοτικού Ιατρείου επί της οδού Πρωταγόρα 3, Παγκράτι στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 176257-16 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12. Έγκριση για τη συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 671/14 που αφορά «έγκριση για Α. την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση νέας Λέσχης Φιλίας στην περιοχή της Ριζούπολης και Β. τη διενέργεια διαγωνισμού για τη μίσθωση του εν λόγω ακινήτου.» με τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 11 ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. Έγκριση α) της μετάβαση στις Βρυξέλλες και τη Χάγη από τις 19 έως και τις 22 Ιουνίου 2016 της κας Θεοδώρας Παπαδημητρίου, Ειδικής Συμβούλου Δημάρχου Αθηναίων επί θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής, προκειμένου να συμμετάσχει στο 24ο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Κοινωνικών Υπηρεσιών (24th European Social Services Conference) στη Χάγη και στη συνέχεια στο Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης για θέματα ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής που διοργανώνει το Δίκτυο EUROCITIES στις Βρυξέλλες και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης. (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. Έγκριση α) της μετάβασης στο Παρίσι, από τις 26 έως και τις 28 Ιουνίου 2016, του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και ενός (1) ακόμα εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διεθνές Συνέδριο για την Ποιότητα του Αέρα (International Conference on Air Quality – Cities for air) καθώς και στο Διάλογο Ευρωπαίων Δημάρχων για το μέλλον της Ευρώπης, που θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης. (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. Έγκριση α) της μετάβασης στις Βρυξέλλες από τις 27 έως και τις 29 Ιουνίου 2016 του κ. Στυλιανού Διακουλάκη, Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών & Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για την Αστική Ατζέντα του Δικτύου Ευρωπαϊκών Πόλεων EUROCITIES (EUROCITIES WG EU Urban Agenda) και στο Εργαστήρι 3 (workshop) για θέματα Πολιτικής Συνοχής και Χρηματοδοτήσεων του Δικτύου EUROCITIES (EUROCITIES Workshop on Cohesion Policy Post – 2020) και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης. (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16. Έγκριση α) της μετάβασης στη Βαρκελώνη από τις 5 έως και τις 6 Ιουλίου 2016, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κας Μαρίας Στρατηγάκη, προκειμένου να συμμετάσχει στο Εργαστήρι του Δικτύου Γυναικών του Διεθνούς Δικτύου Πόλεων Metropolis (Metropolis Women International Network Workshop) και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης. (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17. Έγκριση α) της μετάβασης στη Μήλο, από τις 7 έως και τις 10 Ιουλίου 2016, της υπαλλήλου κας Ευαγγελίας Τσαπατσάρη, Συντονίστριας του Γραφείου Υγιών Πόλεων του Δήμου Αθηναίων και τακτικού μέλους της Επιστημονικής Επιτροπής του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, προκειμένου να συμμετάσχει στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου με θέμα τη συμβολή των Δήμων στην Πρόληψη και Διατήρηση της Υγείας των Πολιτών και β) της διάθεσης της σχετικής δαπάνης.(Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος με αριθ. κυκλ. ΥΚΙ 4591 του Υπουργού Επικρατείας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗ στην οδό Β. Βουλγαροκτόνου 74 Εξάρχεια (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. έγγραφο 23) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. Έγκριση για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου στο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο – Πολυϊατρείο «ΙΑΤΡΟΚΟΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» στην οδό Π. Ιερεμίου 17, προ της εισόδου και κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. έγγραφο 25) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΖΜΡ 1878 της κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ στην οδό Αγ. Δημητρίου Όπλων 40-42, έως 10-12-2017, ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης του κ. Παναγιώτη Χλιβερού. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163722-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΙΜΕ 9556 του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ – ΘΩΜΑ ΝΙΚΑ στην οδό Κρουσόβου 2, έως 17-11-18, ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης της κ. Αικατερίνης Νίκα. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163768-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

22. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΥΝΜ 1943 του κ. ΜΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Καυκάσου 121, έως 18-05-2020, ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης .(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 23. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος με αριθ. κυκλ. ΗΜΧ 1306 του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΛΚΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Βατατζή 39 έναντι του αρ. 42, έως 22-12-48, ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης.(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164048-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

24. Έγκριση για την παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης σχολικού οχήματος στην οδό Μομφεράτου 66, για την εξυπηρέτηση του παιδικού σταθμού «ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ» κατά τις ώρες και ημέρες λειτουργίας του (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163728-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

25. Έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης με αριθμό κυκλοφορίας ΥΒΝ 6178 αναπηρικού οχήματος της κ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ στην οδό Δικαιάρχου 96-98 με οδηγό τη θεία της Δέσποινας Σαραντίδου η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’αριθμ. 817/13 ΑΔΣ έως 17-02-18 ημερομηνία λήξης του διπλώματος οδήγησης. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163704-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

26. Έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΑ 7926 αναπηρικού οχήματος του κ. ΑΓΓΕΛΟΥ ΖΑΛΙΑΡΗ στην οδό Πολυγύρου 1, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’αριθμ. 489/08 ΑΔΣ έως 05-04-53 ημερομηνία λήξης του διπλώματος οδήγησης και της ειδικής καρτέλας αναπήρου. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163953-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

27. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΖΗΒ 8045 αναπηρικού οχήματος του κ. ΗΛΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Γιαννιτσών 34 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 48/11 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163929-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

28. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΙΧΕ 5363 αναπηρικού οχήματος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΡΚΟΥ στην οδό Μπουκουβάλα 34 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 773/02 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163944-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

29. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΖΜΒ 2052 αναπηρικού οχήματος του κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΞΥΔΗ στην οδό Ι. Πάγκα στη συμβολή με την οδό Γερουλάνου , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 3335/02 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163901- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

30. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΖΖΜ 8523 αναπηρικού οχήματος της κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΥΡΙΓΟΥ στην οδό Αρκαδίας 9 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 1142/01 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163813-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

31. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΚΑ 8601 αναπηρικού οχήματος της κ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΗΤΣΑΚΟΥ στην οδό Ιωάννου Πάγκα 1 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2032/02 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163819-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 32. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΑΜΑ 3543 αναπηρικού οχήματος του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΕΦΑ στην οδό Πατριάρχου Ιερεμίου στη συμβολή με την οδό Λ. Αλεξάνδρας 132 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 670/03 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163790-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

33. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΑΕ 1202 αναπηρικού οχήματος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ στην οδό Τετραπόλεως 2 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 928/98 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163807-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

34. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΗΝ 3745 αναπηρικού οχήματος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ στην οδό Τετραπόλεως 2, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 31/00 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163811-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

35. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΚΡΒ 1119 αναπηρικού οχήματος του κ. ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΜΠΟΥΓΑ στην οδό Αχαΐας 11 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 3334/02 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163758-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

36. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΖΗΙ 9081 αναπηρικού οχήματος του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΗΛΙΟΥ στην οδό Π. Χορν 4 η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 177/02 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών(Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163975-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

37. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΖΥΝ 9840 αναπηρικού οχήματος της κ. ΜΑΣΤΟΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ στην οδό Φιλοτίμου 52, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2123/09 ΑΔΣ, λόγω θανάτου του συζύγου της (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163889-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

38. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΒΤ 8201 αναπηρικού οχήματος του κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Υψηλάντου 40, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 153/12 ΑΔΣ, λόγω πώλησης του οχήματος (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163963-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

39. Έγκριση για αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας στις πινακίδες σήμανσης από ΕΣ 215575 σε ΚΥ οχήματα της Πολεμικής Αεροπορίας στην οδό Δ. Σούτσου 40 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7.00 – 15.00 σε θέση η οποία έχει ήδη παραχωρηθεί σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 1030/13 ΑΔΣ (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163780-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

40. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 904/16 ΑΔΣ που αφορά «έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, των Γραφείων Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Παρατάξεων για δύο (2) έτη ποσού 60.000€»,ως προς το ποσό της δαπάνης (Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης) (Σχετικό έγγραφο 14) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 41. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικής άσκησης του σπουδαστή ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΠΕΤΡΟΥ του Δ. ΙΕΚ Περιστερίου, στο Δήμο μας για 960 ώρες στη Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Τμήμα Συντήρησης Εξοπλισμού Οχημάτων και Διαχείρισης Υλικού, χωρίς αμοιβή. (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140379-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

42. Έγκριση για την αποδοχή ή μη πρακτικής άσκησης των σπουδαστών ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ και ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ του Δ. ΙΕΚ Αγίου Δημητρίου στο Δήμο μας για 960 ώρες στη Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής στο Τμήμα Διαχείρισης Συστήματος, χωρίς αμοιβή. (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 166720-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

43. Έγκριση για την επιχορήγηση ή μη της Β` Δόσης, των Σχολικών Επιτροπών για τις λειτουργικές ανάγκες των Σχολείων του Δήμου καθώς και για την αποζημίωση των εθελοντών σχολικών τροχονόμων για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο 2016 (Δ/νση Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 10 )ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

44. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 368/16 ΑΔΣ ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας (Δ/νση Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 9 )ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

45. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 833/16 ΑΔΣ ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 5ης Δημοτικής Κοινότητας (Δ/νση Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 8 )ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

46. Έγκριση ή μη των αιτημάτων για α) την οικονομική ενίσχυση ποσού 4.000,00 € του Εργατοϋπαλληλικού Σωματείου Δήμου Αθηναίων (ΕΣΔΑ) «Η ΑΘΗΝΑ» και β) τη χορηγία ποσού 7.000,00 € στο Σύλλογο Εργαζομένων Δήμου Αθηναίων (ΣΕΔΑ) (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετικό έγγραφο 22) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

47. Έγκριση για α. τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δύο νέων Λεσχών Φιλίας Εξαρχείων και Άνω Κυψέλης και β. τη διενέργεια διαγωνισμών για την εν λόγω μίσθωση (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετικό έγγραφο 7) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

48. Έγκριση για τη συμπλήρωση της υπ` αριθμ. 828/16 ΑΔΣ που αφορά «έγκριση για τη μίσθωση τριών (3) ισογείων καταστημάτων στους τομείς 303,603 και 705 της 3 ης, 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας αντίστοιχα, για την ομαλή εκτέλεση των προγραμμάτων της Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης & Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού» ως προς τη δημοσίευση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού(Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετικά έγγραφο 15) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

49. Έγκριση ή μη για Α. την εφαρμογή της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Πληρωμών στο Δήμο Αθηναίων και Β. την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Οικονομικών και της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες προς υλοποίηση της εφαρμογής (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 13) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 50. Έγκριση για Α. τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση του κυλικείου που βρίσκεται στο Λόφο Στρέφη με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Β. Τη δημοσίευση στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης του ως άνω Δημοτικού Καταστήματος (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163646-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

51. Έγκριση για Α. τη συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 58Β καταστήματος ιχθυοπωλείου στην Κεντρική Δημοτική Αγορά με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Β. Τη δημοσίευση στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης του ως άνω Δημοτικού Καταστήματος (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 159480-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

52. Έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600 € σύμφωνα με το Ν. 2946/01 στην εταιρεία ΜΥΚΟΝΙΑΤΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα σε κοινόχρηστο χώρο επί της Λ. Ηρακλείου 47 και Αγ. Λαύρας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164944-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

53. Έγκριση για την αποδοχή ή μη του πρακτικού της Α΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών που αφορά τέλος διαφημίσεως, Λ.Τ. Επιτηδευματιών & Φορολογικών Διαφορών. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 156800-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

54. Έγκριση για την επιστροφή του ποσού των 2.305,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 46 για το έτος 2013 και 2014 δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08029797 στην υπόχρεο εταιρεία «ΑΦΟΙ ΧΕΙΜΩΝΑ Ο.Ε.» (Σχετική η υπ’ αριθ. 539/2016 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής- Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 162366- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

55. Έγκριση για την επιστροφή του ποσού των 2.291,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΠΑΡΑΣΧΟΥ Α. 46 για το έτος 2013 και 2014 δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 00797658 στην υπόχρεο εταιρεία «Θ. ΧΕΙΜΩΝΑ& ΣΙΑ Ε.Ε.» (Σχετική η υπ’ αριθ. 538/2016 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 162354-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

56. Έγκριση για την επιστροφή του ποσού των 2.364,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΘΗΡΑΣ 20 για το έτος 2013 και 2014 δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της 8 παροχής 01153906 στην υπόχρεο εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Σχετική η υπ’ αριθ. 540/2016 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 162389-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

57. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 100,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΑΓΓΡΟΝ ΠΡΙΦΤΗ (AGRON PRIFTI) ΤΟΥ ΚΟΖΜΑ (ΚΟΖΜΑ) από παράβολα για κτήση Ιθαγένειας (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 162082-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

58. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 40,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΤΣΑΠΑΡΑ από πρόστιμο παράνομης στάθμευσης. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 161959-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

59. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κας ΤΡΑΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΘΩΜΑ από δημοτικό τέλος 2% και 0,5%. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 160166-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

60. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που βεβαιώθηκαν σε βάρος της εταιρείας «ΑΝΑΣΤ. ΤΖΙΒΟΥΖΙΔΗΣ ΕΠΕ» από δημοτικό τέλος 2% και 0,5%. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164956-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

61. Έγκριση για την διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 367/2014/2015 ποσού 21,32 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΠΑΠΑΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ από ΤΑΠ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164868- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

62. Έγκριση για την διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 305/2014/2015 ποσού 7,01 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ ΙΩΑΝΝΗ από ΤΑΠ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 160175-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

63. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών από μισθώματα που βεβαιώθηκαν και δεν οφείλονταν σε βάρος της κας ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ για το υπ΄αριθμ. 144 περίπτερο επί της Λ. Βασ. Σοφίας 93Α (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 159491-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

64. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 571/2009/2010 ποσού 300 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωσή της στον πραγματικό υπόχρεο(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 160178-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

65. Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας κατασκευής επί της Πλατείας Αμερικής 5 με κατασκευή τμήματος φέροντος οργανισμού κτιρίου μέχρι τη στάθμη δαπέδου ισογείου»(Δ/νση Κτιριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164508-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

66. Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Σεράφειο Κολυμβητήριο – Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο»(Δ/νση Κτιριακών Έργων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

67. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με ανοικτή διαδικασία και διενέργεια της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του έργου «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών και Δημοσυντήρητων κτιρίων» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ,00 € με ΦΠΑ και αναθεώρηση (Δ/νση Κτιριακών Έργων) (Σχετ. έγγραφο16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

68. Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια – Συναρμολόγηση – Τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών τύπου DEXION» συνολικού προϋπολογισμού 14.592,11€ με ΦΠΑ (Δ/νση Κτιριακών Έργων) (Σχετ. έγγραφο17) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

69. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων του Δ.Α. έτους 2009» (Δ/νση Κτιριακών Έργων) (Σχετ. έγγραφο 21) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

70. Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των συγκροτημάτων 50ου Γυμνασίου – Λυκείου της 4 ης Δημοτικής Κοινότητας και 105ου – 166ου Δημοτικών Σχολείων και 25ου – 138ου Νηπιαγωγείων της 7ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων ΕΣΠΑ MIS 464641»(Δ/νση Σχολικών Κτιρίων) (Σχετ. έγγραφο 20) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

71. Έγκριση α) για την είσοδο – έξοδο στο υπό ίδρυση στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων επί της οδού Στρατιωτικού Συνδέσμου αρ 14 και β) για τη χορήγηση άδειας για τις εργασίες ανακατασκευής πεζοδρομίων. (Σχετική η υπ` αριθμ. 85/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητα Ζωής – Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετικό έγγραφο 26) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

72. Έγκριση α) για την είσοδο – έξοδο στο υπό λειτουργία συνεργείο αυτοκινήτων επί της οδού Πασίωνος 13 και β) για τη χορήγηση άδειας διαμόρφωσης κοινοχρήστου χώρου (υποβιβασμό κρασπέδου). (Σχετική η υπ` αριθμ. 84/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητα Ζωής – Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετικό έγγραφο 27) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

73. Έγκριση για τη μη τοποθέτηση αναμνηστικής στήλης της Βαρβακείου Σχολής στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Κτιρίου στάθμευσης και καταστημάτων επί της οδού Αθηνάς (Σχετική η υπ` αριθμ. 82/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητα Ζωής – Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετικό έγγραφο 28) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

74. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Χρωματισμοί – Μικροεπισκευές Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Αθηναίων στη 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα , έτους 2014» (Δ/νση Σχολικών Κτιρίων) (Σχετ. έγγραφο18) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

75. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού της πόλης 2011-2012» (Δ/νση Ηλεκτρολογικού) (Σχετ. έγγραφο19) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

76. Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών οδοστρωμάτων στην 1η Δημοτική Κοινότητα» κατά 216 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 12-5-2016 έως 13-12- 2016 (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 163432-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

77. Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση και Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα στο 2ο και 7ο Δημοτικά Διαμερίσματα 2010» κατά 90 ημέρες, ήτοι από 05-06-2016 έως 05- 09-2016 (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. έγγραφο 24) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

78. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παλαιών και κατασκευή νέων πεζοδρόμων σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα 2010» (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164322-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

79. Έγκριση για τη μη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο αδιέξοδο τμήμα της οδού Σχολείου ΟΤ 91 περ. 60 1η ΔΚ ως προς τα α. κατάργηση του προκηπίου (πρασιά) και β. μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής (κόκκινη) και σύμπτωσή της με την ρυμοτομική γραμμή (πράσινη) όπως ισχύει στο υπόλοιπο ΟΤ91 περ. 60 (Σχετική είναι η υπ’ αριθ. 64/2016 κατά πλειοψηφία Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153916-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

80. Έγκριση για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος της μετατροπής του με στοιχεία 23/334 τάφου τριετούς χρήσεως του Γ` Κοιμητηρίου στον οποίο είναι ενταφιασμένος ο ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ σε οικογενειακό και αγοράς του από την οικογένειά του. (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 159160-16)ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

81. Έγκριση για την παραμονή ατελώς των οστών του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ στην με αρ. Μ992 μαρμάρινη οστεοθήκη του Γ` Κοιμητηρίου Αθηνών(Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 165548-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

82. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη οφειλών και την πενταετή δωρεάν παραμονή των οστών του ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ στην με αρ. Μ2114 μαρμάρινη οστεοθήκη του Γ` Κοιμητηρίου Αθηνών (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164681-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

83. Έγκριση για τη διαγραφή ή μη οφειλών των οστεοθηκών του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΙΑ και την μεταφορά τους από το οστεοφυλάκιο του Γ` Κοιμητηρίου Αθηνών στην Κοινότητα Πλατυστόμου Δήμου Μακρακώμης Νομού Φθιώτιδας (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 164672-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 158101                                                                                                    Αθήνα, 20 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣ:

Δήμαρχο Αθηναίων

Δημοτικούς Συμβούλους

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (12 η Συνεδρίαση) στις 26 Μαΐου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση για συμπληρωματικές ρυθμίσεις στις οδούς Χαβρίου και Λεωχάρους σε εφαρμογή του υπ’ αριθ. πρωτ. 94744/51017/05-02-2016 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για επανεξέταση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που περιλαμβάνεται στην υπ’ αριθ. 1468/2015 Α.Δ.Σ. (Σχετική είναι η υπ’ αριθ. 68/2016 κατά πλειοψηφία Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140623-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

2. Έγκριση για τον καθορισμό της οδού Βαρδουνιώτη ως οδού προτεραιότητας έναντι της οδού Φιλίππου Πλυτά (Σχετική είναι η υπ’ αριθ. 67/2016 ομόφωνη Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140616-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

3. Έγκριση για την άρση της εκ περιτροπής στάθμευσης στην οδό Μπόχαλη 1- 13 και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης στην πλευρά των μονών αριθμών της οδού Μπόχαλη (Σχετική είναι η υπ’ αριθ. 66/2016 κατά πλειοψηφία Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140604-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

4. Έγκριση για Α. δημιουργία διαβάσεων πεζών στη συμβολή των οδών Ευρυδάμαντος και Λεοντίου ως εξής: μία διάβαση πεζών επί της οδού Ευρυδάμαντος στη συμβολή της με την οδό Λεοντίου και δύο διαβάσεις πεζών επί της οδού Λεοντίου σε επαφή με την οδό Ευρυδάμαντος και Β. τη μείωση του ορίου ταχύτητας στο τμήμα της οδού Ευρυδάμαντος μεταξύ των οδών Γαλαξία και Λεοντίου από 40χλμ /ώρα σε 30χλμ/ώρα (Σχετική είναι η υπ’ αριθ. 65/2016 ομόφωνη Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140610-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

5. Έγκριση για την τροποποίηση των υπ` αριθμ. 1638/14 και 1522/15 ΑΔΣ ως προς την ακύρωση παραχώρησης του με ΔΑ 2041 και με αρ. κυκλ ΚΗΙ 4381και την αντικατάσταση αυτού με το απορριμματοφόρο ΔΑ 1387 και αρ. κυκλ. ΚΗΙ 1933 στο Δήμο Κυθήρων για το ίδιο χρονικό διάστημα (31-08-2019) (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 141206-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

6. Έγκριση για τη σύνταξη συμβολαίου περί προσκύρωσης δημοτικής έκτασης δέκα τριών και πενήντα ενός τετραγωνικών μέτρων (13,51 τ.μ.) επί των οδών Διστόμου και Δράμας (4η Δημοτική Κοινότητα) σύμφωνα με την 7/2011 πράξη προσκύρωσης στην ιδιοκτησία των Γεωργίου & Ιωάννου Καρύδη, με συμβιβαστικό διακανονισμό. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 86755- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

7. Έγκριση για Α. τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη στη Χίο από 10-06-16 έως και 12-06-16 προκειμένου να παραστεί στα εγκαίνια του Μουσείου Μαστίχας Χίου και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

8. Έγκριση για Α. τη μετάβαση στην πόλη Σενζέν (Shenzhen) της Κίνας από 15-06-16 έως 19-06-16 ενός (1) αιρετού και ενός (1) ακόμα εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να συμμετάσχουν στο 4ο Διεθνές Φόρουμ της Σενζέν για Πόλεις με Χαμηλές Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (4th Shenzhen International Low Carbon City Forum) και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 17) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

9. Έγκριση για Α. τη μετάβαση στην Νέα Υόρκη από τις 13 έως και τις 17 Ιουνίου 2016 του Δημάρχου Αθηναίων κ. Γιώργου Καμίνη και ενός (1) ακόμα εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να συναντηθούν με τους εκπροσώπους του Οργανισμού Bloomberg Philanthropies και να συζητήσουν για την πρόοδο των προγραμμάτων που εφαρμόζει η Αθήνα και χρηματοδοτούνται από τον ως άνω Οργανισμό και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

10. Έγκριση για την ανάκληση της υπ` αριθμ. 1001/09-05-16 ΑΔΣ που αφορά μετάβαση στην Κωνσταντινούπολη από τις 21 έως και τις 25 Μαΐου 2016 ενός (1) αιρετού και ενός (1) ακόμα εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων και ακύρωση των σχετικών δεσμεύσεων πίστωσης συνολικού ποσού 2.500,00€, διότι το εν λόγω ταξίδι δεν θα πραγματοποιηθεί (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

11. Έγκριση για την ανάκληση της υπ` αριθμ. 1005/09-05-16 ΑΔΣ που αφορά Α. τη μετάβαση στο Μόναχο από τις 30 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου 2016 του Αντιδημάρχου Διαχείρισης Απορριμμάτων κ. Ανδρέα Βαρελά και του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Γεωργίου Μπρούλια, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 19η Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας της πόλης (IFAT 2016) και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης, διότι το εν λόγω ταξίδι δεν θα πραγματοποιηθεί (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 14) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

12. Έγκριση για την ανατροπή της υπ` αριθμ. της υπ’ αριθμ. Π00019/ΕΑΔ19 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 15/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στο Άμστερνταμ από τις 28 έως και τις 30 Ιανουαρίου 2016 του κ. Στυλιανού Διακουλάκη, Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αθηναίων”.(Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

13. Έγκριση για την ανατροπή της υπ’ αριθμ. Π00086/ΕΑΔ341 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στην 121/16 ΑΔΣ σχετικά με στη μετάβαση της Αντιδημάρχου Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης, κας Αμαλίας Ζέπου, στο Άμστερνταμ από τις 4 έως και τις 6 Φεβρουαρίου 2016”.”.(Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

14. Έγκριση για την ανατροπή των υπ’ αριθμ. Π00417/ΕΑΔ644 και Π00419/ΕΑΔ642 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 528/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη και της κας Ροδαμάνθης Πέτσα, συνεργάτιδος - γραμματέως του Δημάρχου Αθηναίων, στη Βαρκελώνη από τις 15 έως και τις 17 Μαρτίου 2016”. (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

15. Έγκριση για την ανατροπή της υπ’ αριθμ. Π00246/ΕΑΔ558 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 205/16 σχετικά με μετάβαση της κας Ελένης (Λενιώς) Μυριβήλη, Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου Αστικής Βιωσιμότητας, στη Βοστώνη από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 5 Μαρτίου 2016” (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 7) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

16. Έγκριση για την ανατροπή της υπ’ αριθμ. Π00317/ΕΑΔ585 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 375/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση στις Βρυξέλλες από τις 9 έως και τις 11 Μαρτίου 2016 του κ. Στυλιανού Διακουλάκη, Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αθηναίων και της κας Μαρίας Λογοθέτη, Διευθύντριας του Γραφείου Δημάρχου” (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

17. Έγκριση για την ανατροπή της υπ’ αριθμ. Π00245/ΕΑΔ536 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 204/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, στη Θεσσαλονίκη στις 19 έως 20 Φεβρουαρίου 2016 (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

18. Έγκριση για την ανατροπή της υπ’ αριθμ. Π00087/ΕΑΔ340 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορά στη 122/16 σχετικά με μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ανδρέα Γεννηματά στο Τορίνο από τις 11 έως και τις 4 13 Φεβρουαρίου 2016” (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

19. Έγκριση για την ανατροπή των υπ’ αριθμ. Π00315/ΕΑΔ594 και Π00316/ΕΑΔ593 Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης που αφορούν στη 378/16 ΑΔΣ σχετικά με μετάβαση τριών (3) εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων στη Νάντη της Γαλλίας από τις 15 έως και τις 19 Μαρτίου 2016” (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 11) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

20. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια αναλωσίμων υλικών (μελάνια-toner κ.λπ.) εκτυπωτών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κ.λπ. για τις ανάγκες της Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής για δύο (2) έτη (Δ/νση Αποκέντρωσης και Διοίκησης) (Σχετικό έγγραφο 13) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

21. Έγκριση για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας ιατρικών μηχανημάτων συνολικού προϋπολογισμού 55.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετικό έγγραφο 18) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

22. Έγκριση για την Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Αθηναίων (Σχετική η υπ’ αριθμ 531/16 κατά πλειοψηφία Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 12) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

23. Ορισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 α) τριών (3) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και β) του Προέδρου με τον αναπληρωτή του μεταξύ των τακτικών μελών (Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού) (Σχετικό έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

24. Έγκριση της Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2016 του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) (Σχετική η υπ’ αριθ. 198/2016 κατά πλειοψηφία Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου) (ΟΠΑΝΔΑ) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 144846-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ

25. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εργασία συντήρησης, επισκευής και τροποποίησης λειτουργίας των απορριμματοκιβωτίων προσωρινής αποθήκευσης (press containers) της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού η οποία θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 144699-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

26. Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για ελαιολιπαντικά οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών ήτοι 2016, 2017 και 2018 προϋπολογισμού 148.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και η οποία θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 141199-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

 27. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη συντήρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού και η οποία θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετικό έγγραφο 15) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

28. Έγκριση διενέργειας ανοικτού μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για ελαστικά της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 178.560,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και η οποία θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 141192-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ

29. Έγκριση διενέργειας ανοικτής δημοπρασίας για την ανάθεση της σύνταξης «Διαχειριστικών μελετών για πάρκα και άλση», συνολικού ποσού 160.000,00 € η οποία θα διενεργηθεί από την Οικονομική Επιτροπή (Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140377-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

30. Έγκριση για την κοπή δένδρου (βρουσονέτια) στη Λ. Αλεξάνδρας αρ. 215 λόγω κλίσης προς αποφυγή ατυχημάτων και αντικατάστασή του με νέο ως οικολογικό αντιστάθμισμα (Σχετική είναι η υπ’ αριθ. 71/2016 ομόφωνη Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153823-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

31. Έγκριση για τη μη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο αδιέξοδο τμήμα της οδού Σχολείου ΟΤ 91 περ. 60 1η ΔΚ ως προς τα α. κατάργηση του προκηπίου (πρασιά) και β. μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής (κόκκινη) και σύμπτωσή της με την ρυμοτομική γραμμή (πράσινη) όπως ισχύει στο υπόλοιπο ΟΤ91 περ. 60 (Σχετική είναι η υπ’ αριθ. 64/2016 κατά πλειοψηφία Πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 153916-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε. ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ

32. Έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας της Δημοτικής Συμβούλου κας Ουρανίας Μιχαλολιάκου από τη 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09-05-16 («Ελληνική Αυγή για την Αθήνα») (Σχετ. Γεν. Πρωτ.147110 -16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

33. Έγκριση για τη δικαιολόγηση απουσίας του Δημοτικού Συμβούλου κου Χρήστου Γούδη από τη 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 09- 05-16 («Ελληνική Αυγή για την Αθήνα») (Σχετ. Γεν. Πρωτ.147109 -16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

34. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ 17/16 ΑΔΣ που αφορά «ορισμό δέκα (10) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για τη συγκρότηση των Επιτροπών Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου για το έτος 2016» ως προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Καφετζόπουλου (Σχετ. Γεν. Πρωτ.140880 -16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

35. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οικοδομικές επισκευές ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων κυρίως στο 6ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά Διαμερίσματα 2009» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 141441-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

36. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Χρωματισμοί - μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων κυρίως στο 7ο Διαμέρισμα καθώς και στα λοιπά Διαμερίσματα 2009» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 141434-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

37. Έγκριση για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων και στηθαίων ασφαλείας σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα» κατά 200 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 07-09- 2016 (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 142004-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

38. Έγκριση Α. του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση πεζοδρόμων , πεζοδρομίων και οδικού δικτύου στην περιοχή της Πλάκας» και Β. της χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατά ένα (1) έτος ήτοι από 01-01-2016 έως 30-12-2016 (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 142009-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

39. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα αναβάθμισης πλατειών σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα» (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 141285-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

40. Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Βιοκλιματικού Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Θερμοπυλών και Λεωνίδου Κεραμεικός (3η Δ.Κ.)» (Δ/νση Κτιριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 141742-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

41. Έγκριση για την παράταση ταφής της ΑΛΙΚΗΣ ΑΝΝΙΝΟΥ στον υπό στοιχεία 11Α /Κ/99 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου για ένα (1) έτος έως 16- 05-17 με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139753-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

42. Έγκριση για την εξόφληση ή μη του οικογενειακού τάφου με στοιχεία 7/831 ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ του Α` Κοιμητηρίου. (Σχετική η υπ` αριθμ. 7/16 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Κοιμητηρίων που εισηγείται τη μη εξόφληση διότι τα οφειλόμενα τέλη εκκρεμούν από το 1981 οπότε ο τάφος έχει περιέλθει στον Δήμο) (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 59786-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

43. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωματικούς αυτών για τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής για την εκτίμηση, εκποίηση και καταστροφή υλικών της αποθήκης υλικών μηχανολογικού οχημάτων στη Ζωφριά του τμήματος Αποθηκών Υλικών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών (Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 131072-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

44. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής εκκαθάρισης του αρχείου του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών (Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 147340- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 45. Ορισμός τριών Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αρχείου της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών για το έτος 2009 και τριών Δημοτικών Συμβούλων για το έτος 2010 (Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 107521-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)

46. Έγκριση της παράτασης ως προς το χρόνο ισχύος της με Α.Π. 707/03.01.2012 τροποποιημένης σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων, με την προμηθεύτρια εταιρεία “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.”, για ένα δίμηνο, ήτοι μέχρι 31.07.2016, με τους ίδιους ακριβώς όρους και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στην προμηθεύτρια εταιρεία “ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε.” ούτε θα ξεπεραστεί ο προϋπολογισμός της σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός του Δήμου με υγρά καύσιμα (Σχετική είναι η υπ’ αριθ. 534/2016 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών) (Σχετ. έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

47. Έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2946/01, στην εταιρεία ΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. &Μ. ΟΕ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη σε ειδική κατασκευή στο πεζοδρόμιο επί της συμβολής των οδών Μουσών 1 και Περ. Σταύρου 15 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138034-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

48. Έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2946/01, στον ΣΙΒΑΣΛΙΟΓΛΟΥ ΣΙΜΠΙΛ για την επιγραφή μίας όψης που ήταν τοποθετημένη διαγώνια ως προς τον άξονα της οδού Φιλολάου 87 και πάνω στη στέγη του κτιρίου. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138030-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

49. Έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2946/2001, στην εταιρεία ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη στην πρασιά της οδού Μουσών 5 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138019-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

50. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΝΙΚΟ – ΛΟΥΚΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ για τις διαφημιστικές επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Πλάτωνος 126 έναντι και Αλεξανδρείας 74 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139346-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

51. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία JONNY`S HAIR STUDIO ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ για τις διαφημιστικές επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πέτρας 57. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139344-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

52. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία A. KOLA & ΣΙΑ ΟΕ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερατοσθένους 16 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139340-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 53. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα IRIMIA BIANCA OTILIA για την επιγραφή διπλής όψης που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χίου 41 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138560-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

54. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΥΛΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 35 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138582-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

55. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΟΜΠΡΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Φιλολάου 41-43 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138631-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

56. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία BIO LASER ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Καυταντζόγλου 35 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138611-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

57. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ Γ. ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ για την διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λομβάρδου 103(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138688-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

58. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κο ΜΑΡΤΙΝΗ ΦΩΤΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λιοσίων 57 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138705- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

59. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα ΤΣΕΤΣΑ Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στα κιγκλιδώματα βεράντας του 2ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Στρατ. Καλλάρη 18 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138486-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

60. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κο ΝΤΡΕΟΥ ΣΩΚ. ΝΙΚΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αριστοτέλους 42 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139335-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

61. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κο BHUIYAN MD ALI AZAM του MOSTAFA για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 171 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139351-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

62. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΠΑΝΕΤΑΣ ΑΝΔΡ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για την επιγραφή διπλής όψεως που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λαρίσης 13-15 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138028-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 63. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα ΚΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη έξω από το μπαλκόνι κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Ισμήνης 55 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139353-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

64. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κο ΡΟΓΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ για την διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ισμήνης 25Β (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139350-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

65. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κο ΝΤΑΛΛΑ ΧΑΡΙΛΑΚΗ του ΒΑΓΓΕΛΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σπ. Μερκούρη 76 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139348-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

66. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία CITIBANK για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ευτυχίδου 38 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139336-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

67. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Αχαρνών 381 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140194-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

68. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κο PAP ZOYTAN του GEZA για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αριστοτέλους 83 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139338-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

69. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα ΝΤΟΥΧΑΝΙΑΡΗ ΜΑΛΑΜΑΤΙΑ για την επιγραφή διπλής όψης που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Β. Ουγκώ 2-4 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139337-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

70. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα ΓΚΟΡΟΥ ΘΕΚΛΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Στρ. Καλλάρη 11 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137907-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

71. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κο ΤΣΙΟΚΑ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟ για τις τρεις επιγραφές διπλής όψης που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πρόκλου 13 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139352-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 72. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΒΕΡΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ για τις δύο επιγραφές, μία τοποθετημένη στα κιγκλιδώματα του 1ου ορόφου και μία διπλής όψεως που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Β. Ουγκώ 32 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138716-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

73. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΠΡΙΤΣΙΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χίου 21 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139333-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

74. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα ΛΙΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ για την επιγραφή διπλής όψεως που ήταν τοποθετημένη κάθετα στα κιγκλιδώματα του 1ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Λαρίσης 4 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139327-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

75. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Αχαρνών 320 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139326-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

76. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα ΧΟΝΔΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στο κτίριο της οδού Σεβαστουπόλεως 32 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139325-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

77. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λιοσίων 261 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139324-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

78. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014,, στην επιχείρηση ΜΠΕΞΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα ως προς την πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Δράμας 32-34 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139323-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

79. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία TECNOPNEUMATIC A.E. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της Ιερά Οδού 97 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139322-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

80. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΣΥΡΟ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χαλεπά 72 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139320-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

81. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΜΑΝΑΣΟΒΙΤΣ ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΗ για τη διαφημιστική επιγραφή διπλής όψης που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ιπποδάμου 17 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137950-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

82. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014,, στην κα. ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 23 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137951-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

83. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 7 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137952-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

84. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 5 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137953-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

85. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην ALPHA BANK για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σπ. Μερκούρη 72 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137955- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

86. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΠΑΝΤΑΚΗΣ Π. Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 32 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137956-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

87. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ για τις τέσσερις (4) διαφημιστικές επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λιοσίων 199 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137957-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

88. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αχαρνών 333 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137959-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

89. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΜΠΑΡΛΟ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την επιγραφή, δυο όψεων, που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερατοσθένους 7 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139331-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

90. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΣΑΡΑΚΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερατοσθένους 15 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137963- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

91. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. BANUSHI GENTJAN για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερατοσθένους 22 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137968- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

92. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σπ. Μερκούρη 38 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138859-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

93. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα. ΖΙΟΥ ΚΟΛΕΤΣΗ ΜΑΡΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αχαρνών 153 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138870- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

94. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. NASIR SOHAIL για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ευφράνορος 35 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138876-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

95. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία Α. ΠΕΦΑΝΗ – Δ. ΚΟΥΝΑΔΗ Ο.Ε. για την επιγραφή διπλής όψεως που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αρχιμήδους 15 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138921-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

96. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΝΙΩΡΑ Π. ΑΓΓΕΛΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ευφράνορος 8 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138910-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

97. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία JAROSLAW FEL. CHUCHRAK – «IVO CAFÉ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» για τις δυο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στα υποστυλώματα του κτιρίου της οδού Λιοσίων 64 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138942-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

98. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ Γ. ΙΩΑΝΝΗ για τις δυο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη καταστήματος επί της οδού Λιοσίων 40 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139342-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

99. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΑΔΑΜ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ για τις δυο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη κτιρίου επί της οδού Καυταντζόγλου 27 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139332-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

100. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗ Ι. ΣΩΤΗΡΗ για τις δυο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χαλεπά 76 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138894-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

101. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΣΙΑΦΗΣ Α. – ΚΑΛΟΠΛΑΣΙΟΣ Α. Ο.Ε. για τις δυο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 24 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138553-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

102. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΜΩΡΣΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για τις δυο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 27 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139334-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

103. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.800,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014,, στην εταιρεία ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. για τις τρεις (3) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 7-9 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139329-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

104. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.800,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ Α. ΜΑΡΙΑΝΝΑ για τις τρεις (3) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 39 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137954-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

105. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία DREAM DANCE για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη εξωτερικά των κιγκλιδωμάτων του εξώστη του πρώτου ορόφου επί της οδού Φιλολάου 180 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138932-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

106. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΚΕΪΣΟΓΛΟΥ Α. – ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Ζ. Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη πάνω στα υποστυλώματα έμπροσθεν του καταστήματος στο κτίριο επί της οδού Λένορμαν 132 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138927-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

107. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΞΗΡΟΚΩΣΤΑ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πλάτωνος 67 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138874-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

108. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα. VASILIQI BABAMETO για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Λιοσίων 47 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138856-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 109. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. DEMNERI LUL XHILJONA για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αχαρνών 286 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138794-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

110. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 37 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138545-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

111. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΚΟΥΤΡΑ ΘΩΜΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αχαρνών 186 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138355- 16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

112. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΖΑΦΕΙΡΑΤΗ για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Ρόδου 115 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138776-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

113. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα. ΧΑΡΑΚΙΔΑ Ι. ΒΑΣΙΛΙΚΗ για τις δυο (2) διαφημιστικές επιγραφές δυο όψεων που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Πλάτωνος 17 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138836-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

114. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. PANAS VOLODYMYR YAROSLAV για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Μηθύμνης 37 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138841-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

115. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του υποκαταστήματος της τράπεζας επί της οδού Στρ. Καλλάρη 40 & Πρετεντέρη (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138814-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

116. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΚΗΑΝ MD DELWAR για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Μάρνη 39 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138823-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

117. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΒΑΖΑΑR Α.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 144 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138840-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 118. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία Γ. ΙΓΓΛΕΣΗΣ – Γ. ΔΡΟΓΟΥΔΗΣ Ο.Ε. για την επιγραφή διπλής όψεως που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Βαθυκλέους 8 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138644-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

119. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΑΘ. ΠΑΝΑΓΙΟΥΛΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πλάτωνος 51-53 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138663-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

120. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία MODERN GA O.E. για τις τέσσερις (4) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος στη συμβολή των οδών Πέτρας 35 & Άργους 26 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138745-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

121. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΕΤΑΞΙΑ για την επιγραφή, δυο όψεων, που ήταν τοποθετημένη κάθετα ως προς την πρόσοψη του κτιρίου της οδού Αρχιμήδους 22 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137965-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

122. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία Κ. ΤΣΙΟΥΡΗΣ & Β. ΑΝΘΗΣ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 211 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137960-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

123. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στον κ. ΠΕΡΠΙΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Βορ. Ηπείρου 105 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137973-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

124. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα. ΒΛΑΣΙΔΟΥ Δ. ΜΑΡΙΑ για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ρουμπέση 46 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137974-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

125. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην κα. ΚΑΜΠΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ρουμπέση 27 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137976-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

126. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην επιχείρηση ΔΩΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη πολυκατοικίας επί της οδού Καυταντζόγλου 18 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137982-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 127. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟ ΒΑΝΚ S.A. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αγίου Μελετίου 196-198 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138010-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

128. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00€, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4257/2014, στην εταιρεία PRICE COM M. EΠE για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αριστοτέλους 133 (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137908-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

129. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 137,84 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κο ΚΟΥΤΣΟΥΚΟ ΜΙΧΑΗΛ του ΛΕΩΝΙΔΑ από ΤΑΠ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138467-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

130. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 63,34 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ από ΤΑΠ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138962-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

131. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 80,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΠΑΡΛΙΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από παράνομη στάθμευση (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 147341-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

132. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1349/11/12 ποσού 500,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωσή της στον πραγματικό υπόχρεο. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140184-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

133. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 402/2014/2015 ποσού 28,97 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κ. ΔΡΑΓΩΝΑ ΔΑΦΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ από ΤΑΠ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138039-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

134. Έγκριση για τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1956/2015/2015 ποσού 17,20 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κ. ΚΑΤΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ από ΤΑΠ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140212-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

135. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ από δημοτικό τέλος 0,5%. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140223-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

136. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΚΑΛΑΪΤΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από ΤΑΠ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140209-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

137. Έγκριση για τη διαγραφή διαφόρων εγγραφών που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ από ΤΑΠ και την επαναβεβαίωσή του στο νέο ιδιοκτήτη (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140215-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

138. Έγκριση για την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 2175/2015/2015 που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΧΡΗΣΤΟΥ από τέλη καθαριότητας και φωτισμού(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138044-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

139. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1236/11/12 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, από παράβαση κανονισμού καθαριότητας, λόγω θανάτου(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 140202-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝ. ΠΡΩΤ.: 158084                                                                                               Αθήνα, 20 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αθηναίων

Δημοτικούς Συμβούλους

Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 σε Ειδική Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 1. Εκλογή Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών της μειοψηφίας 2. Εκλογή Αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών της μειοψηφίας

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
                                                                                                                                                                                       ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 139284
                                                                                                                                                                                       Αθήνα, 5 Μαΐου 2016
                                                                                                                                                             ΠΡΟΣ:
                                                                                                                                                            Δήμαρχο Αθηναίων
                                                                                                                                                            Δημοτικούς Συμβούλους
                                                                                                                                                            Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
 
                  Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (10η Συνεδρίαση) στις 9 Μαΐου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:
 
                                                                       ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση για τη δωρεάν χορήγηση ή μη καλλωπιστικών θάμνων στο «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της Πανελλαδικής Ένωσης για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) και στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ατόμων με αναπηρία «Το Εργαστήρι» (Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 123297-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2. Έγκριση για τη δωρεάν χορήγηση ή μη καλλωπιστικών θάμνων στο Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο (Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 123292-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
3. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 530/16 ΑΔΣ που αφορά στην έγκριση λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα Αττικής το καλοκαίρι του 2016, με την αντικατάσταση του υπάρχοντος κειμένου στην ενότητα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ» (Σχετική η υπ` αριθμ. 74/16 κατά πλειοψηφία πράξη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)(Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητας Ζωής – Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΜΟΝΤΙΑΝΟ (Σχετικό έγγραφο 1)ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
4. Έγκριση για Α. την υπογραφή σύμβασης απευθείας ανάθεσης για την εκπόνηση και υλοποίηση προγράμματος δραστηριοτήτων και προγράμματος εκπαίδευσης στελεχών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (ΠΕΚΔΑ) μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ποσού 42.750 € πλέον ΦΠΑ Β. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και Γ. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας) (Σχετικό έγγραφο 2)ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
 
5. Έγκριση για την πρόσληψη 130 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Εξοχών του έτους 2016 (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 139041-16) (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
6. Έγκριση για Α. τη σύμβαση απευθείας ανάθεσης για την εκπαίδευση 500 υπαλλήλων του Δήμου σε θέματα ψηφιακής υπογραφής και χειρισμού ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δ.Α. Α.Ε. Ο.Τ.Α. ποσού 55.350,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Β. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αθηναίων για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και Γ. τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετικό έγγραφο 3)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
7. Επαναφορά του θέματος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Γνωμοδότησης επί της Αποζημίωσης του Παραχωρησιούχου του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση και παραχώρηση της εκμετάλλευσης δύο (2) υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων καθώς και πλήρης διαμόρφωση της ισογείου επιφάνειας των, στο Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα : α) Ψηλορείτη και Δηληγιάννη (πρώην κινηματογράφος Αλκαζάρ) β) Κύπρου και Πατησίων (Σχετικό έγγραφο 4)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
8. Συζήτηση επί του αιτήματος κατοίκων και του Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου Ζακάκη που αφορά στην επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και τον Δήμο Αθηναίων σχετικά με τη χρήση του Άλσους Προμπονά, σύμφωνα με το άρθρο 215 παρ. 3 του Ν. 3463/06 (Σχετ. Γεν Πρωτ. 132283-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ν. ΠΑΠΑΧΕΛΑ
 
9. Ενημέρωση του Σώματος για το Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και Δήμου Αιγάλεω, για την από κοινού αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας τους στην περιοχή του «Ελαιώνα» (Σχετικό έγγραφο 5)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ
 
10. Έγκριση του από 18/3/2016 Πρακτικού Αξιολόγησης οχημάτων προκειμένου να προχωρήσει η διαγραφή τους από το μητρώο οχημάτων του Δήμου και να υλοποιηθεί η εκποίησή τους μέσω του ΟΔΔΥ προς όφελος του Δήμου (Δ/νση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126926-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Α. ΒΑΡΕΛΑΣ
 
11. Έγκριση της εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α` Τριμήνου 2016 του Δήμου Αθηναίων (Σχετική η υπ αριθμ. 475/16 κατά πλειοψηφία πράξη της Οικονομικής Επιτροπής)(Τμήμα Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής – Ποιότητας Ζωής – Δ/νση οικονομικών) (Σχετικό έγγραφο 6)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
12. Έγκριση Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αθηναίων 2016.(Εκτελεστική Επιτροπή) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
13. Έγκριση του 4ου πρακτικού κλήρωσης για τη χορήγηση αδειών συμμετοχής στην Κυριακάτικη Αγορά στο Μοναστηράκι (Δ/νση Εμπορίου και Ανάπτυξης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 128174-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Π. ΓΚΟΥΜΑ
 
14. Έγκριση για Α. τη βεβαίωση ή μη των εκθέσεων ελέγχου που συντάχθηκαν κατά το έτος 2015 προ της εφαρμογής της υπ` αριθμ. 1391/2013 ΑΔΣ και μόνο για όσες επιχειρήσεις υπέβαλαν εμπρόθεσμα το σχετικό αίτημα , ήτοι κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2014 και Β. τη διαγραφή των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ 22/15/16, 23/15/16 και 24/15/16 και την επαναβεβαίωση τελών και προστίμων εις βάρος των καταστημάτων LOWCAL ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΚΕΜΠΑΠΤΖΙΔΙΚΟΝ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ για την αυθαίρετη κατάληψη που πραγματοποίησαν πέραν του νομίμως παραχωρούμενου χώρου, δηλαδή καθ` υπέρβασιν της χορηγηθείσας άδειας (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετικό έγγραφο 7)ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
15. Έγκριση για: α) την ανάθεση ή μη στην «ΕΑΣΥ ΑΑΕ-ΟΤΑ» της έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αστικής ευθύνης ποσού 8.900€ β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και γ)την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση σχετικής πίστωσης(Δ/νση Πρασίνου και Περιβάλλοντος) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125771-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
16. Έγκριση για τη σύνταξη συμβολαίου περί προσκύρωσης δημοτικής έκτασης έξι και είκοσι επτά τετραγωνικών μέτρων (6,27 τ.μ.) επί της οδού Σχολείου στην περιοχή της Πλάκας, σύμφωνα με την 1/2014 πράξη προσκύρωσης στην ιδιοκτησία της κας Μαριέττας Ευσταθίου, με συμβιβαστικό διακανονισμό. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 110179-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ)
17. Έγκριση α. για την παραχώρηση ή μη της χρήσης του θερινού Δημοτικού Κινηματογράφου «ΣΤΕΛΛΑ» από 23/05/16 έως 06/06/16 στον Οργανισμό «ΝΕΟΝ» και β. του σχεδίου του σχετικού συμφωνητικού παραχώρησης και της εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή του.(Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 137818-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
18. Έγκριση για Α. τη μετάβαση στο Άμστερνταμ από τις 26 έως και τις 31 Μαΐου 2016, της κας Αμαλίας Ζέπου, Αντιδημάρχου Κοινωνίας των Πολιτών και Δημοτικής Αποκέντρωσης και από τις 27 έως και τις 30 Μαΐου 2016 δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής “City Makers Summit” που θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως και τις 30 Μαΐου 2016, υπό τον συντονισμό της ανοικτής Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας “Νέα Ευρώπη – Πόλεις σε Μεταβατικό Στάδιο” ,New Europe – Cities in Transition, με κάλυψη από τους διοργανωτές και την πλατφόρμα “ΣυνΑθηνά” των εξόδων των αεροπορικών εισιτηρίων και της διαμονής και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίες και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 13) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
19. Έγκριση για Α. τη μετάβαση στις Βρυξέλλες, από τις 15 έως και τις 17 Ιουνίου 2016, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κας Μαρίας Στρατηγάκη, προκειμένου να συμμετάσχει, ως ομιλήτρια, στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα: “Οι επιχειρήσεις για την Κοινωνική Αλλαγή – Σταματώντας την Έμφυλη Βία” (Companies for Social Change – Stopping Gender-based Violence) και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίες και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 12) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
20. Έγκριση για Α. τη μετάβαση στην Κωνσταντινούπολη από τις 21 έως και τις 25 Μαΐου 2016 ενός (1) αιρετού και ενός (1) ακόμα εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο Κορυφής (World Humanitarian Summit), με κάλυψη από τους διοργανωτές των εξόδων διαμονής και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίες και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 11) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
21. Έγκριση για Α. τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στο ευρωπαϊκό project “The Making of Citizenship” που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα “Europe for Citizens” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Β. τη μετάβαση στο Παρίσι, από τις 19 έως και τις 20 Μαΐου 2016, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας κας Μαρίας Στρατηγάκη, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο του ευρωπαϊκού project “The Making of Citizenship” και Γ. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίες και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
22. Έγκριση για Α. τη μετάβαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Καμίνη, στην πόλη Σεγκόβια της Ισπανίας από τις 11 Μαΐου 2016 (έως και τις 14 Μαΐου 2016), προκειμένου να συνεργαστεί με το Ίδρυμα Valsain για τη διοργάνωση του συνεδρίου για τη δημοκρατία, στο οποίο θα συμμετάσχει ως ομιλητής, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2016 στο πλαίσιο κύκλου συνεδρίων με θέμα: “Ο ρόλος των πόλεων στην οικοδόμηση της Ευρώπης των πολιτών”, και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίες και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
23. Έγκριση για Α. τη μετάβαση στα Χανιά από τις 2 έως και τις 5 Ιουνίου 2016 της Αντιδημάρχου για το Παιδί κας Μαρίας Ηλιοπούλου και της Προϊσταμένης του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης κας Ροδάνθης Μπακοβασίλη, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δια Βίου Μάθησης – Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Κοινοτικής Ενδυνάμωσης και Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με θέμα: “Κρήτη – Χανιά 2016: Ο Τόπος Δικτυώνεται η Πόλη Μαθαίνει. Ενεργητικός Διάλογος / Διαβούλευση, Συμμετοχικός Σχεδιασμός και Συμμετοχική Διερεύνηση για την Διά Βίου Μάθηση, την Κοινοτική Ανάπτυξη & Συνοχή” και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίες και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
24. Έγκριση για Α. τη μετάβαση στο Μόναχο από τις 29 Μαΐου έως και τις 4 Ιουνίου 2016 τριών (3) εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να συμμετάσχουν στην 19η Διεθνή Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης , Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας της πόλης (IFAT 2016) και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίες και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετικό έγγραφο 15) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
25. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 363/16 ΑΔΣ ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 4ης Δημοτικής Κοινότητας. (Δ/νση Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125410-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
 
26. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 365/16 ΑΔΣ ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2ης Δημοτικής Κοινότητας. (Δ/νση Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125403-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
 
27. Έγκριση για την παράταση ταφής ή μη για δώδεκα (12) μήνες έως 12 /02/2017 του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΑΡΡΗ στον υπό στοιχεία 10/72 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων. (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106730-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
28. Έγκριση για την παράταση ταφής ή μη για δώδεκα (12) μήνες έως 27 /06/2016 της ΙΩΑΝΝΑΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑ στον υπό στοιχεία 2ο Δ/σμα/21 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων. (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106733-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
 
29. Έγκριση για την κήρυξη ή μη της εταιρείας ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ως εκπτώτου και την επιβολή ή μη της κύρωσης του προσωρινού αποκλεισμού της εν λόγω εταιρείας από τις προμήθειες του Δήμου Αθηναίων για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. (Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124136-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
30. Έγκριση για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού της αποθήκης διαχείρισης γραφικής ύλης του Τμήματος Αποθηκών Υλικών της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών (Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117173-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
31. Έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600 € σύμφωνα με το Ν. 2946/01 στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΣΟΥΛΤΑΤΗ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη σε κοινόχρηστο χώρο επί της Λ. Ηρακλείου 69. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124222-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
32. Έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600 € σύμφωνα με το Ν. 2946/01 στην εταιρεία ANABASIS ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για τη διαφημιστική επιγραφή που ήταν τοποθετημένη σε ειδική κατασκευή μεταξύ πεζοδρομίου και πρασιάς επί της οδού Κατεχάκη 61. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 123995-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
33. Έγκριση για την επιβολή προστίμου ποσού 600 € σύμφωνα με το Ν. 2946/01 στην εταιρεία Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗ – Σ. ΤΟΥΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα σε στύλο στον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Βικέλα 40. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125150-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
34. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.800,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΙ Ι. & Π. Ο.Ε. για τις τρεις (3) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Αχαρνών 315. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125356-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
35. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τις δύο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 9. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124270-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
36. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΔΑΓΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΩΡΓΟ για τις δύο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πέτρας 9. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 123987-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
37. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Ν. ΑΓΓΕΛΟ για τις δύο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Καυταντζόγλου 34. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125022-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
38. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ Β. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ για τις τέσσερις (4) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Κονοπισοπούλου 23. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124940-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
39. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΣΠ. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟ για τις δύο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 7. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124347-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
40. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. για την επιγραφή διπλής όψης που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της συμβολής των οδών Λένορμαν & Κωνσταντινουπόλεως. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125556-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
41. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΑΔΑΜ ΔΗΜ. & ΑΝΝΙΤΑ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Κονοπισοπούλου 20. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124980-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
42. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της Λ. Συγγρού 83. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124984-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
43. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ANDREA KOLA & ΣΙΑ Ο.Ε. για την επιγραφή διπλής όψης που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερατοσθένους 14. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124748-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
44. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΣΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 197. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125165-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
45. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΤΣΙΑΟ Α.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 189. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125186-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
46. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΑΦΟΙ Κ. & Ι. ΝΤΑΪΚΟΥ Ο.Ε. για τις δύο επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 191. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125193-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
47. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία MICRO’S LEADER Α.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 154. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125289-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
48. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΝΑΔΑΛΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αχαρνών 427. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125390-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
49. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία DIA HELLAS Α.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 8-10. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124374-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
50. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΘΕΑΤΡΟ ΘΕΜΕΛΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Λένορμαν 82. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 123978-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
51. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΧΑΡΙΣΗ ΑΓΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως & Ήλιδος 8. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124103-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
52. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΥΙΟΣ Ο.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερ. Σταυρού 11. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124120-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
53. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ι. ΑΥΓΟΥΣΤΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αχαρνών 458. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124309-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
54. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. MEMAJDINI BARI ADRIATIK για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 191. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124948-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
55. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. MOKHTAR YAQOUP MOHAMMED για τις δύο επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 173. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124930-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
56. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΦΙΛΝΤΙΣΗ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Στρ. Καλλάρη 10. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124781-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
57. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτηρίου επί της οδού Αχαρνών 286. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124888-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
58. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Λένορμαν 165. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125234-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
59. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΚΑΤΣΑΝΟ Ε. ΝΙΚΟΛΑΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 160. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125256-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
60. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. MOYZAKIS JOSIE HILAREO για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 40. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124714-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
61. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΜΙΚΙΑΛΑ ΒΙΟΡΕΛ για την επιγραφή διπλής όψης που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χίου 47. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124954-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
62. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΠΙΕΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ για την επιγραφή δύο όψεων που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αρχιμήδους 1. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124968-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
63. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Δ. ΘΩΜΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη της πολυκατοικίας επί της οδού Αχαρνών 245. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125398-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
64. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Χ. ΜΠΑΡΜΠΑΔΗΜΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεπολίων 30. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125136-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
65. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΤΡΥΦΩΝ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 41. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124289-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
66. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΓΡΗΓΟΡΗ για την επιγραφή δύο όψεων που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αναπαύσεως 21Α . (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124107-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
67. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΓΑΛΑΤΗ ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 189. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124150-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
68. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. KYLASOPATHAN VASOODAVEN για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 43. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124098-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
69. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΔΗΜΑΔΗ ΑΛΕΞ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 40. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124092-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
70. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΚΑΤΤΗ ΔΗΜ. ΜΑΡΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 47. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124975-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
71. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΡΑΓΚΑΒΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Αχαρνών 224. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124753-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
72. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ ΑΧ. ΜΑΡΙΑ για τις δύο επιγραφές διπλής όψης που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ιπποδάμου 10-12. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124961-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
73. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΤΕΓΑΡΑΡΙΑΝ ΜΑΡΙΑΜ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ρουμπέση 27. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125319-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
74. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 5. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124275-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
75. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ για την επιγραφή σε σχήμα φλιτζανιού καφέ που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 17. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124076-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
76. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΩΝ. ΑΓΑΘΗ για την επιγραφή διπλής όψης που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Χίου 24. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124082-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
77. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΓΑΡΟΦΑΛΙΔΟΥ-ΑΤΣΑΛΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Σεβαστουπόλεως 40. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 124126-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
78. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΖΑΚΑ ΕΠ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Καυταντζόγλου 4 . (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 128449-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
79. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 1.200,00 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία GENIKI BANK για τις δύο (2) επιγραφές που ήταν τοποθετημένες κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος στη συμβολή των οδών Πατησίων 171 και Λ. Καραγιάννη 26 . (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 130213-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
80. Έγκριση για την επιστροφή του ποσού των 1.029,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 59 για το έτος 2015 δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 08027744 στον υπόχρεο κ. ΜΕΡΙΒΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ (Σχετική η υπ’ αριθ. 390/2016 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126613-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
81. Έγκριση για την επιστροφή του ποσού των 3.052,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος για τον σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού ΖΑΚΥΝΘΟΥ 28 για τα έτη 2013 και 2014 δια συμψηφισμού μέσω των λογαριασμών ρεύματος της παροχής 01249662 στην υπόχρεο εταιρεία «ΠΑΡΚΑΡ Α.Ε.» (Σχετική η υπ’ αριθ. 391/2016 ομόφωνη Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής) (Τμήμα Υποστήριξης της Οικονομικής Επιτροπής-Ποιότητας Ζωής - Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126626-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
82. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 40,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΚΥΡΙΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ από πρόστιμα παράνομης στάθμευσης. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126606-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
83. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 40,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία ΒΙΑΜΑΡ Α.Ε. από πρόστιμα παράνομης στάθμευσης. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126595-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
84. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Α΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη διαφημίσεων, Λ.Τ. Επιτηδευματιών & Φορολογικών Διαφορών. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125545-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
85. Έγκριση για την τροποποίηση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 229/2016 από 1/1/16 έως 31/7/16 συνολικού ποσού 5.226,69€ με μηνιαίο μίσθωμα 746,67€ στο ορθό ΑΧΚ 229/16 από 1/1/16 έως 28/3/16 με μηνιαίο μίσθωμα 746,67€ συνολικού ποσού 2.190,23€ και τη διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 230/2016 χρονικής διάρκειας από 1/8/16 έως 23/8/16 συνολικού ποσού 547,56€ διότι βεβαιώθηκαν μισθώματα που δεν οφείλονταν σε βάρος της μισθώτριας ΒΟΥΛΙΣΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ για το υπ` αριθμ 133 περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού Ακαδημίας 94. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125565-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
86. Έγκριση για την διαγραφή των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ 2240/2011/2015 ποσού 74,76 € και ΑΧΚ 2297/2012/2015 ποσού 74,76 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. Π. ΚΡΕΜΟΥ από ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Φωκίδος 26. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 122924-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
87. Έγκριση για την διαγραφή των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ 1981/2015/2015 ποσού 10,98 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κ. ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ από ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Ζηνοδότου 18. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 130154-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
88. Έγκριση για την διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 421/08/13 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρείας Κ. ΚΑΤΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., από παράβαση κανονισμού καθαριότητας. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125666-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
89. Έγκριση για την διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1969/2015/2015 ποσού 13,78 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΚΛΑΠΕΑ ΜΑΡΙΑΣ από ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Ζηνοδότου 17. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125680-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
 
90. Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οικοδομικές εργασίες- Εσωτερική κτιριακή διαμόρφωση για τον Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους»(Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 123917-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
91. Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δομικών στοιχείων στον Ξενώνα φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους» (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 123906-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
92. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή ανελκυστήρα κτηρίου Αθηνοδώρου 61» (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 138757-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
93. Έγκριση για τη λύση των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Δήμου Αθηναίων και Μπαγκείου Επιτροπής , για τη χρήση των κτηρίων επί της οδού Αθηνάς 57 (πρώην ξενοδοχείο ΟΛΥΜΠΙΑΣ) και του κτηρίου επί της οδού Αρμοδίου 12, αζημίως και για τις δύο πλευρές. (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετικό έγγραφο 14) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
94. Έγκριση για την ονομασία του αδιεξόδου της οδού Πάρου που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Πάρου- Νάξου- Αμοργού –Αγίας Ζώνης, σε οδό «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ». (Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 128941-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Ε.ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΑΚΟΥ
 
95. Έγκριση Πρωτοκόλλου της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του υποέργου 1 της Πράξης «Ανάπλαση πλατείας Αγίου Γεωργίου Κυψέλης (6η ΔΚ)», με κωδικό MIS 427380 (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 127021-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
96. Έγκριση Πρωτοκόλλου της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και Ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών ήπιας κυκλοφορίας στο 2ο Δημοτικό Διαμέρισμα». (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126054-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
97. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση και επισκευή φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δήμου Αθηναίων 2013Γ» (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 126051-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
98. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 6ο και 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα» (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
99. Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 6ο και 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα» (Δ/νση Οδοποιίας και Αποχέτευσης) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
100. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ 7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2010» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 123550-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
101. Έγκριση για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ανακαίνιση χώρων υγιεινής στα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου Αθηναίων»(Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 125431-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
                                                                                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                                                    ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 122190
Αθήνα, 15 Απριλίου 2016
ΠΡΟΣ:
Δήμαρχο Αθηναίων
Δημοτικούς Συμβούλους
Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (9η Συνεδρίαση) στις 21 Απριλίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση για τη διόρθωση της υπ΄αριθμ. 7/2016 ΑΔΣ που αφορά «τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1521/2015 ΑΔΣ σχετικά με «έγκριση για τη διατήρηση των τελών και δικαιωμάτων της Δ/νσης Κοιμητηρίων έτους 2016, στα ίδια επίπεδα τιμών με αυτά του οικονομικού έτους 2015», σύμφωνα και με την υπ΄αριθμ. 1951/15 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής», ως προς τις τιμές σε ευρώ (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106725-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
2. Έγκριση για την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Οργανισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Χ. ΤΕΝΤΟΜΑΣ
3. Ενημέρωση για την μετεγκατάσταση ή μη του 9ου Γυμνασίου και δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α` Αθήνας(Αίτημα της Δημοτικής Παράταξης «Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας») (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) (Σχετικό έγγραφο 5) ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4. Έγκριση για α) την παραχώρηση ή μη χρήσης του ακινήτου επί των οδών Ιακωβάτων & Λ. Ιωνίας στα Κάτω Πατήσια στο «3ο Σύστημα Προσκόπων» για δύο έτη και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης.(Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 110210-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
5. Έγκριση για τη σύνταξη συμβολαίου περί προσκύρωσης δημοτικής έκτασης έξι και είκοσι επτά τετραγωνικών μέτρων (6,27 τ.μ.) επί της οδού Σχολείου στην περιοχή της Πλάκας, σύμφωνα με την 1/2014 πράξη προσκύρωσης στην ιδιοκτησία της κας Μαριέττας Ευσταθίου, με συμβιβαστικό διακανονισμό. (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 110179-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
6. Έγκριση για Α. τη μετάβαση στις Βρυξέλες από τις 10 έως και τις 12 Μαΐου 2016 του κ. Στυλιανού Διακουλάκη , Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αθηναίων σε θέματα Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Διεθνών Συνεργασιών Δήμου Αθηναίων και ενός ακόμα εκπροσώπου του Δήμου Αθηναίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δεύτερη συνάντηση της συνεργασίας για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες και Β. τη διάθεση της σχετικής δαπάνης. (Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίες και Δημοσίων Σχέσεων) (Σχετ. έγγραφο 1) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
7. Έγκριση για τη συμπλήρωση της υπ` αριθμ 2648/95 ΑΔΣ με παρ. 6 για τιμητική διάκριση με το «Βραβείο Δημοκρατίας της πόλεως των Αθηναίων», ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ` αριθμ. 807/16 ΑΔΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
8. Έγκριση για την τροποποίηση της υπ` αριθμ. 1554/14 ΑΔΣ που αφορά στις Επιτροπές Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ` αριθμ 640/15 ΑΔΣ ως προς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος Δημοτικού Συμβούλου κ. Α. Καφετζόπουλου από την επιτροπή «Χωροταξίας, Συγκοινωνίας και Κυκλοφοριακών θεμάτων» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
9. Έγκριση για την υλοποίηση ή μη συνεργασίας με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση για την πραγματοποίηση δράσης μέρος της οποίας θα υλοποιηθεί εντός του χώρου του Α` Κοιμητηρίου Αθηνών(Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. έγγραφο 2) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
10. Έγκριση των απολογισμών και ισολογισμών έτους 2015 των κληροδοτημάτων Γεωργίου Διαμαντόπουλου, Αντωνίου Αντωνιάδη και Μιχαήλ Νομικού (Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. έγγραφο 3) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
11. Ορισμός τριών Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης- Καταστροφής Αρχείου της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών για το έτος 2009 και τριών Δημοτικών Συμβούλων για το έτος 2010 (Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 107521-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
12. Έγκριση ή μη για την εξάμηνη παράταση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 136272/17-6-2013 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε. για την αναβάθμιση, ψηφιακή σύγκλιση και συντήρηση του ολοκληρωμένου λειτουργικού και διαχειριστικού συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων καθώς και την παραχώρηση των υπηρεσιών διαχείρισης της εκμετάλλευσης της λειτουργίας του, από 17-06-2016 έως 17-12-2016. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. έγγραφο 4) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
13. Έγκριση για την απευθείας ανάθεση ή μη στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ» και δ.τ. «Δ.Α.Ε.Μ. Α.Ε.» της εργασίας «Μηχανογραφική Υποστήριξη του τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/νση Οικονομικών», ποσού 55.350,00 συμπ/νου ΦΠΑ 23% καθώς επίσης και τη σχετική διάθεση και δαπάνη .(Δ/νση Οικονομικών) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 122157-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
14. Α) Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2016, των ελεύθερων θέσεων και όσων άλλων θα προκύψουν μέχρι τη διεξαγωγή της κλήρωσης και Β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διενέργειας της κλήρωσης, η οποία θα αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως Πρόεδρο και από δύο μέλη που επιλέγονται από την Περιφερειάρχη Αττικής. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117194-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
15. Έγκριση για Α. συγκατάθεση του Σώματος για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 21 οπωροπωλείου στην οδό Αριστογείτονος στη Βαρβάκειο Αγορά με τη διαδικασία της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας που θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών το αποτέλεσμα της οποίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του Ν. 3852/10 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 και Β. Τη δημοσίευση στον τύπο της περιληπτικής διακήρυξης του ως άνω Δημοτικού Καταστήματος (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117239-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
16. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου, των Γραφείων Αντιδημάρχων και των Δημοτικών Παρατάξεων για δύο (2) έτη ποσού 60.000€ (Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108368-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
17. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου μας. (Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117109-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
18. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου ενιαίου διαγωνισμού ανάδειξης χορηγητών - προμηθευτών λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου (υλικά καθαριότητας και λοιπά είδη) προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων (έναρξη λειτουργίας Παιδικών Εξοχών 2016) και των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τα τέλη του έτους 2016 συνολικού προϋπολογισμού 59.852,78 € ήτοι 73.618,9 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%(Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης) (Σχετικό έγγραφο 12) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
19. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΖΚΥ 3524 αναπηρικού οχήματος της κας ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΛΗ στην οδό Μαθ. Μπάκα 1 & Ερυθρού Σταυρού 4 , η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 1834/2004 ΠΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108061-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
20. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΒΜ 9067 αναπηρικού οχήματος της κας ΜΑΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Χατζηκωνσταντή στη συμβολή με την οδό Λάκωνος 20, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 3160/1999 ΠΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108024-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
21. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του αναπηρικού οχήματος της κας ΣΤΑΥΡ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ στην οδό Πριήνης 7, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 746/1996 ΠΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108107-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
22. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΖΖΧ 5565 αναπηρικού οχήματος της κας ΑΜΑΛΙΑΣ ΠΑΤΛΑΚΑ στην οδό Παναγιωταρά 51, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 3332/2002 ΠΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 118656-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
23. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΕΥ 9378 αναπηρικού οχήματος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥ στην οδό Χατζηκωνσταντή & Γεννηματά, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2871/1997 ΠΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108065-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
24. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΗΡ 8738 αναπηρικού οχήματος του κ. ΡΙΖΟΥ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ στην οδό Κυκλώπων 13, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 1835/2014 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108144-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
25. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΕΑ 3088 αναπηρικού οχήματος του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Μεγαλουπόλεως 45, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 173/2002 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108100-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
26. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΜ 9185 αναπηρικού οχήματος του κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΙΑΣΙΩΤΗ στην οδό Φαραντάτων 40, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2130/1997 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108176-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
27. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΟΡ 1579 αναπηρικού οχήματος του κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ στην οδό Φθιώτιδος 85, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2930/1997 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108167-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
28. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΖΜΖ 8381 αναπηρικού οχήματος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ στην οδό Νωνάκριδος 3-5, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 377/2003 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108152-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
29. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΗΟ 4794 αναπηρικού οχήματος του κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΟΥΤΣΑΡΗ στην οδό Αγ. Μελετίου 20, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 4208/2005 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108055-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
30. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΖΜΕ 8602 αναπηρικού οχήματος του κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΑΡΙΤΟΥ στην οδό Καπετάν Χρονά 8, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 3336/2002 ΑΔΣ, λόγω μη προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108033-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
31. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΑΝΠ 451 αναπηρικού οχήματος του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ στην οδό Πάλλαντος 20, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 3001/2006 ΑΔΣ, λόγω απόσυρσης του οχήματος. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108112-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
32. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΗΡ 8689 αναπηρικού οχήματος του κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΞΑΡΧΕΑ στην οδό Κοίλης 28, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 666/2015 ΑΔΣ, λόγω απόσυρσης του οχήματος. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108016-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
33. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΑΧ 8938 αναπηρικού οχήματος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΤΗ στην οδό Δημοφώντος 150, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2792/1989 Απόφαση Τροχαίας Αττικής, λόγω θανάτου. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108074-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
34. Έγκριση για την κατάργηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΥΝΒ 1690 αναπηρικού οχήματος του κ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΩΝΗ στην οδό Ερμού 84, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 482/2012 ΑΔΣ, λόγω προβλημάτων υγείας του κατόχου. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 118738-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
35. Έγκριση για την παραχώρηση θέσης στάθμευσης του με αριθμ. κυκλ. ΙΕΕ 5705 αναπηρικού οχήματος της κας ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ στην οδό Καυκάσου 127-131, έως 6-8-29 ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης του κ. Μερεντίτη Αργυρίου. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 118691-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
36. Έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης με αριθμ. κυκλ. ΖΜΕ 3953 αναπηρικού οχήματος του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΗΤΣΗ στην οδό Βαρίκα 4, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 3331/2002 ΑΔΣ, έως 15-10-27 ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 118677-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
37. Έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης με αριθμ. κυκλ. ΥΕΖ 3066 αναπηρικού οχήματος του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην οδό Κεδρηνού 68, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 2870/1997 ΑΔΣ, έως 12-01-19 ημερομηνία λήξης της ειδικής καρτέλας αναπήρου και του διπλώματος οδήγησης. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 118667-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
38. Έγκριση για την παράταση ισχύος της θέσης στάθμευσης με αριθμ. κυκλ. ΖΜΒ 5990 αναπηρικού οχήματος της κας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΣΣΗ στην οδό Δόξα Πατρή 54, η οποία είχε παραχωρηθεί με την υπ’ αριθμ. 867/2013 ΑΔΣ, έως 13-03-18 ημερομηνία λήξης του διπλώματος οδήγησης του οδηγού κ. Σταύρου Τάσση. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108011-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ
39. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 360/16 ΑΔΣ που αφορά «την αποδοχή πρακτικής άσκησης 50 φοιτητών, 12 ανά ομάδα, του ΤΕΙ Αθηνών, του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου μας, μια ημέρα την εβδομάδα για 4 μήνες με έναρξη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.» ως προς το είδος της άσκησης. (Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 118733-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
40. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 1ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2014 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 121005-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
41. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 6ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2015 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 120997-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
42. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2015 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. έγγραφο 6) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
43. Έγκριση ή μη της απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 5ης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων που αφορά την οικονομική διαχείριση έτους 2015 (Δ/νση Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης) (Σχετ. έγγραφο 7) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
44. Έγκριση ή μη των όρων δόμησης και προστασίας των 10 ταφικών μνημείων του Α΄ Κοιμητηρίου (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106736-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
45. Έγκριση για την παράταση ταφής για δώδεκα (12) μήνες έως 31/12/2016 της ΙΩΑΚΕΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στον υπό στοιχεία 3/40 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων. (Σχετική η υπ` αριθμ. 1/16 ομόφωνη πράξη της Επιτροπής Κοιμητηρίων που εισηγείται την παράταση ταφής) (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106731-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
46. Έγκριση για την παράταση ταφής για δώδεκα (12) μήνες έως 17-3-2017, του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΣΟΧΑΤΑΡΙΔΗ στον υπό στοιχεία 11Α/Ι/56 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων.(Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106729-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
47. Έγκριση για την παράταση ταφής για δώδεκα (12) μήνες έως 28 Απριλίου 2017, του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ στον υπό στοιχεία 3ο Διαμέρισμα/52 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων.(Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106728-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
48. Έγκριση για την παράταση ταφής για δώδεκα (12) μήνες έως 5-3-2017, της ΔΑΝΑΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗ στον υπό στοιχεία 11Α/Θ/58 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων.(Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106734-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
49. Έγκριση για την παράταση ταφής για έξι (6) μήνες έως 25/8/2016 του ΠΑΝΤΕΛΗ ΤΟΜΑΖΟΥ, στον υπό στοιχεία 11/Δ/24 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου με την καταβολή των αναλογούντων τελών και δικαιωμάτων.(Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106727-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
50. Έγκριση για την δωρεάν παράταση ταφής του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ στον υπό στοιχεία 1ο Δ/σμα αρ. 14 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου για τρία έτη , έως 08-05-19. (Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106932-16) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
51. Έγκριση για τη μη παράταση ταφής του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ στον υπό στοιχεία 10/111 τάφο τριετούς χρήσεως του Α` Κοιμητηρίου(Δ/νση Κοιμητηρίων) (Σχετ. έγγραφο 8) ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
52. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Χρωματισμοί – μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δ.Α. κυρίως στο 4ο Δ/σμα καθώς και στα λοιπά Δ/τα 2009» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 118063-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
53. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Οικοδομικές επισκευές – ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δ.Α. κυρίως στο 4ο Δ/σμα καθώς και στα λοιπά Δ/τα 2009» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 118067-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
54. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Οικοδομικές επισκευές – ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων κυρίως στο 7ο Δ/σμα καθώς και στα λοιπά Δ/σματα 2008» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 107754-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
55. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευές- ανακαινίσεις και μικροεπισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Αθηναίων στην 6η και 7η Δημοτική Κοινότητα, έτους 2012» (Δ/νση Σχολικών Κτηρίων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 107760-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
56. Έγκριση για τη χορήγηση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, πεζοδρόμων, κλιμάκων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες» κατά δύο ημερολογιακούς μήνες, δηλαδή από την 5η Απριλίου 2016 έως και την 5η Ιουνίου 2016. (Δ/νση Κοινοχρήστων Χώρων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117855-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
57. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 2ης και 3ης Δημοτική Κοινότητας (Α.Μ. 11/2013)» (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. έγγραφο 9) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
58. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 1ης και 7ης Δ.Κ» (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. έγγραφο 10) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
59. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και των συνδέσεων των ακινήτων 4ης και 5ης Δ.Κ» (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. έγγραφο 11) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
60. Έγκριση για τη χορήγηση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών στο 6ο και 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα 2010» κατά δώδεκα μήνες, ήτοι από 1-5-2016 μέχρι 30-4-2017. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 118644-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
61. Έγκριση για τη διόρθωση της υπ΄αριθμ. 709/15 ΑΔΣ που αφορά: «συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου Κατασκευή εξωτερικών συνδέσεων ακινήτων με το δίκτυο ακαθάρτων στα 4ο, 5ο, 6ο, 7ο Δημοτικά Διαμερίσματα Σειρά: Ε.Α. 76/06, καθώς και την επικύρωση του πρακτικού κλήρωσης» ως προς τον τίτλο του έργου. (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108125-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
62. Έγκριση για Α. τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή πεζοδρομίων και οδών ήπιας κυκλοφορίας στο 7ο Δημοτικό Διαμέρισμα» και Β. την επικύρωση των πρακτικών κλήρωσης (Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108118-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
63. Έγκριση για Α. τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ψύξης-θέρμανσης δημοτικών κτιρίων» και Β. την επικύρωση του πρακτικού κλήρωσης (Δ/νση Κτηριακών Έργων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108124-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Β. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
64. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 681/08/09 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρείας EUROBANK ERGASIAS Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ΑΕ, από παράβαση κανονισμού καθαριότητας και την επαναβεβαίωση της στον πραγματικό υπόχρεο. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108026-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
65. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1481/10/11 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΚΟΥΜΟΥΣΗ ΕΛΙΣΑΒΒΕΤ, λόγω μη τήρησης της ορθής διαδικασίας βεβαίωσης παραβάσεως. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108036-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
66. Έγκριση για την ακύρωση της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 142/2009/2011 ποσού 100,00 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, λόγω θανάτου. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108047-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
67. Έγκριση για την διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1962/2015/2015 ποσού 8,23 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΜΩΡΟΥ Ε., από ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Φιλολάου 118. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 107195-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
68. Έγκριση για την διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1158/2014/2014 ποσού 45,86 € που βεβαιώθηκε σε βάρος του κ. ΒΑΜΙΑΛΗ Γ., από ΤΑΠ για το ακίνητο επί της οδού Η. Ηλιού 75. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 107219-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
69. Έγκριση για την διαγραφή των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ 2002/2015/2015 ποσού 6,19 € και ΑΧΚ 1939/2015/2015 ποσού 6,19 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος της κας ΚΑΠΙΡΗ Ε., από ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Φιλαδελφέως 25. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106125-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
70. Έγκριση για την διαγραφή των εγγραφών με στοιχεία ΑΧΚ 1958/2015/2015 ποσού 12,56 € και ΑΧΚ 2026/2014/2015 ποσού 10,82 € που βεβαιώθηκαν σε βάρος του κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ν., από ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Φωτομάρα 46. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 107273-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
71. Έγκριση για την διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1569/2015/2015 ποσού 15,12 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΡΩΣΣΙΔΟΥ ΑΙΚ., από ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Ευβοίας 3. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117221-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
72. Έγκριση για την διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1199/2014/2014 ποσού 14,62 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της κας ΝΕΡΗ Ε., από ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου επί της οδού Μακρυνίτσης 12-14. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117223-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
73. Έγκριση για την διαγραφή της εγγραφής με στοιχεία ΑΧΚ 1347/08/09 ποσού 300 € που βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ο.Ε., λόγω είσπραξης με οίκοθεν βεβαίωση. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117673-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
74. Έγκριση για την διαγραφή διαφόρων εγγραφών που βεβαιώθηκαν σε βάρος της εταιρείας ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε., από δημοτικό τέλος 0,5%. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117982-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
75. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 273. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117197-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
76. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στον κ. ΛΑΓΟΥΔΑΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 182. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117204-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
77. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην κα ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΟΥ Π. ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του κτιρίου επί της οδού Πατησίων 370. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117218-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
78. Έγκριση για τη μη επιβολή προστίμου ποσού 600 € σύμφωνα με το Ν. 4257/14 στην εταιρεία ΚΟΝΔΥΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Μ.Ε.Π.Ε. για την επιγραφή που ήταν τοποθετημένη κάθετα στην πρόσοψη του καταστήματος επί της οδού Πατησίων 154. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 117216-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
79. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 67,72€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΠΟΡΙΩΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ από ΤΑΠ.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108966-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
80. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 1.070,33€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΙΩΑΝΝΗ από τέλη καθαριότητας-φωτισμού. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108986-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
81. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 494,90€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΛΙΑΜΗ ΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από τέλη καθαριότητας-φωτισμού και ΤΑΠ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108963-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
82. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 332,88€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΜΠΙΣΤΟΥΡΑ ΖΗΝΟΒΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από ΤΑΠ.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108958-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
83. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 82,60€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΘΕΟΔΩΡΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από ΤΑΠ.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108948-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
84. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 263,35€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΜΑΝΙΑΚΗ ΘΩΜΑ του ΜΙΧΑΗΛ από ΤΑΠ.(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108951-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
85. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 224,91€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΜΠΑΦΕΤΗ ΖΗΚΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ από ΤΑΠ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108996-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
86. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 3.974,64€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ από Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 109000-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
87. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 154,02€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΘΕΜΕΛΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΛΑΖΑΡΟΥ από ΤΑΠ. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108945-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
88. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 206,64€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΛΕΩΝΙΔΑ από ΤΑΠ (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108992-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
89. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 264,12€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην εταιρεία NETCOM Ε.Π.Ε. από κλήσεις (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106967-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
90. Έγκριση για την επιστροφή ποσού 528,75€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα ΖΕΜΠΙΣΤΑ ΕΛΕΑΝΝΑ από κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 108203-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
91. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Α΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη διαφημίσεων, Λ.Τ. Επιτηδευματιών & Φορολογικών Διαφορών. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 107854-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
92. Έγκριση για την αποδοχή ή μη των πρακτικών της Α΄/2015 Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν1080/80, που αφορούν τέλη διαφημίσεων, Λ.Τ. Επιτηδευματιών & Φορολογικών Διαφορών. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 107869-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
93. Έγκριση για την τροποποίηση διαφόρων εγγραφών διότι βεβαιώθηκαν μισθώματα που δεν οφείλονταν σε βάρος του μισθωτή ΤΑΪΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για το υπ` αριθμ 62 περίπτερο που βρίσκεται επί της οδού Ρουμπέση έναντι 50. (Δ/νση Δημοτικών Προσόδων) (Σχετ. Γεν. Πρωτ. 106597-16) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γ. ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ
                                                                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                               ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Εγγραφή στο Newsletter

Φωτογραφίες

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Απρίλιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30